close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL161055B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 161055
(13)C1
(21) Numer zgłoszenia:
283911
(51) IntCl5:
F24H
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
20.02.1990
)Osłona wejścia do paleniska gazowego kotła grzewczego
4
(5
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
06.08.1990 BUP 16/90
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
2 8.02.19 94 WUP 02/94
PL 161055 C1
(57)
1. Osłona wejścia do paleniska gazowego kotła grzewczego, znamienna tym, że
ma komorę (3) zaopatrzoną w co najmniej
jeden wlotowy i wylotowy otwór (4, 5).
(76)
Uprawniony i twórca wynalazku:
Zygmunt Pachole, Borzęcin, PL
9/02
OSŁONA WEJŚCIA DO PALENISKA GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO
Z a s t r z e ż e n i a
p a t e n t o w e
1. Osłona wejścia do paleniska gazowego kotła grzewczego, z n a m i e n n a
tym,
że ma komorę (3) zaopatrzoną w co najmniej, jeden wlotowy i wylotowy otwór (4), (5).
2. Osłona wg zastrz. 1, z n a m i e n n a
t y m , że komora (3) jest dwuczęściowa.
3. Osłona wgzastrz. 1 albo 2, z n a m i e n n a
t y m,
że wlotowy i wylotowy
otwór (4), (5)
stanowią szczeliny rozciągającesię wzdłuż komory (3).
4. Osłona wgzastrz. 3, z n a m i e n n a
tym,
że szerokość (a) wlotowego otworu
(4) jest mniejsza od szerokości (b) wylotowego otworu (5).
***
Przedmiotem wynalazku jest osłona służąca do zamknięcia wejścia do paleniska gazowego
kotła grzewczego stosowanego do ogrzewania pomieszczeń, zwłaszcza mieszkalnych.
Znana
osłona
pozbawionego
poziomej
paleniska
jest wykonana
jednego
Jedno
uzupełnienie
z wycięć
zaworem elektromagnetycznym,
jest
otwartego
pudełka,
brakującego boku, po zamknięciu wejścia do
przyjęcia
przewodu
łączącego
termoparę z
a drugie do przyjęcia przewodu zasilającego palnik nadzoru
płomienia, który ogrzewa termoparę.
Wadą znanego rozwiązania jest
osłonę.
służy do
osłona
kształcie
są
wykonane wycięcia.
ukształtowana
w
przez osłonę. W górnym boku osłony, leżącym naprzeciwko brakującego boku,
stanowi
Tak
uformowanej
do
która
boków.
z blachy
zamocowana obrotowo
płyty,
z
nieszczelne
zamknięcie
wejścia
do paleniska przez
Na skutek tego występuje niekontrolowany dopływ powietrza do paleniska,
a jego
nadmiar wpływa niekorzystnie na sprawność cieplną kotła. Dodatkowym czynnikiem obniżającym
sprawność kotła jest strata energii cieplnej wypromieniowywanej przez osłonę.
Kolejnym
niekorzystnym
zjawiskiem
jest
nagrzewanie
się
osłony
do
znacznej
temperatury, co jest przyczyną poparzeń ręki człowieka obsługującego kocioł.
Celem wynalazku jest osłona służąca do zamknięcia wejścia do paleniska gazowego
kotła grzewczego, której konstrukcja zapewni uzyskanie odpowiedniej wartości współczynnika
nadmiaru powietrza w palenisku.
Zgodnie z istotą wynalazku osłona ma komorę zaopatrzoną w co najmniej jeden otwór
wlotowy i wylotowy. Komora jest dwuczęściowa. Otwór wlotowy i wylotowy stanowią szczeliny,
rozciągające
się wzdłuż
komory,
szerokości otworu wylotowego.
przy czym szerokość otworu wlotowego jest mniejsza od
Przedmiot wynalazku uwidoczniono w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig.
1 przedstawia osłonę w widoku od czoła, fig. 2 - osłonę w przekroju poprzecznym wzdłuż
linii A - A zaznaczonej na fig. 1, fig. 3 - osłonę w przekroju poprzecznym w innej wersji
wykonania.
Osłona pokazana na fig. fig. 1, 2 zawiera wyprofilowane płyty 1, połączone za pomocą
bocznych płyt 2. Płyty 1, 2 tworzą dwuczęściową komorę 3, zaopatrzoną u dołu we wlotowy
otwór 4 i u góry w wylotowy otwór 5. Otwory 4, 5 mają kształt szczelin, rozciągających
się wzdłuż osłony. Szerokość a wlotowego otworu 4 jest mniejsza od szerokości b wylotowego
otworu 5.
Ponadto osłona ma obrzeże 6, otaczające komorę 3, przy czym jego powierzchnia stanowi
niewielką część powierzchni rzutu poziomego komory 3. Obrzeże 6 jest zaopatrzone w otwory
7, służące do przyjęcia śrub mocujących oraz w wycięcie 8, przez które jest prowadzony
przewód zasilający palniki, przy czym jest on uszczelniony w wycięciu 8. W płytkach 1
są wykonane
naprzeciwległe
otwory
9, a płyty 1 są połączone za pomocą tulejki 10. Na
161 055
zewnętrznej
płycie
1 jest
zamocowana
obrotowo
3
klapa 11, zakrywająca otwór 9. Otwór 9
służy do wprowadzenia ognia, od którego następuje zapalenie palnika nadzoru. W pobliżu
klapki 11, w płytkach 1 są wykonane dwa otwory 12. Jeden z otworów 12 służy do przyjęcia
przewodu zasilającego palnik nadzoru, a drugi do przyjęcia przewodu, na którego końcu
jest zamocowana termopara. Obydwa przewody są uszczelnione w otworach 12.
Na figurze 3 pokazano osłonę z jednoczęściową komorą 3. Komora 3 jest utworzona
również z dwóch płyt 1 połączonych za pomocą bocznych
płaskie. Obrzeże 6 stanowi część jednej z płyt 1.
3.
płyt 2, przy czym płyty 1 są
Po zamontowaniu osłony, dopływ powietrza do paleniska jest realizowany poprzez komorę
Ilość doprowadzonego
powietrza jest ściśle określona i zależy od wielkości wlotowego
otworu 4 a wielkość ta jest dobierana w zależności od mocy kotła. Pozwala to zmniejszyć
współczynnik nadmiaru powietrza, a tym samym zwiększyć sprawność cieplną kotła.
Rozwiązanie eliminuje prawie całkowicie straty energii cieplnej wypromieniowywanej
przez osłonę, gdyż energię tą przejmuje powietrza przepływające przez komorę 3.
strat
Dodatkowy
wzrost
kominowych,
sprawności
ponieważ
cieplnej
powietrze
temperaturę wyższą od otoczenia.
kotła
dostarcza
ne
Fig. 3
zostaje uzyskany
do
paleniska
dzięki
jest
zmniejszeniu
podgrzane
i
ma
161 055
Fig.2.
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
291 Кб
Теги
pl161055b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа