close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL143774B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
OPIS PATENTOWY
143 774
Patent dodatkowy
do patentu nr
Int. Cl.4 C10G 73/38
Zgłoszono:
85 05 20
(P. 253545)
Pierwszeństwo
URZĄD
Zgłoszenie ogłoszono:
87 01 12
^ Ma fiatBHKy
*-**
#1
PATENTOWY
PRL
Opis patentowy opublikowano: 89 01 31
Twórcywynalazku: Franciszek Steinmec, Tomasz Szczurek, Władysław Wójcik
Uprawniony z patentu: Instytut Technologii Nafty,
Kraków (Polska)
Sposób wytwarzania kompozycji woskowej
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kompozycji woskowej, przeznaczonej do
wytwarzania środków ochrony czasowej metali, szczególnie suchopowłokowych oraz jako skład¬
nik modyfikujący własności w kompozycjach stałych węglowodorów naftowych.
Znany jest sposób wytwarzania wosków na drodze utlenienia stałych węglowodorów parafi¬
nowych wydzielonych z ropy naftowej, prowadzący do przemiany części węglowodorów parafino¬
wych w kwasy tłuszczowe, estry i laktony. Tak wytworzony produkt w szeregu zastosowaniach
zastępuje woski pochodzenia naturalnego. Typowy okres utlenienia stałych węglowodorów para¬
finowych polega na poddaniu ich przedmuchiwaniu gazem zawierającym tlen, najczęściej powie¬
trzem w temperaturze 100-150°C w obecności katalizatorów zwykle nadmanganianu potasu.
Węglowodory parafinowe poddawane utlenianiu powinny być głęboko odolejone i rafinowane,
ponieważ obecność węglowodorów aromatycznych hamuje proces utleniania, poprzez tworzenie
się w wyniku następczych procesów inhibitorów utlenienia typu fenolowego. W zależności od
głębokości utlenienia otrzymuje się produkty o różnej liczbie kwasowej i zmydlenia.
Znany jest z opisu patentowego nr 137 301 sposób wytwarzania wosków poprzez poddanie
utlenieniu powietrzem w wysokiej temperaturze wobec naftenianu manganu, zawierającego 4-12%
oleju, gaczu pozostałościowego naftowego lub oczyszczonych osadów parafinowych, wydzielo¬
nych z ropy naftowej. Utlenianie prowadzone jest w temperaturze rzędu 190°C do uzyskania liczby
zmydlenia około 28 mg KOH/g i liczby kwsaowej około 1 mg KOH/g. Uzyskany wosk zawiera
estry, laktony i bardzo małą ilość kwasów karboksylowych.
Istota wynalazku polega na utlenianiu kompozycji stałych węglowodorów naftowych oraz
nieoczyszczonego ataktycznego polipropylenu lub kopolimeru propylenowo-etylenowego, do uzy¬
skania wosku zawierającego estry, laktony i kwasy karboksylowe nisko i wysokocząsteczkowe.
Według wynalazku kompozycję zawierającą 40—95, korzystnie 60—90 części masowych gaczu pozo¬
stałościowego naftowego i (lub) oczyszczonych osadów parafinowych wydzielonych z ropy nafto¬
wej o zawartości oleju 1-30%, korzystnie do 12% i 5-60, korzystnie 10-40 części masowych
nieoczyszczonego ataktycznego polipropylenu i (lub) kopolimeru propylenowo-etylenowego, uzy¬
skiwanego jako produkt odpadowy w produkcji polipropylenu stereoregularnego, poddaje się
2
143 774
utlenieniu w obecności znanych katalizatorów utlenienia, korzystnie rozpuszczalnych w utlenionej
kompozycji związków manganu dodanych w ilości 0,001-2, korzystnie 0,01-1 części masowych w
przeliczeniu na utlenioną kompozycję, przy czym utlenianie prowadzi się gazem zawierającym tlen,
korzystnie powietrzem w temperaturze 140-220°C, korzystnie 160-200°C, do uzyskania liczby
zmydlenia 10-100, korzystnie 25-85 mg KOH/g i liczby kwasowej 3-60, korzystnie 15-50 mg
KOH/g a następnie korzystnie poddaje zmydleniu wodorotlenkiem wapnia wprowadza znane
dodatki i rozpuszcza w frakcji naftowej o zakresie temperatur wrzenia 110-240°C. Do utleniania
stosuje się gacz pozostałościowy otrzymany w procesie rozpuszczalnikowego odparafinowania,
odasfaltowanej i rafinowanej selektywnie pozostałości próżniowej po destylacji ropy naftowej.
Pozostałość podestylacyjną odasfaltowuje się najczęściej propanem oraz rafinuje selektywnie
furfurolem.
Stosowane do utleniania osady parafinowe mogą pochodzić ze zbiorników magazynowych
ropy naftowej, gdzie wytrącają się na dnie lub jako osady z odwiertów ropy naftowej. Osady
prafinowe przed utlenieniem powinny być oczyszczone od wody, zanieczyszczeń mechanicznych i
poddane destylacji w celu usunięcia węglowodorów wrzących poniżej temperatury 400°C. Osady
parafinowe wydzielone zwłaszcza z rop parafinowo-asfaltowych zawierają znaczne ilości związków
asfaltowo-żywicznych, które są niepożądane w procesie utlenienia. W związku z tym celowe jest
usunięcie związków asfaltowo-żywicznych w znany sposób na drodze odasfaltowania rozpuszczal¬
nikowego, rafinacji chemicznej lub adsorpcyjnej. Polipropylen ataktyczny lub kopolimer propylenowo-etylenowy uzyskiwanyjako odpad w produkcji polipropylenu stereoregularnego powinien
zawierać minimum 3%, korzystnie powyżej 8% frakcji nierozpuszczalnej w n-heksanie.
Jako katalizatory procesu utlenienia mogą być stosowane nafteniany manganu, mydła man¬
ganowe wyżej cząsteczkowych kwasów tłuszczowych, nadmanganian potasu.
Wytworzony w procesie utleniania wosk korzystnie poddaje się procesowi zmydlania wodo¬
rotlenkiem wapnia. Wodorotlenek wapnia wprowadza się do utlenionej mieszaniny bezpośrednio
po zakończeniu procesu utleniania. Stosuje się w tym celu wytworzony metodą suchego gaszenia
tlenku wapnia wodorotlenek wapnia, zawierający poniżej 5% wody. Proces zmydlania prowadzi się
mieszając kompozycję powietrzem. Po zakończeniu procesu zmydlania korzystnie wprowadza się
frakcje naftową o temperaturze wrzenia 110-240°C, korzystnie 160-200°C i prowadzi się proces
rozpuszczania.
Proces zmydlania wodorotlenkiem wapnia może być również prowadzony w roztworze
utlenionego wosku w frakcji naftowej. Do wytworzonej kompozycji korzystnie wprowadza się
znane dodatki przeciwkorozyjne, adhezyjne, wypierające wodę i inne. Otrzymana sposobem
według wynalazku kompozcyja może być używana jako składnik modyfikujący w kompozycjach
stałych węglowodorów naftowych lub do wytwarzania powłok ochronnych na powierzchniach
metalowych pokrytych powłoką lakierową, lub bez lakieru. Nakładana może być w postaci ciekłej
po stopieniu lub w postaci roztworu w frakcji naftowej. Może być stosowana również jako składnik
kompozycji ochronnej wraz z innymi znanymi substancjami służącymi do wytwarzania środków
ochrony czasowej metali.
Przykład I. Do utlenienia stosowano kompozycje zawierającą: 38,2 części masowych gaczu
pozostałościowego o temperaturze kropienia 73°C. penetracji w temperaturze 25°C 81 mm/10 i
zawartości oleju 2,8%, otrzymanego z procesu odparafinowania rozpuszczalnikowego, odasfalto¬
wanej propanem a następnie rafinowanej furfurolem pozostałości próżniowej z destylacji ropy
parafinowo-asfaltowej, 16,3 części masowych nieoczyszczonego polipropylenu ataktycznego,
zawierającego 10,7% frakcji nierozpuszczalnej w n-heksanie, stanowiącego produkt odpadowy w
produkcji polipropylenu stereoregularnego oraz 0,5 części masowej naftenianu manganu. Całość
podgrzano do temperatury 190°C a następnie przedmuchiwano powietrzem utrzymując tą tempe¬
raturę. Utlenianie prowadzono przez 36 godzin. Uzyskano utleniony wosk o własnościach: liczba
zmydlenia 56,3 mg KOH/g, liczba kwasowa 19,7 mg KOH/g, temperatura kropienia 74°C, pene¬
tracja w temperaturze 25°C 39 mm/10.
Do uzyskanego utlenionego wosku bezpośrednio po zakończeniu utleniania wprowadzono
porcjami 1,5 części masowych wodorotlenku wapnia o zawartości wody 1,8%, przepuszczając
powietrze w temperaturze 180°C przez zmydloną kompozycję. Po przereagowaniu wodorotlenku
wapnia uzyskaną kompozycję woskową przetłoczono do mieszalnika zawierającego 52,5 części
143 774
3
masowych benzyny łąkowej o temperaturze wrzenia 163-198°C i 1,0 części masowych alkilobenze-
nosulfonianu wapnia o masie cząsteczkowej grupy sulfonianowej 513, mieszając do całkowitego
rozpuszczenia.
Przykład II. Do utlenienia stosowano kompozycję zawierającą: 58 części masowych osa¬
dów parafinowych wydzielonych z ropy naftowej podczas jej składowania w zbiornikach magazy¬
nowych, poddanych odwirowaniu w stanie ciekłym w celu oddzielenia wody i zanieczyszczeń
mechanicznych, oddestylowaniu składników wrzących w temperaturze do 490°C oraz odasfaltowaniu propanem 41,7 części masowych nieoczyszczonego ataktycznego kopolimeru propylenowoetylenowego, zawierającego 27,4% frakcji nierozpuszczalnej w n-heksanie, stanowiącego produkt
odpadowy w produkcji kopolimeru propylenowo-etylenowego stereoregularnego oraz 0,3 części
masowych nadmanganianu potasu. Całość podgrzano do temperatury 185°C a następnie przed¬
muchiwano powietrzem przez 55 godzin utrzymując tą temperaturę. Uzyskano utleniony wosk o
własnościach: liczba zmydlenia 22,5 mg KOH/g, liczba kwasowa 10,3 g KOH/g, temperatura
kropienia 85°C, penetracja w temperaturze 25°C 52 mm/10.
Zastrzeżenie patentowe
Sposób wytwarzania kompozycji woskowej przy zastosowaniu procesu utlenienia węglowo¬
dorów w obecności znanych katalizatorów utlenienia, znamienny tym, że kompozycję 40-95,
korzystnie 60-90 części masowych gaczu pozostałościowego naftowego i (lub) oczyszczonych
osadów parafinowych wydzielonych z ropy naftowej o zawartości oleju 1-30%, korzystnie do 12^ i
5-60, korzystnie 10-40 części masowych nieoczyszczonego ataktycznego polipropylenu i (lub)
kopolimeru propylenowo-etylenowego, uzyskiwanegojako produkt odpadowy w produkcji polip¬
ropylenu stereoregularnego, poddaje się utlenieniu w obecności znanych katalizatorów utlenienia,
korzystnie rozpuszczalnych w utlenianej kompozycji związków manganu dodanych w ilości
0,001-2, korzystnie 0,01-1 części masowych w przeliczeniu na utlenianą kompozycję, przy czym
utlenienie prowadzi się gazem zawierającym tlen, korzystnie powietrzem w temperaturze
140-220°C, korzystnie 160-200°C, do uzyskania liczby zmydlenia 10-100, korzystnie 25-85 mg
KOH/g i liczby kwasowej 3-60, korzystnie 15-50 mg KOH/g a następnie korzystnie poddaje
zmydleniu wodorotlenkiem wapnia, wprowadza znane dodatki i rozpuszcza w frakcji naftowej o
zakresie temperatur wrzenia 110-240°C.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
433 Кб
Теги
pl143774b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа