close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL143399B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
OPIS PATENTOWY
143 399
LUDOWA
Patent dodatkowy
do patentu nr
Int. CL4 C08L 77/02
Zgłoszono:
83 05 28
(P. 242263)
Pierwszeństwo
URZĄD
Zgłoszenie ogłoszono:
84 12 17
PATENTOWY
PRL
Opis patentowy opublikowano: 88 11 30
Twórcy wynalazku: Stefan Wyrobek, Włodzimierz Stępień
Uprawniony z patentu: Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „POLON"
Zakład Urządzeń Dozymetrycznych,
Bydgoszcz (Polska)
Tworzywo o własnościach tłumiących promieniowanie własne,
przeznaczone do wytwarzania obudów dozymetrów i elementów optycznych
Przedmiotem wynalazku jest tworzywo, o własnościach tłumiących promieniowanie, które
może mieć zastosowanie do wytwarzania obudów dawkomierzy radiofotoluminesccncyjnych,
przeznaczonych do dozymetrii promieniowania jonizującego, lub do wytwarzania komór czujek
optycznych, przeznaczonych do samoczynnej sygnalizacji świetlnej.
Obecnie do wytwarzania tych elementów stosuje się tworzywo składające się z poliamidu 6 i
mączki szklanej, dodawanej w ilości 25-30% w stosunku do poliamidu. Elementy wykonane z tego
tworzywa wykazują dużą emisję własną promieniowania. Wielkość tej emisji, mierzona układem
pomiarowym z fotopowielaczem, wyrażona w jednostkach umownych, wynosi 15-20. Takiduży
stopień emisji własnej promieniowania powoduje, że odczyty przy pomiarze promieniowania
jonizującego, w dawkomierzach radiofotoluminescencyjnych są błędne. Szczególnie przy dawkach
mierzonych na poziomie wartości odpowiadających tysięcznym sieverta. Niekorzystny efekt emisji
własnej pojawia się szczególnie w trakcie odczytu, przy oświetleniu detektora i przylegających do
niego ścian obudowy, strumieniem promieniowania nadfioletowego. Również wykonane z tego
tworzywa komory optyczne, do urządzeń fotoelektrycznych, emitując własne promienie w trakcie
pomiaru, powodują błędne zadziałanie fotoelementów. Wystarczy niewielkie okolicznościowe
naświetlenie do zadziałania układu z nieodwracalnym skutkiem.
Celem wynalazku jest opracowanie takiego tworzywa, z którego wytworzone elementy nie
będą wykazywać tak dużej emisji własnej w warunkach pracy. Cel ten został osiągnięty przez
zastosowanie do wytwarzania tych elementów tworzywa według wynalazku. Stwierdzono, że jeżeli
do tworzywa opartego na poliamidzie 6 i mączce szklanej dodaje się niewielką ilość sadzy,
otrzymuje się tworzywo o dobrych własnościach tłumiących promieniowanie własne.
Tworzywo według wynalazku stanowi mieszaninę poliamidu 6 w ilości 75 części wagowych,
25-30 części wagowych mączki szklanej i 0,5-1,0 części wagowych sadzy.
Zaletą tworzywa według wynalazku jest to, że elementy wykonane z tego tworzywa obniżają
wielkość emisji własnej promieniowania, mierzonego w jednostkach umownych do 5. Powoduje to
możliwość pomiaru promieniowania jonizującego z dokładnością 30% oraz prawidłowe zadziała-
1
143 399
nie fotoelementów. Sadza w tym zestawie dodawana w ilości około 0,5 części wagowych, nie spełnia
roli wypełniacza, lecz tłumi pojawiające się przy pomiarze świecenie własne obudowy detektora w
dozymetrze i świecenie własne komory optycznej, co ma duże znaczenie w urządzeniach
sygnalizacji świetlnej. Prawidłowy odczyt dawki promieniowaniajonizującego zabezpiecza przedjej
przekroczeniem, natomiast niezawodne działanie urządzeń fotooptycznych chroni przed niebez¬
pieczeństwem np. pożaru. Tworzywo z ilością sadzy przekraczającą jeden gram sadzy traci wska¬
zane właściwości tłumiące.
Sposób według wynalazku charakteryzują poniższe przykłady nie ograniczając jego
stosowania.
Przykład I. Do mieszalnika dodaje się 740 g poliamidu 6,260 g mączki szklanej i 0,7 g sadzy
technicznej. Wszystko miesza się mechanicznie do uzyskania jednolitej masy. Otrzymaną zawiesinę
suszy się w temperaturze 60°C przez 12 godzin. Następnie masę wtryskuje się w znany sposób do
formy obudowy dawkomierza radiofotoluminescencyjnego. Po wyjęciu z formy, obudowę stosuje
się w dalszym procesie produkcyjnym. Dawkomierz z taką obudową tłumi światło własne obu¬
dowy, przy czym wielkość tego tłumienia mierzona w jednostkach umownych wynosi 6.
Przykład II. Do mieszalnika dodaje się 740g poliamidu 6, 260 g mączki szklanej i 1,5g
sadzy technicznej. Postępując jak w przykładzie I otrzymano obudowę, w której wielkość świecenia
wynosi 20.
Przykład III. Do mieszalnika dodaje się 740 g poliamidu 6, 260 g mączki szklanej i 0,66 g
sadzy. Postępując jak w przykładzie I otrzymujemy obudowę o własnościach emisji własnej 5.
Zastrzeżenie patentowe
Tworzywo o własnościach tłumiąc) eh promieniowanie własne, przeznaczone do wytwarzania
obudów dozymetrów i elementów optycznych, z poliamidu 6 i mączki szklanej, znamienne tym, że
zawiera od 0,5 do 1,0 części wagowych sadzy technicznej, 75 części wagowych poliamidu 6 i 25 do 30
części wagowych mączki szklanej.
Pracownia Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 egz
Cena 220 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
224 Кб
Теги
pl143399b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа