close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL143285B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
OPIS PATENTOWY 143285
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono: 84 10 24
(P. 250160)
Tnt. Cl4 F16H 5/30
Pierwszeństwo
II RZĄD
PATENTOWY
PRL ,
B23Q 5/12
Zgłoszenie ogłoszono: 86 05 06
Opis patentowy opublikowano: 88 04 30
Twórcy wynalazku: Janusz Tryk, Henryk Sobczak
Uprawniony z patentu: Jarocińska Fabryka Obrabiarek „Ponar-Jafo",
Jarocin (Polska)
Urządzenie ułatwiające wzębianie się wieńców przesuwnych
elementów napędowych
Przedmiotem
wynalazku
jest
urządzenie
uła¬
W znanych rozwiązaniach urządzeń ułatwiają¬
cych wzębianie się wieńców przesuwnych elemen¬
tów napędowych, w których, dla zapewnienia pra¬
widłowego zazębienia, następuje impulsowe włą¬
czanie silnika napędowego, występuje szybkie zu¬
żywanie się sprzęgieł i haimiułców, ma również miej¬
sce przeciązawiei, będących w początkowej fazie
twiające wzębianie się wieńców przesuwnych ele¬
mentów napędowych, mające zastosowanie
w bu-
dowiie przekładni zębatych, zwłaszcza skrzynek
prędkości obrabiarek.
Znana jest przekładnia zębata sterowana hydra¬
ulicznie, w której między widełkami przesuwają¬
cymi koła zębate a przemieszczającym je tłoczkiem
zazębiania, zębów. Zastosowanie, w celu obniżenia
umieszczona jest sprężyna ze wstępnym napięciem.
Kiedy podczas przesuwania kół ząb oprze się o
ząb, nastąpi odkształcenie sprężyny akurnulujące
energię wystarczającą do szybkiego zazębienia się
obrotów wałów napędowych, dodatkowego silni¬
ka i przekładni redukującej wymaga znacznego
rozbudowania skrzynki [ganzekładniiowej.
Calem wynalaizku jest wyeliminowanie tych nie¬
dogodności i przedstawienie rozwiązania prostego
urządzenia ułatwiającego wzębianie się wieńców
10
kół w chwili włączenia obrotów.
Ponadto, znane są rozwiązania
urządzeń uła¬
twiających wzejbiamie się wieńców kół zębatych,
spotykane zwłaszcza w ciężkich obrabiarkach, po¬
legające na stosowaniu oddzielnego silnika z do¬
15 przesuwnych elementów napędowych, eliminujące¬
go impulsową pracę silnika napędowego.
Wynalazek polega na tym, że w płaszczyźnie
osadzonego na stałe na wale napędowym koła zę¬
batego, stycznie do wieńca zębatego, umieszczona
datkową przekładnią redukcyjną, który w okresie
przesuwania
kół zębatych nadaje wałom
napędo¬
wym powolny ruch obrotowy.
Znane jest również rozwiązanie hydraulicznego
20 jest zębatka, połączona z elementem wykonaw¬
sterowania napędu wrzeciona obrabiarki, w* któ¬
meintem sterowania w postaci rękojeści. Zazębianie
rym zatrzaski określające prawidłowe
się zębatki i współpracującego z nią koła zębate¬
go następuje tylko po wychyleniu jej ze skiraj-
ustawienie
widełek powiązane są z rozdzielaczami,, które, w
przypadku natrafienia ząb na ząb podczas prze¬
suwanią kół, powodują takie przesiterowanie roz¬
dzielaczy regulujących pracę silnika napędzającego
wrzeciono,
że
następuje pulsacyjne
25
nego, wyjściowego,
położenia,
co wywołuje się
wówczas, kiedy podczas przełączania kół zębatych
przeikłafdini ząb trafi na ząb.
włączanie* o-
brotów tego silnika do czasu właściwego przesu¬
nięcia widełek.
143 285
czym układu sterowania w poistaci silnika lub ele-
30
Zębatka, osadzona na tłoczysku isilnika hydra¬
ulicznego, ma postać walca obrotowego o tworzącej w kształcie profilu zębatki.
143 285
Przedmiot wynalazku uwidoczniony jesit w przy¬
kładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1
przedstawia przekrój
skrzynki
przekładniowej
6, 8 i 10, 11 wałów napędowych 2 i 4 co umoż¬
liwia zazębianie się wieńców kół zębatych, isprzęgieł zębaltych lub sprzęgieł kłowych, znajdujących
• się na tych wałach. Drugie tłoczysko 20 silnika
hydraulicznego naciska w skrajnym, wyjściowym,
wacttuż■o^|W^6w.!ni£^pędidiwy<ih, a filg. 2 — przekrój
te:f kfełzyJńildi powiieirzchinią A—A, poprowadzoną w
płaszczyznach prostopadłych
równoległych do
położeniu, na element wykonawczy łącznika elek-
osi, ^w tym'przez oś silnika hydraulicznego urzą-
i
3 i 4. Na końcu wału napędowego' 2 znajduje Się,
ifcrycznego, umieszczonego w układzie elektrycz¬
nym sterowania pracą silntika napędu, połączone¬
go ze skrzynią przekładniową.
Urządzenie ułatwiające wzęjbianie się wieńców
przesuwnych elementów napędowych zostaje uru¬
chomione tylko w przypadku kiedy podczas prze¬
nasunięte na umieszczony w kanałku iwiału wpust
łączania
5, koło zębate 6, zabezpieczone przed przesunię¬
ciem pierścieniem, osadczym 7. Z kołem tym za¬
zębia się koło zęjbate 8 osadzone na wdelowypuśicie
9 wału napędowego 3. Na drugim końcu wielowypustu 9 znajduje s>ię koło zębate. 10, zazębiające
trafi na ząb, wówczas sygnał z elementu stero¬
wania kontrolującego prawidłowe położenie prze¬
suwanego elementu napędu spowoduje wahadło¬
wą pracę silnika ^hydraulicznego.
Przy stałym naporze na siebie zazębianych ele¬
mentów napędowych, i łagodnym ruchu obro¬
towym wałów, wywołanym posuwisto-zwrotnym -
ó^segia iułajtwiająoegc* wzęjbianie się wieńców przes*Jwriycn"~eTementów napędowych. ,
.
'
■
W korpusie 1 skrzynki przekładniowej osadzo¬
ne są, ma łożyskach tocznych, wały napędowe 2,
się z kołem zębatym
10
15
11, osadzonym na wielowy-
puście wału napędowego 4 i zabezpieczonym pier¬
ścieniem osadczym 12. Między kołami zębatymi 8
i 10 umieszczona jest, na powierzchni zewnętrz¬
nej wiiełowypuistu 9 wału napędowego 3- tuleja 13,
~20
czone
przed
przesuwaniem
się
wkrętem
umiszczonym
15
w
i
nych, i osadzonych na stałe na wałach, elemenltow
25
ka-
nałku wykonanym w tulei 13.
W płaszczyźnie prostopadłej do osi wału napę¬
dowego/3,
wieńca koła zębatego 14, znajduje się oś dtwu- 30
tłoćzyskowego silnika hydraulicznego. Cylinder
siikiiika hydraulicznego posiada walcowy stopień,
którego powierzchnia czołowa przylega do ścianki
korpusu 1 skrzynki przekładniowej, a powierzch¬
nia walcowa wsunięta jest w wykonany w tej 35
śctbance otwór. Na końcu tłoczyslfca 17 silnika hy¬
drauliicznego, wchodzącym do środka skrzynki
przekładniowej, • umieszczony jest walec obrotowy
18 o tworzącej- w kształcie profilu zębatki współ¬
obrotowy 18 nie zazębia się z kołem zębatym
napędowych. Wahadłowa praca silnika hydraulicz¬
nego ustanie jeśli właściwie zazębione przesuwne
elementy napędowe spowodują przesterowanie ele¬
mentu układu sterowania kontrolującego prawidło¬
we położenie tych elementów. Silnik napędowy po¬
łączony ze skrzynią przekładniową włączy się tyl¬
.przechodzącej w połowię szerokości
pracującej z kołem zębaltym 14, przy ^ czym oś
profilu zębatki jest styczna, do koła podziałowe¬
go wieńca koła zębatego 15. W jednym skrajnym
połoienau tłoka 19 silnika hyidraulicznego walec
elementów napędowych, ząb
ruchem zębatki, następuje zazębianie się. przesuw-%
' a na niej osadzone jest koło zębate 14" zabezpie^
przed • obrotem wpustem 16,
przesuwnych
ko wtedy kiedy tłoczysko silnika hydraulicznego
naciska na element wykonawczy łącznika elek¬
trycznego, umieszczonego w układzie elektrycznym
sterowania pracą tego silnika.
Zastrzeżenia patentowe
1. Urządzenie ułatwiające wzębianie się wieńców.
przesuwnych elementów ^ napędowych, znamienne
tym, że w płaszczyźnie koła zęjbatego <14X osadzo^
nego na stałe na wale
40
napędowym
<3), stycznie
ido jego wieńca, umlieszczona jest zębatka, połączo¬
na z elementem wykonawczym układu sterowania
w poisitatci silnika lub elementem sterowania W po¬
staci rękojeści, przy czym zazębianie się zębatki
14.
i współpracującego z nią koła zębatego
(14)
na-
Jesit to położenie wyjściowe tłoka 19. 45
Po wydhyleniu tłoka 19 z położenia wyjściowe¬
go oraz w drugim skrajnym położeniu ^ elementy
istępuje tylko po wychyllenliu jej ze skrajnego po¬
łożenia wyjściowego.
2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym,
te t zazębiają się i ruch zębatki powoduje obrót
że zębatka osadzona jest na tłoczysku (17) silnika
koła 14 a wraz z niim wału napędowego 3
oraz,
powiązanych z nim za pomocą par kół zębatych
hydraulicznego
50
i
ma
postać
obrotowego
(18) ó tworzącej w kształcie profilu zębatki.
walca
143 285
Fig. 1
Fig.2
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
445 Кб
Теги
pl143285b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа