close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL161673B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (110161673
(13) C1
284764
(21) Numer zgłoszenia:
(
5
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
1
)
11.04.1990
IntCl5:
A01B 13/00
A01B 15/02
(54)Korpus płużny do orki głębokiej
(73)
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych,
Poznań, PL
14.01.1991 BUP 01/91
(72)
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
3 1 . 1 0 . 1 9 9 4 WUP 1 0 / 9 4
PL 161673 C1
1. Korpus płuzny do orki głębokiej, składający
(57)się z rdzenia,
do którego ściany czołowej przykręcony
jest lemiesz i odkładnica podparta wyporą, oraz z
grządzieli, płozu i odcinacza skiby przykręconych do
ściany bocznej tego rdzenia, znamienny tym, ze odcinacz (7) skiby jest wymienny z podporą (8) lemiesza
(2) przykręcaną w miejsce odcinacza (7) skiby do
ściany bocznej rdzenia (1), a powierzchnia robocza
korpusu ukształtowana jest jako pośrednia pomiędzy
powierzchnią półśrubową a cylindroidalną, co uwarunkowane jest następującymi zależnościami: kąt
ustawienia ostrza lemiesza (2) w stosunku do ścianki
bruzdy θo= 43° i maleje do wartości minimalnej θmin
= 40° na czwartej kolejnej warstwicy profilogramu
korpusu, po czym wzrasta do wartości maksymalnej
θmax = 46 na warstwicy dwudziestej pierwszej, skąd
wynika, ze różnica θOminus θminjest równa 3°, co jest
wielkością cechującą głównie odkształcenie półśrubowe, natomiast różnica θmax minus θmin wynosi 6°,
co jest wielkością cechującą głównie odkładnice cylindroidalne, przy czym stosunek wielkości wybiegu
L odkładnicy (3) do całkowitej wysokości H korpusu
płuznego wynosi 0,659; stosunek szerokości b skiby
do głębokości a orla wynosi 1,143; zaś stosunek całkowitej szerokości B korpusu płużnego do wysokości h
piersi odkładnicy (3) wynosi 1,511.
Uprawniony z patentu:
Twórcy wynalazku:
Włodzimierz Talarczyk, Kórnik, PL
Jerzy Łopatowski, Poznań, PL
Mieczysław Bałoniak, Poznań, PL
KO RPUS P Ł UŻ NY DO ORKI GŁ ĘB O K I E J
Z a s t r z e ż e n i e
1. K o r p u s
łowej
p ł u ż n y do o r k i g ł ę b o k i e j ,
p r z y k r ę c o n y jest
lemiesz
p a t e n t o w e
s k ł a d a j ą cy się z r d z e n i a ,
i odkładnica
podparta w y p o r ą , oraz
o d c i n a c z a s k i b y p r z y k r ę c o n y c h do ś c i a n y bo cz ne j
tego
rdzenia,
do k t ó r e g o ś c i a n y c z o z grzędzieli,
p ł oz u
z n a m i e n n y
i
t y m ,
że o d c i n a c z / 7 / s k i b y jest w y m i e n n y z p o d p o r ą / 8 / l e m i e s z a / 2 / p r z y k r ę c a n ą w m i e j s c e
o d c i n a c z a / 7 / s k i b y do ś c i a n y b o c z n e j
r d z e n i e / 1/ , a p o w i e r z c h n i a r o b o c z a k o r p u s u u k s z t a ł -
t o w a n a Je st J a k o p o ś r e d n i a p o m i ę d z y p o w i e r z c h n i ę p ó ł ś r u b o w ą a c y l i n d r o i d a l n ą , co u w a r u n kowane jest
n a s t ę p u j ącymi z a l e ż n o ś c i a m i : kąt us ta wi en ia os tr za lemi es za /2 / w stosunku
θ
do ś c i a n k i b r u z d y
o 43°
θ
θ
= 46°
min
j
natomiast
na w a r s t w i c y d w u d z i e s t e j
°
est
θ m in
i m a l e j e do w a r t o ś c i m i n i m a l n e j
kolejnej warstwicy profilogramu korpusu,
= 4 0 ° na c z w a rt ej
po c z y m w z r a s t a do w a r t o ś c i m a k s y m a l n e j
pierwszej,
ską d wynika,
że r ó ż n i c a
θo
mi n u s
r ó w n a 3 , co j e s t w i e l k o ś c i ą c e c h u j ą c ą g ł ó w n i e o d k ł a d n i c e p ó ł ś r u b o w e ,
θ max
różnica
całkowitej wy so ko śc i
głębokości a
H
θ
minus
nie o d k ł a d n i c e c y l i n d r y c z n e ,
min
w y n o s i 6°, co j est w i e l k o ś c i ą c e c h u j ącą g ł ó w -
p r z y c z y m s t o s u n e k w i e l k o ś c i w y b i e g u L o d k ł a d n i c y / 3 / do
korpusu płużnego wynosi 0,659;
orki wynosi
1, 14 3;
za ś s t o s u n e k
stosunek
całkowitej
szerokości
b s k i b y do
szerokości B korpusu płużne-
go d o w y s o k o ś c i h p i e r s i o d k ł a d n i c y / 3 / w y n o s i 1 , 5 1 1 .
2. K o r p u s p ł u ż n y w e d ł u g z a s t r z .
p ł o z u / 6 / w y n o s i co n a j m n i e j
1,
z n a m i e n n y
0,5 głębokości
robo cz ej
t y m ,
korpusu
p o w i e r z c h n i a o p o r o w a p ł o z u / 6 / i o d c i n a c z a / 7 / s k i b y r ó w n a je st
ci p o w i e r z c h n i
przekroju
popr ze cz ne go odcinanej
że s z e r o k o ś ć j e g o
płużnego,
a łą cz na b o c z n a
co n a j m n i e j
0,8 w i e l k o ś -
s k ib y.
* * *
Przedmiotem wynalazku
jest
korpus
p ł u ż n y do p r z e p r o w a d z a n i a or ki g ł ę b o k i e j ,
do g ł ę -
bo ko śc i 0, 35 metra.
Wśród znanych
na p o d s t a w i e
lindryczne,
typów powierzchni
rozkładu wars tw ie
cyli nd ro id al ne, półśrubowe
płużne z cylindroidalnymi
i półśrubowe
powierzchnie
w s k a ź n i k a j a k o ś c i o r ki .
robocza odwrotnie
kruszenia gleby.
pomimo st osowania
zapewnia
Przy
Korpus
br u z d y ,
płozu
tym,
ze o d c i n a c z
dobre
pł oz ó w ,
co o b j a w i a
opracowanie
robocze c y -
stosowane są korpusy
a do or ki g ł ę b o k i e j
Zarówno
cylindroidalne,
jak
robocza zapewnia
roślinnych,
przykrycie
wielkości
natomiast
resztek
roślinnych,
korpusach
bocznych
dobre kr u s z e -
p ó ł ś r u b o w a pojednak
płuznych
powierzchni
przenoszenia
bez
do o r k i g ł ę oporowych
sił b o c z n y c h na
się m a ł ą s t a b i l n o s c i ą p o p r z e c z n ą p ł ug a.
rozwiązania korpusu
p ł u ż n e g o do o r k i
głębokiej
niedogodności.
p r z y k r ę c o n y jest
i odcinacza
re sz t e k
i nie z a p e w n i a j ą d o b r e g o
p ł u ż n y do o r k i g ł ę b o k i e j
ś c iany czołowej
roboczymi,
roboczymi.
tym w s z y s t k i m w z n a n y c h
szerokich
tych k o r p u s ó w s ą n i e w y s t a r c z a j ą ce
w o l n e g o od p o w y z s z y c h
jednak
robocze u m oz li wi ają os iągnięcie wysokich wartości określonego
należytego
C e l e m w y n a l a z k u jest
powierzchniami
powierzchniami
a l e bez n a l e ż y t e g o p r z y k r y c i a
ściankę wyorywanej
Najczęściej
I tak c y l i n d r o i d a l n a p o w i e r z c h n i a
wierzchnia
bokiej,
r o z r ó ż n i a się p o w i e r z c h n i e
i śrubowe.
i półśrubowymi
k o rpusy płużne z cy li nd ro id al ny mi
nie g l e b y ,
roboczych korpusów płuznych kl as yfikowanych głównie
ich p r o f l l o g r a m ó w
według wynalazku
lemiesz
skiby p r z y kr ęc on yc h
s k i b y je st w y m i e n n y
s k i b y do ś c i a n y bo c z n e j
rdzenia,
składa
się z r d z e n i a ,
i od kładnica podp ar ta w y p o r ą , oraz
do ś c i a n y bo cz n e j
z podporę
a powierzchnia
lemiesza
tego
rdzenia
do k t ó r e g o
z grzędzieli,
i c h a r a k t e r y z u j e się
pr zykręconą w miejsce odcinacza
r o b o c z a k o r p u s u u k s z t a ł t o w a n a jest
p o ś r e d nia p o m i ę d z y p o w i e r z c h n i ą p ó ł ś r u b o w ą a c y l i n d r o i d a l n ą , co u w a r u n k o w a n e jest
jako
nastę-
3
161 673
pującymi zależnościami:
θ
g = 43°
kąt u s t a w i e n i a o s t r z a l e m i e s z a w s t o s u n k u do ś c i a n k i b r u z d y
i m a l e j e do w a r t o ś c i m i n i m a l n e j
profilogramu
korpusu,
θ min=
40° na c z w a r t e j
θ
w y n o s i 6°,
natomiast
różnica
θ
m a x
minus
θ min
co jest w i e l k o ś c i ą c e c h u j ą c ą g ł ó w n i e o d k ł a d n i c e c y l i n d r o i d a l n e , p r z y cz ym
s t o s u n e k w i e l k o ś c i w y b i e g u L o d k ł a d n i c y do c a ł k o w i t e j
si 0 , 6 5 9 :
warstwicy
4 6 ° na w a r s t w i c y
min j est równa 3° , co j e s t
minus
wi e l k o ś c i ą cechującą głównie o d k ł ad ni ce półśrubowe,
kolejnej
θ max=
po c z y m w z r a s t a do w a r t o ś c i m a k s y m a l n e j
stosunek szerokości
nek c a ł k o w i t e j
b
wysokości H korpusu płużnego w y no-
s k i b y do g ł ę b o k o ś c i
szerokości B korpusu
a
orki wy n o s i
1,143,
zaś stosu-
p ł u ż n e g o do w y s o k o ś c i h p i e r s i o d k ł a d n i c y w y n o s i
1, 51 1.
Korpus
płużny według wynalazku
w y n o s i co n a jm ni ej
ni a o p o r o w a p ł o z u
0,5 głębokości
c h a r a k t e r y z u j e się dalej
roboczej
tym,
korpusu płużnego,
że s z e r o k o ś ć J e g o p ł o z u
a łączna boczna p o w i e r z c h -
i o d c i n a c z a s k i b y r ó w n a jest co n a j m ni ej 0 , 8 p o w i e r z c h n i
przecznego odcinanej
przekroju po-
skiby.
Z a l e t y k o r p u s u p ł u ż n e g o w e d ł u g w y n a l a z k u są n a s t ę p u j ą c e : Z a s t o s o w a n i e o d c i n a c z a s k i by z w i ę k s z a p r z e ś w i t
roboczy pługa
be z p o t r z e b y m o n t o w a n i a
na p ł ug u
i p o z w a l a na p r z e p r o w a d z a n i e o r k i na w i ę k s z o ś c i g l e b
kroju
nożowego,
czy t a r c z o w e g o ,
muje sk u t e c z n i e odci na cz skiby. Je d n a k ż e w przypadku
żowego,
lub t a r c z o w e g o
np.
by w p ł y w a
lemiesza zwiększa zatem
na z m n i e j s z e n i e
konieczności zastosowania
d u żą p ł a s z c z y z n ę z a p e w n i a j ą c ą d o b r e p r z e n o s z e n i e
nej
korpusu
pośredniej
oporów
jest
1 przedstawia korpus
profilogram powierzchni
przy czym
limami
również dobre przykrycie
a przyjęty
resztek
powierzchni
ro-
przy znacz-
rozkład w a r s t w i c
roślinnych
uwidoczniony w przykładzie wykonania
płuzny w widoku
r o b o cz ej
fig. 2 p r o f i l o g r a m u
warstwie,
wia z kolei
i obniżenie
natomiast
na r y s u n k u ,
przedstawia
x, y, z,
rzut p i o n o w y tej p o w i e r z c h n i z n a n i e s i o n y m i
przedstawia pionowe przekroje po wi er zc hn i
l i n i i od A - A do G - G o z n a c z o n y c h
rzut p o z i o m y p o w i e r z c h n i
na k t ó r y m
fig. od 2 do 5 s t a n o w i ą
korpusu płużnego, w układzie w s p ó łr zę dn yc h
fig. 3 p r o f i l o g r a m u
5 profilogramu
z boku,
przedstawia
korpusu przeprowadzone według
a fig.
a tym s a m y m g w a r a n t u j e
r o b o c z y c h p ł ug a.
Przedmiot wynalazku
fig.
sił b o c z n y c h ,
orki. Z a s t o s o w a n i e n a t o m i a s t
pomiędzy powierzchnią półśrubową a cylindroidalną
korpusu zapewnia
łatw o
lemiesza. W y m ienność odcinacza
a wraz z szerokim płozem stanowi
st ro m o ś c i o d k ł ad ni cy um ożliwia dobre kruszenie gleby,
p r ofilogramu
kroju n o -
istotnie zakres z a s t o s ow an ia pługa. O d c i n a c z s k i -
zuzycia piersi odkładnicy,
wysoką poprzeczną stabilność pługa podczas
bo czej
funkcję przej-
na g l e b i e m o c n o z a d a r n i o n e j , o d c i n a c z s k i b y m o ż e z o s t a ć
z d em on t o w a n y a w jego miejsce pr zy kr ęc on a zostaje podpora
skiby z podporą
g d y ż ich
robo cz ej
rzut
na fig. 4,
korpusu z naniesionymi
czołowy
tej p o w i e r z c h n i
r o b o cz ej
która prze ds ta-
liniami warstwie,
również z naniesionymi
liniami wa rs tw ie .
Ws zy st ki e wymiary liniowe występujące
to mi as t w i e l k o ś c i w y s t ę p u j ą c y c h
Korpus
jest
pł użny we dług wy na la zk u ma
lemiesz
r d z e ń 1, do k t ó r e g o ś c i a n y c z o ł p w e j
p r z y k r ę c o n a je st g r z ą d z i e l
li n i ę p r z e r y w a n ą
5, płoz 6 i o d c i n a c z 7 sk ib y,
przednia
k r a w ę d ź na
"kreska - k r o p k a “ . Korpus
n a d t o w p r z y p r z y t w i e r d z o n y do p r z e d n i e j
10 p r z y k r ę c o n ą
do k o ń c a
oznaczone
l i t e r a m i od A - A do G - G ,
liczbami arabskimi
fig.
jak
rdzenia
jest
natomiast
gó rn ej
części o d k ł a d n i c y 3 mi er z w n i k 9 i listwę
zmienny,
i w przekrojach poziomych
k o l e j n o od O do 21,
powierzchni
gleby.
r o bo cz ej
zarówno w przekrojach pionowych o z n a c z o stanowiących warstwice
p r z y cz ym o d s t ę p p i o n o w y m i ę d z y s ą s i e d -
na s k r z y d l e o d k ł a d n i c y 3 są o n e l i n i a m i z a k r z y w i o n y m i ,
d o b r e s c h o d z e n i e z niej
przez
p ł u z n y w e d ł u g w y n a l a z k u w y p o s a ż o n y je st p o -
ni mi w a r s t w i c a m i w y n o s i 25 mm. W a r s t w i c e na l e m i e s z u 2 i p i e r s i o d k ł a d n i c y 3 są
prostymi,
1
lub w y m i e n n i e w j e g o m i e j s c e
1 rysunku w y z n ac zo na
s k r z y d ł a o d k ł a d n i c y 3. K s z t a ł t
korpusu płuż ne go we dł ug wy na la zk u jest
nych d u ż y m i
na-
przykręcony
2 i d z i e l o n a o d k ł a d n i c a 3, p o d p a r t a w y p o r ą 4. D o ś c i a n y b o c z n e j
p o d p o r a 8 l e m i e s z a 2, k t ór ej
dokładającą
na ry su nk u p o d a n e z o s t a ł y w m i l i m e t r a c h ,
tam k ą t ó w p o d a n o w s t o p n i a c h .
liniami
zapewniając
4
161 673
Ola przyjętego przykładu wykonania wynalazku
4 do 7 k m / g o d z . K ą t u s t a w i e n i a o s t r z a
43°
i m a l e j e do w a r t o ś c i
s t o p n i o w o do w a r t o ś c i
k ą ty u s t a w i e n i a
θ
θ
orki w zakresie prędkości
l e m i e s z a w s t o s u n k u do ś c i a n k i
mi n = 4 0 ° na c z w a r t e j
max o 46°
kolejnej
na d w u d z i e s t e j
l e m i e s z a w y n o s z ą : k ą t j ego w z n i o s u
α
której
s z e r o k o ś ć b s k i b y w y n o s i 4 0 0 mm z t o l e r a n c j ą
liniowe tego korpusu
Δ
po c z y m w z r a s t a
warstwicy. Pozostałe
γ
= 32°.
p r z e z n a c z o n y j est do o r k i w
b = 10 mm,
natomiast
głębokość
pracy korpusu płużnego,
s u n e k w i e l k o ś c i w y b i e g u L o d k ł a d n i c y 3 do c a ł k o w i t e j
te s p e ł n i a j ą
a mianowicie:
sto-
wysokości H korpusu płużnego wynosi
0,659. Stosunek szerokości
b s k i b y do g ł ę b o k o ś c i a o r k i w y n o s i
witej
p ł u ż n e g o do w y s o k o ś c i h p i e r s i o d k ł a d n i c y 3 w y n o s i 1 , 5 1 1 .
szerokości B korpusu
a
całkowita szerokość B korpusu
h p i e r s i o d k ł a d n i c y w y n o s i 4 2 5 mm. W i e l k o ś c i
za le żności liniowe ni ez bę dn e dla prawidłowej
od
wynosi
s ą n a s t ęp u j ą ce. W y b i e g L o d k ł a d n i c y 3
w y n o s i 3 5 6 mm c a ł k o w i t ą w y s o k o ś ć H k o r p u s u w y n o s i 5 4 0 mm,
w y n o s i 642 mm, z a ś w y s o k o ś ć
warstwicy,
pierwszej
roboczej
bruzdy
= 22° o r a z ką t s k r a w a n i a
Korpus pł uż ny s t a n ow ią cy przykład wy ko n a n i a wy na la zk u
o r k i w y n o s i 3 5 0 mm. W y m i a r y
θs
ką t ustawienia skrzydła odkładnicy
w y n o s i 40°, co z a p e w n i a u z y s k a n i e j a k o ś c i o w o d o b r e j
1 , 14 3, zaś s t o s u n e k
całko-
161 673
D epartam ent Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
384 Кб
Теги
pl161673b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа