close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL159590B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z P O S P O L IT A
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)159590
(13) B1
(21)
Numer zgłoszenia:
279703
(51) IntC l5:
G01R 1/08
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
30.05.1989
4
Nastawnik
)5
(
zera miernika wskazówkowego
(73)
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
10.12.1990 BUP 25/90
Uprawniony z patentu:
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii
Elektrycznej 'LUMEL'', Zielona Góra, PL
)Twórcy wynalazku:
2
(7
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.12.1992 WUP 12/92
(57)
Janusz Mróz, Zielona Góra, PL
Ireneusz Plewiński, Zielona Góra, PL
Walerian Miłoś, Zielona Góra, PL
1. Nastawnik zera miernika wskazówkowego zawierający pokrętło z mimośrodowo
umieszczonym kołkiem wchodzącym do szczeliny ramienia z zamocowanym końcem sprężyny spiralnej lub zawieszki organu rucho-
PL 159590
B1
mego miernika, znamienny tym, że jest wyposażony w zderzaki (8) stanowiące fragmenty
powierzchni bocznej (12) otworu kształtowego
(9), do którego wchodzi nasada (11) kołka (2).
F ig .1
NASTAWNIK ZERA MIERNIKA WSKAZÓWKOWEGO
Z a s t r z e ż e n i a
p a t e n t o w e
1 . Nastawnik zera miernika wskazówkowego zawierający pokrętło z mimośrodowo umieszczonym kołkiem wchodzącym do szczelin y ramienia z zamocowanym końcem sprężyny sp ir aln ej
lub zawieszki organu ruchomego m iernika,
z n a m i e n n y
tym,
że j est wyposażony
w zderzaki / 8 / stanowiące fragmenty powierzchni bocznej / 12 / otworu kształtowego / 9 / , do
którego wchodzi nasada / 1 1 / kołka / 2 / .
2 . Nastawnik zera miernika wskazówkowego zawierający pokrętło z mimośrodowo umieszczonym kołkiem wchodzącym do szc ze lin y ramienia z zamocowanym koń cem sprężyny sp iraln ej
lub zaw ieszki organu ruchomego m iernika,
z n a m i e n n y
w zderzaki / 8 / stanowiące ściany / 1 3 / w głębienie / 14 / ,
tym,
że j est wyposażony
do którego wchodzi występ / 1 5 /
pokrętła / 1/ .
* * *
Przedmiotem wynalazku j est nastawnik zera miernika wskazówkowego, zwłaszcza e le k t ry c znego miernika tablicow ego.
Znane są rozwiązania nastawnika osadzonego w korpusie obudowy Iub w szybie m iernika.
P odczas pełnego obrotu pokrętła nastawnika, osadzony na nim mimośrodowo kołek wchodzący do
podłużnego otworu ramienia powoduje wahadłowy ruch ram ienia. Do ramienia zamocowany j est
koniec sprężyny sp ir a ln e j lub zawieszki sprężystej organu ruchomego m iernika. Ruch ramienia powoduje zmianę położenia wskazówki względem p o d zie ln i m iernika. Wskazówka może być
nastawiona na kreskę zerową podziałki zarówno wówczas, gdy kołek znajduje się po stronie
b l iż s z e j osi organu ruchomego, j ak i po stronie przeciw n e j.
Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej długości ramienia z podłużnym otworem w którym porusza się k o łek, nie można zbytnio zbliżyć osi obrotu organu ruchomego do
ściany lub narożnika obudowy i wskutek tego miernik ma stosunkowo krótką podziałkę. Nie ma
również możliwości j ednoznacznego przyporządkowania kierunku obrotu pokrętła nastawnika
z kierunkiem odchylenia wskazówki.
Nastawnik zera miernika wskazówkowego według wynalazku j e st wyposażony w zderzaki stanowiące w pierwszym rozwiązaniu fragmenty powierzchni bocznej otworu kształtowego, do
którego wchodzi nasada kołka. W drugim rozwiązaniu zderzaki stanowią ściany w głębienia, do
którego wchodzi występ pokrętła.
Rozwiązanie według wynalazku w porównaniu z rozwiązaniem znanym ze stanu techniki
umożliwia skrócenie długości ram ienia, gdyż kołek wchodzący w podłużny otwór ramienia porusza się tylko po łuku leżącym b l iż e j osi obrotu organu ruchomego. D z ię k i temu można z b l i żyć oś obrotu organu ruchomego do ściany lub narożnika obudowy w celu wydłużenia p o d zia łk i,
co polepsza własności ergonomiczne m iernika.
Ponadto za letą nastawnika według wynalazku Je st j ednoznaczność kierunku odchylenia
wskazówki i kierunku obrotu pokrętła.
Przedmiot wynalazku j est objaśniony na podstawie rysunku, na którym f i g . 1 przedstawia
schemat ułożenia zasadniczych elementów nastawnika zera w widoku z góry, f i g . 2 - widok
z dołu na nastawnik w jednym wariancie wykonania,
gim wariancie wykonania,
zaś f i g .
4
-
f i g . 3-widok z góry na nastawnik w dru -
oznakowanie g raficzne pokrętła nastawnika.
159 590
Na f i g .
3
1 pokrętło 1 nastawnika ma kołek 2 umieszczony mimośrodowo względem o si obro-
tu pokrętła 1 . Kołek 2 wchodzi do podłużnego otworu 3 ramienia 4 połączonego za pośrednictwem sprężyny 5 ze wskazówką 6 organu ruchomego. Kąt obrotu 7 pokrętła 1 j est ograniczony
zderzakami 8 . Pokazany na f i g . 2 nastawnik ma otwór kształtowy 9 znajdujący się w obudowie
1 0 . Przez otwór kształtowy przechodzi kołek 2 wzmocniony nasadą 1 1 . Kąt obrotu 7 Je st ogra­
niczony przez odpowiednie ukształtowanie nasady 11 kołka 2 i fragmentów 12 powierzchni bocz­
n e j otworu kształtowego 9 stykających się z nasadą 11 kołka 2 w skrajnych położeniach
pokrętła 1 . W nastawniku zera pokazanym na f i g .
3 funkcję zderzaków 8 pełnią ściany 13
w głębienie 14 w obudowie 10, do której wchodzi występ 15 pokrętła 1 . Na f i g . 4
pokazano
symbol graficzny nastawnika z e r a , który składa się z symbolu nastawnika zera 1 6 , symboli
17 wskazujących granice kąta obrotu 7 i wskaźnika położenia 18 umieszczonego na pokrętle 1 .
159 590
Fig.1
Fig. 3
Fig. 2
Fig. 4
Zakład Wydawnictw U P RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
245 Кб
Теги
pl159590b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа