close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL143521B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
OPIS PATENTOWY
143 521
LUDOWA
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono:
85 09 26
Int. Cl.4 C22C1/06
Pierwszeństwo
URZĄD
Zgłoszenie ogłoszono:
C22B 7/00
(P. 255524)
CZY1SLNIA
86 05 06
U .^cki Potemowsoo
>
v
**■
fi tl» - łj
PATENTOWY
PRL
Opis patentowy opublikowano: 88 12 31
Twórcywynalazku: Zdzisław Radzikowski, Marian Ćwienk, Adam Orłowski
/ Alojzy Pniok, Kazimierz Kraus, Helmut Sznajder
Uprawniony z patentu: Zakłady Metalurgiczne "Silesia",
Katowice (Polska)
Sposób wytwarzania odlewniczego stopu cynkowo - aluminiowo - magnezowego
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania odlewniczego stopu cynkowo - aluminiowo
- magnezowego, przeznaczonego zwłaszcza na odlewy kierowane do procesu galwanizacji.
Znany sposób wytwarzania stopów odlewniczych cynkowo - aluminiowo - magnezowych
zawierających 3,9 - 4,3% wagowych aluminium, 0,03 - 0,06% wagowych magnezu, reszta cynk,
polega na tym, że cynk o czystości 99,995% wagowych stapia się razem z magnezem i aluminium, a
następnie stop odlewa się we wlewki.
Istotą rozwiązania jest sposób wytwarzania odlewniczego stopu cynkowo - aluminiowo
-magnezowego z materiałów wtórnych występujących w postaci odpadów i wybraków powstają¬
cych przy produkcji blach cynkowych chemigraficznych dojednostopniowego trawienia, odpadów
w postaci zużytych form drukowych cynkbwych oraz odpadów pochodzących z produkcji alumi¬
niowych blach offsetowych, polegający na tym, że materiały wtórne miesza się w wymaganym
stosunku i stapia w znanym piecu płomieniowym o wyłożeniu ceramicznym. Po stopieniu prowadzi
się proces usuwania zanieczyszczeń występujących w odpadach w postaci: elektrokorundu, węglika
krzemu, stearyny, żywicy, wapna wiedeńskiego, pigmentów i barwników lakierniczych, dwutlenku
tytanu, polialkoholu winylowego usieciowanego solami chromu, tlenków i węglanów cynku,
tlenków aluminium, za pomocą rafinatora zawierającego: 40 -48% wagowych polistyrenu, 40 - 48%
wagowych chlorku amonowego i 4 - 20% wagowych chlorku cynkowego. Po usunięciu wszystkich
zanieczyszczeń przetrzymuje się kąpiel metalową najkorzystniej w temperaturze do 500°C przez
okres do 6 godzin, po czym odlewa się gotowy stop do form odlewniczych.
Sposób wytwarzania odlewniczego stopu cynkowo - aluminiowo - magnezowego według
wynalazku umożliwia racjonalne zagospodarowanie materiałów wtórnych, a otrzymany stop
posiada nieoczekiwanie wyższe walory użytkowe od stopu otrzymywanego z czystych składników,
zwłaszcza w zakresie przydatności odlewów wykonanych z tego stopu do procesu galwanizacji.
Sposób wytwarzania odlewniczego stopu cynkowo - aluminiowo - magnezowego według
wynalazku został przedstawiony w poniższym przykładzie wykonania.
Do odpadów i wybraków powstających przy produkcji cynkowych blach chemigraficznych do
jednostopniowego trawienia oraz odpadów w postaci zużytych cynkowych form drukowych,
2
143 521
zawierających 0,1% wagowych aluminium, 0,05% wagowych magnezu, reszta cynk, dodano 5%
wagowych odpadów powstających przy produkcji aluminiowych blach offsetowych zawierających
99,7% i stopiono w znanym piecu płomiennym o wyłożeniu ceramicznym w temperaturze 500°C.
Po stopieniu odpadów prowadzono proces usuwania zanieczyszczeń zawartych w odpadach w
postaci elektrokorundu, węglika krzemu, stearyny, żywicy, wapna wiedeńskiego, pigmentów i
barwników lakierniczych, dwutlenku tytanu, polialkoholu winylowego usieciowanego solami
chromu i resztkami farby drukarskiej, tlenków i węglanów cynku oraz tlenków aluminium. W tym
celu rafinator zawierający: 40% wagowych polistyrenu, 40% wagowych chlorku amonowego i 20%
chlorku cynkowego, w postaci proszku umieszczono w żelaznym pochromowanym cylindrze
mającym w ścianach otwory o średnicy około 3 mm. Następnie zamknięty cylinder zanurzono
głęboko w kąpieli metalowej. Nastąpiło silne burzenie się kąpieli, co spowodowało wypływanie
wszystkich zanieczyszczeń na powierzchnię kąpieli w postaci żużla. Zanieczyszczenia te zgarniano z
powierzchni kąpieli i powtarzano proces rafinacji do momentu całkowitego usunięcia zanieczy¬
szczeń, to jest do momentu zaniku wypływającego na powierzchnię żużla. Po procesie rafinacji w
celu ujednorodnienia stopu przetrzymano kąpiel metalową w temperaturze 500°C przez okres 6
godzin, a następnie odlano gotowy stop do form odlewniczych.
Zastrzeżenia
patentowe
Sposób wytwarzania odlewniczego stopu cynkowo - aluminiowo - magnezowego, znamienny
tym, że materiały wtórne w postaci odpadów i wybraków pochodzących z produkcji blach cynko¬
wych chemigraficznych do jednostopniowego trawienia i/lub odpadów w postaci zużytych form
drukowych cynkowych, oraz odpadów pochodzących z produkcji aluminiowych blach offseto¬
wych, miesza się w wymaganym stosunku i stapia w piecu płomiennym, a następnie rafinuje się
rafinatorem zawierającym: 40-48% wagowych polistyrenu, 40 - 48% chlorku amonowego i 4 - 20%
chlorku cynkowego do momentu całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, a po rafinacji przetrzy¬
muje się kąpiel metalową najkorzystniej w temperaturze do około 500°C przez okres do 6 godzin,
po czym odlewa się gotowy stop do form odlewniczych.
Pracownia Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 egz.
Cena 220 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
243 Кб
Теги
pl143521b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа