close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL160164B1

код для вставкиСкачать
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 160164
(13) B1
RZECZPOSPOLITA
PO LSKA
(2 1) Numer zgłoszenia:
278552
(51) IntCl.5:
C10M 169/04
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(22) Data zgłoszenia:
29.03.1989
Smar do ciągnienia na sucho stali i stopów specjalnych
(73)
(43)
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica, Kraków, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
01.10.1990 BUP 20/90
(72)
(45 )
O udzieleniu patentu ogłoszono:
26.02.1993 WUP 02/93
PL 160164
B1
(57)
U praw niony z patentu:
Tw órcy wynalazku:
Janusz Łuksza, Kraków, PL
Lucjan Sadok, Kraków, PL
Andrzej Skołyszewski, Skawina, PL
Romuald Bijak, Warszawa, PL
Janusz Majta, Kraków, PL
Smar do ciągnienia na sucho stali i stopów specjalnych, który jest p roszkow ą kom pozycją
sm arow ą, zawierającą policzterofluoroetylen oraz m ydło so d o w e, znamienny tym, że składa się z
policzterofluoroetylenu w ilości 5- 20% objętościowych o ziarnistości 0,250 - 0,750 mm oraz z
mydła sodow ego w ilości 80 - 95% objętościowych.
SMAR DO CIĄGNIENIA NA SUCHO STALI I STOPÓW SPECJALNYCH
Z a s t r z e żen i e
p a t e n t o w e
Smar do c i ą g n i e n i a n a s u c h o s t a l i i sto p ó w s p e c j a l n y c h , k t ó r y j e s t p r o s z k o w ą kompoz y c j ą sm arow ą, z a w i e r a j ą c ą p o l i c z t e r o f l u o r o e t y l e n o r a z m y d ło s o d o w e , z n a m i e n n y
t y m , że s k ł a d a s i ę z p o l i c z t e r o f l u o r o e t y l e n u w i l o ś c i 5 - 20% o b j ę t o ś c i o w y c h o z i a r n i s t o ś c i 0 , 2 5 0 - 0 , 7 5 0 mm o r a z z m y d ła sodo w eg o w i l o ś c i 8 0 - 95% o b j ę t o ś c i o w y c h .
* * *
P r z e d m i o te m w y n a la z k u j e s t sm a r d o c i ą g n i e n i a n a s u c h o s t a l i i s to p ó w s p e c j a l n y c h ,
z n a j d u j ą c y z a s t o s o w a n i e p r z y c i ą g n i e n i u d r u t ó w , p r ę tó w i r u r .
Znany z o p i s u p a t e n t o w e g o n r 107 7 69 ś r o d e k smarowy d o o b r ó b k i p l a s t y c z n e j m e t a l i
n a zim no z a w i e r a w swoim s k ł a d z i e
p o l i c z t e r o f l u o r o e t y l e n w i l o ś c i od 4 do 40%, t r ó j t l e -
n e k chrom u do 15%,
kwas o r t o f o s f o r o w y d o 20%, e m u l g a t o r jo n o w y , n a j k o r z y s t n i e j s t e a r y -
n i a n s o d u do 10% i
wodę w i l o ś c i od 55 d o 89%.
P o n a d t o znany
j e s t z p o ls k i e g o o p i s u patentow ego
j e s t c i ą g a r s k i m p r o s z k i e m smarowym z a w i e r a j ą c y m mydło
n r 130 907 sm a r c i ą g a r s k i ,
k tó ry
s o d o w e , w apniow e l u b s o d o w o -w a p -
n i o w e , w z g l ę d n i e k t ó r y j e s t m i e s z a n i n ą p ro sz k ó w c i ą g a r s k i c h t y p u m y d e ł ze s p r o s z k o w a n y mi s o l a m i t a k i m i j a k :
c h lo r e k s o d u , c h l o r e k p o ta su lu b c h l o r e k w a p n ia , w z g lę d n ie z t a k i -
mi w y p e ł n i a c z a m i j a k s p r o s z k o w a n y w o d o r o t l e n e k w a p n i a , w ę g l a n w a p n i a , t a l k , c e l u l o z a ,
w ę g i e l d r z e w n y , g r a f i t l u b i n n e i z a w i e r a sp ro s z k o w a n y w ę g l a n s o d u w i l o ś c i od 10 do 70%
c a ł k o w i t e j w agi m i e s z a n i n y s k ł a d n i k ó w s m a r u . Z a w a r to ś ć s p r o s z k o w a n e g o w ę g l a n u s o d u w m ie sz a n in ie
ze sproszkow anym mydłem c i ą g a r s k i m w y n o s i wagowo od 4 0 do 70%. W w i e l o s k ł a d n i k o -
wych p ro sz k o w y c h s m a ra c h c i ą g a r s k i c h , w s k ł a d k t ó r y c h w ch o d z ą c h l o r k i w tym s z c z e g ó l n i e
c h l o r e k s o d u , k o r z y s tn y m j e s t aby z a w a r t o ś ć w ę g la n u s o d u b y ł a m n i e j s z a od z a w a r t o ś c i c h l o r ku s o d u .
S m ar do c i ą g n i e n i a n a s u c h o s t a l i
i sto p ó w s p e c j a l n y c h , w e d ł u g w y n a l a z k u , j e s t p r o s z -
kową k o m p o z y c ją , z a w i e r a j ą c ą o b j ę t o ś c i o w o :
5 - 20% p o l i c z t e r o f l u o r o e t y l e n u o z i a r n i s t o ś c i
0 , 2 5 0 - 0 , 7 5 0 mm o r a z 80 - 95 % m y d ła s o d o w e g o .
Z a l e t ą s m a ru , w e d łu g w y n a l a z k u , j e s t t o ,
że j e g o z a s t o s o w a n i e z a p e w n i a d o b r e w a r u n k i
s m a r o w a n i a , g dy ż u z y s k u j e s i ę n i s k i e w s p ó ł c z y n n i k i t a r c i a , d o b r e o d d z i e l e n i e t r ą c y c h s i ę
p o w i e r z c h n i , z a b e z p i e c z e n i e p r z e d n a d m ie r n y m n a g r z a n i e m o d k s z t a ł c o n e g o m a t e r i a ł u j a k i
n a r z ę d z i a o r a z d o b r ą j a k o ś ć p o w i e r z c h n i w y r o b u . P o n a d t o n a p o w i e r z c h n i w y robu p o w s t a j e i
p o z o s t a j e c i e n k a w a r s tw a p o l i c z t e r o f l u o r o e t y l e n u , k t ó r a z a b e z p i e c z a t ę p o w i e r z c h n i ę p r z e d
k o r o z j ą , u s z k o d z e n i a m i m e c h a n i c z n y m i , a t a k ż e u m o ż liw ia r e a l i z a c j ę d o d a t k o w e g o c i ą g u b e z
k o n i e c z n o ś c i p o w tó rn e g o n a k ł a d a n i a w a r s t w y p o d sm a r o w e j, a n a w e t d o d a t k o w e g o s t o s o w a n i a
s m a r u . Pow yższy smar s t o s u j e s i ę d l a r ó ż n y c h gatunków s t a l i w tym t r u d n o o d k s z t a ł c a l n y c h
o r a z d l a wyrobów w s z e r o k i m z a k r e s i e wymiarowym.
P r z y k ł a d .
P r o c e s o w i c i ą g n i e n i a p o d d a j e s i ę d r u t ze s t a l i s t o p o w e j g a t u n k u
O H 23J5. J a k o smar s t o s u j e s i ę p r o s z e k z a w i e r a j ą c y 10% o b j ę t o ś c i o w y c h p o l i c z t e r o f l u o r o e t y l e n u o z i a r n i s t o ś c i 0 , 5 0 0 mm o r a z 90% o b j ę t o ś c i o w y c h s p r o s z k o w a n e g o m y d ła so d o w e g o . S u c h y ,
w y m ie s z a n y smar w sy p u je s i ę do p o j e m n i k a p r z e d c i ą g a d ł e m , s k ą d j e s t z a b i e r a n y p r z e z c i ą g n i o n y m a t e r i a ł do s t r e f y o d k s z t a ł c a n i a . D r u t c i ą g n i e s i ę z w a l c ó w k i , o ś r e d n i c y 4 , 4 5 mm
w t r z e c h c i ą g a c h z p r ę d k o ś c i ą 34 m /m in p r z y u ż y c i u c i ą g a d ł a o k ą c i e 2 = 12° z w ę g l i k a
s p i e k a n e g o . W w ynik u c i ą g n i e n i a o t r z y m u j e s i ę d r u t o ś r e d n i c y 3 , 2 0 mm.
W w y n ik u z a s t o s o w a n i a sm a ru w e d ł u g w y n a l a z k u , w p o r ó w n a n iu ze zn a n y m i s m a r a m i, n a s t ą p i ł o o b n i ż e n i e w a r t o ś c i s i ł i n a p r ę ż e ń c i ą g n i e n i a p r z y r ó w n o c ze sn y m w y s t ę p o w a n i u n i s k i e g o
w s p ó ł c z y n n i k a t a r c i a między n a r z ę d z i e m a m e t a l e m . P o n a d t o o t r z y m a n o d o b r ą j a k o ś ć p o w i e r z c h n i w y r o b u , na k t ó r e j p o z o s t a ł a c i e n k a w a r s t w a z a b e z p i e c z a j ą c a .
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
319 Кб
Теги
pl160164b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа