close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL143953B1

код для вставкиСкачать
OPIS PATENTOWY 143 953
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
CZYTELNIA
Patent dodatkowy
do patentu
ł)rzę& Powłntew*g0
NU't> tatuuj <ą ^^
Zgłoszono: 84 07 20
/P#248854/
InL Cl.4
Pierwszeństwo:
C04B 18/12
URZĄD
PATENTOWY
Zgłoszenie ogłoszono:
PRL
86 01 28
Opis patentowy opublikowano: 88 11 30
Twórca wynalazkut
Mieczysław Mularczyk
Uprawniony z patentu*
Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice /Polska/
SPOSÓB PRZERÓBKI BEZWĘGLOWEGO WYSOKOPOROWATEGO
ŁUPKU PALONEGO
Przedniotem wynalazku Jest sposób przeróbki bezwęglowego wysokoporowatego łupku pa¬
lonego*
Bezwęglowe wysokoporowate łupki palone otrzymuje się. przez długotrwałe wypalanie w
atmosferze utleniającej w temperaturze poniżej 1200°C, na przykład w piecach szybowych,
na taśmach spiekalniczych albo w mlelerzach koncentratu łupkowego uzyskanego w procesie
odżelezianla wypalonego wstępnle-magnetyzująco w temperaturze 600-700°C łupku surowego*
W temperaturze poniżej 1200°C nie następuje spiekanie substancji ilastej koncentra¬
tu i związane z nim zamykanie porów powstających wskutek dehydratacji minerałów ilastych
1 wskutek postępującego odpowlerzchniowo wypalania węgla zdyspergowanego w substancji
ilastej* Otwarte pory umożliwiają dyfuzję powietrza do wnętrza ziarn i dzięki niej nastę¬
puje korzystne całkowite spalanie węgla* Lupek palony posiada korzystną niską stratę pra¬
żenia 0,3-0,5% 1 wysoką porowatość otwartą 16-2b%*
Znany Jest z opisu patentowego PRL nr 139
138 sposób przeróbki łupku przywęglowego,
polegający na tym, że z bezwęglowego wysokoporowatego łupku palonego, otrzymanego przez
wypalenie w temperaturze poniżej 1200°C w plecach szybowych 1 na taśmach spiekalniczych,
koncentratu łupkowego uzyskanego w procesie odżelaziania wypalonego wstępnie w tempera¬
turze 600-700°C łupku surowego wydziela się popiół pozostały po spaleniu węgla ziarnis¬
tego 1 następnie wypala w piecu obrotowym w temperaturze powyżej 1450°C dla uzyskania po¬
rowatości otwartej poniżej
12%*
Celem wynalazku Jest obniżenie zawartości związków żelaza F©2°3 w *uPku palonym*
Cel ten osiągnięto przez wydzielanie z łupku palonego ziarn magnetycznych*
Nieoczekiwanie stwierdzono, że w niektórych ziarnach bezwęglowego wysokoporowatego
łupku palonego można wzbudzać własności magnetyczne poprzez jego wypalanie w temperatu¬
rze powyżej topliwości związków żelaza lub Ich połączeń z substancją ilastą*
Sposób przeróbki bezwęglowego wysokoporowatego łupku palonego według wynalazku,
polega na tym, że pozbawiony popiołu bezwęglowy wysokoporowaty łupek palony, posiadają¬
cy 0,3-0,5% stratę prażenia i porowatość otwartą powyżej 16%, otrzymany przez wypalenie
14$ 953
2
w temperaturze poniżej 1200 C koncentratu łupkowego, wypala się w piecu obrotowym w tem¬
peraturze 1500-1700 C, rozdrabnia się albo nie i następnie odżelazia się na elektromagne¬
sach w
polu magnetycznym o natężeniu
160000-320000 A/m*
W sposobie według wynalazku bezwęglowy wysokoporowaty łupek palony wypala się w tem¬
peraturze leżącej w przedziale pomiędzy temperaturą topliwości tlenków żelaza lub połączeń
chemicznych tworzonych przez tlenki żelaza i substancję ilastą koncentratu, a temperaturą
pęczenlenia substancji
ilastej,
ochładza i odżelazia na elektromagnesach. W czasie wypa¬
lania w tej temperaturze, to jest w granicach 1500-1700°C, w ziarnach łupku zawierających
2-5% Feo°3 równomiernie rozproszonego i które dzięki temu rozproszeniu nie nabyły w proce¬
sie wstępnego wypalania łupku surowego w temperaturze 600-700°C potrzebnych własności mag¬
netycznych dla wydzielenia ich przez elektromagnesy i nie
zostały wydzielone w procesie
odżelaziania po wstępnym wypaleniu, następuje migracja z wnętrza na powierzchnię zlarn
stopionych albo termoplastycznych połączeń chemicznych utworzonych przez tlenki żelaza lub
ich połączenia z substancją ilastą. Migrację fazy ciekłej i termoplastycznej powodują siły
ściskające wywołane spiekaniem substancji ilastej pozbawionej węgla, a umożliwiają ją ot¬
warte pory i kanaliki w ziarnach bezwęglowego wysokoporowatego łupku palonego* Temperatu¬
ra spiekania substancji
ilastej jest wyższa od temperatury
topliwości
i
termoplastycznos-
ci tlenków żelaza lub ich połączeń chemicznych tworzonych przez te tlenki
stą, a niższa od
temperatury pęcznienia substancji ilastej* Wnętrze
i substancję ila¬
zlarn ubożeje, nato¬
miast ich powierzchnia bogaci się w związki żelaza* Uzyskana w ten sposób koncentracja
związków żelaza na powierzchni ziarn czyni te ziarna magnetycznymi i można je wydzielać
przy pomocy elektromagnesów w polu magnetycznym o natężeniu 160000-320000 A/m*
Łupek palony wytworzony sposobem według wynalazku zawiera 1-1,2% Fe903 i posiada po¬
rowatość otwartą 7-10%*
Przykład I* Z bezwęglowego wysokoporowatego łupku palonego, posiadającego
0,3-0,5% straty prażenia i porowatość otwartą powyżej 16%, otrzymanego przez wypalenie w
temperaturze poniżej 1200°C w piecu szybowym koncentratu łupkowego, odsiano popiół, wypa¬
lono w piecu obrotowym w temperaturze 1550 C, ochłodzono do temperatury 80 C i następnie
odżelaziono na elektromagnesach, w polu magnetycznym o natężeniu 320000 A/m, uzyskując łu¬
pek palony posiadający 1-1,2% Feo°3 i porowatość otwartą poniżej 10%*
Przykład
II*
Z bezwęglowego wysokoporowatego łupku palonego posiadającego
0,3-0,5% straty prażenia i porowatość otwartą powyżej 16%, otrzymanego przez wypalenie w
temperaturze poniżej 1200°C w mielerzach koncentratu łupkowego, odsiano popiół, wypalono
w piecu obrotowym w temperaturze 1650 C, ochłodzono do temperatury 80 C, rozdrobniono do
uziarnienia poniżej 5 mm i następnie odżelaziono na elektromagnesach, w polu magnetycznym
o natężeniu 160000 A/ra, uzyskując łupek palony posiadający 1-1,2% ^e2°3 * porowatość ot¬
wartą poniżej 8%*
Zastrzeżenie
patentowe
Sposób przeróbki bezwęglowego wysokoporowatego łupku palonego polegający na tym, że
z bezwęglowego wysokoporowatego łupku palonego, posiadającego stratę prażenia 0,3-0,5%
i porowatość otwartą 16-26%,
otrzymanego przez wypalenie w temperaturze poniżej
1200 C
koncentratu łupkowego, wydziela się popiół i wypala w piecu obrotowym w temperaturze po¬
wyżej 1450°C, znamienny
tym, że bezwęglowy wysokoporowaty łupek palony wypa¬
la się w temperaturze 1500-1700°C, rozdrabnia się albo nie 1 odżelazia się na elektromag¬
nesach w polu magnetycznym o natężeniu 160000-320000 A/m*
Pracownia Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 egz
Cena 220 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
233 Кб
Теги
pl143953b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа