close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL160703B1

код для вставкиСкачать
A
K
S
L
O
P
R Z E C Z P O S P O L IT A
(1 2 )
OPIS PATENTOWY (19)PL (11)160703
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia: 281575
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(51) IntCl.5:
B01D 53/08
B01D 53/34
F23J 1 5 / 0 0
(22) Data zgłoszenia: 25.09.1989
Sposób i urządzenie do wydzielania niepożądanych składników z gazów spalinowych
(30)
Pierwszeństwo:
(73)
Uprawniony z patentu:
Steag Aktiengesellschaft, Essen, DE
30.12.1988,DE,P.3844422.4
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
09.07.1990 BUP 14/90
(72)
Twórca wynalazku:
Hermann Brggendick, Hnxe, DE
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
3 0 .0 4 .1 9 9 3 WUP 04/93
(74)
Pełnomocnik:
PHZ "Polservice", Warszawa, PL
PL 160703 B1
(57)
1. S posób w ydzielania niepożądanych składników
z fluidu, w szczególności gazów spalinow ych, w d ro d ze
adsorpcji na grudkow ym lub ziarnistym śro d k u ad so rp cyjnym , przy czym przeznaczone d o o b ró b k i spaliny
przepuszcza się przez co najm niej je d n ą w ypełnioną
środkiem adsorpcyjnym k o m o rę reakcyjną i prow adzi się
je przez co najm niej je d n ą w arstw ę ad so rp cy jn ą, znamienny tym , ze środek ad so rp cy jn y w prow adza się do
k o m ory reakcyjnej i d o p ro w ad za się z niej po p rzez wiele
rozłożonych siatk o w o , oddzielnych lejków zasypow ych i
spustow ych i że fluid p row adzi się przez ko m o rę re a k cyjną częściow o z b o k u p oprzecznie d o w arstw y ad so rp cyjnej i częściowo pio n o w o , tak ze środek adsorpcyjny we
w szystkich strefach k o m o ry reakcyjnej bierze jed n ak o w y
udział w adsorpcji.
13.
U rząd zen ie d o w y d zielan ia n ie p o żą d an y ch
składników z fluidu, w szczególności gazów spalinow ych,
z zaw ierającym co najm niej je d n ą k o m o rę reakcyjną
reak to rem , który p osiada od stro n y głowicy elem enty
zasypow e i od stro n y podstaw y lejkowe elem enty spustow e do zasypyw ania i spuszczania gru d k o w eg o lub zia rnistego śro d k a ad so rp cy jn eg o , znam ienne tym , że elem enty zasypow e utw o rzo n e są z siatki wielu um ieszczonych o b o k siebie i jed en za dru g im lejków zasypow ych
(18), a elem enty spustow e z innej siatki um ieszczonych
o b o k siebie i jed e n za d ru g im lejków spusto w y ch (20) i że
co najm niej z jed n eg o b o k u , ja k rów nież w obszarze
głow icy ko m o ry reakcyjnej (14) w y konane są przeloty dla
fluidu.
F ig. 1
SPOSÓB
I UR ZĄ DZ EN IE DO W Y D Z I E L A N I A
N I E P O Ż Ą D A N Y C H S K Ł A D N I K Ó W Z GAZÓW S P A L I N O W Y C H
Z a s t r z e ż e n i a
1.
Sposób w y d z i e l a n i a
wych, w
drodze
adso rp cj i
niepożądanych
na
grudkowym
p a t e n t o w e
składników
lub
z fl uidu,
ziarnistym
śr od ku
w szczególności
adsorpcyjnym,
g a z ów s p a l i n o -
przy
cz ym
przezna-
czone do o b r ó bki sp aliny p r z e p u s z c z a się przez co n a j m n i e j je d n ą w y p e ł n i o n ą ś r o d k i e m a d s o r p c y j nym
komorę
reakcy jn ą
m i e n n y
się
z
i prowadzi
t y m ,
niej
poprzez
i że flui d prowadzi
że
się
ś r od ek
wiel e
co n a j m n i e j
adsorpcyjny
rozłożonych
wprowadza
siatkowo,
je d n ą w a r s t w ę
się
i cz ęś c i o w o pi on o w o
bi er ze
j e dn ak ow y ud zi ał w adsorp cj i.
Sp os ób we dł ug
tak,
do
komory
oddzielnych
się pr z e z k o m o r ę re ak c y j n ą c z ę ś c i o w o
cy jn ej
2.
je przez
z n a m i e n n y
r e ak cy jn ej
lejków
z n a -
i doprowadza
zasypowych
i
spustowych
z b o k u p o p r z e c z n i e do wa rs t w y ad so rp -
że ś r od ek a d s o r p c y j n y we w s z y s t k i c h
za strz. 1,
ad so rpcyjną,
ty m ,
s t r e f a c h ko mory r e a k c y j n e j
że fl u i d wp ro w a d z a się do k o mo ry
r e a k c y j n e j cz ę ś c i o w o od góry.
3.
Sp os ób w e dł ug
sk ła d n i k i
zastrz. 1 lub 2,
fluidu jak Hg, S O 2 ,
wadza si ę je z k o mo ry
4.
zastrz.
adsorpcyjnych
płomiennych
3,
z n a m i e n n y
si ę
r ó żn or od ne
t y m ,
środki
ż e w co n a j m ni ej dwóch ró ż n y c h
adsorpcyjne,
korzystnie
koks
do
pieców
lub koks a k t y w n y na ba z i e węgla ka mi ennego.
4,
z n a m i e n n y
na j m n i e j dwie różne w a r s t w y a d s o r p c y j n e
wadzi
ró żn or od ne n i e p o ż ą d a n e
że
H C l i NOx w y d z ie la się w r ó ż n y c h w a r s t w a c h a d s o r p c y j n y c h i o d p r o -
st os u j e
5. S p os ób we dł ug zastrz.
6.
t y m ,
r e a k c y j n e j w o d d z i e l n y c h s t r u m i en ia ch .
Sp os ób we dł ug
warstwach
z n a m i e n n y
Sp os ób w e dł ug
się ko l e j n o
zastrz. 5,
przez
warstwy
tym,
że f l ui d p r z e p u s z c z a się przez co
z różnymi p r ę d k o ś c i a m i
z n a m i e n n y
ad so rp c y j n e ,
przepływu.
t y m ,
a pr ęd k o ś c i
że
ten sam s t r u m i e ń fluidu p r o -
przepływu
reguluje
się przez
wymiary
o d p o w i a d a j ą c y c h w a r s t w o m a d s o r p c y j n y m po wi e r z c h n i na pł yw o w y c h .
7.
S p os ób w e dł ug
zastrz. 3 albo
6,
z n a m i e n n y
t y m ,
że od pr ow a d z a n e w w y m i e -
n i o n y c h w a r s t w a c h środki a d s o r p c y j n e po dd a j e się r ó ż n o r o d n y m e t a p o m d a l s z e j przeróbki.
8.
i
S p o s ó b w e dł ug za strz.
opróżnia
9.
et apowo
i
że
Sp os ób w e dł ug
spus to we ,
10.
1,
obróbkę
zastrz. 1,
do łą c z o n e do nich,
S p os ób według zastrz.
sk ła d n i k i
daje
gazowe,
się redu kcji
11.
12.
z n a m i e n n y
2,
z n a m i e n n y
zastrz. 10,
1,
s p al in w u r z ą d z e n i a c h do s p a l an ia
U r zą dz en ie do w y d z i e l a n i a
ty
zasypowe
lejków
utworz on e
(18),
z n a m i e n n y
z n a m i e n n y
je dnym
lejki
złożu
sp us to we
stałym.
i/lub
rury
że w p i e r w s z e j w a r s tw ie a d s o r p c y j w n a s t ę p n y m stopniu reak to ra p o d -
t y m ,
tym,
(20)
że c z ęś ć
fluidu w p ro wa dz a
się
że s t o s u j e się go do o c z y s z c z a n i a
śmieci.
niepożądanych składników
z fl uidu,
jedną k o mo rę r e a k c y j n ą
spustowe
wi elu
i że co n a j m n i e j
siatki
z jednego
siebie
umieszczonych
boku,
który po siada od strony
s p u s t o w e do zasy py wa ni a
z n a m i e n n e
u m i e s z c z o n y c h obok
z innej
w sz cz eg ól no śc i gazów s p a -
reaktorem,
i od strony pods ta wy lejkowe e l e m e n t y
są z siatki
a el em en ty
s p us to wy ch
reakcyjnej
14.
tym,
gr ud k o w e g o lub z i a r n i s t e g o śr odka a d s o r p c y j n e g o ,
sy p o w y c h
że
lejki sp ustowe ś r od ka a d s o r p c y j n e g o .
z z a w i e r a j ą c y m co n a j m n i e j
g ł o w i c y el em en ty za sypowe
c z an ia
najmniej
t y m ,
w dr u g i e j w a r s tw ie a d s o r p c y j n e j w y d z i e l a się lekko ad so r b o w a l -
re ak cy jn ej od dołu przez
linowych,
że k o m o r ę r e ak cy jn ą n a p e łn ia się
co
NOx .
Sp os ób we dł ug zastrz.
13.
w
jak S O 2 i H C l i że fluid na z a k o ń c z e n i e
Sp os ób według
do k o m o r y
tym,
się
przeprowadza
p r z e p ł u k u j e się i og rz ew a fluidem.
nej w y d z i e l a się m e ta le ciężkie,
ne
z n a m i e n n y
fl ui du
jak
tym,
i spusz-
że e l e m e n -
i jede n za dr ugim lejków z a ob ok
również
si eb ie
i jeden za d r ug im
w o b sz ar ze głowicy ko mo ry
(14) w y k o na ne są p r z e l o t y dla fluidu.
Ur zą d z e n i e
w e dł ug
zastrz.
13,
z n a m i e n n e
t y m ,
jest p o d z i e l o n a przez co n a j m n i e j jeden rząd e l e m e n t ó w p o d z i a ł o w y c h
że ko mora
(17,
reakcyjna
(14)
16) na co n a j m ni ej dwa
3
16 0 7 03
p r z e b i e g a j ą c e w is to c i e pi on ow o i p o p r z e c z n i e w z g l ę d e m k i e r u n k u p r z e p ł y w u
to ra
(4) i że każdy p r z e d z i a ł
chamianymi
15.
r e a k to ra posiada w i e l e
oddzielnie urządzeniami
U r zą dz en ie
według
zastrz.
16) w y k o n a n e są jako p r z e s ł o n y
16.
reak cy jn e
(4,
5 a , 5b;
n i e z a l e ż n i e od siebie,
nia
14,
f l ui du u s t a w i o n e
17.
z n a m i e n n e
40,
(23,
27 i 24,
(20) z u r u -
28).
t y m , że e l e m e n t y p o d z i a ł o w e
(17,
(17).
z n a m i e n n e
t y m , ż e co n a j m n i e j dw ie o d d z i e l -
41), k t ó re są n a p e ł n i a n e lub o p r ó ż n i a n e ze ś r od ka a d s o r p c y j -
są u m i e s z c z o n e
przestrzennie
obok
siebie,
a dla p r z e p ł y w u
strumie-
jedna za drugą.
U r zą dz en ie w e d ł u g zastrz. 13,
dołączone
le jkó w z a s y p o w y c h i s p u s t o w y c h
i/lub d o z u j ą c y m i
(16) lub p r z e s ł o n y p o d w ó jne
Ur zą dz en ie w e d ł u g zastrz. 13,
ne k o m o r y
nego
zamy ka ją cy mi
fluidu o d d z i a ł y r e a k -
do nich ru ry s p u s to we
z n a m i e n n e
(21,
t ym,
22) są u s t a w i o n e
że lejki
spustowe
w kanale przepływowym
(20)
i/ lub
(32) p r z e z n a c z o n y m
do o c z y s z c z a n i a fluidu.
18.
U r zą dz en ie w e d ł u g zastrz.
dołączony
do w y lo tu
dnem
że lejki
(9),
nie
spalin
(31)
spustowe
17,
z n a m i e n n e
st op ni a
(20)
r e a k to ra
i rury s p u s to we
(4)
tym,
że kanał s p a l i n o w y
(32) je st
i jest w ten s p o s ó b u m i e s z c z o n y pod je go
(21,
22)
są p r z e p ł u k i w a n e fl uidem,
jednocześ-
je na gr ze w a j ą c y m .
19.
(20)
U r zą dz en ie
od
fluidu
strony
według
podstawy
i że otwory
20.
zastrz.
18,
wyposażona
z n a m i e n n e
jest
w o t wo ry
p o ł ą c z o n e są zw l ot em fluidu
U r zą dz en ie w e d ł u g zastrz. 13 albo
rozciąga
19,
do
tym,
przepływu
że siatka
l e j k ów
przeznaczonego
do
spustowych
oczyszczania
(2).
z n a m i e n n e
t y m , że wlot
się w p r z y b l i ż e n i u na całe j wysokości k o m o r y r e a k cy jn ej ,
o b e j m u j e je dy ni e o g r a n i c z o n ą w y s o k o ś ć strony w y l o t o w e j r e a k to ra
(2) fl ui du
p o d c z a s gdy wylo t
(31)
fluidu
(4) w celu w y e l i m i n o w a n i a b o c z -
n y c h p r z e p ł y w ó w w o b s z a r z e gł ow i c y ko mo ry re ak cyjnej.
21.
(4)
U r zą dz en ie w e d ł u g zastrz.
je st
obstawiony
obustronnie
18,
przez
z n a m i e n n e
tym,
dwa
r e a k to ra
dr ugie
p o d d n e m (9) p i e r w s z e g o st opnia r e a k to ra st ru mi eń
ległe
s t ru mi en ie
reaktora
22.
(4) stopni
Ur zą dz en ie
zasypowych
23.
(18)
reaktora
jest,
e l em en ty
reakcyjne
(44,
45),
us ta w i o n e
pierścieniowej
cz ym
szeregowo
wlotu
(2)
fluidu,
jedną k o m o r ę
st ro ny
(44)
obie
ko mory
Ur zą d z e n i e w e d ł u g
i
że
są
większe
fluidu
po w i e r z c h n i e
23,
niż
te
napływowe
same
jest
do pi er w s z e j k o m o r y
(48)
boku
że
zawracany
pierwszego
stopnia
że wi ele r z ę d ó w (18') l e jk ów
na
w
re ak to re m,
elementy
stopniowanej
wy so ko śc i.
szczególności
gazó w s p a -
który
od s t ro ny
po s i a d a
s p u s to we
do
z n a m i e n n e
pierwszej
25,
otoczona
komory
45)
pierwszej
zasypywania
t y m ,
są w s t o s u n k u
względem
dr ug ie j
tym,
i
ż e w
z n a m i e n n e
od
t y m ,
że p i e r w s z a
w y lo tu
i wylot
(45) są o d d z i e l o n e c y l i n d r y c z n ą ścianką p o ś r e d n i ą
fluidu
(51).
(47)
(44,
że p o w i e r z c h n i e n a wewnątrz
fluidu
(46,
na
dr ugiej
zewnątrz.
i drug a ko mora
47),
(44) jest w y k o n a n y jako kana ł p i e r ś c i e n i o w y
pierścieniowej
fl ui du
pierścieniowej
że k o mo ry p i e r ś c i e n i o -
za zw y c z a j
ka na ła mi
strumienia
strumienia
komory
ty m ,
45) są tak us ta wi on e,
promieniowo,
do
że ko mo ry p i e r ś c i e n i o w e
z n a m i e n n e
(44,
pierścieniowymi
pierścieniowej
(44,
powierzchnie
z n a m i e n n e
korzystnie
U r zą dz en ie w e d ł u g zastrz.
fl ui du
niowej
zastrz.
p r ze z fluid
45)
le jkowe
pierścieniowe
i o d pł yw ow e obu komór p i e r ś c i e n i o w y c h
(44,
z
u s t a w ionych
adsorpcyjnego,
23 lub 24,
26.
tym,
reakcyjną
podstawy
środka
25.
przepływane
ustawionych
z n a m i e n n e
jedna w drugiej.
są
tak,
(41) u m i e s z c z o n e są k o n c e n t r y c z n i e co n a j m n i e j dwie p i e r ś c i e n i o w e k o mo ry
Ur zą dz en ie w e d ł u g zastrz.
pierścieniowa
wlot
od
5b)
fluidu jest d z i e l o n y na co n a j m n i e j dwa r ó w n o -
ob ydwu,
są u m i e s z c z o n e k o n c e n t r y c z n i e
pływowe
we
13,
i ziarnistego
przy
fluidu
i
(5a,
5b).
p o c z ą w s z y od
zasypowe
grudkowego
komory
24.
(5a,
do
że p i er ws zy st op i e ń r e a k to ra
do w y d z i e l a n i a n i e p o ż ą d a n y c h s k ł a d n i k ó w z fluidu,
cylindrycznej obudowie
45)
wprowadzany
z z a w i e r a j ą c y m co n a j m n i e j
spuszczania
( 45).
i
w e d ł u g za strz.
U r zą dz en ie
linowych,
głowicy
cząstkowe
st op ni e
k o mo ry
że wlot
(48)
i że
pierście-
4
1 6 0 70 3
27.
Urządzenie
pierwszej
śc i a n ą
według
26,
(44)
z n a m i e n n e
ka n a ł
U r z ą d z e n i e w e d ł u g zastrz. 23,
k t ó ra
łączy
w y lo t
fluidu
d r u g i e j ko mo ry p i e r ś c i e n i o w e j
towe
zastrz.
pierścieniowej
pierścieniowy
t y m ,
(46)
jest
że tw orzący wy l o t
ograniczony
fluidu
zewnętrzną
reaktora.
28.
(58),
k o mo ry
(20)
i/lub
rury
z n a m i e n n e
(46)
(45),
s p us to we
pierwszej
komory
ty m ,
że ko ło wa komora p r z e p ł y w o w a
pierścieniowej
(44)
z wlotem
jest tak u m i e s z c z o n a p o d d n e m s p u s t o w y m (9),
(22)
są
omywane
i ogrzewane
f l ui du
że lejki
płynącym promieniowo
(49)
spus-
z zewnątrz
do
w e w n ą t r z c z ę ś c i o w o o c z y s z c z o n y m fluidem.
29.
U r z ą d z e n i e w e d ł u g zastrz. 23,
g ł o w i c y ob ud o w y r e a k t o r a
z n a m i e n n e
ty m ,
(41), w o k ó ł jego osi c e n t r a l n e j
(50),
ż e ma u m i e s z c z o n y w o b s z a r z e
śr ub ow y ka nał wl o t o w y (52),
ry jest p o ł ą c z o n y z w l o t e m fluidu (47) p i e r w s z e j k o m o r y p i e r ś c i e n i o w e j
30.
U r z ą d z e n i e w e d ł u g zastrz.
i dna s p u s t o w e
31.
U r z ą d z e n i e w e d ł u g zastrz. 30,
zasypowymi
32.
ku
23 albo
(8) u m i e s z c z o n e są p i e r ś c i e n i o w e
na
pokrywającej
się
Urządzenie
pierścieniowego
(50)
otwory
według
wsadowe
o
(61)
tym
za so b n i k i
osią
tym,
(61,
obudowy
t y m ,
że dna z s y p o w e
(8)
20) trapezowo.
że nad p i e r ś c i e n i o w y m i
dnam i
62).
tym,
(50)
osi
ż e w pierścieniowym z a s o b n i -
o b ro tu
o s a d zo ne
jest
napędzane
(63).
zastrz.
zasobnika
(18,
z n a m i e n n e
z pionową
silnikiem urządzenie rozdzielcze
33.
z n a m i e n n e
a ich lejki
z n a m i e n n e
U r z ą d z e n i e w e d ł u g zastrz. 31,
(62)
28,
(9) są w y k o n a n e p i e r ś c i e n i o w o ,
któ-
(44).
31,
z n a m i e n n e
rozmieszczone
samy m
kształcie
t y m ,
ż e w śc ianie
wierzchniej
są r o z ł o ż o n e w j e d n a k o w y m o d st ęp ie od osi
(68)
i że
wieniec
sz y n o w y
(69)
jest
obudowy
umieszczony
w
o d p o w i e d n i m o d s t ę p i e p r o m i e n i o w y m nad ś c i a n ą wi er z c h n i ą .
34.
Urządzenie według
nowym
(69)
pojazd
wa n i a
ot wo r ó w
zastrz.
sz yn ow y
(67)
wsadowych
33,
z n a m i e n n e
jest w y p o s a ż o n y
(68),
hermetycznie
t y m ,
w ś r od ki
zamykają
że bieg ną cy po w i e ń c u s z y -
do p r z e w a ż n i e
komorę
ws a d o w ą
hermetycznego
załadowy-
i
zasilania
na dm uc h
do
c i ś n i e n i e m k o m o r y wsadowej.
Przedmiotem wynalazku
gólności
przy
gazó w sp al in o w y c h ,
czym przeznaczone
środkiem
Ponadto
Z opisu
obróbki
sp al in y
reakcyjną
przedmiotem
patentowego
wewnątrz
adsorpcyjny
przepuszcza
i p r ow ad zi
wynalazku
możliwie
niż
w
od
r e ak cy jn ej
jest
się p r ze z
się
je
urządzenie
strony
w a r s tw ie
26 26 939
pr z e z
st ro ny
się w s t o s u n k o w o
ba rd zo
działowymi.
niającego
św ie ży
gr ub ej w a r s t w i e
ograniczonym
Poszczególne
i
adsorbent.
p r ze z
do
w szcze-
co na jm ni ej
jedną,
co na jm ni ej
jedną w a r s t w ę
wydzielania
wypełnioną
niepożądanych
ma ją
przyporządkowane
tego rodzaju sposób, w k t ó r y m
równolegle
poruszany
ad-
skład-
jest
W
tym
do siebie
z wi ęk sz ą
znanym
warstwy,
p r ęd ko śc ią
sposobie
i jest
po wi nn o
fluid
a środek
mn i e j
zachodzić
p o n i e w a ż s p a l i n o m jest od st rony od pł yw ow ej d o s t a r c z a strony
od s t ro ny o d p ł y w o w e j
są
jest
idące
na pł y w o w e j .
Z dr u g i e j
zakresie.
st re fy
znany
dwie
odpływowej
od
s k u t e c z n i e o c z y s z c z a n i e spalin,
wystarczająco
w
RFN nr DE-OS
komory
w warstwie
zanieczyszczony
nie
n i e p o ż ą d a n y c h s k ł a d n i k ó w z fluidu,
z gazó w spal in ow yc h.
przechodzi
ny
s p os ób w y d z i e l a n i a
w d r od ze ad so r p c j i na g r u d k o w y m lub z i a r n i s t y m środku a d s o r p c y j n y m ,
ad so r p c y j n y m , komorę
sorpcyjną.
ników
do
jest
K o mo ra
z a s i la ne
reakcyjna
środkiem
p o s z c z e g ó lnym
tr ze ba
o d ci ąg ać
adsorbent,
jest
który
podzielona
adsorpcyjnym
warstwom
ot wo ry
i rege ne ro wa ć
znajdujący
jest w y k o r z y s t a n y
pionowymi
z ce nt r a l n e g o
spustowe
jedy-
śc ia n k a m i
o t wo ru
ewentualnie
po-
napełlejki
spustowe.
Z opisu p a t e n t o w e g o
tek
adsorbenta
RFN nr DE-PS
34 27 905
po pr z e z w s t a w i e n i e na p r z e k r o j u
znany
jest
sp os ób w y ró wn yw an ia p r z e p ł y w u c z ą s -
złoża w ę d r u j ą c e g o .
5
160 70 3
W znanych
gł ow i c y
aparatach adsorpcyjnych
i stożka
s p us to we go
w
istotne części,
obszarze
p o ds ta wy
zwłaszcza
reaktora,
s t oż ka n a sy po we go w o b s z a r z e
mo gą
nie
n i e d o s t a t e c z n y m st op ni u osią ga ne pr z e z p r z e p ł y w a j ą c y p o p r z e c z n i e
zo st ać
fluid.
wcale
lub
ty lko
w
N a s t ę p s t w e m tego są tak
zwane k o n c e n t r a c j e ciepła aż do o g n i s k z a pa ln yc h w o b s z ar ze g ł o w i c y i z b ie ra ni a się k o n d e n s a t u ,
p o ł ą c z o n y c h z z a p i e k a n i e m cz ąstek w o b s z a r z e podstawy reaktora.
Wynala ze k ma
nym
za zadanie
z a pe wn ić
lepszy p r z e p ł y w złoża
do o b ró bki fl ui d e m i w y e l i m i n o w a ć
o b s z a r a c h głowicy
u s z k od ze ni a e k s p l o a t a c y j n e ,
się do ko mo ry
powych
cyjną
że
środek
komory
pr z e z
r e ak cy jn ej po p r z e z
i sp us t o w y c h
c z ęś ci ow o
adsorpcyjnego z p r z e z n a c z o -
w s z c z e g ó lności w k r y t y c z n y c h
i pods ta wy reaktora.
Zgodnie z wyna la zk ie m, zadanie toro zw ią zu je się dzięki
dza
śr od ka
i jest
z boku
bierze
S z c z eg ól ni e
przynajmniej
dwie
do w a r s t w y
u d zi ał
jest
wa r s t w y
że ś r od ek a d s o r p c y j n y w p r o w a -
si at k o w o ,
i że fluid jest
oddzielnych
praktycznie
przy
tym,
adsorpcyjne,
że
jednakowo
po
a po
lejków z a s y -
p r o w a d z o n y pr zez k o m o r ę r e a k -
adsorpcyjnej, a częściowo
w adsorpcji
korzystne
od dz i e l n e
temu,
rozmieszczonych
o d p r o w ad za ny ,
poprzecznie
adsorpcyjny
reakcyjnej.
z niej
wiele
pi on ow o w ten s p o s ó b,
we
pierwsze
drugie
wszystkich
sp al in y
flui d
jest
są
strefach
prowadzone
wprowadzany
do
k o m o r y reakcy jn ej c z ęś ci ow o od góry.
Odno śn ie
na
tym,
urządzenia
że e l e m en ty
ro zw i ą z a n i e
za sy po we
za d r ug im l e j k ów zasypowych,
ob ok siebie
wy żej
są u t w o r z o n e
a elementy
wymienionego
z siatki
za da ni a
wielu,
zgodnie
z wynalazkiem
r o z m i e s z c z o n y c h obok si ebie
spus to we są u t w o r z o n e
i jeden za dr ug im l e jk ów sp us towych,
polega
z drugiej
siatki
i j e de n
rozmieszczonych
i że tak p r z y n a j m n i e j na je dn ym boku,
jak r ó w -
n i e ż w obsz ar ze gł ow ic y p r z e w i d z i a n e są p r z e l o t y dla fluidu.
Dzięki
stożkowych
podzieleniu
obszarów
obszaru
zasypowego
cząstkowych
k i e s z e n i e m a t e r i a ł o w e w ob sz ar ze gł ow i c y
pł yw
też
cz ąstek
przy
i mechanika
sp us z c z a n i u
s t r u m i e ń główny
sz ar ze
głowicy
reakcyjnej
re ak to ra
Ró żn or od ne
inny m
w e w n ąt rz
skierowany
dzięki
zo stają
ś r od ka
tr ud no
i po dstawy reaktora.
adsorpcyjnego
jest
s p us to we go
komory
w wy niku
wprowadzanemu
Poza
do
na
kolumny
do ko mo ry
sz k o d l i w e
r e ag ow an ia
podział
ze
stożka
w y ko na ni u
reakcyjnej
subs ta nc je ,
zwykłymi
z a sy po we go
wynalazku
jak
i
ad so rp cy jn ym i
s p us to we go
wykorzystać
w
SO2 i
na p r z y kł ad
środkami
ten
lepsza
sposób,
na
r e ak cy jn ej
mogą
w
st ru mi en ia ch .
być wó wczas po dd a w a n e
szybko re ag u j ą c y m i me talami
oddzielnie.
SO2 1
mien ny ch ,
bazi e
Po do bn ie
H C l . Jako
który
ekon om ic zn a.
na
przy
za sy pywaniu,
cząstkowe.
odprowadzanemu
że
ró ż n e
węgla
aktywny
redukcji
kamiennego
NOx
w
koks
dalszym
na bazie
z a l e ca ny
grudkach.
p o w t ó r n e z a s t o s o w a n i e do redukcji
ce lo wy m
np.
Hg,
jak
Chociaż
w ob-
z komory
w
węgla
jest
Jego
do st ęp no ść
f r on tu
oddzielnych
ś r od ka
jako
czyni
się
np.
w
Hg,
i odprowadzone
strumieniach
środki
Zanieczyszczone s z c z e ad so r p c y j n e g o
są o d b i e -
są z a n i e c z y s z -
tzw. koks do p i e c ó w p ł o -
którego
środek
daje
składniki,
a d s o r p c y j n y c h , które
przypadkach
Umożliwiona
adsorpcji
adsorpcyjnych
przeróbki.
br un a t n e g o ,
natomi as t
się z a s a d n i c z o
aktywnego.
niepożądane
strumienie
rzecz się ma w p r zy pa dk u śr od k ó w
środek a d s o r p c y j n y n a da je się w obu
stanowi
Przy
Spuszczane
r ó żn ym et ap om da ls ze j
ciężkimi,
w ę gl a
regulacja
od dz i e l n y c h
cz o n e
f l ui du
Noxmaj ą ró żn ią ce
z
adsorpcyjne
rane
na
a d s o r p c y j n e g o , to
lub
bazie
rozd zi el on e na ró żn yc h p i on ow yc h w a r s t w a c h
g ó ln ie
liczbę
strumienie
środka
S O 2 , H C l i N O x zo st a j ą
k o mo ry
du żą
dla s t ru mi en ia
tym zo staje p o p r a w i o n y p r z e -
reakcyjnej zarówno
podziału
p o p r ze cz ni e
adsorpcyjnego
osiągalne
fluidowi św ie ży ad so r b e n t w zw ię k s z o n y m st opniu b i e r z e u d z i a ł w reakcji.
s z yb ko śc i
poprzez
za sy p y w a n i a
środka
fluidu
i
zminimalizowane
regeneracja
adso rp cy jn y
opłacalną
jest
koks
po wtórną
nie-
ak ty wn y
przeróbkę
i
NOx .
wykona ni u
sposobu
po dc za s
przepływu
p r ze z
różne
warstwy
adsorpcyjne
f l uidowi n a d a wa ne są różne pręd ko śc i przepływu.
Tego
typu
zr ó ż n i c o w a n e
prędko śc i
s z e r e g o w y m wielu w a r s t w a d s o r p cy jn yc h
ne,
do
o
jak na
pi ec ów
p r z y k ł a d koks
p ł om ie nn yc h,
wiel ko śc i
cz ąs t e k
do pi ec ów
po ws ta ją cy
między
przepływu
płomiennych
z reguły
1 i 4 mm,
są celowe
zwłaszcza
lub k o m ór re ak c y j n y c h s t o s u j e
i ak ty wn y
ko ks na
jako s t o s u n k o w o
p o wi ni en
być
om yw an y
wówczas,
adsorpcyj-
ba z i e węgla kamiennego.
drobnoziarnista
prze z
gdy w p o ł ą c z e n i u
się różne środki
fl uid
m i es za ni na
znacznie
Ko ks
frakcji
wo ln ie j
niż
6
16 0 703
aktywny
koks na bazi e wę gla
Jeżeli
ten
sam
strumień
k a m i e n n e g o o je dn ej
fluidu
jest
z r e gu ły wi el k o ś c i
prowadzony
kolejno
prze z
gr udek,
ki l k a
w ów c z a s p r ęd ko śc i p r z e p ł y w u w tych w a r s t w a c h a d s o r p c y j n y c h mogą być
przykładowo
warstw
4 mm.
adsorpcyjnych,
r e g u l o w a n e p o p r z e z w y mi ar
o d p o w i a d a j ą c y c h w a r s t w o m a d s o r p c y j n y m p o w i e r z c h n i n a p ł yw ow yc h.
Przedmiot wynalazku
zwykłych
metod
złóż
jest n i e z a l e ż n y od ro dz aj u z a s t o s o w a n e g o złoża.
wędrujących
w y m i e n i a n e w s p o s ó b ciągły,
wa nie
złóż
st a ł y c h
o
w
wynalazku
lecz c y k l ic zn ie ,
szczególnie
pr os te j
z n a j du je
zastosowanie
szkodliwych
J e szcze
reaktora
substancji
bardziej
i
lepszym
niezawodne
mechanice
przyłączone
do
nich
s t o p n i a reaktora,
rury
przepływom
zapobieganie
daje si ę w inny m w y k o n a n i u
zasypywania
pr z e z
tworzeniu
wynalazku osiągnąć
spustowe
są
stałe,
kt óre
to zn ac zy po i s t o tn ym z a n i e c z y s z c z e n i u .
i obsłudze
p r z e d s t a w i a się k o r z y s t n i e w zw ią zk u z m o ż l i w o ś c i ą d o k ł a d n e j re gu l a c j i
ny ch
W p r z e c i w i e ń s t w i e do
zł oże
om yw a n e
ca łą
się
i ogrzewane
środka
kondensatu
fluidem.
o c z y s z c z o n y p r z y n a j m n i e j z kilk u s u b s t a n c j i
eksploatacyjnej
f r o n t ó w ad so r p c j i
kolumnę
w ten sposób,
jest
Zastoso-
w
obszarze
że lejki
podstawy
s p u s t o w e i/lu b
Wychodzący
szkodliwych
róż-
adsorpcyjnego.
z pierwszego
flui d jest z a w r a c a -
ny pod d n e m p o d z i a ł o w y m i w ten s p o s ó b og rz e w a w y p e ł n i o n e ś r o d k i e m a d s o r p c y j n y m lejki s p u s t o we i ich rury spus to we .
od
dołu
przez
lejki
przeciwprądzie
niow i
fluidu,
Część fl ui du może być j e dn ak w p r o w a d z a n a do k o m o r y r e a k c y j n e j ró w n i e ż
spustowe
cz ęś ci
spustowej
do
oczyszczenia
wprowadzonej
fl uidu
odpowiada
lub w y p r o w a d z a n e m u od s t r o n y głow ic y,
ka ch
od
tak,
że ró wnie ż ma ła p o z o s t a ł o ś ć
rzystana
ad so rp c y j n e g o . Działanie
przeznaczonego
wprowadzanemu
strony
śr od ka
ilość
ś r od ka
adsorpcyjnego
b i er ze
cząstkowemu
tzn.
strumie-
się w l e j -
u d zi ał
a d so rp cj i,
w
ziarn mo że być c a ł k o w i c i e w y k o -
przed jej o d p r o w a d z e n i e m .
P o n i e w a ż pr zy u ż y c i u z g o d ne go z w y n a l a z k i e m sp os ob u m o ż l i w e jest o s o b n e w y d z i e l e n i e
norodnych
szkodliwych
substancji
w
ró żn yc h p i o n o w y c h
s t ę p u j ą c y c h jeden za d r u g i m stopni
cza do k o m p l e k s o w e g o o c z y s z c z a n i a
rych
w
znajdująca
bezpośredni
je s z c z e nie z a n i e c z y s z c z o n y c h
w przybliżeniu
powstają
w
ty po wy
sp osób
reaktora,
warstwach
to zgodny
ś r od ka
adsorpcyjnego
wydzielenie silnie zróżnicowanych
zróżnicowane
na-
z w y n a l a z k i e m s p o s ó b n a da je się z w ł a s z -
gazó w s p a l i n o w y c h w u r z ą d z e n i a c h do s p a l a n i a
silnie
róż-
lub
szkodliwe
su bs ta nc je .
śmieci,
Wynalazek
w któ-
umożliwia
składników w zasadniczo jednolitym sposobie z zastosowaniem
b e z p o ś r e d n i e g o s t e r ow an ia .
Za l e c a n y p r z y k ł a d w y k o n a n i a
ty
wyjątkowo
prędkości
tym,
zw ar t e j
b u do wy
z g o d n e g o z w y n a l a z k i e m ur zą dz en ia ,
i optymalnej
na
regulację
k t ór e
łączy w sobi e z a l e -
powierzchni
napływowych
i
fl ui du w p o s z c z e g ó l n y c h w a r s t w a c h a d s o r p c y j n y c h , w y r ó żn ia się z g o d n i e z w y n a l a z k i e m
że w c y l i n d r y c z n e j o b u d ow ie u m i e s z c z o n e są k o n c e n t r y c z n i e p r z y n a j m n i e j dwie p i e r ś c i e n i o -
we k o m o r y
re ak cy jn e,
że p o w i e r z c h n i a
niż
że obie k o mo ry
napływowa
analogiczna
krótką
łatwo
dr o g ę
powierzchnia
pr ze p ł y w u .
jedna
daje
się
którym
fig.
wynalazku
z o s t an ie
1 przedstawia
nania,
na fig.
wykonania,
w przekroju
fig.
otrzymuje
się za ró wn o
z a zw yc za j
umieszczeniu
z w ar tą budowę,
po wi e r z c h n i
wi ę k s z a
przynajmniej
jak
napływowych
ró wn i e ż
da je
os ią gn ąć
promieniowe
po pr ze z
złóż śr od ka
bl iż ej
przepływanie
komó r
się
dwóch
pierście-
adsorpcyjnego.
objaśniony
adsorpcyjne
w
przykładzie
w przekroju
II - II na fig.
4 - urządzenie
fig.
Przy
f l ui du i
jest
R ó w n o m i e r n y p r z e pł yw w p r z y n a j m n i e j
urządzenie
w z dł uż ny m,
do s t r u m i e n i a
wy mi ar prom ie ni .
a d s o r p c y j n e w p r z e k r o j u w z dł uż linii
nym p r z y k ł a d z i e
podłączone
fluidu ko mo ry p i e r ś c i e n i o w e j
pierścieniowej.
cylindrycznych
niowych ewentualnie pierścieniowych
Przedmiot
komory
w dr ug ie j
W i e l ko ść
pierścieniowych
dla s t r u m i e n i a
dr u g i e j
r e gu lo wa ć p o p r z e z o d p o w i e d n i
komorach
r e a k c y j n e są sz er e g o w o
pierwszej
dw ó c h komó r p i e r ś c i e n i o w y c h
1, fig.
adsorpcyjne
5 - urządzenie
wykonania
wz dł uż ny m,
fig.
na
rysunku,
na
2 - urządzenie
3 - urządzenie adsorpcyjne w i n je szcze w inny m p r z y k ł a d z i e
a d s o r p c y j n e w pr ze k r o j u
wzdłuż
wyko-
linii
V - V
1 ma wl ot
2 ga-
4.
P r z e d s t a w i o n y na f i g u r a c h
zu s u r o w e g o
szy
podatności
stopień
r ó wn o l e g l e ,
1 i 2 w pr ze k r o j u p i o n o w y m i p o z i o m y m a d so rb er
i wy l o t gazu o c z y s z c z o n e g o
r e ak to ra
komory
4
i drugi
reakcyjne
3. M i ę d z y
st op i e ń
w l o t e m i w y l o t e m fluid p r z e p ł y w a prze z p i e r w -
reaktora,
5a i 5b (fig.
2).
k t ór y
jest
podzielony
na
dwie,
połączone
7
16 0 703
Pierwszy stopień reaktora 4 ma p r o s t o k ą t n ą w p r z e k r o j u komorę r e a k c y j n ą
p r ac y jest napełn ia na złożem z a s y p o w y m z g r u d k o w e g o
ra
reakcy jn a
14 jest
ograniczona
a od strony wylotu przez
przez
lub ziarnistego śr od ka a d s o r p c y j n e g o . K o m o -
rozciągającą
ro zc ią g a j ą c ą się
się na całą w y s o k o ś ć
na o g r a n i c z o n e j
wysokości
nani a
Dno po dz ia ło we s k ła da
siatki uł oż o n y c h obok siebie
z a s y p o w y c h 18, z którymi
k o mo ry
przesłonę
a d s o r p c y j n e g o n a st ęp uj e z na sa d z o n e g o na k o m o r ę r e a k c y j n ą 14 zasobnika
od s t ro ny głowicy.
ono
pr zede
przedstawionym
18a
i rur
dzenie
do
p r z y kł ad zi e
zasypowych
19a
i j e de n
za d r u g i m w rzędach i k o l u m n a c h k w a d r a t o w y c h
zmniejszenia
wyko na ni a
ten
i o d c i nk ów
15,
Zasyp środka
7 prze z dno p o d z i a ł o w e 8
łączą się w c h o d z ą c e do k o mo ry reakcyjnej 14 rury
w s zy st ki m
przesłonę
16.
si ę z r ó w n o m i e r n e j w p r z e d s t a w i o n y m p r z y k ł a d z i e w y k o z a sy po we
Dno pośrednie 8a jest za mo n t o w a n e w p r z y b l i ż e n i u w po łowie wysoko śc i
Służ y
14, k t ó ra w czasie
nacisków
sam
przy
wy sokich
i
ustawienie
kształt
ograniczających
30a),
lejków
19.
k o mo ry r e ak cy jn ej
zł oż a c h
adsorbentów
(s ia tk a
l e jk ów
co dno p o d z i a ł o w e
8.
14.
i ma w
zasypowych
Ró wn i e ż p r o w a -
fluidu przez stożek zasypowy p o n i ż e j dna p o ś r e d n i e g o 8a o d po wi ad a p r o w a d z e n i u w obszarze
gł owicy.
Wstawienie jednego lub kilku den p o ś r e d n i c h 8a do komory r e a k c y j n e j nie jest konieczne,
ale c z ęs to celowe.
Dno
s i eb ie
spustowe
9 jest
po dobnie
do
dna
podziałowego
i jeden za d r ug im lejków sp us t o w y c h .
Z lejkami
8 wykonane
spustowymi
z siatki
20
łączy
umieszczonych
e w e n t u a l n i e 22. Rury spustowe 21 są z a m y k a n e za p o m o c ą e l em en tó w za my k a j ą c y c h ,
wa k ó w 23, a rury sp ustowe 22 przez e l e m e n t y
W
24
celu od pr o w a d z e n i a
są
ur uc hamiane
ewentualnie
26,
w
mate ri ał u
znany
Rury
bę b n o w a
odpowiadająca
tak,
17
rzędowi
lejkom
ewen tu al ni e
działową
18'
innymi
17 po przez
urządzenie
Wlot
do
lejków
elemen ta mi
odpowiednie
t r an sp or to we
zasypowa
27.
To samo
spustowe
z a my ka ją ce
pojemników
ma m i e j s c e
su rowego rozciąga
się na
lejków zasypowych
18 i rur
środka a d s o r p cy jn eg o zarówno
zatem
również
w reakcji
szkodliwymi
środek
- tutaj p r z e d s t a w i o n y c h
Od
os iągać
przy
złożu
i odpowiednio
zazwyczaj o d d z i e l a n a
od po zo st ał ej
kolumny
za sy p o w e j
20,
rury
spustowe
oczywiście
dla
21,
wa rstw
pojemnik
(fig.
3),
i ścianą p o zb io rc zy
zasypowych
wszy st ki e
stałym.
W
cały w y m i a r wyso ko śc i ko mo ry
zasypowych
z bo ku
przez
25
i
41 po stronie
złoża
związku
z
reakcyjnej
14, a m i a n o -
Fluid może w zw ią zk u z tym wchodzić
przesłonę
37, co w y ni ka
s t re fy
19.
15, jak
też m i ęd zy rurami z a s y p o -
ze st rz ał ek A , z a z n a c z o n y c h na fig.
zasypowego
tym
nie
praktycznie
tylko
przy
ws z y s t k i e
złożu
cz ąs tk i
1.
wędrującym,
bi orą
udział
w ten sam sposób.
strony wy lo tu
między
n a j w y ższą
warstwą
(stożek
zasypowy
37)
i górnym
końcem
kt óra
z góry b e z p o ś r e d n i o do k a na łu w y l o t o w e g o
zapobiega bo c z n y m pr ze pł yw om fluidu
Kanał
wy lo to wy
Opus zc za ją cy
31 przechodzi
komorę
omywa w odcinku ka na łu
Fluid
jest
komór
5a
wi ada
zasadniczo
kier ow an y
i 5b d r u g ie go
14
spus to we
kanału
re aktora
p o pr ze dn io
odcinek
prze z
20
adsorpcyjny
z odcinka
stopnia
opisanemu
w poziomy
reak cy jn ą
32 lejki
cy się w tych e l em en ta ch środek
cja.
adsurp-
jako śluza
do tego również
o d c i n e k o g r a n i c z a j ą c y w postaci
9.
25
odpowiednią prze-
16 od strony o d p ł y w o w e j przewidziany jest
wym
23,
zb io r c z y c h
17.
z gazu
może
jest
prowadzącymi
lejki
19 od góry przez stożek za sypowy
lecz
substancjami
z a s y p o w y c h od strony wlotu
do obszaru
złoża
Flui d
14 e l e m e n t y
różnych
40 daje się p r o w a d z i ć o s o b n o między p r z e s ł o n ą w l o t o w ą
o d p ł y w o w e j ściany podz ia ło we j
wymi
wydzielonymi
do
środków transportowych
spustowym 20 wa r s t w a
że warstwa ad so rpcyjna
wici e
reakcyjnej
uchodzą
- przesy ła ny do dalszej przeróbki.
O d po wi ad aj ąc a
słon ą
z k o mo ry
spustowe
z kt órych z a n i e c z y s z c z o n y
cyjn y mo że być za pomocą od po wi e d n i c h
np. kl ap lub s u -
z a m y k a j ą c e 24.
zasypowego
sposób.
obok
się rury sp ustowe 21
k a na łu
kana ł
wylo to wy
i rury spus to we
o tyle,
2).
rozkładowi
który
31
bi e g n i e
wstępnie
skutecznie
do obszaru
wlotu
R o z k ł a d fluidu w obu
fluidu
31.
pod dnem s p u s t o oc zy s z c z o n y
fluid
21, 22 i og rz ew a przy tym z n a j d u j ą -
że zostaje
32 ku gó r z e
(fig.
32,
przesłony
za mk ni ęt ej ściany 30,
na
pr ze sł on ie
z a ha mo wa na k o n d e n s a fluidu
35a
komorach
15
od
i 35b dla
5a i 5b o d p o -
st ro ny
wlotu
i
e
160 703
stoż ka ch z a s y p o w y c h
5a
i
5b
37 p i e r w s z e g o stopnia
umieszczone
są
środka
adsorpcyjnego
środka
adsorpcyjnego
dr ug ie go stopnia
ca łej
5a
lejki
zasypowe
pr ze strzeni
za ch od zi
reaktora
obu komór r e a k c y j n y c h
tak,
siat ko wo
w
reaktora
zatem
4 od st ro ny
i spustowe,
wewnętrznej
komó r
z reguły poprzez
5a i 5b.
gł ow ic y.
aby
5a
zapewnić
i
wszystkie
Również kanały wy lotowe
5b.
Oba k a na ły
36a
spustowe
i rury
i 5b od st rony odpływowej kształt o d p o w i a d a j ą c y k a n a ło wi
i 36b
łączą
udział
zanieczyszczonego
sp ustowe
i 36b ma ją w o b s z a r z e p r ze sł on y
że równ ie ż w k o m o r a c h 5a i 5b jest zapewniony prze pł yw p o p r z e c z n y
chni.
równomierny
Spust
lejki
36a
Ró wn i e ż w obu k o m o r a c h
się zgodnie z p r z e d s t a w i e n i e m na
wylotowemu
31,
fluidu na d u że j p o w i e r z -
fig.
2 w wylo t
czym
drugi
gazu o c z y s z -
cz on eg o 3.
Oba
jest
st op ni e
reaktora
po dz ie lo ny
na
dwie
4 i 5 są
komory
z d o br ym w y k o r z y s t a n i e m
umieszczone
cząstkowe
5a
obok
i 5b.
siebie,
pr zy
Ta k o m b i n a c j a
łączy
stopień
z a le ty
i o b c i ą ż e n i e m środka ad so rp cy jn eg o oraz m o ż l i w o ś c i ą
reaktora
zw ar t e j
budowy
ła tw e g o st er o w a n i a
frontami adsorpcji.
Odcinek
trzech,
kanału
32
umieszczonych
rury spustowe komó r
może być
ob ok
5a
mi ęd zy
innymi
tak
szeroki,
siebie k o m ó r reakcyjnych
5a,
że b ę d z i e
obejmował
ca łą
s z er ok oś ć
4 i 5b i w ten s p os ób o g r z e w a ł ró wnież
i 5b.
Jak widać na fig.
1 i 3, re duktor N H 3 jest w t r y sk iw an y w m i e j s c u p r z e g i ę c i a m i ę d z y k a n a ł e m
wy l o t o w y m 31 i p o z i o m y m o d c i n k i e m kanału 32. Oczywiście mo ż l i w e są r ó w n i e ż inne m i e j s c a z a s y p y wania
lub ł a do wa ni a
no śn ie kszt ał tu
jalnym
aktywnego
koks u
na bazie węgla
i w y m i a r ó w po sz cz e g ó l n y c h
o g ra ni cz en io m. Przedstawiony
korz ys ta ni e p o w i e r z c h n i
p o we go
i korzystną
ka mi e n n e g o
w komorach
lejków 18 i 20 p r z e d m i o t
kwadratowy
lub
p r o s to ką tn y
5a
i 5b.
wynalazku
kształt
Ró wn ie ż o d -
nie po dl e g a s p e c -
przekroju
z a p e wn ia
wy-
pr ze k r o j u na szczególnie dużym o b s z a r z e przy r o z k ł a d z i e m a t e r i a ł u z a s y -
mechanikę
zasypywania.
Możliwe
są
jednak
przy
zachowaniu
zalet
w y na la zk u
inne kształty.
Często
powierzchnie
sz czególności
na pł y w o w e
powierzchnia
obu
stopni
reaktora
n a pł yw ow a pierwszego stopnia
ma ją
celowo
zróżnicowaną
4 jest w i ę k s z a
wielko ść ,
niż d r u g i e g o
st opnia
aby osiągnąć d o p a s o w a n ą do ma te r i a ł u zasypowego i zdolności a d s o r p c j i p r ę d k o ś ć p r z e p ł y w u
S p ec ja ln ie
d r u g ie go
w
ce lu
st opnia
zwiększenia
reaktora
po wi erzchni
być
napływowej
podzie lo ny
na
dwie
p i er ws zy
ró wn ol eg łe
fluidu jest w ó w c z a s o d w r o t n e w z g l ę d e m prze ds ta wi on eg o na fig.
W oddzielnych
dla
wszystkich
m a te ri ał za sy po wy do w y m i a n y
wysoko
t o k s yc zn yc h
cz on e g o
twy
środka
środka
komór
4 i
5b
reaktora
substancji
i mniej
agresywnych
od po w i e d n i o
zbiorczych
następowało
frontów adso rp cj i
są
znajduje
t r a n sp or to wa ne
fig.
częś ć
3.
W warstwie
metali
zb iorczy
da lej.
1 również
lotu
strumienia
1
przez
40
od
sz cz ególności
to
1.
strony
Hg,
wlotu m oże
przez
zanieczysz-
odprowadzane
do
że w a r s oddziel-
5a i 5b) i s t a m -
40 i 41 p r z e d s t a w i o n e
przykładowo
i od pr owadzana
wykonania różni się jednak
spustowych
Dzięki
8 jest ustawione w z no sz ąc o
temu
prze dł uż on y.
fig.
surowego
otwory
3 pr zy kł ad
dno p o dz ia ło we
zostać
według
2 gazu
które
że
fig.
reaktora
mo że
w lejkach
na
tym,
kład u wykonania
czas
w
rurę
nowy
być
adsorbowana
spustową
21
są na
wi ększa
i poje mn ik
25.
fig.
Wlot
adsorpcyjnej
ciężkich,
Pr ze d s t a w i o n y
adso rb er a
Tego typu różnorodne warstwy a d s o r p c y j n e
się
w ten s p o s ó b,
nych po je mn ik ów z b i o r c z y c h 25 i 26 (ewentualnie do p o je mn ik ów z b i o r c z y c h ko mór
tąd
za miast
Pr ow a d z e n i e
aby p o d c z a s adsorpcji
rozdzielenie
to w opisanym uk ładzie po p r o s t u
do różnych
5,
fluidu.
2.
pojemnikach
me diów
mo że
cz ęś ci ow e.
zu żytego środka a d s o r p c y j n e g o . Is totne jest,
a d s o r p c y j n e g o . Zachodzi
adsorpcyjnego
5a,
stopień
komory
w
odcinek
Przekrój
o g ra ni cz aj ąc y
zgodnie
z fig.
od p r z y k ł a d u
wykonania
we dług
od s t r o n y wlot u do strony w y 30’ pr zy
pozostałym
2 jest sł us z n y
kszt ał ci e
r ó w n i e ż dla p r z y -
3.
może
jednak sięgać
20 wy ko na ne
wc ho dz i
gaz
są
surowy,
również poniżej
odpowiednie
otwory
ale ziarnisty
dna
do
środek
spustowego
wnętrza
9, pr zy czym w ó w -
k o mo ry
adsorpcyjny
nie
reakcyjnej
może
14,
wc ho dz ić
160
do
rozdzielczego
tylnej
wlotu
nek o g r a n i c z a j ą c y ,
Na d m u c h
czym
fluidu.
Przy
wykonaniu
śc ianie b e z p o ś r e d n i o powyżej dna
26
30
9
70 3
dna
9 musi
spustowego
być
aby wy el im i n o w a ć p r z e p ł y w b o c z n y
jest
wraz
i odcinkiem
z pr ze w o d e m
ka na łu
32
łączącym
i służy
do
aby
mi nować e w e n t u a l n e z a p i ec ze ni a w p o s z c z e g ó l n y c h
dna
napływowego
na
mi ęd zy
pocz ąt ku
większym
ró wnież w
ścianie
f l ui du do kanału w y l o t o w e g o
umieszczony
tego,
9 jako
przewidziany odpowiadający
30 o d c i -
31.
pojemnikiem
zbior-
adsorbenta
wyeli-
spuszczania
l e j k a c h lub w rurach o d p r o w a d z a j ą c y c h za pomocą
sztucz ni e w y m u s z o n e g o p r ze pł yw u przez z a s y s a n i e gazu.
Na
fig.
4
i
5 przedstawiona
jest
zalecana
postać
w y ko na ni a
dwustopniowego
k t ó rego istotne s k ła dn ik i są w b ud ow an e w c y l i n d r y c z n ą ob u d o w ę r e a k to ra
czone
są
Komory
dwie
włożone
pierścieniowe
koncentrycznie
44
i 45
adsorbującymi, przykładowo
we w n ę t r z n a
k o mo ra
nia),
szkodliwych
uł oż o n e g o
pi er ś c i e n i o w a
44
wy lo tu
i pierścieniowy
46
44 s ł u ż y
44
reakcyjne
napełnione
koksem
do
44
ró żnymi
pieców
fluidu
Wlot
płomiennych
47
45
wlot
stopnia
do
komó r
kanał
fluidu
re ak to ra
wykona-
5 op is a n e g o
44 i 45 są o t o c z o n e p i e r ś ka n a ł
pierścieniowy,
ko mo ry p i e r ś c i e n i o w e j
stanowi
Pierścieniowy
drugiego
48 stanowi
bo ku
i
Odpowied-
le pi ej a d s o r b o w a l n y c h s u b -
NOx odpowiednio
fluidu
wewnątrz,
i 45.
środkami
4 opis an eg o u p r z e d n i o p r z y k ł a d u
redukcji
reaktora
10.
do od dz i e l a n i a
stopnia
do
i 47.
stopnia
50 reaktora
wylo t
komory
w y ko na ni a
i dr u g a k o m o r a pi er ś c i e n i o w a
pr om i e n i o w o
d r ug ie go
centralnej
pierścieniowe
pierścieniowa
45
Pier ws za
fluidu
na u ł o ż o n y m
wewnątrz
wz dł uż osi
komora
komora p i e r ś c i e n i o w a
ko mo ra
kanałami
umieszczony
drugą
10,
11 u m i e s z -
gr ud k o w y m k o k s e m a k t y w n y m na bazie w ę gl a k a m i e n n e g o .
po p r z e d n i o p r z y k ł a d u wykonania.
jest
w
przykładzie
(odp ow ie dn io do p i e r w s z e g o
a wewnętrzna
ci en io wy mi
jedn a
w opisanym
ze wn ęt rz na
pi er ś c i e n i o w a
nio do tego z e w n ę t r z n a
stancji
są
reaktora
11. W o b u d o w i e
centralny
44.
49,
40 p i e r w s z e g o
Wl ot
k t ó ry
stopnia
45 są o d d z i e l o n e
k t ó ry
fluidu
biegnie
reaktora
cylindryczną
w
tym p r zy pa dk u ś c i a n ą po śr e d n i ą 51.
śr ub ow y
k a na ł
wl ot ow y
52 jest
osiowo z jej os ią c e nt ra ln ą
tora
44 k a n a ł e m
czony
do
kroplami
pelki
o
zasypowe
pierścieniowym
oczyszczania
wody
flui d
większym
i
w
ci ęż ar ze
rury
na
śrubowego
silne
ze wnątrz
do
18,
obszaru
19
o b j a ś n i o n y m za pomocą figur
den p o d z i a ł o w y c h
jak
to widać na
Równ i e ż
wykonanie
cy jn yc h
44 e w e n t u a l n i e
kładzie
wy ko na ni a,
wowej
pr zesłon
45 mo że
u s ta wi en ia
obudowy
k a na łu
reaktora
stożkami
st opnia
wlotowego
cząstkami
k t ó re wy pycha
na d
pierwszego
11
współ-
cz ąs tk i
z a sy po wy mi
reaktora.
f l u i d u do obu stopni
52 p r z e z n a -
st ał y m i
i/lub
ewentualnie
37
i między
Wykonanie
r e ak to ra
krolejki
i u s ta wi en ie
44 i 45 o d p o w i a -
1 do 3. U w a r u n k o w a n e ko ło wy m u s t a w i e n i e m i po d z i a ł e m
8 i den sp us t o w y c h 9 lejki
lewej połowie fig.
głowicy
zanieczyszczony
zawirowanie,
l e j k ów z a s y p o w y c h i sp us to wy ch oraz w p r o w a d z a n i e
dają warunkom,
obszarze
okolicznościach
dość
zasypowe
w
ze s ł u ż ą c y m jako wlot fluidu p i e r w s z e g o st op n i a r e a k -
48 . W wyniku
pewnych
o t rz ym uj e
ewentualnie
umieszczony
50 i p o łą cz on y
18 e w e n t u a l n i e
20 mają zale ca ny k s z t a ł t
trapezowy,
5.
lub
i n ny ch
o d po wi ad ać
przy czym ściany
e l e m e n t ó w podziałowych
wykonaniu
podziałowe
55
i o d p ł y w o w e j mają o d p o wi ed ni o do p r z e k r o j u
tych
i 56
do
(ewe nt ua ln ie
komory
ograniczenia
e l e m e n t ów w o p i s a n y m
kształt,
komó r reak-
uprzednio
przy-
65 i 66) po s t r o n i e n a p ł y -
zb li żo ny do p i e r ś c i e n i a k o ł o -
wego poprzez w ł a ś c i w y podział na segmenty.
Jak w s p o m n i a n o uprzednio,
wany
zawirowaniom
obsz ar ze
44, wchodzi
po
zewnętrznego
53
i st am tą d
giego
kanał
elementów
wlotowy
podziałowych
ich
stronie
kanału
płynie
st opnia
wz dł uż
r e ak to ra
W centralnym
cz ęś c i o w o
52,
55,
45.
w l oc ie
osiąga
fluid wc ho d z i do ob udowy re ak to ra
przeważnie
przechodzi
od pł yw ow ej
pierścieniowego
rury sp ustowe 22 podobnie,
tzn.
nieoczyszczony
poprzez
46,
jest
promienia
do
W kołowej
komorze
przez
cy li nd r y c z n e
pierścieniowy
elementy
zaginany
wewnątrz
w
po dz ia ło we
do
dołu
kierunku
przepływowej
do
powierzchnie
pierwszy
56
fluid om ywa
napływowe
st op i e ń
od st ro ny
ko ło we j
ce nt r a l n e g o
53
41 pr zez p o d d a -
odpływowej
k o mo ry
wlot u
lejki
w
reaktora
do
pr z e p ł y w o w e j
fl ui du
49 d r u -
spustowe
20
i
jak w u p rz ed ni o o p i s a n y m p r z y k ł a d z i e wykonania.
fluidu
oczyszczony
49 u w o l n i o n y
fluid
zostaje
od
szybciej
rozłożony
a d s o r b ow an yc h
wzdłuż
osi
i
szkodliwych
pł yn ie
stamtąd
substancji,
zg od ni e
ze
10
160 703
strzałkami
w
zasypowego
drugiego
45
od
strony
fl ui do wy ch
do
lejka
49
obiegu
kołowym
st op n i a
wlotu,
a
reak to ra
e l em en ty
ewentualnie
spustowego
ewentualnie
59,
47.
45.
za sy po wy mi
p o dz ia ło we
66 od strony
fluidowy
c z ys ty
rurami
Elementy
podziałowe
Kanał
skąd
między
gaz może być
od
kierowany
od
gó ry
65 o d d z i e l a j ą
wylotu
47 uc hodzi
19
od
wylotu
pier śc ie ni a
pierścień
graniczących
st ro ny
do
do
w części
umieszczonego
zasypowy
z nimi
k a n a ł ów
głowicowej
c e nt ra ln ie komina
60.
Odpowiadająca
jest
o d no śn ie
45.
promieni
Odpowiednio
mn ie js za
dane,
elementom
do
nieco
te go
w porównaniu
podziałowym
wi ęk s z a
p r ęd ko ść
z prędkością
55 powierzchnia
niż
powierzchnia
p r ze pł yw u
fluidu
w drugiej ko morze
w
n a pł yw ow a
napływ ow a
pierwszego
65
p i er ws ze j
drugiego
komorze
pierścieniowej
45.
stopnia
reaktora
stopnia
reaktora
pierścieniowej
Jest
jest
to ró wnież p o ż ą -
z w ła sz cz a pr zy u ż y c i u z r ó żn ic o w a n y c h środków ad so r p c y j n y c h w obu k o m o r a c h p i e r ś c i e n i o w y c h
44 i 45.
Nad p i e r ś c i e n i o w y m i
nie
62.
W
lub
rozdzielcze
nad
dnami z a sy po wy mi
wewnętrznym
w po st ac i
8 umieszczone są p i e r ś c i e n i o w e z a s o b n i k i
zasobnikiem
o b r o t o w e g o za b i e r a k a
ce go się w k o m o r z e p i e r ś c i e n i o w e j
62 um ie s z c z o n e
jest
napędzane
63. Ob rotowy za bierak
61 e w e n t u a l -
silnikiem
63 w y r ó w n u j e
urządz en ie
poziom znajdują-
62 materiału zasypo we go rów n ie ż pr zy z a s y p y w a n i u pojedyńczymi
st ał ym i k a w a ł k a m i m a t e r i a ł u z a s y p o w e g o 64.
Przyporządkowany
sz y n o w e j
68.
Pl a t f o r m a
czaj
68,
pierwszemu
s t op ni ow i
reaktora
44
za so bn ik
61
jest
67 z a ł a d o w y w a n y po pr ze z r o z m i e sz cz on e kołowo w o k ó ł osi c e n t r a l n e j
biegnie
pl at f o r m a
jest
po k o n c e n t r y c z n y m względem osi
wyposażona
w śr od ki
ce nt ra ln ej
do he rm etycznego
50 w i e ń c u
załadowywania
za my ka ną h e r m e t y c z n i e k o mo rę z a ł a d u n k o w ą oraz nadmuch do z a s i l a n i a
dunkowej.
za
pomocą
plat fo rm y
50 o t wo ry wierzc hn ie
szynowym
69.
Zazwy-
o t w o r ów n a p e ł n i a j ą c y c h
c i ś n i e n i e m ko mory z a ł a -
W tym w y k o n a n i u p a n u ją ce w ko morze reakcyjnej 44 i w zw ią zk u z tym ró wn ież w z a s o b n i -
ku 61 n a d c i ś n i e n i e m o ż e być k o m p e n s o w a n e tak, że spaliny nie mo gą się p r z e d o s t a w a ć na plat fo rm ę
i
st am tą d do atmosf er y.
Pr ze d m i o t w y n a l a z k u nie jest og ra n i c z o n y do p r z e d s t a w i o n y c h p r z y k ł a d ó w wy ko na ni a.
wynalazku
kładowo
jest
na
prze z wylot
fig.
za tem mo żl iw e,
1 m oże
zostać
3 do a d s o r b e r a
aby p r a c o w a ć na po je dyńczej w a r s tw ie
odwrócony
kierunek przepł yw u
W ramach
a d s o r p c y j n e j . Ró wnież p r z y -
fluidu,
t a k , że s u ro wy gaz wchodzi
1 i o p u s z c z a ten ostatni po przez wlot 2.
Od s t ro ny gł ow ic y następ uj e
w ó w c z a s wy jś c i e gazu s u r o w e g o z w a r s t w y a d s o r p c y j n e j .
160
703
Fig. 5
Fig. 4
1 6 0 703
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 1
Zakład Wydawnictw U P RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
579 Кб
Теги
pl160703b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа