close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL162147B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z P O S P O L IT A
POLSK A
(1 2 )
OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162147
(1
2)
N u m er zgłoszenia:
286951
(51) IntC l5:
G01N 1/04
U rząd Patentow y
R zeczyp osp olitej Polskiej
(22)
D ata zgłoszenia:
18.09.1990
Urządzenie do pobierania próbek paszy
@
(43)
Z głoszen ie ogłoszono:
11.03.1991 BUP 5/91
(72)
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
PL 162147 C1
3 1 .0 5 .1 9 9 4 WUP 0 5 /9 4
U praw niony z patentu:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
'UTIL' Spółka z o.o., Gdańsk, PL
Twórcy wynalazku:
Mirosław Petrykowski, Gdańsk, PL
Ryszard Nachmann, Gdańsk, PL
Andrzej Wrona, Gdańsk, PL
Czesław Gawlik, Gdańsk, PL
Jan Madey, Gdańsk, PL
urządzenie
do
pobierania
Z a s t r z e ż e n i a
pró bek
paszy
p a t e n t o w e
1. Urządzenie do pobierania próbek paszy, mające postać wysmukłej cienkościennej
rury
zamkniętej od dołu stożkowym nieprzelotowym korkiem zaślepiającym, mającej w y k o n a n e na jej
powierzchni walcowej liczne, j ednakowe, podłużne, poosiowe okna, będące kanałami wlotowymi
paszy, zaopatrzone w przesuwny element zamykający,
się z Jednego odcinka dolnego probierczej
odcinka środkowego probierczej
z n a m i e n n e
tym,
że składa
rury cien k o ś c iennej / 1 / , z co najmniej Jednego
rury cienkościennej / 2 / oraz z Jednego odci n k a górnego
probierczej rury cienkościennej /3/, skojarzonych ze sobą w p o łączeniu rozłącznym przy pomocy poosiowego czopa cylindrycznego /4/, osadzonego trwale na J e d n y m z k ońców odcinka
każdej z rur probierczych / 1 i 2/, w p r o w a d z o n e g o w pasowaniu ruchomym w cent r u j ą c ą tuleję
poosiową /5/, osadzoną trwale nierozłącznie na drugim końcu d o ł ą c z a n e g o odcinka rury p r obierczej, zaopatrzoną w przelotowy promieniowy otwór, z o s a d z o n y m w nim sworzniem przetykowym /6/, zabezpieczonym w położeniu roboczym przy pomocy zat r z a s k o w e g o , sprężynowego m e chanizmu / 7 / , umieszczonego w osi poosiowego czopa cyl i n d r y c z n e g o /4/, a każdy z odcinków
probierczej
rury dolny / 1/, środkowy /2/ i górny /3/ jest z a o p a t r z o n y w liczne jednakowe,
poosiowe, umieszczone w jednej linii, podłużne probiercze okna / 8 / , w y k o n a n e w ściance
rury i stanowiące wloty do utworzonych wew n ą t r z rury probierczej
komór / 9 / , ograniczonych co do stałej
licznych probierczych
ich p o j e m n o ś c i , stałymi osad z o n y m i we wnętrzu rury
przegrodami /10/ i zamkniętych wychylnymi klapkami z a m ykającymi / 11/, umo c o w a n y m i obrotowo
na zaczepach /12/, usytuowanych wewnątrz każdej z komór probi e r c z y c h / 9 / i zaopatrzonymi
każda w wewnętrzne promieniowe ramię /13/, którego wolny koniec jest o s a d z o n y w otworze
przesuwnej listwy zamykającej /14/, umocowanej
licznymi j e dnakowymi, h a k o k s z t a ł t n y m i za-
czepami /15/ na ściance, na zewnątrz każdej z probierczych rur dolnej / 1/, środkowej /2/
i górnej /3/ oraz zaopatrzonej na końcach w zaczepy pazurowe /16/, w pobliżu których, w
górnej części każdej z probierczej
rury / 1
i
2/ Jest w y k o n a n y p r z e l o t o w y otwór w zacze-
pie pazurowym i w rurze, z osadzoną w nim wymiennie blokującą, kątową j ednora m i e n n ą dźwignię /17/, w miejsce której w odcinku górnym probierczej
rury / 3/, jest na końcu listwy
zamykającej / 14/ usytuowany mimośrodowy mechanizm jej p o osiowego pr z e s u w u /18/, przy czym
każda z probierczych rur / 1 , 2 lub 3/ Jest zaopatrzona w u s y t u o w a n e na jej całej d ł u g o ś ci, w stałej odległości od siebie, zaczepowe osiowe sworznie /19/, z w y k o n a n y m i w nich,
najlepiej dwoma przeciwległymi w y cięciami promieniowymi /20/, p r z y s t o s o w a n y m i do w s p ó ł pracy z zatrzaskowym sprężynowym mechanizmem uchwytu /21/, s p e c j a l n e g o młota wibroudarowego /22/, osedzonego w punktach chwytowych probierczej
rury, której odcinek górny /3/
jest zaopatrzony u góry w pociągowe strzemię /23/, a odcinek dolny / 1/ w zaślepiający go
pilot nieprzelotowy stożkowy / 24/ .
2. Urządzenie według zastrz. 1,
z n a m i e n n e
tym,
że przes u w n a listwa za-
mykająca /14/ jest zaopatrzona w liczne jednakowe, poosiowe, u m i e s z c z o n e w jednej osi,
podłużne przelotowe okna /14.1/, odpowiadające wymiarami pr o b i e r c z y m oknom /8/, w y k o n a nym w probierczej
rurze / 1 lub 2 lub 3/ i zastępujące w ychylne klapki z a mykające / 11/
wraz z ich promieniowymi ramionami /13/.
* * *
3
162 147
P r z e d m i o t e m w y n a l a z k u jest u r z ą d z e n i e
do p o b i e r a n i a
próbek paszy.
Wynalazek doty c z y budowy urządzeń do p o bierania próbek kontrolnych w s zelkiego typu
pasz sypkich i gran u l o w a n y c h ze zwałów o głęb o k o ś c i nie większej Jak 14 m.
Pobieranie próbek pasz sypkich i gran u l o w a n y c h przy p o m o c y próbnika wyko n y w a n e Jest
w celu oceny poziomu Jakości oraz badania stopnia w y m i e s z a n i a i j e d n o rodności partii. Z n a ne Jest rozwiązanie zgłębnika do pobierania próbek m a t e r i a ł ó w sypkich typ "5" lub "6" w e d ług Polskiej No r m y P N - 7 5 - R - 6 4 7 6 9 , mającego postać wysmukłej
cienkościennej
rury z a ś l e p i o -
nej u dołu sto ż kowym korkiem zaślepiającym i mającej w c zęści gó r n e j rękojeść, z a o p a t r z o nej w wykonane na jej tworzącej walcowej
liczne podłużne p o osiowe o k n a - kanały wlotowe.
Zna ne jest również z opisu patentowego polskiego nr 98 861 rozwiązanie przyrządu do
pobierania próbek w o d y na różnych głębokościach, z b u d o w a n e g o ze stojaka w y konanego z rury
lub z pręta kształtowego, na którym przymocowano uchw y t y do mocowania pojemników na wodę.
Pojemniki nocowane są w równych odstępach z wlotami w o d y na g ł ę b o kościach pomiarowych.
Otwieranie pustych p o jemników oraz zamykanie n a pełnionych w odą odbywa się przy pomocy
cięgna połączonego z zaworami zamykającymi pojemniki s y s t e m e m dźwigni i sprężyn. Opis a ne
rozwiązanie przyrządu probierczego mimo, że dobrze spełnia swoje zadanie, jako u r ządzenie
do pobierania próbek w o d y na różnych głębokościach, nie nadaje się do ewentualnej aplikacji
jako urządzenie do pobierania pasz, mających chara k t e r cia ł a stałego o postaci g r a n u l o w a nej lub sypkiej.
W ynalazek
rozwiązuje zagadnienie opracowania p r ostego w obsłudze i budowie m e c h a n i c z -
nego urządzenia rurowego pogrążalnego do poboru wielu j e d n o c z e ś n i e próbek paszy z w a r stwy
o głębokości nie większej jak 14 m.
Urządzenie do p o bierania próbek paszy, mające znaną p o stać wysmukłej cienkościennej
rury zamkniętej
od dołu stożkowym nieprzelotowym korkiem z a ś lepiającym, mającej wykonane
na jej powierzchni walcowej
liczne znane jednakowe, pod ł u ż n e poosiowe okna, będące k a n a ł a -
mi wlotowymi paszy, zaopatrzone w znany przesuwny element zamyk aj ą c y te okna, składa s i ę
według wynalazku z jedn e g o odcinka środkowego probierczej
rury cienkościennej oraz z j e d n e -
go odcinka górnego probierczej rury cienkościennej. Są one skojarzone ze sobą w połączeniu
rozłącznym przy p omocy poosiowego czopa c ylindrycznego, o s a d z o n e g o trwale na jednym z k o ń ców odcinka każdej z rur probierczych. Poo s i o w y czop Jest w p r o w a d z o n y w pasowaniu ruchomym w centrującą tuleję poosiową, osadzoną trwale n i e r o z ł ą c z n i e na drugim końcu d o ł ą c z onego odcinka rury probierczej. Poosiowa tuleja jest z a o p a t r z o n a w prze l o t o w y promieniowy
otwór, z osadzonym w nim sworzniem przetykowym, z a b e z p i e c z o n y m w położeniu roboczym przy
pomocy zatrzaskowego sprężynowego mechanizmu, u m i e s z c z o n e g o w osi wymien i o n e g o poosiowego
czopa cylindrycznego. Każdy z odcinków probierczej
rury dolny, ś r odkowy i górny Jest z a -
o patr z o n y w liczne jednakowe, poosiowe, u m i e s zczone w jednej
linii, podłużne probiercze
okna, wykonane w ściance rury i stanowiące wlo t y do u t w o r z o n y c h we w n ą t r z rury probierczej
licznych probi e r c z y c h komór. Komory probiercze są o g r a n i c z o n e co do stałej
ich pojemności,
stałymi osadzonymi we wnętrzu rury przegrodami i z a m k nięte w a h l i w y m i klapkami z a mykającymi, zamocowanymi o brotowo na zaczepach usytu o w a n y c h w e w n ą t r z każdej z komór probierczych. Każda z w a h l i w y c h klapek ma wewnętrzne p r o m i eniowe ramię, którego wolny koniec jest
osadzony w otworze przesuwnej
listwy zamykającej, umocowanej
licznymi jednakowymi hako-
kształtnymi zaczepami na powierzchni walcowej, na ze w n ą t r z każdej z probierczych rur d o l nej, środkowej
i górnej. Listwa zamykająca jest z a o p atrzona na k o ń c a c h w zaczepy pazurowe,
w pobliżu których, w górnej części każdej z p r o bierczych
rur dolnej
i środkowej, jest w y -
konany otwór prze l o t o w y w zaczepie pazurowym i w rurze, z o sadzoną w nim wymiennie b l o k u jącą, kątową, j e d n o r a m i e n n ą dźwignią, w odcinku górnym probierczej
rury jest, na końcu
listwy zamykającej, usyt u o w a n y mimośrodowy mechanizm jej p o o s i o w e g o przesuwu. Każda z probierczych
rur jest zaopatrzona w usytuowane na jej całej długości, w stałej odległości od
siebie, zaczepowe osiowe sworznie, z wykonanymi w nich najlepiej
dwoma przeciwległymi w y -
cięciami promieniowymi. Są one przystosowane do w s p ó ł p r a c y z z a t rzaskowym sprężynowym m e chanizmem uchwytu specjalnego młota w i b r o u d a r o w e g o , prze l o t o w e g o ,
osadzonego w punktach
162 147
4
chwytowych probierczej
rury. Odcinek g ó r n y rury probierczej Jest zao p a t r z o n y u g ó r y w po-
ciągowe strzemię, a odcinek dolny rury probierczej ma zaślepiający go pilot nieprzelotowy,
stożkowy. Istotnym jest nadto według w y nalazku, że przesuwna listwa zamy k a j ą c a Jest w niektórych wykonaniach wynalazku, z a o p a t r z o n a w liczne Jednakowe poosiowa, u m i e s z c z o n e w jednej osi, podłużne, przelotowe okna, odpo w i a d a j ą c e wymiarami probierczymi oknom w y k o n a n y m
w probierczej
rurze dolnej, środkowej
lub górnej
i zastępujące wymi e n i o n e w a h l i w e klapki
zamykające wraz z ich promieniowymi ramionami.
Urządzenie do pobierania próbek pas z y według wynalazku dzięki z a s t o s o w a n i u w nim zespołu specjalnych probierczych rur dolnej, środkowej i górnej, s k o jarzonych ze sobą za pośrednictwem specjalnych sworzniowych złącz przetykowych oraz dzięki z a o p a t r z e n i u ich w liczne probiercze okna z wydzielonymi k o morami probierczymi, utworzonymi poniżej
tych okien,
w licznych miejscach każdego z o d c i n k ó w rur wszystkich trzech typów, jak również dzięki
zastosowaniu zamknięć suwakowych lub za m k n i ę ć odchylnych klapkowych wszy s t k i c h J e d n o c z e ś nie komór probierczych, pozwala na m a k sy m a l n e skrócenie czasu pobierania p r ó b e k p a s z y z w i e lu Jednocześnie poziomów kontrolowanej w a rstwy. Zastosowanie opisanego c h a r a k t e r y s t y c z n eg o
zespołu środków technicznych, pozwala na wykonywanie poboru próbek w jednym miej s c u i czasie, z warstw o grubości do 14 m, co nie było dotąd możliwe przy z a stosowaniu z n a n y c h i
opisanych urządzeń probierczych, opa r t y c h na Polskiej Normie.
Zastos o w a n i e w urzą d z e n i u
według wynalazku specjalnego lekkiego i wysoko w y d a j n e g o wibromłota, e l i m inuje k o n i e czność
stosowania do obsługi skomplikowanych urządzeń mechanicznych transportu pionowego, c z y niąc urządzenie nadającym się do obsł u g i ręcznej przez nie więcej j ak dwie osoby. U r z ą d z e nie dzięki zastosowaniu w nim klapkowych odchylnych zamknięć komór probierczych,
pozwala na
uzyskanie wysokiej pewności s k u t ecznego w y p e ł nienia wszystkich komór paszą, nawet wówczas,
gdy są to pasze o granulacji wiel k o c z ą s t k o w e j
lub też pasze miejscowo zbrylone. Z a s t o s o w a -
nie w innym wykonaniu urządzenia w e d ł u g wynalazku zespołu okien probierczych p r z y s ł a n i a nych przesuwnymi listwami zamykającymi, pozwala zastosować urządzenie do poboru pasz s y p kich lub pasz lekko wilgotnych lub bardzo tłustych /mazistych/. Równoczesne w y p e ł n i a n i e
wszystkich probierczych komór urządzenia w znaczący sposób skraca czas p obrania próbek,
zwłaszcza wówczas, gdy zgodnie z P olską N o r m ą pobrania te mają być w y k o n y w a n e p i ę c i o p u n k towo /"pojedyńcza koperta"/ lub w i e l o k r o t n i e pięciopunktowo /"po d w ó j n a k o p e rta"/ lub / "wieokrotna koperta"/. Zastosowanie w urzą d z e n i u według wynalazku systemu p r z etykowych s p r z ę gów sworzniowych oraz pazurowych z a c z e p ó w płaskich, pozwala na pewne łączenie p o s z c z e gólnych odcinków probierczych rur w z e s p o ł y o dowolnej praktycznie długości, c h a r a k t e r y zujących się brakiem tendencji do s a m o c z y n n e g o rozłączania się w trakcie w i b r o u d a r o w e g o
pogrążania się w warstwę kontrolowanej
paszy.
Wynalazek Jest szczegółowo o p i s a n y na przykładach Jego wykonania i z o b r a z o w a n y na
rysunku, na którym fig. 1 przedstawia u p r o s z c z o n y widok urządzenia w złożeniu, w c z ę ś c i o wym pogrążeniu w sondowaną warstwę paszy,
fig. 2 - szczegół A w przekroju pł a s z c z y z n ą
pionową, w osi symetrii z fig. 1 w y k o n a n i a okna probierczego uchylnego,
fig. 3 - szczegół
B w przekroju płaszczyzną pionową w osi symetrii z fig. 1 innego wykonania okna p r o b i e r czego zasuwanego,
fig. 4 - widok z kie r u n k u C na fig. 3 okna probierczego zasuwanego,
fig. 5-szczegół D wykonania zwieńczenia górnego końca rury probierczej górnej,
fig. 6-prze-
krój płaszczyzną poprzeczną poziomą H-H z fig. 1 szczegółu wykonania mimo ś r o d o w e g o m e c h a nizmu przesuwu poosiowego listwy zamykającej
okna probierczego,
fig. 7 - szczegół E z fig. 1
wykonania górnego zwieńczenia jednego ze środkowych odcinków probierczej
rury,
fig. 8
- szczegół El z fig. 1 wykonania dolnego zwieńczenia jednego ze środkowych o d c i n k ó w p r o bierczej
rury, fig. 9 - szczegół F z fig. 1 w półwidoku-półprzekroju w y k o n ania jedn e g o
z wielu zaczepów młota w i b roudarowego specjalnego przelotowego,
fig. 10 - szczegół G
z fig. 1 wykonania dolnego zakończenia dolnego odcinka probierczej
rury, fig. 11 - widok
z boku miejsca połączenia dwu s ą s i a dujących odcinków listwy zamykającej okna prob i e r c z e
i fig. 12 - przekrój płaszczyzną p o przeczną J -J z fig. 4 urządzenia w wykonaniu z oknami
zasuwanymi.
162 147
5
J ak pokazano na rysunku urządzenie do pobierania próbek paszy ma postać w i e l o d z l e l n e j ,
wysmukłej, cienkościennej
rury zamkniętej od dołu stożkowym n i e przelotowym korkiem zaś l e-
piającym. Urządzenie składa się z j ednego odcinka dolnego probierczej
1, co najmniej Jednego odcinka środkowego takiej samej probierczej
oraz z Jednego odcinka górnego takiej samej probierczej
rury cienkościennej
rury cienkościennej 2
rury cienkościennej 3. Są one sko-
jarzone ze sobą w połączeniu rozłącznym przy pomocy poosiowego czopa cylindrycznego 4,
o sadzonego trwale na jednym z końców odcinka każdej z rur probierczych 1, 2 i 3, i w p r o w a d z o n e g o w pasowaniu ruchomym w centrującą tuleję poosiową 5, osadzoną trwale nierozłącznie na drugim końcu dołączonego odcinka rury probierczej. Tuleja poosiowa 5 Jest z a o p a trzona w przelotowy promieniowy otwór, z osadzonym w nim sworzniem przetykowym 6, mającym
prostokątny rowek 6.1, w który wchodzi koniec płytki, zabezpieczając przed całkowitym w y padnięciem po rozłączeniu rur. S w o rzeń 6 Jest zabezpieczony w położeniu roboczym przy pomocy zatrzaskowego, sprężynowego mechanizmu 7, umieszczonego w osi poosiowego czopa c y lindrycznego 4. Mechanizm ten składa się z zatrzaskowego grzybka 7.1, dociskanego s p r ę żyną 7.2, podpartą gwintowanym korkiem 7.3. Każdy z odcinków probierczej
rury dolny 1,
środkowy 2 i górny 3 Jest zaopatrzony w liczne, jednakowe, poosiowe, umieszczone w j ednej
linii, podłużne probiercze okna 8, wy k o n a n e w ściance rury i stanowiące wlo t y do utwo r z onych wewnątrz rury probierczej
stałej
licznych probierczych komór 9. Są one ograniczone co do
ich pojemności, stałymi osadzonymi we wnętrzu rury przegrodami 10 i zamknięte wah-
liwymi klapkami zamykającymi 11, zamocowanymi obrotowo na jednopunktowych zaczepach 12,
usytuowanych wewnątrz każdej z komór probierczych 9. Każda z w y chylnych klapek 11 ma w e w nętrzne promieniowe ramię 13, którego wo l n y koniec jest osadzony w otworze przesuwnej
listwy zamykającej 14, umocowanej licznymi, jednakowymi, h akokształtnymi zaczepami 15 na
ściance walcowej, na zewnątrz każdej z probierczych rur dolnej 1, środkowej 2 i górnej
3. Listwa zamykająca 14 jest zaopatrzona na końcach w zaczepy pazurowe 16, w pobliżu
których w górnej części każdej z probierczych rur 1 i 2 Jest w y k o n a n y przelotowy otwór
w zaczepie pazurowym i w rurze, z osadzoną w nim wymiennie blokującą kątową, j ednoramienną dźwignią 17. W odcinku górnym probierczej
rury 3 jest na końcu listwy zamykającej
14, usytuowany mimośrodowy mechanizm jej poosiowego przesuwu 18. Każda z probierczych
rur 1, 2 lub 3 jest zaopatrzona w usytuowane na jej całej długości, w stałej odległości
od siebie, łączące osiowe sworznie 19, z wykonanymi w nich, najlepiej dwoma przeci w l e g ł y mi wycięciami promieniowymi 20. Są one przystosowane do w s półpracy z zatrzaskowym s p r ę ż ynowym mechanizmem uchwytu 21 specjalnego przelotowego młota w i broudarowego 22, osadzonego
w punktach chwytowych probierczej
rury. Odcinek górny 3 rury probierczej Jest zaopatrzony
u góry w pociągowe strzemię 23, a odcinek dolny 1 w z a ś lepiający go pilot nieprzelotowy
stoż kowy 24. Niektóre wykon a n i a urządzenia według wynalazku /fig. 3/ mają przesuwną listwę
zamykającą 14 zaopatrzoną w liczne, jednakowe poosiowe, umieszczone w jednej osi, podłużne przelotowe okna 14.1, o dpowiadające wymiarami probierczym oknom 8, wykonanym w p r o bierczej
rurze 1 lub 2 lub 3 i następujące wahliwe klapki zamykające 11 wraz z ich p r o -
mieniowymi ramionami 13. Okna 14.1 są przesunięte w os i rury w stosunku do okien 8.
P r z e d m i o t e m b a d a ń p r z y u ż y c i u u r z ą d z e n i a w e d ł u g w y n a l a z k u jest
jednolite,
to jest
jakościowego,
partie
stanowiąca
tego s a m e g o
ładunek
rodzaju
i klasy j akości,
lub z a w a r t o ś ć j e d n e g o ś r o d k a
ł a d o w n i s t a t k u / lub z m a g a z y n o w a n a w j e d n y m p o m i e s z c z e n i u
kowana
p r z e z j e d e n z a k ł a d p r o d u k c y j n y lub d o s t a r c z o n a
zawsze partie paszy
p r z e d s t a w i o n a do o d b i o r u
transportu /na przykład
i w j e dn ej
p r y ź m i e or az w y p r o d u -
przez jednego dostawcę.
U r z ą d z e n i e jest p r z e z n a c z o n e do p o b i e r a n i a p r ób ek p a s z ze ś r o d k ó w t r a n s p o r t u ,
j ak p o j e m n i k i
k o mo ro we ,
barki,
magazynowych,
takich jak s p i c h r z e k o m o r o w e
U r z ą d z e n i e do p o b i e r a n i a
przedstawionym
luki s t a t k ó w p e ł n o m o r s k i c h m a s o w y c h
próbek
na ry sunku d z i a ł a
takich
środków
i silosy.
paszy według wynalazku w przykładowym wykonaniu
n a s t ę p u j ą c o : w celu p o b r a n i a o d p o w i e d n i e j
czesnych
pr ób z w a r s t w y p a s z y o o k r e ś l o n e j
bierczej
ru ry 1 w u c hw y c i e
s i ę go p i o n o w o w r a z
lub l ą d o w y c h
wysokości,
umieszcza
ilości j e d n o -
się d o l n y o d c i n e k
pro-
s p e c j a l n e g o m ł o t a w i b r o u d a r o w e g o p r z e l o t o w e g o 22 i u s t a w i a
z m ł o t e m w i b r o u d a r o w y m , c z ęś c i o w o z a n u r z a j ą c go w s k u t e k c i ę ż a r u
6
162 147
własnego w pr zypowierzchniowej warstwie badanej paszy. Po włączeniu napędu e l e k t rycznego
specjalnego młota wi b r o u d a r o w e g o z j ednoczesnym ręcznym prowadzeniem probierczej
rury, p o -
grąża się ona s a m o czynnie w warstwie paszy a ż do momentu z e tknięcia się dolnej p o w i e r z c h ni korpusu młota w i b r o u d a r o w e g o z powierzchnię paszy. W trakcie tej operacji okna p r o b i ercze 8 są zamknięte. Po wyłą c z e n i u napędu młota w i b roudarowego dokonuje się j ego ręcznego
podniesienia do góry, do następnego zatrzaskowego zamknięcia na zaczepowym o s i owym s w o r z niu 19 z wycięciami p romieniowymi 20, których rozmieszczenie najkorzystniej w y nosi około
1000 mm. Po całkowitym p o grążeniu w warstwie paszy p i erwszego odcinka probierczej
następuje dołączenie do m e j
rury,
następnego odcinka rury probierczej środkowej 2 lub licznych
następnych odcinków rury probierczej środkowej 2. P r zyłączenie następnych o d cinków środkowych probierczej
rury 2 i powtarzanie ich pogrążania w war s t w i e kontrolowanej paszy,
realizowane jest przy odblokowaniu listwy zamykającej 14 okna 8 w pogrążonym Już odcinku
probierczej rury i blokowaniu Jej na następnym dołączonym odcinku. Jako ostatni p r z y ł ą c z a ny jest odcinek górny probierczej
rury 3, zaopatrzony w mimośrodowy mechanizm 18 o t w i e r a -
nia i zamykania probierczych komór 9 oraz mający specjalne,
kabłąkowe strzemię 23 do e w a -
kuacji całego zestawu urządzenia z warstwy paszy. Po całkowitym pogrążeniu urządzenia
składającego się stosownie do potrzeb z jednego odcinka dolnego probierczej
rury 1, j e d n e -
go lub więcej odcinków środkowych 2 probierczej rury oraz z jednego odcinka górnego p r o bierczej
rury 3, otwiera się okna 8 i napełnia się przez nie komory probiercze 9 paszą,
wszystkie jednocześnie. D o p uszczalne jest wspomagające użycie młota wibroudarowego 22 w
tym celu, przez jego krótkotrwałe włączenie. Po napełnieniu komór 9 okna probiercze 8 z a myka się przez przesunięcia
listwy 14 wzdłuż osi urządzenia i przeprowadza się ewakuację
całości urządzenia przez jego wyciąganie, najlepiej przy pomocy żurawika, dźwigu lub pionowoosiowej wciągarki linowej. Wyciąganie urządzenia przeprowadza się po uprzednim z d j ę ciu zeń młota wibroudarowego. W trakcie wyciągania przeprowadza się demontaż kolejnych
odcinków probierczej
rury, począwszy od odcinków górnego 3. Parametry specjalnego młota
wibroudarowego /to znaczy jego energia uderzenia, waga całkowita i moc napędowego si l n i ka/ są uzależn i one od rodzaju pasz i stawianych przez nie oporów tarcia. Każdy z e l e m e n tów urządzenia według w y n a lazku mający kontakt z pobieranymi próbkami, wymaga z a s t o s o w a nia chemicznych zabiegów odkażających, przy pomocy takich preparatów jakie są d o p u s zczone
do kontaktu ze środkami spożywczymi.
162 147
szcz G
FIG. 5
162 147
szcz. A
FIG. 2
szcz.
B
FIG . 3
FlG.1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
445 Кб
Теги
pl162147b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа