close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL159463B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITAPOLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)159463
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia:
279820
(51) IntCl5:
B62D 5/06
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
07.06.1989
(5
)Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym
4
(73)
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych,
Kobyłka, PL
10.12.1990 BUP 25/90
(72)
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.12.1992 WUP 12/92
PL 159463 B1
(57)
1. U kład kierow niczy ze w spom aganiem
hydraulicznym zawierający przekładnię kierowniczą, znane elem enty hydrauliki siłowej oraz
znane m echaniczne elem enty układów zw rotniczych, znamienny tym, że posiada co najmniej dwa niezależnie sterow ane obw ody hydrauliczne (1 3 , 14), z których pierwszy (13) służy
do sterow ania pierw szą osią (1), zaś drugi
obw ód (14) w przypadku dw óch lub pozostałe
obw ody w przypadku większej liczby obw odów realizują skręt następnych osi skrętnych
(2, 3), przy czym każdy z tych obw odów (13,
14) może realizow ać skręt jednej lub kilku osi.
Uprawniony z patentu:
Twórcy wynalazku:
Bogdan Socha, Warszawa, PL
Stanisław Boryga, Zielonka, PL
Stanisław Bukowski, Warszawa, PL
Fig. 1
UKŁAD KIEROWNICZY ZE WSPOMAGANIEM HYDRAULICZNYM
Z a s t r z e ż e n i a
p a t e n t o w e
1. Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym zawierający przekładnię kierowniczą,znane elementy hydrauliki siłowej oraz znane mechaniczne elementy układów zwrotniczych, z n a m i e n n y
t y m , że posiada co najmniej dwa niezależnie sterowane obwody
hydrauliczne/ 13, 14 /,z których pierwszy /13/ służy do sterowania pierwszą osią /1/,zaś
drugi obwód /14/ w przypadku dwóch lub pozostałe obwody w przypadku większej liczby obwodów realizują skręt następnych osi skrętnych / 2,3/, przy czym każdy z tych obwodów /13,
14/ może realizować skręt jednej lub kilku osi.
2. Układ według zastrz.1. z n a m i e n n y
t y m , że część układu służąca do realizacji skrętu kół osi pierwszej /1/ i zawierająca obwód pierwszy /13/ jest typu mechanicznego ze wspomaganiem hydraulicznym,zaś druga część układu realizująca skręt następnej lub
pozostałych osi skrętnych /2,3/ zawierająca drugi /14/ lub pozostałe obwody jest typu mechanicznego lub hydrauliczno-mechanicznego.
3. Układ według zastrz. 1 , z n a m i e n n y
t y m , że siłowniki skrętu w drugim obwodzie /14/ lub w następnych obwodach są sprzężone ze sobą hydraulicznie poprzez szeregowe
połączenie par /5,6/ tych siłowników.
4. Układ według zastrz. 1 , z n a m i e n n y
t y m , że zawiera zawór rozdzielczy /12/
służący do załączania poszczególnych,następnych obwodów hydraulicznych.
5. Układ według zastrz. 1, z n a m i e n n y
t y m , że do zasilania drugiego /14/ lub
pozostałych obwodów posiada co najmniej jedną odrębną pompę zasilającą / 18 /.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym przeznaczony
zwłaszcza,do podwozi ciężkich pojazdów wieloosiowych na przykład żurawi samojezdnych.
Znane są,stosowane w wieloosiowych podwoziach samojezdnych,mechaniczne układy kierownicze
ze wspomaganiem hydraulicznym,które realizują jednoczesny skręt wszystkich skrętnych osi.Układy te zawierają tylko jeden obwód hydrauliczny wspomagający bezpośrednio skręt jednej lub kilku osi,zaś kierowanie pozostałych osi skrętnych odbywa się za pomocą zaworów i odpowiednich
dźwigniowo-cięgnowych układów zwrotniczych służących do przenoszenia sił wywieranych przez siłowniki układu wspomagania do odpowiednich kół.Wadą takich układów kierowniczych stanowi to,że posiadają one możliwość tylko jednego wariantu skrętu t.zn.,że określonej wartości kąta skręcenia
kół osi bezpośrednio skręcanej przy pomocy układu wspomagania odpowiada jedna,określona wartość
kąta skrętu każdej z pozostałych osi skrętnych.
Celem wynalazku jest wyeliminowanie wymienionej wady poprzez opracowanie konstrukcji takiego
układu kierowniczego, która umożliwi uzyskanie więcej niż jednego wariantu skrótu.
Istota wynalazku polega na tym,że układ posiada co najmniej dwa niezależnie sterowane obwody hydrauliczne, z których pierwszy służy do sterowania pierwszą osią,zaś drugi obwód w przypadku dwóch lub pozostałe obwody w przypadku większej liczby obwodów realizują skręt następnych osi
skrętnych,przy czym każdy z tych obwodów może realizować skręt jednej lub kilku osi. Część układu służąca do realizacji skrętu kół osi pierwszej i zawierająca obwód pierwszy jest typu mecha nicznego ze wspomaganiem hydraulicznym,zaś druga część układu realizująca skręt następnej lub pozostałych osi skrętnych,zawierająca drugi lub pozostałe obwody,jest typu mechanicznego lub hydrauliczno - mechanicznego.
159 463
3
Korzystnie jest,gdy sprzężenie siłowników skrętu w drugim obwodzie lub w następnych polega na szeregowym połączeniu par tych siłowników.Korzystnie jest również,gdy układ zawiera
zawór rozdzielczy służący do załączania poszczególnych,następnych obwodów hydraulicznych.
Układ może posiadać co najmniej jedną odrębną pompę służącą do zasilania drugiego lub pozostałych obwodów.
Przedmiot wynalazku Jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku,na którym fig. 1
przedstawia schemat układu hydraulicznego wspomagania zawierającego jedną pompę główną, zaś
fig. 2 - schemat układu hydraulicznego wspomagania z dwiema pompami głównymi. Na fig.1 rysunku przedstawiony jest układ hydrauliczny wspomagania układu kierowniczego pojazdu posiadającego trzy osie skrętne: pierwszą oś 1 i następne 2, 3. Zwrotnice kół jezdnych każdej z osi
sprzężone są ze sobą trapezem kierowniczym a ich skręt realizowany jest za pomocą par siłowników, odpowiedni o,4 , 5, 6 zamontowanych na każdej osi.Układ zasilany jest przez pompę główną
7 lub,w przypadku awarii pompy 7,za pomocą pompy awaryjnej 8.Olej z pompy głównej 7 kierowany jest,poprzez zawór stałego wydatku 9, do zaworu sygnalizacyjnego 10,a następnie,poprzez
automatyczny zawór przełączający 11 i zawór rozdzielczy 12, wpływa do obwodu pierwszego 13
realizującego skręt osi pierwszej 1 lub do obwodu drugiego 14 realizującego skręt zestawu
sprzężonych hydraulicznie dwóch pozostałych osi skrętnych 2 i 3.Pary siłowników 5 i 6 skręcających koła osi 2 i 3 są połączone ze sobą przewodami szeregowo.
Obwód hydrauliczny pierwszy 13 zawiera przekładnię kierowniczą 15 z serwomechanizmem wewnętrznym i upustowymi zaworami siłownika wewnętrznego 16.Siłownik 16 oddzlaływuje,poprzez mechaniczny układ dźwigniowy 17, na zwrotnice kół osi pierwszej 1. W przypadku awarii pompy głównej 7 włącza się automatycznie zawór przełączający 11 powodując przełączenie układu na zasilanie z pompy awaryjnej 8, a pracę tej pompy sygnalizuje zawór sygnalizacyjny 18. Na fig.2 rysunku pokazany jest układ hydrauliczny wspomagania układu kierowniczego pojazdu z trzema osiami
skrętnymi 1, 2, 3, w którym pompa główna 7 zasila tylko obwód pierwszy 13 realizujący skręt osi
1 ,zaś obwód drugi 14 zasilany jest bezpośrednio za pomocą odrębnej pompy zasilającej 18. W związku z tym w układzie nie występuje zawór rozdzielczy 12 przy zachowaniu pozostałych elementów
zasadniczo nie zmienionych w stosunku do układu przedstawionego na fig.1.
Fig. 2
159 463
Fig.1
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
346 Кб
Теги
pl159463b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа