close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL143040B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
OPIS PATENTOWY
143 040
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono:
84 08 21
Int. CL4 A47L 7/00
(P. 249296)
A47L 9/00
Pierwszeństwo
URZĄD
Zgłoszenie ogłoszono:
86 02 25
PATENTOWY
PRL
Opis patentowy opublikowano: 88 11 30
Twórcywynalazku: Jerzy Walczak, Edward Mańkowski, Sławomir Banach
Uprawniony z patentu: Zakłady Urządzeń Technicznych PL "Uniprot",
Łódź (Polska)
Urządzenie do zbierania zanieczyszczeń
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zbierania zanieczyszczeń suchych oraz płynów.
Znane urządzenia do tego celu zawierają na ruchomym podwoziu umieszczone obok siebie
agregat ssący oraz zbiornik na odpadki. Podwozie wyposażone jest w kółka jezdne służące do
przemieszczania urządzenia. Znane są też rozwiązania, w których agregat bezpośrednio połączony
jest ze zbiornikiem zanieczyszczeń tworząc jednolitą konstrukcję. W celu oczyszczenia zbiornika
należy odłączyć agregat, zdjąć z podwozia, a następnie podjechać ze zbiornikiem do miejsca gdzie
można go opróżnić. W innych rozwiązaniach agregat oraz zbiornik stanowią odrębne urządzenia
połączone elastycznym wężem oraz zamocowane na ruchomymjednym podwoziu. Dla ułatwienia
opróżniania zbiornika z zanieczyszczeń może on być zamocowany obrotowo na podwoziu w
sposób umożliwiający jego przechył w chwili opróżniania. Stosowane są też dodatkowe wózki o
odpowiedniej konstrukcji, które przewożą zbiornik do miejsca opróżniania.
Celem wynalazkujest opracowanie urządzenia, które w łatwy i szybki sposób umożliwiałoby
rozłączanie i łączenie agregatu oraz zbiornika w jedną całość, a także pozwalałoby na niezależne
przemieszczanie poszczególnych części urządzenia oraz podłączenie do tego samego agregatu
zbiorników o różnych wymiarach i przeznaczeniu lub do tego samego zbiornika różnych agregatów
w zależności od potrzeb.
Cel ten został osiągnięty przez skonstruowanie urządzenia, w którym agregat ssący oraz
zbiornik zanieczyszczeń umieszczone są na dwuczęściowym podwoziu składającym się z dwóch
niezależnych dwukołowych wózków połączonych zespołem wsporczo-spinającym usytuowanym
na płycie nośnej każdego wózka. Zespół wsporczo-spinający składa się z zapinki ryglującej przy¬
mocowanej do łącznika, który wspólnie ze wspornikiem przymocowany jest do zapadki sprężyno¬
wej umieszczonej obrotowo na sworzniu przymocowanym do ramy wózka. Zapinka ryglująca
zakończona jest rączką ułatwiającą wygodne łączenie i rozłączanie obydwu wózków. Zapadka
sprężynowa dociskana jest do ramy wózka sprężyną osadzoną na sworzniu z zapadką.
2
143 040
Umieszczenie agregatu oraz zbiornika na rozłącznym podwoziu pozwala na niezależne prze¬
mieszczanie poszczególnych części urządzenia. W zależności od zbieranych zanieczyszczeń do tego
samego zbiornika można przyłączyć różne agregaty lub też różne zbiorniki można łączyć z tym
samym agregatem. Usuwanie zanieczyszczeń jest łatwe dzięki możliwości transportowania zbior¬
nika niezależnie od całego urządzenia. Wymagany jest przy tym znacznie mniejszy wysiłek fizyczny
niżprzy rozwiązaniach dotychczasowych, gdzie ręcznie zbiornik byłprzenoszony przez obsługę lub
transportowany z całym urządzeniem. Zespół wsporczo-spinający zapewnia szybkie i łatwe łącze¬
nie i rozłączanie obydwu wózków, a także umożliwia utrzymywanie wózka w stanie poziomym po
rozłączeniu urządzenia.
Przedmiot wynalazku został przedstawiony w przykładzie wykonania uwidocznionym na
rysunku, którym fig. 1 przedstawia urządzenie do zbierania zanieczyszczeń w stanie połączonym w
widoku z boku, fig. 2 - fragment urządzenia widziany z góry z widokiem na zespoły wsporczospinające w stanie połączonym, fig. 3 -wózek z agregatem w stanie rozłączonym widziany z boku.
Urządzenie składa się z agregatu ssącego 1 oraz zbiornika zanieczyszczeń 3 zamontowanych
na ruchomym podwoziu składającym się z dwóch niezależnych wózków 5 wyposażonych w koła
jezdne pozwalające na łatwe przemieszczanie poszczególnych części urządzenia w stanie normalnej
prac. Agregat 1 połączony jest ze zbiornikiem 3 wężem elastycznym 2 umożliwiającym przepływ
powietrza między zbiornikiem zanieczyszczeń 3 a agregatem ssącym 1, co jest niezbędne dla
wytworzenia w zbiorniku odpowiedniego podciśnienia.
Ponadto istnieje mechaniczne połączenie agregatu ze zbiornikiem za pośrednictwem zespołu 4
umieszczonego na płycie nośnej każdego wózka 5. Zespół wsporczo-spinający 4 składa się z zapinki
ryglujęcej 8 przyspawanej do łącznika 13, który wspólnie ze wspornikiem 9 przyspawany jest do
zapałki sprężynowej 10 umieszczonej obrotowo na sworzniu 11 przymocowanym do ramy 14
wózka 5. Dla ułatwienia manipulowania zespołem do zapinki ryglującej 8 przyspawanajest rączka
6. Zapadka sprężynowa 10 dociskana jest do ramy wózka sprężyną 12 osadzoną na wspólnym
sworzniu liz zapadką 10. Jeden z wózków np. wózek z agregatem posiada przymocowane do ramy
14 symetrycznie usytuowane dwie prowadnice 7, w które podczas łączenia obydwu wózków
wsuwana jest rama 14 drugiego wózka nie posiadającego prowadnic.
W stanie rozłączonym agregat ssący oraz zbiornik zanieczyszczeń spoczywają na wózkach,
które znajdują się w położeniu poziomym zapewnionym przez zespół wsporczo-spinający 4, który
pełni wówczas rolę wspornika. Zapinki ryglujące 8 wraz z rączką 6 znajdują się w położeniu
górnym, natomiast wsporniki 9 w położeniu dolnym, stanowiącjednocześnie elementy wspierające
cały wózek w pozycji poziomej. Przed niepożądanym obrotem urządzenia zabezpiecza zapadka
sprężynowa 10 wyposażona w odpowiednie nacięcia i dociskana do ramy 14 wózka sprężyną 12. W
przypadku połączenia obydwu wózków dostawia sieje do siebie tak, aby rama 14 jednego wózka
wsunęła się w prowadnice 7 drugiego wózka. Ruch względny obu wózków odbywa się aż do
zetknięcia ich ram 14.
Zastrzeżenia patentowe
1. Urządzenie do zbierania zanieczyszczeń, zawierające agregat ssący połączony elastycznym
wężem ze zbiornikiem zanieczyszczeń umieszczone na ruchomym podwoziu, znamienne tym, że
podwozie jest dwuczęściowe i składa się z dwóch niezależnych dwukołowych wózków (5) połączo¬
nych zespołem wsporczo-spinającym (4) usytuowanym na płycie nośnej każdego wózka (5).
2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że zespół wsporczo-spinający (4) składa się z
zapinki ryglującej (8) z rączką (6) przymocowanej do łącznika (13), który wspólnie ze wspornikiem
(9) przymocowany jest do zapadki sprężynowej (10) umieszczonej obrotowo na sworzniu (11)
przymocownym do ramy (14) wózka (5).
3. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, żejeden z wózków posiada przymocowane do
ramy (14) symetrycznie umieszczone dwie prowadnice (7), w które wsuwana jest rama drugiego
wózka.
4. Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym, że zapadka sprężynowa (10) dociskanajest do
ramy (14) wózka (5) sprężyną (12) osadzoną na sworzniu (11) wspólnie z zapadką (10).
143 040
143040
Ł
^
i
143040
W
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
375 Кб
Теги
pl143040b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа