close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL160351B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 160351
(21) Numer zgłoszenia: 280564
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(51) IntCl5:
F16H 21/16
F16H 27/04
B23Q 16/02
(22) Data zgłoszenia: 11.07.1989
Mechanizm zmiany ruchu posuwisto-zwrotnego na obrotowy skokowy
(73)
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
Zakłady Sprzętu Oświetleniowego
"POLAM-FAREL", Kętrzyn, PL
14.01.1991 BUP 01/91
(72)
(45)
~
(57)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
Uprawniony z patentu:
Twórca wynalazku:
Ryszard Raczuk, Kętrzyn, PL
31.03.1993 WUP 03/93
PL160351B1
1. Mechanizm zmiany ruchu posuwisto-zwrotnego na obrotowy skokowy, zn am ienny tym , że składa się z krzyw ki
walcowej (1) osadzonej obrotowo w łożyskach (2) oraz widełek (3) połączonych z
suwakiem (4) wykonującym ruchy prostoliniowe posuwisto-zwrotne, przy czym suwak
(4) połączony jest z siłownikiem pneumatycznym, natomiast do krzywki walcowej (1)
mocowane są zespoły wykonawcze.
fi g. 1
Mechanizm zmiany ruchu posuwisto-zwrotnego
na obrotowy skokowy
Zastrzeżenia
patentowe
1. Mechanizm zmiany ruchu posuwisto-zwrotnego na obrotowy skokowy, znamienny
tym, że składa się z krzywki walcowej (1) osadzonej obrotowo w łożyskach (2) oraz widełek
(3) połączonych z suwakiem (4) wykonującym ruchy prostoliniowe posuwisto-zwrotne, przy
czym suwak (4) połączony jest z siłownikiem pneumatycznym, natomiast do krzywki walcowej
(1) mocowane są zespoły wykonawcze.
2. Mechanizm według zastrz. 1, znamienny tym, że krzywka walcowa (1) ma wycięcia
kształtowe (5), które współpracują z rolkami (6) osadzonymi obrotowo w widełkach (3), przy
czym w rozwinięciu wycięcia kształtowe (5) mają kształt linii łamanej o kącie ostrym pochylenia
poszczególnych odcinków krzywej do osi krzywki (1) równym (α ), a wierzchołki wewnętrzne
(7) wycięć kształtowych (5) są ścięte w ten sposób, aby punkt (A) przejścia z powierzchni
krzywki walcowej (1) wznoszącej na opadającą znajdował się poza osią krzywki walcowej (1),
natomiast w wierzchołkach zewnętrznych (8) linii łamanej wycięć kształtowych (5) wykonane
są półkoliste wycięcia, które zapewniają blokadę przed obrotem.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest mechanizm zmiany ruchu posuwisto- zwrotnego na obrotowy skokowy znajdujący zastosowanie we wszelkiego rodzaju urządzeniach, w których występują ruchy przerywane - okresowe, zwłaszcza w mechanizmach wymagających krótkich czasów
przesterowania oraz dużej częstotliwości przełączeń. Przykładowo skokowa zmiana położenia
elementów sterowania: bębnów i tarcz zderzakowych, obracanie zespołów o niewielkiej masie
podajników, stołów podziałowych i tym podobnych.
Z polskiego opisu patentowego nr 98 191 znany jest podwójny mechanizm zapadkowy
służący do zmiany ruchu posuwisto-zwrotnego tłoka na ruch obrotowy z wyeliminowaniem
ruchów jałowych.
Mechanizm zapadkowy ma koło zapadkowe, które osadzone jest na wale napędzanym
pomiędzy dwiema tarczami krzywkowymi stale ze sobą związanymi. Na wale napędzanym
osadzone są dwie dźwignie połączone wahliwie z łącznikami przesuwanymi w prowadnicach.
Na każdej dźwigni osadzona jest para zapadek. Zapadki są związane z dźwignią, która umożliwia
pracę zapadek parami w zależności od ustawienia dźwigni. Łączniki połączone są wspólną
dźwignią a ta z kolei z tłoczyskiem siłownika napędowego. Ponieważ sam mechanizm podziałowy ze względu na oddziaływanie sił bezwładności i innych przyczyn nie jest w stanie zapewnić
ściśle żądanego położenia przestawianego elementu, konieczne jest jego ustalenie za pomocą
zatrzasków lub elementów ryglujących. Dlatego we wszystkich urządzeniach podziałowych
występują dodatkowe mechanizmy ryglujące, które mają za zadanie wysunięcie rygla z gniazda
zanim rozpocznie się ruch podziałowy, a następnie po zakończeniu podziału wprowadzenie rygla
do następnego gniazda. Gniazda rygli umieszczone są w elemencie wykonującym ruch podziałowy.
Konstrukcja podwójnego mechanizmu zapadkowego zapewnia wyeliminowanie jałowego
ruchu powrotnego suwaka, ale wiąże się to ze zdwojeniem całego mechanizmu, skomplikowaniem konstrukcji, a tym samym zwiększeniem zawodności, zwiększeniem ich wymiarów i tym
podobnych. Dodatkową wadą dotychczasowego rozwiązania jest konieczność zastosowania
dodatkowych mechanizmów sterujących wsuwaniem i wysuwaniem rygla blokującego mechanizm zapadkowy przed obrotem.
160 351
3
Celem wynalazku jest opracowanie zwartej, małogabarytowej konstrukcji mechanizmu
zmiany ruchu posuwisto-zwrotnego na obrotowy skokowy, eliminującej zbędny jałowy ruch
powrotny suwaka i w prosty sposób bez dodatkowych mechanizmów ryglujących, rozwiązującej
zagadnienie blokady przed obrotem.
Według wynalazku mechanizm składa się z krzywki walcowej osadzonej obrotowo w
łożyskach oraz widełek połączonych z suwakiem wykonującym ruchy prostoliniowe posuwisto-zwrotne. Krzywka walcowa ma wycięcia kształtowe, które współpracują z rolkami osadzonymi
obrotowo w widełkach.
W rozwinięciu wycięcia kształtowe mają kształt linii łamanej o kącie ostrym pochylenia
poszczególnych odcinków krzywej do osi krzywki. Wierzchołki wewnętrzne wycięć kształtowych są ścięte w ten sposób, aby punkt przejścia z powierzchni krzywki walcowej wznoszącej
na opadającą znajdował się poza osią krzywki walcowej. Natomiast w wierzchołkach zewnętrznych linii łamanej wycięć kształtowych wykonane są półkoliste wycięcia, które zapewniają
blokadę przed obrotem. Suwak połączony jest z siłownikiem pneumatycznym, natomiast do
krzywki walcowej mocowane są zespoły wykonawcze.
Mechanizm według wynalazku eliminuje zbędny jałowy ruch powrotny suwaka i w prosty
sposób rozwiązuje zagadnienie blokady przed obrotem. Zaletą rozwiązaniajest również zwartość
i małe wymiary mechanizmu podziałowego, bardzo krótki czas przesterowania wynikający z
możliwości wysterowania mechanizmu przez siłownik pneumatyczny oraz braku dodatkowych
rozbudowanych mechanizmów ryglujących, duża częstotliwość przełącze wynikająca z niewielkich bezwładności.
Przedmiot wynalazku zostanie bliżej objaśniony w przykładzie wykonania na rysunku, na
którym fig. 1 przedstawia mechanizm w przekroju podłużnym w ujęciu schematycznym, fig.2
przedstawia rozwinięcie krzywki walcowej.
Mechanizm zmiany ruchu posuwisto-zwrotnego na obrotowy skokowy zbudowany jest z
krzywki walcowej 1 osadzonej obrotowo w łożyskach 2 oraz widełek 3 połączonych z suwakiem
4 wykonującym ruchy prostoliniowe posuwisto-zwrotne. Krzywka walcowa 1 ma wycięcia
kształtowe 5, które współpracują z rolkami 6 osadzonymi obrotowo w widełkach 3. W rozwiązaniu tym wykorzystany jest mechanizm krzywkowy, w którym element odbiorczy-krzywka
walcowa 1 wykonuje ruch obrotowy a element zdawczy - suwak 4 wykonuje ruch posuwisto-zwrotny. Suwak 4 połączony jest z siłownikiem pneumatycznym, natomiast do krzywki 1
mocowane są zespoły wykonawcze na przykład uchwyt mocujący detale, stół podziałowy, tarcza
lub bęben podajnika i tym podobne.
Obrót krzywki walcowej 1 tylko w jedną stronę zapewnia kształt rowków na krzywce 1.
W rozwinięciu wycięcia kształtowe 5 mają kształt linii łamanej o kącie ostrym pochylenia
poszczególnych odcinków krzywej do osi krzywki równym a. Kąt a zależy od częstości
podziału obwodu krzywki walcowej 1, skoku suwaka 4 i sił obciążających widełki 3 suwaka 4.
Wierzchołki wewnętrzne 7 wycięć kształtowych 5 są ścięte w ten sposób, aby punkt A przejścia
z powierzchni krzywki walcowej 1 wznoszącej na opadającą znajdował się poza osią krzywki
walcowej 1. Kierunek tego przesunięcia określa kierunek obrotu krzywki 1. W wierzchołkach
zewnętrznych 8 linii łamanej wycięć kształtowych 5 wykonane są półkoliste wycięcia, które
zapewniają blokadę przed obrotem.
Działanie mechanizmu według wynalazku polega na tym, że każdorazowe przesterowanie
suwaka 4 z jednej pozycji skrajnej w drugą powoduje skokowy obrót krzywki walcowej 1 w
jednym kierunku oraz zablokowanie obrotu. Suwak 4 przesuwając widełki 3 i rolki 6 w prawo
po natrafieniu rolek 6 na wycięcie kształtowe 5 punktu A krzywki walcowej 1 powoduje obrót
krzywki walcowej 1. Rolki 6 trafiające na końcu wycięć kształtowych 5 w zagłębienia wierzchołków zewnętrznych 8 powodują zablokowanie obrotu krzywki walcowej 1. Przesunięcie
suwaka 4 w lewo spowoduje również obrót krzywki 1 i zablokowanie obrotu.
Rozpatrując rozwinięcie krzywki walcowej 1 zakładamy, że w położeniu początkowym
rolka 6 znajduje się w pozycji X. Po przesunięciu suwaka 4 w prawo w dół rolka 6 znajduje się
w pozycji Y. Natrafiając na wycięcie kształtowe 5 krzywki walcowej 1 rolka 6 spowoduje obrót
krzywki walcowej 1 - przesunięcie rozwinięcia w prawo. Po przesunięciu suwaka4 maksymalnie
w prawo - w dół, rolka 6 znajduje się w wierzchołku zewnętrznym 8 w pozycji Z zabezpiecza-
4
160 351
jącym krzywkę walcową 1 przed obrotem. Podczas ruchu suwaka 4 w drugą stronę rolka 6 w
pozycji W trafia na wycięcia kształtowe 5 i powoduje obrót krzywki - przesunięcie rozwinięcia
w prawo. W pozycji skrajnej V nastąpi zablokowanie krzywki walcowej 1 przed obrotem.
fig.1
fig. 2
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
380 Кб
Теги
pl160351b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа