close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL160161B1

код для вставкиСкачать
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 160161
(13) B1
R ZEC ZPO SPO LIT A
POLSKA
278183
(21) Numer zgłoszenia:
(51) Int.Cl.5:
G01R 29/16
(22) Data zgłoszenia:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
13.03.1989
)Układ do kontroli czteroprzewodowej sieci trójfazowej
4
(5
(73)
(43)
Uprawniony z patentu:
Instytut Łączności, Warszawa, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
11.12.1989 BUP 25/89
(72)
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
PL 160161 B1
26.02.1993 W UP 02/93
(5
)U kład do kontroli czteroprzewodowej
7
sieci trójfazowej zawierający układ wykrywa­
jący asymetrię napięć fazowych, posiadający
trójfazowy układ prostowniczy, optoelektro­
niczny układ oraz wskaźnik sygnalizacyjny,
znamienny tym, że wyjście (1) jednopołówkowego prostownika trójfazowego (A) połączone
jest z wejściem (5) optoelektronicznego układu
(C) kształtowania im pulsów i z wejściem (2)
układu zasilania (B) zasilającego optoelektro­
niczny układ (C), przy czym wyjście (6) opto­
elektronicznego układu (C) połączone jest z
wejściem zegarowym (7) generatora monostabilnego (D ) dołączonego z drugiej strony do
wskaźnika sygnalizacyjnego (E).
Twórca wynalazku:
Paweł Kliś, Warszawa, PL
UKŁAD DO KONTROLI C Z T E R O P R Z E W O D O W E J SIECI TRÓ J F A Z O W E J
Z a s t r z e ż e n i e
p a t e n t o w e
Układ do kontroli c z t e r o p r z e w o d o w e j sieci trójfazowej z a w i e r a jący układ w y krywający
asymetrię napięć fazowych, p o s i a d a j ą c y trójfazowy układ prostowniczy, o p t o e l ektroniczny układ oraz wskaźnik sygnalizacyjny, z n a m i e n n y
tym,
że wyjś c i e / 1/ jednopołówko-
w eg o prostownika trójfazowego / A / p o ł ą czone jest z w e jściem /5/ o p t o e l e k t r o n i c z n eg o układu
/C/ kształtowania impulsów i z w e j ś c i e m /2/ układu zasilania /B/ z a s i l a j ą c ego optoelektroniczny układ /C/, przy czym w y j ś c i e / 6 / optoele k t r o n i c z n eg o układu / C / p o ł ą czone jest z
w e j ś c i e m zegarowym / 7 / generatora m o n o s t a b i l n e g o /D/ d o ł ą czonego z drugiej strony w s k aźnika sygnalizacy j n e g o /E/.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest układ do kontroli czteroprzewodowej sieci trójfazowej z a silającej w sposób c i ą gły urzą d z e nia telekomunikacyjne.
Znane układy kontroli sieci trójfazowej z a w i e r a j ą k o n densatory s k o j a r z o n e w gwiazdę,
d o ł ą czone do poszczególnych faz sieci trójfazowej.
Pomiędzy środek układu gwiazdowego, a
p r zewód zerowy sieci w ł ą czony jest przekaźnik. W momencie zaniku jednej z fa z napięcie
p o j a w i a j ą c e się między środkiem układu gwiazdowego, a p r z e wodem zerowym po w o d u j e zadziałan i e styków przekaźnika s y g n a l i z u j ą c eg o to zakłócenie. Z uwagi na częste występowanie asymetrii napięć fazowych układ z p r z e k a ź n i k i e m jest układem zawodnym.
Znany jest z brytyjskiego opisu p a t e n t o w e g o nr 1 537 907 układ w y k r y w a j ący zanik fazy
w sieciach trójfazowych stosowany w systemach zasilania. Układ zawiera na wejściu układ
prostowniczy,
dzielnik nepięcia oraz układ kontrolny za w i e r a j ą c y p r z y r z ąd wypromi e n i o w ują-
cy energię /układ opto e l e k t r y c z n y / obwód w y k r y w a j ą c y sygnał k o n t rolny oraz układ alarmowy
/ w s k a ź n i k sygnalizacyjny/.
Uk ł a d do kontroli c zteroprzewodowej sieci trójfazowej po s i a d a j ą c y układ wykrywający
asymetrię napięć fazowych, z a w i e r a j ą c y na w e j ś c i u trójfazowy układ prostowniczy, optoelek tro n i c z n y układ kontrolny oraz wsk a ź n i k sygnalizacyjny, według w y n a l a z k u charakte ryzuje
się tym, że wyjście jednopołów k owego pr o s townika trójfazowego p o ł ą czone j e s t z wejściem op t o e l e k t r o n i c z n ego z kładu kształtowania impulsów i z wej ś c i e m układu zasilania, zasilając ego optoelektroniczny układ k s z t a łtowania impulsów. W y j ś c i e o p t o e l e k t r o n i c z n eg o układu poł ą czo n e jest z wejściem zegarowym ge n e r a tora monostabilnego. W y j ś c i e generatora m onos tabiln e g o p o ł ą czone j est ze w s k a ź n i k i e m sygnalizacyjnym, sygnali z u j ą c y m a s y m etrię napięć fazowych.
Z a l e t ą rozwiąz a n i a według w y n a l a z k u jest z w i ę k szenie n i e z a wodności kontroli czteroprzew o dowej
sieci trójfazowej.
Układ według wynalazku p r z e d s t a w i o n y j e s t w pr z y k ł a d z i e w y k o nania na rysunku, który
p r z e d s t a w i a schemat blokowy układu do kontroli c zteroprzewodowej sieci trójfazowej.
Układ zawiera trójfazowy prost o w n i k p ó ł o k r e s o w y A, układ zasilania B oraz optoelektronic z n y układ C kształtowania impulsów p o ł ą czone o d p o w iednio z p r z e wodem zerowym sieci trójfazowej. Wejścia trójfazowego p r o s townika p ó ł o k r e s o w e g o A d o ł ą czone są odpowiednio do fa z
sieci. W y j ś c i e 1 trójfazowego prostownika p ó ł o k r e s o w e g o A d o ł ą czone jest jednocześnie na
w e j ś c i e 2 układu zasilania B z a s i l a j ą c e g o opt o e l e k t r o n i c z n y układ C kształtowanie impulsów
i na we j ś c i e 5 tego układu C. Wyjś c i a 6 o p t o e l e k t r o n i c z n eg o układu C steruje wejściem z egarowym 7 generatora monosta b i l n e g o D, którego w y j ś c i e 8 p o ł ą czone jest z w e jściem 9 wskaźnika s y g n a l i zacy j n e g o E. Napięcie trójfazowe sieci podawane je s t na w e j ś c i e trójfazowego pros t o wnika półok r e s o w e g o A. Na w y j ś c i u i t r ó jfazowego pro s t o w n i k a p ó ł o k r e s o w e g o A pojawia się
n a p i ę c i e stałe o przebiegu p u l s u j ą cym z często t l i w o ś c i ą 150 Hz i p o z i o m i e ograniczonym do
15 V. Napięcie to przenoszone jest na w e j ś c i e 2 u k ł a du z a s i l a n i a B, gdz i e ulega zcałkowaniu
160 161
3
s tanowią c napięcie zas i l a ją ce optoelektroniczny układ C kształtowania impulsów. Na wyjściu
6 tego układu C pojawia się sygnał ci ą gły w przypadku obecności w s z y s t k i c h trzech napięć
sieci trójfazowej p racują cej bez zakłóceń. W przypadku z aniku j ednego z trzech napięć sieci trójfazowej na wyjściu 6 optoelektronicznego układu C pojawia s ię sygnał p ulsujący z
c zęstotliwością 50 Hz. Sygnał ten podany na wejście z e garowe 7 generatora monostabilnego D
p o w oduje wygenerowanie na jego wyjściu 8 pojedyńczego impulsu o czasie trwania 20 ms.
W y tw or zon y impuls o czasie trwania 20 ms podany na w e j ś c i e 9 w s k a źnika sygnalizacyjnego E powoduje zadziałanie wskaźnika z jednoczesnym zas y g n a l i z o w a n i e m a k u s t ycznym bą dź optycznym o zaistniałej asymetrii napięć fazowych w c z t e r o p r z e w o d o w e j sieci
trójfazowej.
160 161
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
218 Кб
Теги
pl160161b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа