close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL160253B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
P
O
L
S
K
A
(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 160253
(13) B1
279431
(21) Numer zgłoszenia:
(51) IntCl5:
F15B 15/19
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) D ata zgłoszenia:
(5 4 )
10.05.1989
Siłownik prochowy
(73)
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
12.11.1990 BUP 23/90
PL 160253 B1
5( 7)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
26.0 2 .1 9 9 3 WUP 02/93
Siłownik prochowy wykonany z cylindra zewnętrznego i umieszczonych w nim
współosiowo dwóch cylindrów pośrednich
oraz cylindra wewnętrznego, znamienny
tym, że cylinder wewnętrzny (3) jest zamknięty korkiem (5), w który wkręcony jest
zawór iglicowy (8) a wewnątrz cylindra (3)
jest zamontowana tuleja izolacyjna (9), w
której środkowej części jest zawieszony ruszt
(10) do umieszczania ładunku zasadniczego
(12) i ładunku zapalającego (11) zaś w denko
(16) zamykające cylinder (1) wkręcony jest
zapalnik strumieniowy (17) i bezpiecznik
ciśnieniowy (18) przy czym w cylindrach
pośrednich (2) i w cylindrze wewnętrznym
(3) znajdują się otwory (4) dla usunięcia sprężającego się powietrza z przestrzeni między
cylindrami (1, 2,3).
Uprawniony z patentu:
Instytut Przemysłu Organicznego,
Warszawa, PL
(72)
(45)
F15B 15/16
Twórcy wynalazku:
Jerzy Szmajda, Warszawa, PL
Zdzisław Majewski, Warszawa, PL
Andrzej Kołaczewski, Warszawa, PL
Piotr Syryczyński, Warszawa, PL
Ryszard Biajgo, Wrocław, PL
S I Ł OWNIK PROCHOWY
Z a s t r z e ż e n i e
p a t e n t o w e
S iło w n ik prochowy wykonany z c y lin d r a zewnętrznego i um ieszczonych w nim w spółosiow o
dwóch cylindrów pośredn ich oraz c y lin d r a wewnętrznego, z n a m i e n n y
tym,
że c y l i n d e r wewnętrzny 3 j e s t zam knięty korkiem / 5 / , w k tó ry wkręcony j e s t zawór ig lic o w y / 8 /
a wewnątrz c y lin d r a / 3 / j e s t zamontowana t u l e j a iz o la c y jn a / 9 / , w k t ó r e j środkow ej c z ę ś c i
j e s t zam ieszony r u s z t / 10/ do u m ie sz cz an ia ładunku z a sa d n ic z e g o / 12 / i ładunku z a p a l a j ą c e go / 11/ z a ś w denko /1 6 / zam ykające c y lin d e r / 1/ wkręcony j e s t z a p a ln ik strum ieniow y / 17 /
i b e z p ie c z n ik ciśn ien iow y /1 8 /, p rzy czym w cy lin d ra ch p o śred n ich / 2 / i w c y lin d rz e wewnętrznym / 3 / z n a jd u ją s i ę otwory / 4 / d la u su n ię c ia sp r ę ż a ją c e g o s i ę p o w ie trza z p r z e s t r z e n i między cy lin d ram i / 1 , 2 , 3 / .
* * *
Przedmiotem wynalazku j e s t siło w n ik prochowy słu ż ą c y do zam ierzonego lu b aw aryjnego
z r z u c a n ia zasobników , odpychania c ię ż k ic h niespraw nych pojazdów , aw aryjnego podn oszen ia
o b su n ię te g o str o p u czy s k a ł i podobnych zastosow ań , w k tó ry ch konieczn e j e s t wykonanie
szybko p ra cy m echanicznej a n ie ma d o stęp n y ch w p o b liż u ź r ó d e ł e n e r g ii e le k t r y c z n e j czy
u rząd zeń h y d rau liczn y ch .
Znane i stosow ane s ą u rząd zen ia wykonawcze z a m ie n ia ją c e różne r o d z a je e n e r g ii na e n e r g ię m echaniczną - s ą to s iło w n ik i h y d r a u lic z n e , pneumatyczne i p ir o te c h n ic z n e . Znane s iło w n ik i p iro te c h n ic z n e s ą b a r d z ie j niezawodne od h y d rau liczn y ch czy pneumatycznych, gdyż s ą
m n iej podatne na uszkodzenie w warunkach tr a n s p o r tu czy d łu g o trw a łe g o przechow yw ania.
Znany j e s t z p aten tu Stanów Zjednoczonych Ameryki P ó łn o cn ej nr 4 074 527 siło w n ik p r o chow o-h ydrauliczn y s k ła d a ją c y s i ę z g a z o g e n e ra to ra w y tw arzającego gazy prochowe, z b io r n ik a
z c i e c z ą oraz elem entu wykonawczego p o r u sz a ją c e g o żądane mechanizmy. D z ia ła n ie siło w n ik a
p o le g a na p rzen o szen iu e n e r g ii sprężon ych gazów prochowych poprzez tło c z o n ą c i e c z do e l e mentu wykonawczego.
Znana j e s t z p aten tu R ep u b lik i F e d e r a ln e j Niemiec n r 3 510 098 zasuwa p iro te c h n ic z n a
s łu ż ą c a do szy b k iego od cin an ia i zamykania o d cin k ów r u r o c ią g ów. Zasuwa ta w sw ej k o n stru k c j i ma t ł o k poruszany gazami pow stałym i z dwóch ładunków i k an ał u m o żliw iający sam o u sz c z e ln ie n ie s i ę po zakończeniu d z i a ł a n i a .
Znane j e s t z p aten tu S ta n ów Zjednoczonych Ameryki P ó łn ocn ej nr 4 091 621 u rz ą d z en ie
z tło k ie m poruszanym ładunkiem p iro tech n iczn y m . Pod dnem tło k a z n a jd u je s i ę k a n a ł doprow ad z a ją c y gazy prochowe. U rządzenie to może wykonywać pracę na drodze nie d ł u ż s z e j od d ł u g o ś c i wysuwu t ło k a .
Znany j e s t z p aten tu Stanów Zjednoczonych Ameryki P ó łn o cn ej nr 3 180 082 siło w n ik p i r o te ch n iczn y o tw ie ra ją c y kopułę d la e w a k u a cji p il o t a sam olotu . W k o n s t r u k c ji te g o siło w n ik a
w y stę p u je c ie c z p rzen osząca d z ia ł a n ie mechaniczne gazów na t ł o k w y b ija ją c y ko p u łę.
Dla uzyskan ia d łu ż s z e j d r o g i d z ia ł a n ia s i ł y p o p y c h ając e j znane i stosow ane s ą s ił o w n ik i h y d ra u lic z n e . Przykładem j e s t w śród n ich znany z p a te n tu R e p u b lik i F e d e ra ln e j Niem iec
nr 3 617 080 w ielostopn iow y wysuwany h y d r a u lic z n ie siło w n ik zbudowany z k ilk u w łożonych
je d n a na d ru gą r u r , pozw alający na p r z e s u n ię c ie żąd an e j masy o w ię k szy o d cin ek d r o g i.
160 253
3
Wadą is t n i e ją c y c h o p isa n y c h w y żej rozw iązań j e s t tru d n o ść z a sto so w a n ia ic h do p rz e su n ię c ia c ię ż k ic h pojemników o d ro g ę ponad 1 m na p o ru sz a ją c y c h s i ę p o ja z d a c h mechanicznych.
W ta k ic h warunkach mało p rz y d a tn a s ą układy h y d ra u lic z n e , k tó r e w warunkach e k s p l o a t a c ji s ą
n arażon e na u szk o d zen ia i wym ag a ją o k re so w e j k o n tr o li s z c z e l n o ś c i . Ponadto u rząd zen ia t a k i e
c h a r a k te r y z u ją s i ę zw łoką d z i a ł a n i a , j e ś l i konieczne j e s t n a jp ie rw sp rę ż e n ie c ie c z y za pomoc ą np. pompy o n ap ęd zie e le k try cz n y m .
Znane i o p isa n e s iło w n ik i p ir o te c h n ic z n e p o słu g u ją s i ę n a to m ia st tło k a m i, k tó re wysuwać
s i ę mogą na o d le g ło ś ć n ie w ię k sz ą od sw ej pierw otnej d ł u g o ś c i . S t o s ow any w n iek tóry ch siło w n ikach p iro te ch n icz n y ch p o śr e d n ic z ą c y uk ład h ydrauliczn y z w ię k sza co prawda możliwy z a k re s
d r ó g , o k tó r e można p rz e su n ą ć ż ą d an ą m asę, a le j e s t k ło p o tliw y w k o n se rw a c ji i o b słu d z e .
W sze lk ie dodatkowe p o śr e d n ic z ą c e u k ład y z w ię k sza ją w s p osób is t o t n y masę siło w n ik a i masę
p o jaz d u m echanicznego. Masa znanych siło w n ik ó w p iro te c h n ic z n y c h pow iększana j e s t z powodu
mocowania ładunków prochowych w ew nątrz dodatkowych komór s p a l a n i a t ak j ak np. w p a te n c ie
Stanów Zjednoczonych Ameryki P ó łn o c n e j nr 4 074 527.
Celem w ynalazku j e s t k o n str u k c je siłow n ik a w ykazującego d ł u ż s z ą d rogę przesuwu żąd an e j
masy, a przy tym o m n ie js z e j od innych znanych s i ł o w n i k i m asie b i e r n e j o ra z m ałej zwłoce
w d z ia ł a n iu .
I s t o t a w ynalazku w edług z g ł o s z e n ia polega na tym, że siło w n ik prochowy wykonany j e s t
z c y lin d r a zew nętrznego i uw łaszczon ych w nim w spółosiow o dwóch cylin d ró w pośredn ich o raz
c y lin d r a wewnętrznego zam k n iętago korkiem . W korek wkręcony j e s t zawór ig lic o w y . C y lin d e r
zew nętrzny z a mkn ię ty j e s t d e n k ie m, w k tó re wkręcone s ą z a p a ln ik strum ien iow y i b e z p ie c z n ik c iśn ie n io w y . Wewnętrzna po w ierz ch n ia n ajm n iejszego c y lin d r a j e s t o s ł o n ię t e t u l e j ą iz o l a c y jn ą . W j e j śro d k ow e j c z ę ś c i zaw ieszon y j e s t r u s z t , na którym um ieszczono ładunek z a sa d n ic z y i ładunek z a p a l a j ą c y . W c y lin d r z e wewnętrznym i w c y lin d r a c h p o śred n ich wykonane s ą
otw ory d la u suw an ia s p r ę ż a ją c e g o s i ę powie t r z a z p r z e s t r z e n i m iędzy c y lin d r a m i.
W ielostopniow y s iło w n ik p ir o te c h n ic z n y według w ynalazku n ie p o s ia d a s p e c ja ln e j komory
s p a la n ia gdyż sto su n e k o b ję t o ś c i swobodnej do i l o ś c i sp alo n e g o prochu j e s t d z ię k i k o n stru k c j i siło w n ik a dobrany t a k , że p o d c z a s s p a la n ia utrzymywane j e s t w nim c iś n ie n ie w yższe od
c i ś n ie n ia s ta b iln e g o s p a l a n i a a n iż s z e od c iś n ie n ia w y n ik ając eg o z w y trzy m ało ści siło w n ik a .
U rząd zen ie w edług z g ło s z e n ia pozw ala na bezzwłoczne z a d z i a ł a n ie siło w n ik a od momentu
p o d ję c ia d e c y z ji o je g o u ż y c iu . S iło w n ik ten rozpoczyna sw oje d z i a ł a n i e po k ilk u n a stu m il isekundach od podania im p u lsu . S iło w n ik o ca łk o w ite j m asie 12 kg może pracować z s i ł ą co
n ajm n ie j 4000 N na d ro d ze 0 ,5 5 m co d a je mu korzystny sto su n e k s i ł y lu b mocy do masy poc z ą tk o w e j. Bez zmian k o n s t r u k c ji siło w n ik a , ty lk o przez p r o s t ą wymianę ładunku możliwa j e s t
zmiana ca łk o w iteg o c z a su p racy siło w n ik a w p rz e d z ia le od 0 ,2 do 10 sekun d.
S iło w n ik według z g ło s z e n ia n ie j e s t narażony na u b y tk i c ie c z y w c z a s i e przechowywania
lu b tr a n s p o r tu a dodatkowo w s t a n i e złożonym j e s t zn aczn ie m niej poddatny na uszkodzen ia
m echaniczne. J e s t zaw sze gotowy do d z ia ł a n ia i nie wymaga z a b ie g ó w konserw acyjnych. Z a s ię g
d z ia ł a n ia te g o siło w n ik a prochowego o w ielo stop n io w ej k o n s t r u k c ji j e s t w iększy niż znanych
siłow ników p iro te c h n ic z n y c h p o słu g u ją c y c h s ię pełnymi t r z p ie n ia m i.
S iło w n ik według z g ło s z e n ia może być używany zarówno na p o ja z d a c h mechanicznych do awary jn e g o z rz u c a n ia pojem n ików, ja k i do odpychania wagonów w r a z i e ic h np. z a p a le n ia s ię ja k
t e ż p od czas prowadzenia p ra c rato w n iczy ch , w Których w y stę p u je k o n ie cz n o ść p o d n ie sie n ia
s tr o p u lub s k a ł d la u w o ln ie n ia l u d z i.
Przedm iot w ynalazku j e s t uw idoczniony w p rzy k ład zie w ykonania na rysunku w p rzek ro ju
wzdłużnym.
W c y lin d r z e zewnętrznym 1 z n a jd u ją s ię dwa cy lin d ry p o śre d n ie 2 z a ś m n iejszy z nich
z a w iera c y lin d e r wewnętrzny 3 . C y lin d ry 1, 2 , 3 p o s ia d a ją d łu g o ść ok o ło 0 ,2 7 m co pozwala
na u zy sk an ie d r o g i d z i a ł a n i a siło w n ik a rzędu 0 ,5 5 m. W c y lin d r a c h p o śre d n ich 2 i w c y lin d rz e
wewnętrznym 3 z n a jd u ją s i ę otw ory podłużne 4 d la usuwania s p r ę ż a ją c e g o s i ę pow ietrza z p r z e s t r z e n i między c y lin d ra m i 1, 2 , 3 .
160 253
C y lin d e r wewnętrzny 3 zam kn ięty j e s t korkiem 5 d o c isk a ją c y m podkładkę m iedzian ą 6 i
u s z c z e ln ie n ie filco w e 7, k tó r e o d c in a d o s tę p z a n ie c zy sz cz e ń do otworów podłużnych 4 . W kore k 5 wkręcony j e s t zawór ig lic o w y 8 do w ypuszczania gazów po zak o ń czen iu pracy siło w n ik a .
W c y lin d rz e wewnętrznym 3 zamontowana j e s t t u l e j a iz o la c y jn a 9 ch ro n ią ca śc ia n k ę c y l in d ra 3 przed bezpośrednim d z ia ła n ie m g o rący ch gazów prochowych. W środkow ej c z ę ś c i t u l e i 9
zamontowany j e s t r u s z t 10 z ułożonym ładunkiem z ap alający m 11 wykonanym z prochu cz a rn e g o .
Na r u s z c ie 10 um ieszczony j e s t ład u n ek z a sa d n ic z y 12 wykonany z p a l i wa hom ogenicznego. Od
góry ładunek 12 d o c iś n ię t y j e s t do r u s z t u 10 korkiem 5 pop rzez podkładkę sp rę ż y n u ją c ą 13.
W d o ln e j c z ę ś c i c y lin d r a 1, 2 , 3 z n a jd u ją s ię u s z c z e ln ie n ia 14 w raz z nakrętkam i doc isk a ją c y m i 15. C y lin d e r zew nętrzny 1 j e s t zakończony denkiem 16 z wkręconym w n iego z a p a ln ik iem strumieniowym 17 i b e z p ie c z n ik ie m ciśnieniow ym 18. S z c z e ln o ś ć zam kn ięcia zapewniona
j e s t d z ię k i u sz c z e lc e m ie d z ia n e j 19.
S iłow n ik proch ow y urucham iany j e s t p rz ez doprow adzenie im pulsu e le k try c z n e g o do z a p a ln ik a strum ieniowego 17 . Z a p a ln ik 17 p rz e k a z u je płomień do ładunku z a p a la ją c e g o 11, od k tó re g o ulega z a p a le n iu ładun ek z a sa d n ic z y 12. W ytw arzające s i ę ze s p a l a n i a ładunku 12 gazy
prochowe podnoszą k o le jn o w ysuw ające s i ę c y lin d ry 1, 2 , 3 i w ykonują żądaną pracę mechan ic z n ą . W r a z ie p rz ek ro cz e n ia b e z p ie c z n e g o c iś n ie n ia o tw ie ra s i ę b e z p ie c z n ik ciśn ie n io w y
1 8 . Po zakończeniu pracy s iło w n ik w edług z g ło sz e n ia może z o s ta ć z ło żo n y po o tw arciu zaworu
ig lic o w e g o 8 i w ypuszczeniu g a z ów. C z a s d z ia ł a n ia siło w n ik a może być regulowany p rzez
um ieszczen ie w nim ładunków z a sa d n ic z y c h o różnym sto p n iu r o z w in ię c ia pow ierzch n i. Pozwala
to na otrzym anie, bez zmian k o n s t r u k c ji , różnych czasów d z i a ł a n i a od 0 ,2 do 10 sekund.
Przykładowo d la u zyskan ia czasów d z i a ł a n i a od 4 do 10 sekund um ieszczam y w siło w n ik u ła d u nek z a sa d n icz y w k s z t a ł c i e w a lc a , in h ib ito w an ego na pow ierzch n iach bocznych. Ładunek t a k i
s p a l a s i ę czołowo w założonym p r z e d z i a l e c z a su .
Dla uzyskania bardzo k r ó tk ic h czasów d z ia ł a n ia w siło w n ik u um ieszczam y ładunek w pos t a c i wydrążonego w alc a .
160 253
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
340 Кб
Теги
pl160253b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа