close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL159575B1

код для вставкиСкачать
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 159575
(13) B1
277746
(21) Numer zgłoszenia:
(51) IntCl5:
B66C 17/20
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(22) Data zgłoszenia:
15.02.1989
Urządzenie do podnoszenia i transportu jednostek taboru kolejowego i/lub ładunków
wielkogabarytowychz jednostek taboru kolejowego, zwłaszcza kontenerów
73)Uprawniony
(
z patentu:
(43)
PKP Centralne Biuro KonstrukcyjnoTechnologiczne Zakładów Naprawczych
Taboru Kolejowego, Poznań, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
20.08.1990 BUP 17/90
(72)
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.12.1992 WUP 12/92
PL 159575 B1
(57)
1. Urządzenie do podnoszenia i transportu jednostek taboru kolejow ego i/lu b
ładunków wielkogabarytowych z jednostek
taboru kolejowego, zwłaszcza kontenerów,
składające się z konstrukcji nośnej w postaci
czterosłupowej samojezdnej ramy bramowej,
której słupy połączone są u góry wzdłużnymi i
poprzecznymi belkami górnymi, a u dołu
wzdłużnymi belkami dolnymi osadzonym i na
końcach na kołowych wózkach mechanizmów
jazdy z własnym napędem przeznaczonych do
jazdy wzdłużnej, wyposażone w mechanizmy
podnoszenia osadzone na ramie bramowej,
znamienne tym, że każdy mechanizm jazdy jest
wyposażony w zespół kołowego wózka jazdy
poprzecznej (6, 11).
Twórcy wynalazku:
Florian Wawrzyniak, Topola Wielka, PL
Kazimierz Gabryś, Ostrów Wielkopolski. PL
Marian Spaleniak, Ostrów Wielkopolski, PL
Leszek Suchecki, Otwock, PL
Jan Podemski, Ostrów Wielkopolski, PL
Fig. 1
URZĄDZENIA DO PODNOSZENIA I TRANSPORTU JEDNOSTEK TABORU KOLEJOWEGO
I/LUB ŁADUNKÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z JEDNOSTEK TABORU KOLEJOWEGO,
ZWŁASZCZA KONTENERÓW
Z a s t r z e ż e n i a
p a t e n t o w e
1. Urządzenie do podnoszenia i transportu jednostek taboru kolejowego i/lub ładunków
wielkogabarytowych z jednostek taboru kolejowego, zwłaszcza kontenerów, składające się z
konstrukcji nośnej w postaci czterosłupowej samojezdnej ramy bramowej, której słupy połą-
czone są u góry wzdłużnymi i poprzecznymi belkami górnymi, a u dołu wzdłużnymi belkami dol-
nymi osadzonymi na końcach na kołowych wózkach mechanizmów jazdy z własnym napędem przeznaczonych do jazdy wzdłużnej, wyposażone w mechanizmy podnoszenia osadzone na ramie bramowej,
z n a m i e n n e
tym,
że każdy mechanizm jazdy jest wyposażony w zespół kołowego wózka
jazdy poprzecznej / 6 /, /11/.
2. Urządzenie według zastrz. 1, z n a m i e n n e
tym,
że każdy zespół kołowego
wózka jazdy poprzecznej / 6 /, /11/ jest wyposażony w człon zmiany kierunku jazdy z wzdłużne-
go na poprzeczny i odwrotnie, przy czym wszystkie człony zmiany kierunku jazdy mają mecha-
nizmy odpowiednio /8/ , / 1 2 / realizujące synchroniczny z pozostałymi ruch prostoliniowy w
obydwu kierunkach prostopadle względem toru jazdy, w płaszczyźnie w przybliżeniu równole-
głej do członów wsporczych mechanizmów podnoszenia, mających postać pionowych kolumn / 1 3 /,
/13/usytuowanych w ramie bramowej /1/, równoległych do słupów / 2 /ramy bramowej / 1 /.
3.Urządzenie według zastrz. 2, z n a m i e n n e
t y m , że wózek jazdy poprzecznej
/ 6 / jest osadzony poprzecznie względem wózka jazdy wzdłużnej /7/, stanowiącego zespół sta-
ły, przy czym człon zmiany kierunku jazdy stanowi jednocześnie mechanizm /8 / realizujący
ruch synchroniczny prostoliniowy w obydwu kierunkach względem toru jazdy w płaszczyźnie w
przybliżeniu równoległej do pionowych kolumn / 1 3 /, / 1 3 '/ stanowiących człony wsporne mecha-
nizm u
podnoszenia, zwarty w zespole osadzenia wózka jazdy poprzecznej / 6 / i mający postać
mechanizmu hydraulicznego wysuwu realizującego pionowy przesuw wózka jazdy poprzecznej / 6 /
w dół iw górę, poniżej i powyżej stałego zespołu jazdy wzdłużnej /7/.
4 .Urządzenie według zastrz. 2 , z n a m i e n n e
tym,
że wózek jazdy poprzecznej
/11/ stanowi jednocześnie wózek jazdy wzdłużnej, przy czym człon zmiany kierunku jazdy tego
wózka zawarty w jego zespole osadzenia jest wyposażony w zespół obrotu wózka o kąt 90° z blokadą w położeniach skrajnych, a jego mechanizm /12 / realizujący wraz z innymi synchronicz-
ny ruch prostoliniowy w obydwu kierunkach względem toru jazdy, w płaszczyźnie w przybliże-
niu równoległej do pionowych kolumn / 1 3 /, /13'/ mechanizmów podnoszenia, ma postać wysuwa-
nej podpory hydraulicznej usytuowanej w zespole osadzenia wózka i współpracującej z jego
zespołem obrotu w czasie zmiany kierunku jazdy, podpierającej urządzenie na czas obrotu
wózka o kąt 90° w czasie zmiany kierunku jazdy.
5. Urządzenie według zastrz. 3 albo 4 , z n a m i e n n e
tym,
że cztery pionowe
kolumny / 1 3 /,/ 1 3 '/ stanowiące człony wsporcze mechanizmów podnoszenia, osadzone są pomiędzy górnymi i dolnymi wzdłużnymi belkami odpowiednio / 3 / i / 5 /, parami po każdej stronie
osi wzdłużnej ramy bramowej /1/.
6 . Urządzenie według zastrz.
5, z n a m i e n n e
tym,
ze pionowe kolumny /1 3 /, osa-
dzone są w ramie bramowej /1/ przesuwnie w poziomie na jej długości ku środkowi i z powrotem, do położeń skrajnych przy słupach / 2 / ramy bramowej / 1 / za pomocą członu napędowego
/23/ osadzonego w pobliżu środka danej dolnej wzdłużnej belki / 5 / ramy bramowej /1/.
7. Urządzenie według zastrz. 5, z n a m i e n n e
tym,
że pionowe kolumny /13 /,
osadzone są na stałe w narożnikach ramy bramowej / 1 / przy jej słupach / 2 /.
8 . Urządzenie według zastrz. 6 albo 7, z n a m i e n n e
t y m , że pionowe kolumny
/ 1 3 /, / 1 3 '/ są wyposażone w pionowe prowadnice /14/ , w których prowadzone są przesuwnie
elementy podnoszące / 1 5 /, / 2 2 / mechanizmów podnoszenia.
9. Urządzenie według zastrz. 8 , z n a m i e n n e
tym,
że element podnoszący /15/
mechanizmu podnoszenia stanowi podpora podnosząca o ramionach tworzących kąt prosty, z
których pionowe ramię /16/ prowadzone jest przesuwnie w prowadnicy /14 / danej pionowej ko-
lumny /13/,/
3'/, zaś drugie stanowi ramię obrotowe /17/ względem pierwszego, z blokadą
1
w poziomym położeniu roboczym.
159 575
10. Urządzenie według zastrz. 9, z n a m i e n n e
3
tym,
że stanowiąca element pod-
noszący /"15/ podpora podnosząca przesuwana jest w danej pionowej kolumnie /13/, /13'/ za
pomocą siłownika hydraulicznego /18/, /18'/.
11. Urządzenie według zastrz. 10 , z n a m i e n n e
t y m , że siłownik hydrauliczny
/18/ jest osadzony na danej pionowej kolumnie /13/, /13 '/ pod podporą podnoszącą.
12.
Urządzenie według zastrz. 10, z n a m i e n n e
/ 1 8 ‘/ osadzony jest
bramowej /1/.
tym,
że siłownik hydrauliczny
na pionowej kolumnie /13/, /13'/ przy górnej wzdłużnej belce /3/ ramy
13. Urządzenie według zastrz. 8, z n a m i e n n e
tym,
że elementy podnoszące /15/
osadzone przesuwnie w prowadnicach /14/ przednich stałych pionowych kolumn / 1 3 ' / i elemen-
ty podnoszące / 1 5/ osadzone przesuwnie w prowadnicach /14/ tylnich stałych pionowych kolumn
/ 1 3 '/ ramy bramowej /1/ są wciągane synchronicznie parami, każda para przez odrębny wcią-
gnik bębnowo-liniowy / 1 9/ osadzony wraz z napędem na jednej z poprzecznych górnych belek
/4/ ramy bramowej /1/, przy czym liny wciągające /21/ oparte są na kółkach linowych /20/
mocowanych w skrajach tych poprzecznych górnych belek /4/, a ich końce połączone są z koń-
cami przesuwnych pionowych ramion /16/ podpór podnoszących o ramionach tworzących kąt pros-
ty stanowiących te elementy podnoszące / 1 5 /.
14. Urządzenie według zastrz. 7, z n a m i e n n e
tym,
że w stałych pionowych kolum-
nach / 1 3 / po każdej stronie osi wzdłużnej ramy bramowej /1/, prowadzone są synchronicznie
przesuwne końce wzdłużnych poziomych belek podnoszących, stanowiących elementy podnoszące
/22/ tych mechanizmów, przy czym na każdej z tych dwóch belek osadzone są przesuwnie wzdłuż
nich co najmniej dwie podpory podnoszące o ramionach tworzących kąt prosty, z których jedno
ramię /16/ jest osadzone przesuwnie w poziomych prowadnicach tych belek, a drugie stanowi
ramię obrotowe względem pierwszego z blokadą w poziomym położeniu roboczym.
15. Urządzenie według zastrz. 14, z n a m i e n n e
tym,
że końce wzdłużnych pozio-
tym,
że siłownik hydrauliczny
tym,
że siłownik hydrauliczny
tym,
że końce poziomych wzdłuż-
mych belek podnoszących przesuwane są w danej pionowej kolumnie / 1 3 ' / za pomocą siłownika
hydraulicznego /18/, / 1 8 '/.
16. Urządzenie według zastrz. 15, z n a m i e n n e
/18/ jest osadzony na danej pionowej kolumnie /13'/ pod końcem wzdłużnej poziomej belki
podnoszącej.
17. Urządzenie według zastrz. 15, z n a m i e n n e
/18'/ osadzony jest na danej pionowej kolumnie / 1 3 '/ przy górnej wzdłużnej belce /3/ ramy
bramowej /1/.
18. Urządzenie według zastrz. 14, z n a m i e n n e
nych belek podnoszących stanowiących elementy podnoszące /22/ prowadzone w pionowych kolum-
nach / 1 3' /, wciągane są synchronicznie parami, każda przez odrębny wciągnik bębnowo-linio-
wy /19/ osadzony wraz z napędem na jednej z poprzecznych górnych belek /4/ ramy bramowej
/1/, przy czym liny wciągające /20/ oparte są na kółkach linowych
/21/ mocowanych w skra-
jach tych poprzecznych górnych belek /4/, a końce lin wciągających /20/ połączone są odpo-
wiednio z końcami wzdłużnych poziomych belek podnoszących.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do podnoszenia i transportu jednostek taboru
kolejowego i/lub ładunków wielkogabarytowych z jednostek taboru kolejowego,
tenerów.
zwłaszcza ko n -
Dotychczas do podnoszenia jednostek taboru kolejowego stosowane są podnośniki śrubo-
we Kutruffa lub podobne układy podnoszące.
W przypadku konieczności wymiany wózków jezdnych, zestawów kołowych,
naprawy podwozia
i zespołów jednostek taboru kolejowego mocowanych do ramy podwozia i wykonywania innych prac
montażowo-demontażowych wymienione urząd z e n i a nie spełniają wymagań jakie stawiają opisane
działania.
4
159 575
Charakteryzują je stosunkowo duże wymiary gabarytowe, długi czas podnoszenia i dzia-
łanie stacjonarne bez możliwości transportu całej jednostki taboru kolejowego lub jej ze-
społu na specjalistyczne stanowiska naprawcze. W celu transportowania jednostek taboru ko-
lejowego lub ich podstawowych zespołów
konieczne jest dodatkowe stosowanie układów suwnic,
przesuwnie, przeciągarek lub wózków technologicznych itp. Prócz tego dla każdego stanowis-
ka naprawczego konieczne jest stosowanie odrębnych kompletów podnośników i zespołów towa-
rzyszących.
Znane jest również ze zgłoszenia patentowego RFN nr OF 2823048 urządzenie do podnosze-
nia i transportu kontenerów z wagonów kolejowych. Urządzenie to ma konstrukcję nośną w postaci ramy bramowej, której cztery słupy nośne osadzone są na dwukołowych wózkach jezdnych
dla jazdy na torach szynowych. Każdy wózek wyposażony jest we własny napęd. Z przodu i z
tyłu na górnej poprzecznej belce ramy bramowej urządzenie wyposażone jest we wciągarki silnikowe wciągające ramę nośną prowadzoną w prowadnicach wewnętrznych słupów ramy bramowej
na rolkach mocowanych do tej ramy nośnej z obu stron z góry i od spodu. Od spodu do tej ramy nośnej zamocowana jest do jej środkowej poprzecznicy, przesuwna w niej na rolkach, bel-
ka dźwigowa prowadzona na końcach w gniazdach bocznych ramy nośnej. Belka dźwigowa ma od
dołu przesuwne na jej długości do jej środka, osadzone w niej na rolkach dwie skrajne łapy
podnoszące. Z uwagi na szczególne przeznaczenie urządzenia do rozładunku wagonów z kontenerów i ich przemieszczania i składowania, łapy podnoszące wyposażone są we wciągniki do za-
czepiania kontenerów w ich uchwytach nośnych, połączone ze sobą teleskopowo.
Podobne urządzenie opisane jest w opisie zgłoszenia patentowego RFN nr OF 2911938.
Na ramie bramowej, z kolumnami osadzonymi na kołowych mechanizmach jezdnych dla torów, osa-
dzone są dwie suwnice jezdne wyposażone każda w ramię pionowe nośne zakończone łapą podnoszącą. Urządzenie może współpracować z dźwigniami stacjonarnymi służącymi do podnoszenia
kontenerów na wysokość łap nośnych.
Rozwiązanie wykorzystujące suwnice wciągnikowe opisane jest również we francuskim
zgłoszeniu patentowym nr 2 283 852. Urządzenie to wyposażone jest w dwie ramy bramowe na
kolumnach jezdnych, usytuowane na odrębnych równoległych torach, połączone u góry konstru-
kcją nośną wysięgnikowo-kratową, po której za pomocą suwnicy wspólnej dla obu ram bramowych,
przemieszcza się rozładowywane z wagonów kontenery pomiędzy tymi ramami bramowymi i torami,
na których te ramy się poruszają.
Znany jest również z polskiego opisu patentowego nr 120 362 ruchomy wielostanowiskowy
podest samojezdny, zbudowany z konstrukcji nośnej, zestawu kół jezdnych i mechanizmów przesuwu. Nośną konstrukcję tworzą cztery słupy, których podstawy są przytwierdzone do dwóch
czołownic zaopatrzonych w zestawy kół jezdnych, a wierzchołki słupów połączone są ze sobą
górnymi belkami, przy czym słupy wyposażone są w pionowe prowadnice dwóch podestów bocznych,
natomiast do górnej belki w osi symetrii konstrukcji nośnej zamocowany jest mechanizm pod-
noszenia podestu środkowego. Boczne podesty wyposażone są w ramy do których zamocowane są
mechanizmy przesuwu pionowego w postaci ręcznych ślimakowych wciągarek, oraz mechanizmy
przesuwu poziomego bocznych podestów składających się z rozsuwanych poziomo segmentów.
Opisane rozwiązania są również rozwiązaniami o ogromnych rozmiarach stanowiącymi ukła-
dy sztywne o niewielkiej elastyczności działań. Przystosowane są głównie do przeładunku ładunków kontenerowych i mają tylko jeden kierunek jazdy, co wymaga znacznego złożonego pola
torowego dla wykorzystania ich przy ewentualnym podnoszeniu i transporcie jednostek taboru
kolejowego, do którego zresztą nie są przystosowane z uwagi na brak synchronicznych ukła-
dów podnoszących mogących chwytać jednostkę w czterech symetrycznych punktach podparcia i
następnie przemieszczać ją na stanowiska naprawcze.
Celem wynalazku jest urządzenie do podnoszenia i transportu jednostek taboru kolejowe-
go i/lub ładunków wielkogabarytowych z jednostek taboru kolejowego, zwłaszcza kontenerów, pozbawione powyższych wad i niedogodności.
Cel ten osiągnięto w rozwiązaniu według wynalazku składającym się z konstrukcji nośnej
w postaci czterosłupowej samojezdnej ramy bramowej, której słupy połączone są u góry wzdłużnymi i poprzecznymi belkami górnymi, a u dołu wzdłużnymi belkami dolnymi osadzonymi na koń-
cach na kołowych wózkach mechanizmów jazdy z własnym napędem, przeznaczonych do jazdy wzdłu-
159 575
5
żnej, wyposażonym w mechanizmy podnoszenia osadzone na ramie bramowej, charakteryzującym
się tym, że każdy mechanizm jazdy jest wyposażony w zespół kołowego wózka jazdy poprzecz-
nej.
Każdy zespół kołowego wózka jazdy poprzecznej jest wyposażony w człon zmiany kierun-
ku jazdy z wzdłużnego na poprzeczny i odwrotnie, przy czym wszystkie człony zmiany kierun-
ku jazdy mają mechanizm realizujący synchroniczny z pozostałymi ruch prostoliniowy w oby-
dwu kierunkach prostopadle względem toru jazdy, w płaszczyźnie w przybliżeniu równoległej
do członów wsporczych mechanizmów podnoszenia równoległych do słupów ramy bramowej.
W jednej odmianie urządzenia według wynalazku wózek jazdy poprzecznej jest osadzony
poprzecznie względem wózka jazdy wzdłużnej, stanowiącego zespół stały, przy czym człon
zmiany kierunku jazdy stanowi jednocześnie mechanizm realizujący ruch synchroniczny pro-
stoliniowy w obydwu kierunkach względem toru jazdy w płaszczyźnie w przybliżeniu równole-
głej do członów wsporczych mechanizmów podnoszenia, zwartych w zespole osadzenia wózka jazdy poprzecznej i mający postać mechanizmu hydraulicznego wysuwu realizującego pionowy
przesuw wózka jazdy poprzecznej w dół i w górę, poniżej i powyżej stałego zespołu wózka
jazdy wzdłużnej.
W drugiej odmianie urządzenia według wynalazku wózek jazdy poprzecznej stanowi jedno-
cześnie wózek jazdy wzdłużnej, przy czym człon zmiany kierunku jazdy tego wózka, zawarty
w jego zespole osadzenia, jest wyposażony w zespół obrotu wózka o kąt 90° z blokadą w po-
łożeniach skrajnych, a jego mechanizm realizujący wraz z innymi synchroniczny ruch prostoliniowy w obydwu kierunkach względem toru jazdy, w płaszczyźnie w przybliżeniu równoleg-
łej do członów wsporczych mechanizmów podnoszenia, ma postać wysuwanej podpory hydraulicznej, usytuowanej w zespole osadzenia wózka i współpracującej z jego zespołem obrotu w czasie zmiany kierunku jazdy, podpierającej urządzenia na czas obrotu wózka o kąt 90° w cza-
sie trwania zmiany kierunku jazdy.
W każdej z tych odmian urządzenia według wynalazku człony wsporcze mechanizmów podno-
szenia osadzone pomiędzy górnymi i dolnymi wzdłużnymi belkami po każdej stronie ramy bra-
mowej, stanowią cztery pionowe kolumny osadzone parami po każdej stronie tej ramy.
Te pionowe kolumny mogą być osadzone na stałe w narożnikach ramy bramowej przy jej
słupach, albo też mogą być osadzone w tej ramie bramowej przesuwnie w poziomie na jej dłu-
gości ku środkowi i z powrotem do położeń skrajnych przy słupach ramy bramowej za pomocą
członu napędowego osadzonego w pobliżu środka danej dolnej wzdłużnej belki ramy bramowej.
Wszystkie pionowe kolumny wyposażone są w pionowe prowadnice, w których prowadzone są prze-
suwnie elementy podnoszące mechanizmów podnoszenia.
W jednej odmianie urządzenia według wynalazku element podnoszący mechanizmu podnosze-
nia stanowi podpora podnosząca o ramionach tworzących kąt prosty, z których jedno ramię
prowadzone jest przesuwnie w prowadnicy danej pionowej kolumny, zaś drugie stanowi ramię
obrotowe względem pierwszego, z blokadą w poziomym położeniu roboczym.
Te podpory podnoszące mogą być przesuwane w danej p ionowej kolumnie za pomocą siło-
wnika hydraulicznego, który z kolei może być osadzony na danej pionowej kolumnie z góry
przy górnej wzdłużnej belce ramy bramowej, przy czym wtedy dana podpora jest wciągana,
lub u dołu pionowej kolumny pod tą podporą podnoszącą, która jest w tym przypadku pchana
od spodu.
W kolejnej odmianie podpory podnoszące osadzone przesuwnie w prowadnicach stałych
przednich pionowych kolumn i podpory podnoszące osadzone przesuwnie w prowadnicach stałych
tylnich pionowych kolumn ramy bramowej, są wciągane synchronicznie parami, każda przez odrębny wciągnik bębnowo-linowy osadzony wraz z napędem na jednej z poprzecznych górnych belek ramy bramowej, przy czym liny wciągające oparte są na kółkach linowych mocowanych w
skrajach tych poprzecznych górnych belek, a ich końce połączone są z końcami przesuwnych
pionowych ramion tych podpór podnoszących.
W przypadku pionowych kolumn przesuwnych w ramie bramowej wciągniki bębnowo-linowe z
napędem osadzone są na ruchomych poprzecznych belkach górnych, jeżdżących po górnych wzdłużnych belkach ram y bramowej, wyposażonych w kółka linowe. W kolejnej odmianie urządzenia
według wynalazku, w stałych pionowych kolumnach po każdej stronie osi wzdłużnej ramy bramowej, prowadzone są w ich prowadnicach synchronicznie przesuwne końce wzdłużnych poziomych
6
159 575
belek podnoszących, stanowiących elementy podnoszące mechanizmów podnoszenia, przy czym na
każdej z tych dwóch belek osadzone są przesuwnie wzdłuż nich co najmniej dwie wcześniej opisane podpory podnoszące o ramionach tworzących kąt prosty, z których jedno ramię jest osa-
dzone przesuwnie w poziomych prowadnicach tych belek, a drugie stanowi ramię obrotowe względem pierwszego z blokadą w poziomym położeniu roboczym. Końce tych wzdłużnych belek podnoszących mogą być przesuwane w danej stałej pionowej kolumnie za pomocą siłownika hydrauli-
cznego, przy czym jak poprzednio mogą być wciągane w górę, gdy siłownik mocowany jest u gó-
ry pionowej kolumny lub pchane od spodu, gdy siłownik osadzony jest od spodu ich końców,
lub też mogą być wciągane synchronicznie z obu stron osi wzdłużnej ramy przez parę wciągników bębnowo-linowych osadzonych wraz z napędem na górnych poprzecznych belkach ramy bramo-
wej z kółkami linowymi na skrajach, przy czym liny wciągające są wtedy końcami mocowane do
końców tych wzdłużnych belek podnoszących.
Urządzenie według wynalazku pozwala wyeliminować szereg dotychczas stosowanych urzą-
dzeń i operacji pośrednich przy transporcie wagonów lub innych jednostek taboru kolejowego,
takich jak suwnice, dźwigi, przesuwnice, wózki technologiczne ltd.
Przy pracy na torowisku o układzie krzyżowym szyn pozwala na dowolne przemieszczanie
podnoszonych jednostek lub kontenerów na wybrane stanowisko naprawy lub składowania. Umoż-
liwia najazd na wybraną jednostkę i wybranie jej z ciągu zestawu lub jej rozładowanie.
Warianty mechanizmów podnoszenia umożliwiają przystosowanie urządzenia do odpowiedniej ob-
sługi. Urządzenie według wynalazku może być wykorzystywane w linii naprawy wagonów współ-
pracując z kombajnem do naprawy jednostek taboru kolejowego, naprawy nadwozi wagonów, oraz
pomostami ruchowymi o dowolnym rozstawie toru. Hydrauliczne i elektryczne sterowanie programowe zapewnia bezpieczną synchroniczną pracę urządzenia.
Rozwiązanie według wynalazku pozwala na zmniejszenie zatrudnionej obsługi, zmniejsze-
nie zużycia energii elektrycznej i natężenia hałasu. J ednocześnie kilkakrotnie pozwala
zwiększyć zdolność obsługi naprawianego i/lub przemieszczanego taboru kolejowego lub ładun-
ków z tych jednostek.
Przedmiot wynalazku został bliżej objaśniony na przykładach realizacji przedstawionych
na rysunku, na którym na fig. 1 pokazano urządzenie w widoku bocznym z Jednym obrotowym
wózkiem Jezdnym z pokazaniem najazdu urządzenia na podnoszony wagon kolejowy, na fig. 2 widok urządzenia z fig. 1 od czoła, na fig. 3 widok boczny z przesuwnymi pionowymi kolumnami
mechanizmu podnoszenia, na fig. 4 wariant mechanizmu podnoszenia ze stałymi pionowymi kolu-
mnami i poziomymi wzdłużnymi belkami podnoszącymi, zaś na fig. 5 - fig. 7 kolejne warianty
wciągania i opuszczania elementów podnoszących, natomiast na fig. 8 i 9 warianty rozwiązania z dwoma wózkami jezdnymi w dwóch pozycjach, odpowiednio na torze jazdy wzdłużnej i to-
rze jazdy poprzecznej.
Urządzenie składa się z konstrukcji nośnej w postaci czterosłupowej samojezdnej ramy
bramowej 1, której słupy 2 połączone są u góry wzdłużnymi górnymi belkami 3 i poprzecznymi
górnymi belkami 4 , a u dołu słupy 2 połączone są sztywno wzdłużnymi dolnymi belkami 5 osadzonymi na końcach na kołowych wózkach mechanizmów jazdy z własnym napędem. Ponadto urzą-
dzenie jest wyposażone w mechanizmy podnoszenia osadzone na ramie bramowej 1.
Urządzenie ma mechanizmy jazdy umożliwiające jazdę wzdłużną, które są wyposażone w
człony zmiany kierunku jazdy z wzdłużnej na poprzeczną.
W pierwszym wykonaniu mechanizm jazdy składa się z wózka jazdy wzdłużnej 7 i wózka
jazdy poprzecznej 6, przy czym wózek jazdy poprzecznej 6 ma postać wahacza trzykołowego.
Wózek jazdy wzdłużnej 7 stanowi w tym wykonaniu zespół stały, natomiast wózek jazdy poprzecznej 6 jest osadzony poprzecznie względem wózka jazdy wzdłużnej 7 i jest wyposażony w
człon zmiany kierunku jazdy zawarty w jego zespole osadzenia,
mający postać mechanizmu 8
hydraulicznego wysuwu realizującego pionowy przesuw wózka jazdy poprzecznej 6 w dół i w g ó -
rę, poniżej i powyżej stałego zespołu wózka jazdy wzdłużnej 7.
Urządzenie pracuje w układzie torowym, w którym tory jezdne krzyżują się ze sobą w
przybliżeniu pod kątem prostym, przy czym tory 10 do jazdy wzdłużnej są ciągłe, zaś tory 9
do jazdy poprzecznej mają niewielką przerwę konieczną do przejazdu kół w kierunku wzdłuż-
nym, w miejscach skrzyżowań z torami 10 jazdy wzdłużnej. Te miejsca stanowią strefy zmian
159 575
7
kierunku jazdy. Zmianę kierunku jazdy z wzdłużnej na poprzeczną uzyskuje się przez najazd
urządzenia wózkami jazdy wzdłużnej 7 na strefy zmian kierunku jazdy, wysuw wózków jazdy poprzecznej 6 na tory 9 jazdy poprzecznej, tak aby urządzenie oparte zostało na tych wózkach,
przy czym dokonuje tego operator sterując z pulpitu elektronicznego mechanizmami 8 hydrau-
licznego wysuwu wózków jazdy poprzecznej 6. Wózki jezdne wyposażone są w hamulce hydrauliczne, zaś każdy mechanizm jazdy wyposażony jest w komplet wyłączników krańcowych. Zastoso-
wanie wahaczy trzykołowych umożliwia bezwstrząsowy przejazd urządzenia po torze przerywa-
nym, jakim jest w tym przypadku tor 9 jazdy poprzecznej. Wciągnięcie wózków jazdy poprzecz-
nej 6 w strefach zmiany kierunku jazdy powyżej wózków jazdy wzdłużnej 7 powoduje oparcie
urządzenia na tych wózkach i umożliwia ponownie jazdę wzdłużną.
W drugim wykonaniu każdy mechanizm jazdy składa się tylko z jednego wózka jezdnego 11,
który jednocześnie stanowi wózek jazdy wzdłużnej i wózek jazdy poprzecznej. Wózek ten jest
wyposażony w człon zmiany kierunku jazdy zawarty w jego zespole osadzenia. Człon ten stano-
wi zespół obrotu wózka jezdnego 11, realizujący obrót wózka o kąt 90°, wyposażony w blokady w położeniach skrajnych. Człon ten zawiera nadto mechanizm 12 realizujący wraz z innymi
takimi mechanizmami synchroniczny ruch pionowy względem toru jazdy, mający postać wysuwnej
podpory hydraulicznej osadzonej na zespole danego mechanizmu jazdy.
Zmianę kierunku jazdy urządzenia z wzdłużnego na poprzeczny uzyskuje się poprzez na-
prowadzenie wózków jezdnych 11 urządzenia na strefy zmian kierunku jazdy i po ustaleniu po-
przez blokadę kół wózków, poprzez synchroniczny wysuw hydraulicznych podpór, dzięki którym
urządzenie zostaje uniesione powyżej toru 10 jazdy wzdłużnej. Umożliwia to obrót wózków
jezdnych 11 o kąt 90°. Po obrocie wózków jezdnych 11 następuje opuszczenie urządzenia kołami
jezdnymi na tory 9 jazdy poprzecznej, co realizuje się poprzez powrotne wsunięcie mechanizmu
12 w postaci wysuwanych podpór hydraulicznych.
W konstrukcji urządzenia przewidziano również kilka wariantów rozwiązania mechanizmów
podnoszenia, z których każdy może być zastosowany przy wykorzystaniu każdego z opisanych
powyżej mechanizmów jazdy. Człony wsporcze mechanizmów podnoszenia, osadzone pomiędzy gór-
nymi i dolnymi wzdłużnymi belkami odpowiednio 3 i 5, ramy bramowej 1 po każdej stronie jej
osi wzdłużnej, stanowią cztery pionowe kolumny 1 3 , 1 3 ’ osadzone parami po każdej stronie
tej ramy bramowej 1.
W jednym wykonaniu pionowe kolumny 13 osadzone są przesuwnie w poziomie we wzdłużnych
belkach 3 i 5 ramy bramowej ku środkowi i z powrotem do położeń skrajnych przy jej słupach
2, przy czym przesuw ten realizują człony napędowe 23 w postaci siłowników hydraulicznych
osadzonych każdy w pobliżu środka danej dolnej wzdłużnej belki 5 ramy bramowej 1.
W drugim wykonaniu człony wsporcze mechanizmów podnoszenia w postaci pionowych kolumn
13’ osadzone są na stałe w narożniach ramy bramowej 1 przy jej słupach 2.
Wszystkie pionowe kolumny 13, 13’ są wyposażone w pionowe prowadnice 14, w których
prowadzone są przesuwnie elementy podnoszące mechanizmów podnoszenia.
W jednym z wykonań element podnoszący 15 mechanizmu podnoszenia ma postać podpory po-
dnoszącej o ramionach tworzących kąt prosty, z których pionowe ramię 16 prowadzone jest
przesuwnie w prowadnicy 14 danej pionowej kolumny 13, 13' za drugie stanowi ramię obrotowe 1 7 względem pierwszego, z blokadą w poziomym położeniu roboczym.
W danej kolumnie 13, 1 3 ’ podpora podnosząca może być przesuwana za pomocą siłownika
hydraulicznego 13 osadzonego na danej pionowej kolumnie pod tą podporą podnoszącą, lub za
pomocą siłownika hydraulicznego 18 osadzonego na danej pionowej kolumnie 1 3 , 13' przy gór-
nej belce 3 ramy bramowej 1.
W innym wykonaniu te podnoszące podpory, prowadzone w stałych pionowych kolumnach 1 3 ’,
są wciągane synchronicznie parami, każda para przez odrębny wciągnik bębnowo-linowy 19 osa-
dzony wraz z napędem na jednej z poprzecznych górnych belek 4 ramy bramowej 1, przy czym
liny wciągające 21 oparte są na kółkach linowych 20 mocowanych w skrajach tych górnych po-
przecznych belek 4, a ich końce są połączone z końcami przesuwnych pionowych ramion 16 podpór podnoszących.
159 575
8
W kolejnym przykładzie realizacji elementy podnoszące 22 mechanizmów podnoszenia ma-
ją postać wzdłużnych przesuwnych belek podnoszących, których końce prowadzone są synchro-
nicznie przesuwnie w pionowych prowadnicach 14 stałych pionowych kolumn 1 3 ' mechanizmów
podnoszenia. Belki te usytuowane są po jednej z każdej strony osi wzdłużnej ramy bramowej
1, przy czym na każdej z tych dwóch belek podnoszących osadzone są przesuwnie wzdłuż nich
co najamiej dwie podpory podnoszące o ramionach tworzących kąt prosty, z których jedno ra-
mię 16 jest osadzone przesuwnie w poziomych prowadnicach tych poziomych belek podnoszących,
a drugie ramię stanowi ramię obrotowe względem pierwszego z blokadą w położeniu roboczym.
Przesuw końców poziomych belek podnoszących w prowadnicach 14 stałych pionowych ko-
lumn 1 3 ' może być realizowany według wszystkich kolejnych wariantów opisanych przy elemen-
tach podnoszących 15 w postaci podpór podnoszących o ramionach 16 i 17 tworzących kąt prosty, a więc wykonania z siłownikami hydraulicznymi lub z wciągnikami bębnowo-linowymi.
Opisane przykłady realizacji konstrukcji urządzenia nie wyczerpują wszystkich możli-
wości przystosowania mechanizmów podnoszenia do wykonywania określonych pożądanych specjalnych czynności, jakie mogą być realizowane dzięki możliwości sprawnego przemieszczania się
urządzenia wraz z ładunkiem po torach krzyżowych. Przesuw pionowych kolumn 13 umożliwia
ustawienie podpór podnoszących w wymaganym miejscu w zależności od długości podnoszonej
jednostki lub ładunku kontenerowego. Przesuw ten sterowany jest przez operatora i zabez-
piecza przesuwne pionowe kolumny 1 3 na czas podnoszenia i transportu poprzez zespoły blokujące dowolną pozycję tych kolumn oraz elementów podnoszących mechanizmów podnoszenia,
prowadzonych w ich prowadnicach.
159 575
Fig .8
Fig. 9
159 575
Fig. 5
Fig . 6
Fig. 7
159 575
Fig. 3
Fig. 4
159 575
Fig. 1
Fig. 2
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
622 Кб
Теги
pl159575b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа