close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL160673B1

код для вставкиСкачать
P
L
O
K
S
ARZECZPOSPOLITA
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 160673
1( 2) B1
277787
(21) Numer zgłoszenia:
(51) IntCl5:
A61G 7/057
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
16.02.1989
Przeciwodleżynowy materac pneumatyczny
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
20.08.1990 BUP 1/90
(45)
(76)
Uprawniony i twórca wynalazku:
Ireneusz Stawiany, Gdańsk, PL
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.04.1993 WUP 04/93
PL 160673
B1
(57)
Przeciwodleżynowy m aterac pneum atyczny, zawierający elektroniczny zespół sterujący
rozdzielaczem pow ietrza, znamienny tym, że na
całej powierzchni m ateraca (1) obszytego tk a niną (10) przepuszczającą pow ietrze, rozm ieszczone są pow ietrzne kom ory (2) oddzielone
od siebie usztyw niającym i przekładkam i (3),
na końcach których znajdują się pow ietrzne
przew ody (4) z w ykonanym i wzdłuż całej długości otw oram i (5), przy czym usztywniające
przekładki (3) poprzecznie połączone są ze
sobą rozłącznie łańcuchow ym i płytkam i (6),
zaś pow ietrzne kom ory (2) połączone są na
kraw ędziach wzdłużnymi pow ietrznym i kolektoram i (7) w spółpracującym i z rozdzielającym
zaworem (8) sprężonego pow ietrza.
Fig. 2
Przeciwodleżynowy materac pneumatyczny
Zastrzeżenie
patentowe
Przeciwodleżynowy m aterac pneum atyczny, zawierający elektroniczny zespół sterujący rozdzielaczem pow ietrza, znamienny tym, że na całej pow ierzchni m ateraca (1) obszytego tkan in ą (10)
przepuszczającą pow ietrze, rozm ieszczone są pow ietrzne kom ory (2) oddzielone od siebie usztywniającym i przekładkam i (3), na końcach których znajdują się pow ietrzne przew ody (4) z w ykonanymi wzdłuż całej długości otw oram i (5), przy czym usztywniające przekładki (3) poprzecznie
połączone są ze sobą rozłącznie łańcuchow ym i płytkam i (6), zaś pow ietrzne k om ory (2) połączone
są na kraw ędziach wzdłużnymi pow ietrznym i kolektoram i (7) w spółpracującym i z rozdzielającym
zaw orem (8) sprężonego pow ietrza.
* * *
Przedm iotem wynalazku jest przeciw odleżynowy m aterac pneum atyczny, zwłaszcza korzystnie przystosow any do w ykorzystania w szpitalach, czy sanatoriach.
Z nana jest z polskiego opisu patnetow ego nr 140792 konstrukcja przeciw odleżynowego
w kładu dołóżkow ego, który stanow i ram a, m ająca pośrodku dłuższych boksów dw a wycięcia
stanow iące łoża dla kulkowych łożysk osadzonych na wałku usytuow anym w poprzek ram y, przy
czym na całej długości w ałka um ieszczonych jest szereg krzywek oraz na jednym z końców wałka
osadzone jest zam achowe koło oraz ślim acznica, natom iast przy końcowych kraw ędziach ram y są
w ykonane po dwa nacięcia, w których osadzone są dwa pręty, na które nałożone są z dwu stron, na
przem ian, listwy rozdzielone od siebie dystansow ym i przekładkam i. Krzywki osadzone na wałku
rozm ieszczone są przeciwległe co drugie, natom iast listwy m ają na końcach otw ory do osadzania w
nich prętów , przy czym elektryczny silnik połączony jest z wałkiem poprzez ślim ak.
N iedogodnością znanego rozw iązania jest skom plikow any układ m echaniczny o budowie
krzyw kow ej, wytw arzający podczas pracy nadm ierny hałas, co jest szczególnie uciążliwe w w arunkach szpitalnych. Umieszczenie silnika elektrycznego bezpośrednio przy łóżku chorego zajmuje
dużo miejsca, stw arzając niedogodności dla personelu obsługującego chorego. P onadto występuje
zagrożenie wypadkow e od w irujących części silnika i przebicia prądow ego jak o porażenie p rą dowe. Z nane rozw iązanie charakteryzuje się dynam icznym ruchem listew nośnych, niekorzystnym
przy leczeniu, zwłaszcza urazów kręgosłupa. W kład dołóżkow y m a ciężką i m asyw ną budowę
stw arzającą duże trudności w utrzym aniu stanu higienicznego.
Celem wynalazku jest opracow anie konstrukcji m ateraca przeciw odleżynow ego o lekkiej i
prostej budowie z wyelim inowaniem wszelkiego zagrożenia w ypadkow ego, z równoczesnym uzyskiw aniem pełnego zabezpieczenia przed odleżynam i ciała.
Zadanie to zostało zrealizow ane w rozw iązaniu według w ynalazku, w którym na całej
powierzchni m ateraca obszytego tkan in ą przepuszczającą powietrze rozm ieszczone są powietrzne
kanały oddzielone od siebie usztyw niającym i przekładkam i, na końcach których znajdują się
pow ietrzne przewody z w ykonanym i wzdłuż całej długości otw oram i. Usztywniające przekładki
poprzeczne połączone są ze sobą rozłącznie łańcuchow ym i płytkam i. Pow ietrzne kom ory połączone są na kraw ędziach wzdłużnych powietrznym i kolektoram i w spółpracującym i z rozdzielającymi zaw oram i sprężonego pow ietrza.
W m ateracu według w ynalazku, w ykorzystanie gęsto rozm ieszczonych pow ietrznych kom ór,
autom atyczne sterow anie zm iany pu n k tu podparcia ciała z jednoczesnym przew ietrzaniem miejsc
poprzednio podpartych, częsta zm iana punktów podparcia ciała zadaw ana zależnie od potrzeb
elektronicznych zespołów sterujących stw arza pełne zabezpieczenie przed pow staw aniem odleżyn
spełniając równocześnie funkcję m asażu ciała. Obciążenie wytrzym ałościowe i usztywnienie całości
konstrukcji m ateraca uzyskuje się od usztywniających przekładek i łańcuchow ych płytek. W yko-
160 673
3
rzystanie do n apełniania pow ietrzem pow ietrznych k o m ó r porzez wzdłużne, pow ietrzne kolektory
i pow ietrzne przew ody, z w ykonanym i wzdłuż całej długości otw oram i pozw ala na szybkie oraz
równom ierne napełnianie pow ietrzem całego m ateraca.
Rozwiązanie charakteryzuje się prostą i lekką budow ą, łatw ą obsługą, cichą pracą z wyeliminow aniem wszelkich zagrożeń w ypadkow ch, zajm ując m inim alną przestrzeń obok łóżka chorego.
Istotną zaletą rozw iązania jest łatwe utrzym yw anie należytej czystości m ateraca. M oże być szeroko
wykorzystany w szpitalach i sanatoriach obok norm alnego zabezpieczenia chorych przed odleżynami również jak o autom atyczny przyrząd m asujący.
Przedm iot wynalazku uw idoczniono w przykładzie w ykonania na rysunku, na którym fig. 1
przedstaw ia w idok z góry przedodleżynow ego m ateraca pneum atycznego, fig. 2 - przekrój płaszczyzną -A-A-, fig. 3 - szczegół „B“ połączenia usztyw niających przekładek z łańcuchow ym i płytkam i, fig. 4 - szczegół „a“ usztyw niających przekładek z pow ietrznym i przew odam i, w których na
całej długości w ykonane są otw ory. T ak ja k uw idoczniono na rysunku m aterac 1 zbudow any jest z
gęsto rozm ieszconych na całej pow ierzchni pow ietrznych kom ór 2 oddzielonych od siebie usztywniającym i przekładkam i 3, na których znajdują się pow ietrzne przew ody 4 z w ykonanym i wzdłuż
całej długości otw oram i 5. U sztywniające przekładki 3 poprzecznie połączone są ze sobą łańcuchowymi płytkam i 6. Pow ietrzne kom ory 2 połączone są wzdłużnym i pow ietrznym i kolektoram i 7
w spółpracującym i z rozdzielającym i zaw oram i 8 sterow anym i elektronicznym sterującym zespołem 9. Cała pow ierzchnia m ateraca 1 obszyta jest tk an in ą 10 przepuszczającą powietrze.
Fig.4
Fig.3
160673
Fig. 2
Fig.1
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
347 Кб
Теги
pl160673b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа