close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL159322B1

код для вставкиСкачать
R ZE C ZPO SPO LITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)159322
(13) B1
(21) Num er zgłoszenia: 277314
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(51) IntCl5:
B23C 3/00
B25B 1/02
B23B 27/0 0
(22) Data zgłoszenia: 21.01.1989
(5
)Przyrząd do mocowania elementów płaskich, zwłaszcza noży kombajnów węglowych,
4
poddawanych obróbce
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
23.07.1990 BUP 15/90
(76)
Uprawniony i twórca wynalazku:
Leszek Turski, Wrocław, PL
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.12.1992 WUP 12/92
PL 159322
B1
(57 )
1. Przyrząd do mocowania elementów
płaskich, zwłaszcza noży kombajnów węglowych, poddawanych obróbce, znamienny tym,
że stanowi go rama (2), utworzona z dwu podłużnie (6) połączonych na końcach i w środku
poprzeczkami (7), zamocowana obrotow o na
dwu wspornikach (1), przy czym ram a (2) jest
zaopatrzona w elementy rozporowe osadzone
w podłużnicach (6) równolegle do poprzeczek
(7) i rozmieszczone symetrycznie względem
poprzeczek (7), zaś pod ramą (2) usytuowany
jest przesuwny montażowy stół (3).
Fig
2
Przyrząd do mocowania elementów płaskich,
zwłaszcza noży kombajnów węglowych, poddawanych obróbce
Zastrzeżenia
patentowe
1. Przyrząd do mocowania elementów płaskich, zwłaszcza noży kombajnów węglowych,
poddawanych obróbce, znamienny tym, że stanowi go ram a (2), utworzona z dwu podłużnie (6)
połączonych na końcach i w środku poprzeczkami (7), zamocowana obrotowo na dwu wspornikach (1), przy czym ram a (2) jest zaopatrzona w elementy rozporowe osadzone w podłużnicach (6)
równolegle do poprzeczek (7) i rozmieszczone symetrycznie względem poprzeczek (7), zaś pod
ramą (2) usytuowany jest przesuwny montażowy stół (3).
2. Przyrząd według zastrz. 1, znamienny tym, że ram a (2) jest zamocowana obrotow o we
wspornikach (2) za pośrednictwem czopów (8) przytwierdzonych do poprzeczek (7) i osadzonych w
otworach wsporników (1), przy czym w poprzeczkach (7), przy ich końcach, wykonane są otwory,
zaś wsporniki są zaopatrzone w blokujące sworznie (9) usytuowane naprzeciw otworów.
3. Przyrząd według zastrz. 1, znamienny tym, że wspornik (1) jest utworzony z pionowej płyty
(4) do której przymocowane są dwa schodkowe żebra (5) usytuowane prostopadle do płyty (4).
4. Przyrząd według zastrz. 1, znamienny tym, że elementy rozporowe stanowią dwa stożki (10),
zamocowane na wspólnej osi, oraz listwy rozporowe ( 11), usytuowane po bokach stożków (10), a
których wewnętrzne powierzchnie są stożkowe a zewnętrzne są płaskie.
5. Przyrząd według zastrz. 1, znamienny tym, że stół montażowy (3) ma górną płytę w postaci
rusztu (13).
* * *
Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do mocowania elementów płaskich, zwłaszcza noży
kombajnów węglowych, poddawanych obróbce skrawaniem przy pomocy frezarki.
Znany jest uchwyt do mocowania pakietów płytek według opisu patentowego PRL nr 137 132.
Uchwyt ten jest złożony z trzech mocowadeł: mocowadła właściwego, mocowadła uzupełniającego
i mocowadła głównego. M ocowadło właściwe ma korpus, który od czół zamknięty jest ściankami
bocznymi. Jedna ze ścianek bocznych ma przelotowe wycięcie z symetrycznie rozmieszczonymi
elementami oporowymi, zaś druga ścianka boczna ma element dociskowy współpracujący z płytką.
Wadą znanego przyrządu jest ograniczony zakres jego stosowania tylko do elementów o dużej
szerokości a małej grubości. W przypadku zamocowania w nim elementów płaskich o dużej
grubości a małej szerokości następuje wybrzuszanie mocowanych elementów. Zjawisko to uniemożliwia dokładną obróbkę mocowanych elementów.
Znany jest zacisk noży tokarskich według opisu patentowego PRL nr 133 755. Zacisk ten
zawiera wewnętrzny klin oraz zewnętrzne kliny. Wewnętrzny klin jest zaopatrzony w podłużny
zaczep z dociskowymi płaszczyznami oraz w łączącą blachę sprzęgającą kliny. Zacisk ten służy do
mocowania noża tokarskiego.
Wadą znanego rozwiązania zacisku jest jego jednostkowe zastosowanie, bowiem jest on
przystosowany tylko do mocowania jednego noża tokarskiego o gładkich i płaskich powierzchniach bocznych. Próby zastosowania tego zacisku do mocowania równocześnie kilku noży o
bocznych powierzchniach obrabianych tylko przy pomocy kucia prowadziły do wybrzuszania się
zaciskanych elementów. Ponadto rozwiązanie to jest przystosowane do długotrwałego zamocowania noża a jego dem ontaż jest także długotrwały i kłopotliwy. Dlatego też zastosowanie tego
rozwiązania do mocowania wielu elementów podlegających obróbce powodowałoby zbyt długi
czas mocowania i rozmocowania.
Niedogodności te zostały wyeliminowane w rozwiązaniu według wynalazku. Przyrząd według
wynalazku stanowi ram a utworzona z dwu podłużnie połączonych na końcach i w środku
poprzeczkami, przy czym ram a jest zamocowana obrotow o w dwu wspornikach. Rama jest
159 322
3
zaopatrzona w elementy rozporowe osadzone w podłużnicach równolegle do poprzeczek i rozmieszczone symetrycznie względem poprzeczek. Pod ramą usytuowany jest przesuwny stół m ontażowy. Rama jest zamocowana obrotow o we wspornikach za pośrednictwem czopów przytwierdzonych do poprzeczek i osadzonych w otworach we wspornikach. W poprzeczkach przy ich
końcach wykonane są otwory. W sporniki są zaopatrzone w sworznie blokujące, usytuowane
naprzeciw otworów. W spornik jest utw orzony z pionowej płyty, do której przymocowane są dwa
schodkowe żebra usytuowane prostopadle do płyty. Elementy rozporowe stanowią stożki zamocowane na wspólnej osi oraz listwy rozporowe usytuowane po bokach stożków, a których
wewnętrzne powierzchnie są stożkowe a zewnętrzne są płaskie. Stół montażowy ma górą płytę w
postaci rusztu.
Przyrząd według wynalazku umożliwia trwałe zamocowanie kutych elementów płaskich, a
zwłaszcza odkuwek noży kombajnów węglowych. Zamocowanie to jest na tyle trwałe, że wykonanie obróbki skrawaniem bocznych powierzchni noży nie powoduje naruszenia któregokolwiek
noża. Przyrząd ten pozwala na obrobienie obu bocznych powierzchni noży bez konieczności
ponownego mocowania. Jednocześnie zamocowanie obrabianych elementów, a zwłaszcza noży dla
kombajnów węglowych jest łatwe i nie zajmuje dużo czasu. Tak samo rozmocowanie jest dokonywane bardzo szybko. Dlatego też zastosowanie przyrządu znacznie skraca czas przygotowawczy
obrabianych detali oraz skraca czas roboczy obróbki, bowiem podczas jednego zabiegu obrabianych jest kilka noży jednocześnie, zaś drugi zabieg wykonuje się po obróceniu ramy o 180°.
Przyrząd według wynalazku jest bliżej objaśniony w przykładzie wykonania rysunkiem, na
którym fig. 1 przedstawia przyrząd w bocznym widoku, przy czym jest to przyrząd zdwojony, fig. 2
-widok z góry, a fig. 3 stanowi przekrój poprzeczny przez jeden segment przyrządu.
Jak przedstawiono na rysunku przyrząd jest utworzony z dwu wsporników 1, w których jest
obrotow o zamocowana ram a 2. Pod ram ą 2 usytuowany jest ruchom y stół 3. W spornik jest
utworzony z pionowej płyty 4, do której przymocowane są dwa schodkowe żebra 5 usytuowane
prostopadle do płyty 4. Rama 2 jest utworzona z dwu podłużnie 6 połączonych ze sobą trzema
poprzeczkami 7 z których dwie są usytuowane na końcach, zaś jedna w środku. D o skrajnych
poprzeczek 7 przymocowane są czopy 8 osadzone jednocześnie w otw orach wsporników 1, dzięki
czemu ram a 2 może się obracać wokół osi czopów 8. W celu zabezpieczenia ramy 2 przed obrotem
w czasie obróbki, w płytach 4 wsporników 1 oraz w poprzeczkach 7 wykonane są otwory, w których
osadzone są blokujące sworznie 9. Sworznie 9 są wyjmowane do obrotu ramy 2, zaś do obróbki
noży sworznie 9 umieszcza się w otworach. W środku pomiędzy poprzeczkami 7 usytuowane są
elementy rozporowe. Stanowią je dwa stożki 10 osadzone na wspólnej osi. Oś stożków 10 jest
gwintowo połączona z jedną z podłużnie 6, zaś w drugiej jest osadzona obrotow o. Po obu stronach
stożków 10 rozmieszczone są listwy rozporowe 11, których zewnętrzne powierzchnie są płaskie,a
wewnętrzne powierzchnie są stożkowe. Na skutek obracania osią stożków 10, stożki 10 przemieszczają się wzdłuż swej osi pow odując rozpieranie na boki listew rozporowych 11, przez co
następuje dociśnięcie noży 12 do poprzeczek 7. Obracanie osią stożków 10 w przeciwnym kierunku
powoduje rozmocowanie noży 12. Do obróbki noże 12 układa się na stole 3 usytuowanym pod
ramą 2. G órna płyta stołu 3 ma ruszt 13, bowiem noże 12 po procesie kucia mają nierówne
powierzchnie zawierające wypływkę.
159 322
Fig. 1
Fiq. 2
Fig. 3
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
358 Кб
Теги
pl159322b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа