close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL160698B1

код для вставкиСкачать
POLSKA R Z EC Z PO SPO LITA
(1 2 )
OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 160698
(13) B1
281077
(21) Numer zgłoszenia:
(51) IntCl5:
B23G 7/02
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
16.08.1989
Narzędzie do plastycznej obróbki gwintów wewnętrznych
54)(
(73)
(43)
Uprawniony z patentu:
Politechnika Szczecińska, Szczecin, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
25.02.1991 BUP 4/91
(72)
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.04.1993 WUP 04/93
PL 160698 B1
(57)
1. N arzędzie d o plastycznej o b ró b k i gw intów wewnętrznych sk ład ające się z k orpu su , w
którym um ieszczone są rolki obrotow e o
osiach rów noległych lub skośnych względem
osi k orpu su , znamienne tym, że rolki gw intując e (2) ułożyskow ane są prom ieniow o przy
p o m o cy igiełek tocznych (8), a czop łożyskow y
(3) rolek gw intujących (2) zao p atrzo n y jest w
kołnierz (7) ogran iczający przesuw osiow y igiełek tocznych (8).
Twórca wynalazku:
Franciszek Makówka, Szczecin, PL
N A R Z Ę D Z I E DO P L A S T Y C Z N E J OBRÓBKI G W I N T Ó W W E W N Ę T R Z N Y C H
Z a s t r z e ż e n i a
1. N ar zę d z i e do p l a s t y c z n e j o b r ó b k i
rym
umieszczone
są
rolki
z n a m i e n n e
igiełek
t oc znych
obrotowe
t y m ,
(8),
a c zo p
o
g w i n t ó w w e w n ę t r z n y c h s k ł a d a j ą c e się z ko rp us u,
osiach
że rolki
równoległych
gwintujące
łożyskowy
p a t e n t o w e
(3)
lub
skośnych
(2) u ł o ż y s k o w a n e
rolek g w i n t u j ą c y c h
względem
osi
są p r o m i e n i o w o
(2) z a o p a t r z o n y
w któ­
korpusu,
przy po mo cy
jest w ko łn i e r z
(7) o g r a n i c z a j ą c y p r z e s u w o s i o w y i g i e ł e k to cz n y c h (8).
2. N a r z ę d z i e w e d ł u g z astrz.
nierza
oporowego
cym promieniowi
1,
z n a m i e n n e
tym,
że na s t y k u czopa (3) i k o ł ­
(7) z n a j d u j e s ię p o w i e r z c h n i a p r z e j ś c i o w a z a o k r ą g l o n a p r o m i e n i e m o d p o w i a d a j ą ­
z a o k r ą g l e n i a i gi eł ek t o c z n y c h (8).
P r z e d m i o t e m w y n a l a z k u jest n a r z ę d z i e do p l a s t y c z n e j o br ó b k i g w i n t ó w w e w n ę t r z n y c h .
Z nana jest z opisu p a t e n t o w e g o
wych
ułożyskowanych
promieniowo
RF N nr
946 224 g ł o w i c a p o s i a d a j ą c a r ol ki
na k u l k a c h ,
na r e g u l a c j ę p r o m i e n i o w e g o u ł o ż e n i a rolek.
towy).
Narzędzie
według
patentu
R FN
promieniowo w panewkach ślizgowych.
G ło wica
do
walcowania
nr
które mogą
by ć przesuwane
o czopach stożko­
wzdłuż
osi,
co p oz w a l a
W y s t ę p u j ą tu du że n ac is ki p o w i e r z c h n i o w e (styk p u n k ­
1 086 661 po s i a d a
rolki,
których
czopy
łożyskowane
W y s t ę p u j ą tu duże siły tarcia.
gwintów
wewnętrznych
we dł ug
patentu
tymczasowego
PRL
nr
ma rolki u ł o ż y s k o w a n e p r o m i e n i o w o w p a n e w k a c h ś li zg o w y c h oraz o s i o w o za p o m o c ą kulek.
cja j es t z łożona i mało sz ty wn a,
z w ł a s z c z a dla m n i e j s z y c h ś re d n i c o b r a b i a n y c h gwintów.
Narzędzie
patentu
do
gwintowania
według
ZSRR
nr
719
770
p os i a d a
rolki
o stożkowych
u ł o ż y s k o w a n e ś l i z g o w o na s t o ż k o w y c h p o d p o r a c h . W ys tę p u j e tu styk l in iowy,
I stota
rozwiązania
według
wynalazku
p r o m i e n i o w o przy po mo cy i g i e ł e k t o c z n y c h ,
po l e g a
na
tym,
że
rolki
według wynalazku
czoła
węzłów
łożyskowych
gwintujące
c e c h u j e du ża pr os to ta k o n s t r u k c j i ,
narzędz ia .
t ow yc h,
a
tekże
pozwala
Ma to s z c z e g ó l n e
po z w a l a
na
na
umieszczenie
cz ęści
z n a c z e n i e w pr zy pa dk u
minimalizację
rozwiązanie węzłów łożyskowych pozwala
594
czopa ch ,
ułożyskowane
są
zaś na styku c zo pa i k o ł n i e r z a z n a j d u j e się p o w i e r z c h pr zy
i giełek to cz n y c h
j e d n o c z e s n y m z ł a g o d za-
niu w i e l u n i e d o g o d n o ś c i w y s t ę p u j ą c y c h w z n a n y c h r o z w i ą z a n i a c h do g w i n t o w a n i a .
wiązanie
102
Konstruk­
a za t e m du że naciski.
nia p r z e j ś c i o w a z a o k r ą g l o n a p r o m i e n i e m o d p o w i a d a j ą c y m p r o m i e n i o w i z a o k r ą g l e n i a
Narzędzie
są
przesuwów
roboczych
obróbki
narzędzia
Proponowane roz­
rolek
możliwie
blisko
g w i n t ó w w o t w o r a c h njeprzelcw
czasie
pracy.
P r z e d s t awione
ta kż e na z as t o s o w a n i e c z o p ó w o s t o s u n k o w o d u ż e j ś r e d n i c y
co w k o n s e k w e n c j i p od no si z n a c z n i e t r w a ł o ś ć el em e n t ó w w s p ó ł p r a c u j ą c y c h w w ę z ł a c h ł o ż y s k o w y c h ,
dz i ę k i
temu
narzędzie
za pe w n i a
obrdbkę
g w i n t ó w w ż ąd an yc h
r e g u l a c j i p r o m i e n i o w e g o w y s u w u r ol ek g w i n t u j ą c y c h ,
za kr e s a c h w y m i a r o w y c h ,
bez
a
p ot r z e b y
aż do czasu zu ży ci a s i ę ich części r o b o c z y c h
Rolki mo gą być o d w r a c a n e o 180°, co też p r z y c z y n i a się do zw i ę k s z e n i a ich tr wa ło śc i.
P r z e d m i o t w y n a l a z k u jest p r z e d s t a w i o n y w p r z y k ł ad zi e w y k o n a n i a na r y s u n k u p r z e d s t a w i a j ą c y m
n a r z ę d z i e w p r z e k r o j u wz dł uż ny m.
Narzędzie
w
ilości
2,
w e d ł u g w y n a l a z k u s k ł a d a się z k orpusu 1 i o s a d z o n y c h w ni m r o l e k g w i n t u j ą c y c h 2,
3 i więcej,
wykonanych w korpusie
posiadających
1 i ta rc ze
5.
z obu
stron czopy
ło ży sk ow e
O d s t ę p mi ędzy g ni az da mi
3 osadzone
4 wyznaczony
w gniazdach 4,
jest p rz ez w y s t ę p y
6
na cz ol e k or pu su 1. Czop ł o ż y s k o w y 3 z a k o ń c z o n y jest k o ł n i e r z e m o p o r o w y m 7. P o m i ę d z y p o w i e r z c h ­
n ią
zewnętrzną
Korpus
czopa
1 i ta rczka
3 a powierzchnią
5 połączone
są
u s t a w i e n i e tarczki w z g l ę d e m k o r p u s u .
ze
wewnętrzną
so bą
Korpus
gn ia zd a
4 umieszczone
za pomocą p a s o w a n y c h
śrub
są
i gi eł ki
toczne 9
9 zapewniających
1 zakończ on y jest c zę ś c i ą ch wy tn ą.
k ąt o w e
160 698
3
N a r z ę d z i e w ed łu g w y n a l a z k u mo że być m o c o w a n e w o p r a w k a c h i m o ż e p r a c o w a ć na d o w o l n e j o b r a ­
b ia rc e p r z e z n a c z o n e j m i ę d z y innymi do w y k o n y w a n i a o t w o r ó w - s z c z e g ó l n i e g w i n t o w a n y c h - w r u c h o ­
my m u k ł a d z i e c z y n n y m
lub biernym,
co o z n a c z a ,
że r o b o c z y n a p ę d o b r o t o w y
i p r z e s u w o w y m oż e być
r e a l i z o w a n y przez n a r z ę d z i e lub m a t e r i a ł ob ra bi an y.
S tw a r z a to dużą d o g o d n o ś ć w u ż y t k o w a n i u n a r z ę d z i a i c zy ni go w y s o c e u n i w e r s a l n y m .
160 698
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
230 Кб
Теги
pl160698b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа