close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL142981B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
OPIS PATENTOWY 142981
LODOWA
Patent dodatkowy
do patentu
Zgłoszono:
84 li 13
/P*
250428/
InŁ CL4 C14C 3/06
Pierwszeństwo
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono:
86 05 20
Opis patentowy opublikowano: 88 09 30
Twórcy wynalazkut Waldemar Wojdaelewlcz, Stanisław Kozłowski, Anna Laskowska,
Robert Morawiec, Krystyna Sumowska
Uprawniony z patentut
Inatytut Przaayału Skórzanego, Łódź
/Polaka/
SPOSÓB GARBOWANIA CHROMOWEGO SKÓR
Przedmiotem wynalazku Jest apoaób garbowania chromowego ekór, uprzednio zwapnionych,
odwapnionych 1 wytrawionych, zasadowymi soleni chromu trójwartościowego*
Garbowanie chromowe akór z przeznaczeniem na wierzchy obuwia, odzież 1 galanterię po¬
lega tradycyjnie na traktowaniu zakwaszonych po wytrawianiu skór /piklowaniu/ zasadowymi
solami chromu trójwartościowego* Stopień zakwaszenia 9kór w piklu jest duży i wynosi w warto¬
ściach potencjału wodorowego /pH/ 2,5 - 3,5. Potencjał wodorowy całej masy skór musi być
zbliżony do potencjału wodorowego stosowanych zasadowych aoll chromu* Kwaaowość roztworu
wodnego tych aoll jeat zbliżona do wartości pH akór po piklu 1 waha ale również w granicach
2,5 - 3,5 przy zaaadowoścl 30 • 45°Schorlemera, Reguła podana powyżej ma awoje uzasadnie¬
nie atechlometryczne, gdyż przy zaatosowanlu układu zamkniętego następuje prawidłowa prze¬
nikanie soli chromu do wnętrza skór w sposób równomierny na całym Ich przekroju*
W calu uzyskania afektu trwałego związania się aoll chromu z białkiem akórnya konie-
czne jeet wprowadzenie do układu garbujęcego środka alkellzujęcego, najczęściej węglanu
sodu* Efektem tego działania, zwanego stępieniem brzeczki garbującej jeat wzrost zasadowo¬
ści aoll chromu, zarówno wa wnętrzu skóry jak taż 1 na zewnętrz, w fcęplell wodnej* Sole
chromu znajdująca się wewnątrz skóry więżę się trwale z tkankę skórne, natomiast pozostał*
w kępiell wodnej pa pewnym czasie tracę zdolność garbowania, gdyż nie sę w etanie wnlknęć
do wnętrza akóry*
Tradycyjnie stosowane sposoby garbowania pozwąłaję na zwięzanle ze akórę nie więcej
niż 70 % użytych aoll chromu* Ilość zwlęzanego chromu według wymagań asortymentowych obowią¬
zujących norm nie może być mniejsza niż 2,0 - 3,5 % Cr203 w przeliczaniu na substancję cu¬
chę akóry* W zwlęzku z tym w celu uzyakania w akórach wymaganej Ilości chromu zwlęzanego
auszę być stosowana odpowiednie nadmiary, w ilości około 30 % aoll chromowych. Użyty nad¬
ałar, po zakończeniu proceau garbowania, przechodzi do ścieków garbarskich 1 w konsekwencji
etanowi czynnik zagrożenia ekologicznego środowiska naturalnego*
142 981
2
Przedmiotem wynalazku jest sposób garbowania chromowego skór, uprzednio zwapnionych,
odwapnionych 1 wytrawionych, oparty o wykryto zdolności kolagenu, polegający na tym, ze
przy odpowiednio dobranej różnicy potencjałów wodorowych pomiędzy skórę a solami chromu
w kęplell garbujęcej, następuje szybkie 1 całkowite wyczerpanie soli garbujących oraz ich
utrwalenia wź skórze bez użycia órodków stępiających, których rolę przejmuje białko skóry
to jest kolagen.
W sposobie według wynalazku skóry wytrawione zobojętnia się kwasem organicznym do
przybliżone! granicy odczynu obojętnego, wartość pH 6,0 - 7,0 1 następnie traktują alę je
nlskozasadowymi solami chromu, których zasadowość nie przekracza 20° Schorlemera, w Ilości
nie przekraczajęcaj 1,5 % chromu przeliczonego na Cr20-# przy czym nlakozasadowe sola
chromu rozpuszcza się w wodzie w ilości nie przekraczajęcaj 50 % masy skór*
W wyniku tak dobranego stschlomstrycznle układu, oraz odpowiednio dobranego współczyn¬
nika kęplell wodnej, w układzie zamkniętym następuje szybkie 1 równomierno przeniknięcie
soli chromowych w całym przekroju skóry* W następnej fazie procesu, na skutek powolnego
i clęgłego oddziaływania na sole chromu kolagenu skóry, następuje stopniowy wzrost zasado¬
wości soli chromu, co powoduje ich całkowite 1 trwałe zwięzanle się z substancję skórne.
Efektem zastosowania sposobu według wynalazku jest zmniejszenie zużycia soli chromu
0 co najmniej 25 %, bez obniżania Ich zawartości w skórach wyprawionych, oraz prawie cał¬
kowite wyeliminowanie ich ze ścieków garbarskich.
Przykład
I. Wypłukane po procesie wytrawiania skóry poddaje się
zobojętnianiu
w sposób następujęcy: do mieszalnika ze skórami dodają się 6 % soli kuchennej, obliczonej
do masy operacyjnej skór 1 obraca mieszalnik ze skórami bez wody przez 20 minut, po czym
dodaje się 100 % wody o temperaturze 25°C i obraca je w mieszalniku przez 30 minut, a
następnie dozuje się w ruchu kwas mrówkowy do uzyskania trwałego odczynu skór w granicach
pH 6,0 - 7,0. Po uzyskaniu określonego stopnia zobojętniania skór kęplel wodne dokładnie
się zlewa 1 przygotowuje w oddzielnym pojemniku nlskozasadowy siarczan chromu stosujęc
4 % chromalu o zasadowości 33° Schorlsmera 1 zawartości przeliczeniowej Cr^O- - 25 %,
rozpuszczonego w 20 % wody o temperaturze 30°C a następnie dodaje się do tego roztworu
0,5 % kwasu siarkowego, obniżajęc w ten sposób zasadowość soli chromowej do 8° Schorleme¬
ra. Tak sporzędzonę sól chromowe wlewa alę w ruchu do mieszalnika ze skórami. Mieszalnik
obraca się przez 4 godziny. Po tym czasie proces więżenia się chromu ze skórę Jsst zakoń¬
czony a ilość zwięzanogo chromu w przeliczeniu na Cr^O- wynosić będzie nie mniej niż
2,5 %. W ten sposób wygarbowane skóry poddaje się płukaniu w wodzie o temperaturze 40°C,
w ilości 200%, w czaele 30 minut 1 wyrzuca z mieszalnika. Po 24 godzinach odleżenia na
podeście stosuje się tradycyjne obróbkę mechaniczne skór.
Pr zykład
11. Całość operacji wykonuje się analogicznie Jak w przykładzie I,
z tę różnicę, że 5 % chromalu rozpuszcza się w 10 % wody, obniża zasadowość do 17° Schor¬
lemera przez dodatek 0,4% kwasu siarkowego. Tak sporzędzonę sól chrom o .Mn wlewa się w ruchu
do mieszalnika ze skórami. Mieszalnik obraca alę przez 2 godziny. Po tym czasie skóry bez
płukania wyrzuca się z mieszalnika 1 układa na podejście na okres 24 godzin. Po tym czasie
ilość zwięzanogo ze skórę chromu w przeliczeniu na Cr^O- wynosić będzie nie mniej niż
3;5 %.
Zaetrzeżenle
patentowe
Sposób garbowania chromowego skór, uprzednio zwapnionych, odwapnionych i wytrawionych,
zasadowymi solami chromu trójwartościowego, z przeznaczeniem na wierzchy obuwia, odzież
1 galanterię, znamienny
t y m, że skóry po procesie wytrawiania zobojętnia się
kwasem organicznym do wartości pH 6,0 - 7,0, a następnie garbuje się nlskozasadowymi sola¬
mi chromu o zasadowości nie przekraczajęcaj 20° Schorlemera, użytymi w ilości przelicze¬
niowej nie większej niż 1,5 % Cr^Oj do masy skór,4 przy wykorzystaniu kolagenu tych skór
jako czynnika samoalkalizujęcego zamknięty układ garbujęcy, przy czym nlskozasadows solo
chromu rozpuszcza się w wodzie w ilości nie przekraczajęcaj 50 % masy skór.
Pracowni! Poligraficzni UP PRL. Nakład 100 egz
Cena 220 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
256 Кб
Теги
pl142981b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа