close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL142614B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
OPIS PATENTOWY
142 614
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono:
85 0130
(P. 251762)
Pierwszeństwo ■•
Int. Cl.4
C11D1/00
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Twórcy wynalazku:
Zgłoszenie ogłoszono:
86 08 12
Opis patentowy opublikowano: 89 08 31
Alojzy Kłopotek, Gabriela Działa, Marian Zuziak, Lucjan Gajerski,
Lechosław Rurański, Grzegorz Nowak
Uprawniony z patentu:
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Polska)
Środek do mycia pasteryzatorów
Przedmiotem wynalazku jest środek do mycia pasteryzatorów. Dotychczas do mycia pasteryzatorów w
przemyśle mleczarskim stosuje się głównie wodne roztwory wodorotlenku sodowego i wodne roztwory kwasu
azotowego w systemie mycia z następującymi po sobie fazami: płukanie pasteryzatora wodą o temperaturze do
35°C, mycie pasteryzatora 2% roztworem ługu sodowego o temperaturze 70 — 75°C, usuwanie resztek ługu
sodowego za pomocą wody o temperaturze ok. 50°C, mycie pasteryzatora 1—2% roztworem kwasu azoto¬
wego o temperaturze 70 - 75°C, a następnie płukanie pasteryzatora chłodną wodą - celem usunięcia resztek
kwasu azotowego.
Stosowanie wodorotlenku sodowego i kwasu azotowego do mycia pasteryzatorów stanowi poważne zagro¬
żenia dla zdrowia człowieka oraz jego naturalnego środowiska. W czasie sporządzania oraz stosowania wodnych
roztworów wodorotlenku sodowego i kwasu azotowego występuje niebezpieczeństwo poparzenia personelu ob¬
sługi pasteryzatorów silnie żrącym ługiem sodowym i silnie agresywnym kwasem azotowym. Ponadto w czasie
sporządzania roztworów roboczych ze stężonego kwasu azotowego wydzielają się tlenki azotu, które również
działają szkodliwie dla zdrowia.
Celem wynalazku jest wyeliminowanie wad znanych środków do mycia pasteryzatorów przez opracowanie
składu nowego środka. Środek do mycia pasteryzatorów według wynalazku zawiera: od 0,01 do 6% wago¬
wych eteru p-nonylofenylowego glikolu ośmio- do dziesięcioetylenowego, od 0,01 do 5% wagowych amin
alifatycznych C4—C32 oksyetylenowanych 6 — 30 molami tlenku etylenu, od 0,01 do 8% wagowych kwa¬
su alkilobenzenosulfonowego, od 5 do 74% wagowych kwasu ortofosforowego, od 0,01 do 20% wa¬
gowych kwasu azotowego i od 10 do 80% wagowych wody. Środek do mycia pasteryzatorów według wy¬
nalazku wskutek odpowiedniego doboru rodzajowego, jakościowego i ilościowego składników eliminuje wady do¬
tychczas stosowanych środków.
Środek według wynalazku oraz jego wodne roztwory robocze nie wydzielają toksycznych tlenków azotu i
nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka i jego naturalnego środowiska. Skutecznie usuwa on zabrudzenia
tłuszczowe, białkowe i węglowodanowe oraz kamień mleczny i kamień z soli zawartych w wodzie dzięki dobrej
zdolności zwilżającej i penetrującej w głąb warstw kamienia oraz przez przeprowadzenie nierozpuszczalnych w
wodzie obojętnych fosforanów i węglanów wapnia, będących głównymi składnikami kamienia mlecznego, w
rozpuszczalne w wodzie kwaśne fosforany i azotany wapniowe. Ponadto nieoczekiwanie okazało się, że środek
142614
według wynalazku wykazuje silne własności bakteriobójcze. Dzięki odpowiedniemu składowi rodzajowemu i
.„..~4loMpwevttj grodek według wynalazku charakteryzuje się słabym działaniem
dzia
korozyjnym pomimo obecności
azotowego i odpornością na twardą wodę.
Z dotychczasowego systemu mycia pasteryzatorów środek według wynalazku usuwa dwie jego niebezpie-
t „czoa fazy mytia roztworami żrącymi, parzącymi i toksycznymi — ługiem sodowym i kwasem azotowym oraz
* ;* zmniejszailośó^az z pięciu do trzech, co daje istotną poprawę ochrony zdrowia personelu obsługi oraz znaczne
~~~ zmniejszenie robocizny i czasu trwania procesu mycia.
Środek według wynalazku stosuje się do utrzymania chemicznej i mikrobiologicznej czystości pasteryza¬
torów, do ich mycia i odkażania oraz do usuwania z nich kamienia mlecznego. Ponadto środek według wynalaz¬
ku, może być stosowany do usuwania kamienia z kotłów, z parowników, z czajników, z grzejników, z instalacji
centralnego ogrzewania oraz z innych urządzeń. Przedmiot wynalazku przedstawiono w poniższych przykładach
wykonania.
Przykład
I.
Przykładowe składy recepturalne środka do mycia pasteryzatorów podaje tablica 1.
Tablica 1
Przykładowe składy recepturalne środka do mycia pasteryzatorów
|Tp~
Nazwa składnika środka do mycia
pasteryzatorów
Zawartość składnika w % wag.
w recepturze nr
III
Eter p-nonylofenylowy glikolu ośmio-do
dziesięcioetylenowego
0,5
0,01
0,01
0,01
4,0 |
Aminy alifatyczne C4-C32 oksyetylenowane 6 -30 molami tlenku etylenu
0,01
1,0
0,25
2,0
2,5
3.
Kwas alkilobenzenosulfonowy
0,01
0,01
2,0
3,0
6,0 |
4.
Kwas o-fosforowy
73,0
30,0
60,0
42,5
20,0
I
5.
Kwas azotowy
0,01
9.75
0,01
0,01
20,0
I
6.
Woda
26,47
59,23
37,73
52,48
47,5
I
2.
IV
I
II
1.
>
V
I
Przykład II. W celu określenia własności użytkowych, środki otrzymane według receptur I i II z
przykładu I poddano ocenie w kilku zakładach mleczarskich. Badania w warunkach przemysłowych wykazały
wysoką zdolność myjącą i skuteczność usuwania kamienia mlecznego z płyt pasteryzatorów mleka wyższą od po¬
wszechnie stosowanego do tego celu kwasu azotowego. Nie stwierdzono w czasie przygotowywania i stosowania
roztworów roboczych środka według wynalazku wydzielenia się toksycznych tlenków azotu.
Przykład III. Środek do mycia pasteryzatorów otrzymany według receptur I i II z przykładu I pod¬
dano badaniom mającym na celu określenie jego działania korodującego w stosunku do kwasu azotowego o tym
samym stężeniu. Badania polegały na określeniu ubytku masy próbek stali kwasoodpornej, stanowiącej tworzy¬
wo konstrukcyjne płyt pasteryzatorów mleka, pod działaniem 2% roztworów wodnych (wody destylowa¬
nej) środka według wynalazku lub kwasu azotowego/Przeprowadzono je w warunkach statycznych, nie uwzględ¬
niających wpływu prędkości przepływu lub mieszania roztworu. Próbki stali kwasoodpornej o wymiarach
50 x 30 x 2 mm zawieszono na pręcie i' zanurzono do 2% roztworów środka według wynalazku oraz do
2% wag. roztworów kwasu azotowego o temperaturze 60 - 70°C. Mierzono zmianę masy płytek w czasie.
Ubytek masy płytki na jednostkę powierzchni i czasu obliczono według wzoru:
Um = m:(p-t),
gdzie Um oznacza ubytek masy płytki w gramach na nrr powierzchni płytki w czasie jednej doby, m — ubytek
masy płytki w gramach, p — powierzchnia płytki w m2, t — czas zanurzenia płytki w roztworze korodującym li¬
czony w dobach. Otrzymane wyniki badań — po analizie statystycznej — przedstawia z prawdopodobieństwem
0,95 tablica 2.
142614
3
Tablica 2
Działanie korodujące 2% wag. wodnych roztworów środka według wynalazku i kwasu azotowego w sto¬
sunku do stali kwasoodpornej w temperaturze 60 — 70°C
rLp*
i ■i*
i 2i 3-
[
Wyszczególnienie środka
korodującego
Ubytek masy płytki kwasoodpornej
wg : (m2 • doba)
Środek wg receptury 1
0,0254
Środek wg receptury 11
0,0085
Kwas azotowy.
1,4357
Z danych zawartych w powyższej tablicy wynika, że 2% wodne roztwory kwasu azotowego wykazują w tem¬
peraturze 60—70°C ponad 60 krotnie większe działanie korodujące względem tworzywa konstrukcyjnego pa¬
steryzatorów mleka, aniżeli 2%- wodne roztwory środka według wynalazku.
Przykład IV. Środek do mycia pasteryzatorów według receptury I i II z przykładu I i kwas azotowy
poddano porównawczej ocenie zdolności usuwania kamienia mlecznego z płytek szklanych metodą cyrkulacyjną.
W tym celu sporządzono zabrudzenie o następującym składzie: 11% wagowych mleka w proszku, 43% wagowych
fosforanu wapniowego i 46% wagowych mleka spożywczego, które dokładnie wymieszano przez roztarcie w
moździerzu na jednolitą masę. Następnie płytki szklane o wymiarach 150 x 85 x 3 mm umyto i wysuszono w
temperaturze 105°C do stałej masy i pokryto je równomiernie przygotowanym zabrudzeniem, po czym suszono
płytki przez 1 godzinę w temperaturze 40°C i z kolei przez 2 godziny w temperaturze 90°C, a po ostygnięciu w
eksykatorze zważono. Oznaczenie zdolności usuwania wytworzonego w ten sposób na płytkach szklanych kamie¬
nia mlecznego wykonano w specjalnym zestawie, składającym się z pojemnika na roztwór badanego środka, sta¬
tywu do mocowania płytek oraz mieszadła. Badania wykonano w 12 dm3 2% wodnych roztworów środka
według wynalazku oraz porównawczo w 2% roztworów kwasu azotowego o temperaturze 70°C, w których
płytki z utrwalonym zabrudzeniem zanurzano i zamocowano, a następnie myto przez 30 minut cyrkulującym
roztworem badanego środka myjącego, przy czym cyrkulację roztworu powodowało obracające się mieszadło.
Następnie płytki zanurzono na 5 minut w wodzie destylowanej i po wyjęciu suszono w temperaturze 105°C,do
stałej masy. Wagowy ubytek kamienia mlecznego sztucznie wytworzonego na płytkach szklanych obliczono we¬
dług wzoru:
m2 — mn v
gdzie m0 — masa płytki przed zabrudzeniem, mj — masa płytki z utrwalonym zabrudzeniem, m2 — masa płytki
po umyciu roztworem badanego środka myjącego. Uzyskane wyniki badań — po analizie statystycznej -z praw¬
dopodobieństwem 0,95 ilustruje tablica 3.
Tablica 3
Zdolność usuwania kamienia mlecznego przez 2% wodne roztwory środka wg wynalazku i kwasu azotowego
w temperaturze 70°C
I Lp"
I
I
I
1
2
3
Rodzaj środka myjącego
Zdolność usuwania kamienia mlecznego
mierzona ubytkiem jego masy
w procentach
Środek wg receptury I
89,4
I
Środek wg receptury II
93,8
I
Kwas azotowy
69,1
I
Z tablicy 3 wynika, że zdolność usuwania kamienia mlecznego przez środek wg wynalazku jest o ponad 20% wyż¬
sza od kwasu azotowego.
4
142614
Zastrzeżenie
patentowe
Środek do mycia pasteryzatorów, znamienny tym, że zawiera od 0,01 do 6% wagowych eteru p-nonylofenylowego glikolu ośmio- do dziesięcioetylenowego, od 0,01 do 5% wagowych amin alifatycznych C4 — C3
oksyetylenowanych 6 — 30 molami tlenku etylenu, od 0,01 doi 8% wagowych kwasu alkilobenzenosulfonowego,
od 5 do 74% wagowych kwasu o-fosforowego, od 0,01 do 20% wagowych kwasu azotowego i od 10 do 80%
wagowych wody.
Pracownia Poligraficzna UP PRL, Nakład 100 egz.
Cena 400 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
384 Кб
Теги
pl142614b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа