close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL143976B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
OPIS PATENTOWY 143 976
LUDOWA
Patent dodatkowy
Int. Cl.4 F04D 29/46
do patentu nr
Zgłoszono:
85 07 26
(P. 254716)
1 czytelnia!
Pierwszeństwo
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono:
1 Ur/ędu Pa+en+owfrao 1
1 PlUł<«| I:-'''
■ t '■*! |
87 02 23
Opis patentowy opublikowano:
1990 02 28
Twórcywynalazku: Ryszard Wyszyński, Edward Waniek
Uprawniony z patentu: Politechnika Wrocławska,
Wrocław (Polska)
Wentylator poprzeczny
Przedmiotem wynalazkujest wentylator poprzeczny, służący do zasysania względnie tłoczenia
czynnika gazowego w urządzeniach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych,
liniach do zamrażania żywności itp.
Z polskiego opisu patentowego nr 88 134 znany jest wentylator bębnowy z poprzecznym
przepływem. Wentylator posiada dzieloną obudowę, w której wnętrzu pomiędzy kanałem wloto¬
wym a wylotowym jest osadzony obrotowo wirnik. W przestrzeni wlotowego kanału, wzdłuż całej
długości czynnej wirnika od strony początku napływu powietrza na wirnik, jest umocowna prze¬
suwnie przegroda w kształcie wycinka walca o promieniu większym od zewnętrznego promienia
wieńca wirnika.
Niedogodnością znanego wentylatorajest jednokierunkowy przepływ powietrza zasysanego z
otoczenia.
Znane powszechnie konstrukcje wentylatorów poprzecznych, które dzięki małym gabarytom,
lecz dużym wartościom liczbowym wskaźników przepływu i przyrostu ciśnienia całkowitego
idealnie spełniają warunki dla układów urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych.
W znanych wentylatorach przez zmianę długości wirnika bębnowego przy jego stałej średnicy
można uzyskać, proporcjonalnie do jego długości, wzrost objętości owego natężenia przepływu
zasysanego czynnika, przy prawie stałym przyroście ciśnienia całkowitego.
Zasadniczą niedogodnością znanych rozwiązań konstrukcyjnych wentylatorów poprzecznych
jest możliwość zasysania wyłącznie czynnika z bezpośredniego otoczenia wirnika oraz tłoczenie
tylko w jednym kierunku.
Wynalazek dotyczy wentylatora poprzecznego, posiadającego wirnik umieszczony w obudo¬
wie z przesuwną przysłoną, którego istota polega na tym, że obudowa posiada dwa króćce
rewersyjne ssąco-tłoczące umieszczone pod kątem 180°C względem osi wirnika. W obudowie są
wycięte dwa okienka usytuowane wzajemnie pod kątem 180°C po przeciwnej stronie obudowy.
Każde okienko przesłania przestawna przysłona z możliwością przesłaniania od pełnego otwarcia
do całkowitego zamknięcia. Szerokość okienek jest równa całej szerokości lub tylko części szero¬
kości bębna wirnika.
Wyposażenie wentylatora w drugi króciec oraz w dwie przestawne przysłony pozwala na
zrealizowanie rewersyjnej zasady działania wentylatora, który może być na przemian ssącym lub
2
143 976
tłoczącym, dzięki możliwości zmiany kierunku przepływu czynnika. Kierunek zasysania lub tło¬
czenia może być zależnie od potrzeby użytkownika zmieniany w sposób prosty i stabilny w czasie
pracy wentylatora, bez jego wyłączania. Korzyścią techniczną stosowania wentylatora jest także
wyeliminowanie konieczności zasysania czynnika z otoczenia bębna, co ma zasadnicze znaczenie w
pewnych układach linii zamrażalniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Konstrukcja rewersyjnego wentylatora poprzecznego pozwala również przez pozostawienie określonego stopnia
otwarcia przysłony na mieszanie w żądanym stosunku czynnika z otoczenia bębna z czynnikiem
zasysanym przez króciec ssący.
Przedmiot wynalazku jest objaśniony w przykładzie wykonania na rysunku, który przedsta¬
wia wentylator w przekroju poprzecznym.
Wentylator poprzeczny według wynalazku posiada zewnętrzną obudowę 1 z dwoma króćcami
2 i 3 rewersyjnymi ssąco-tłoczącymi umieszczonymi pod kątem 180°C względem osi wirnika 4. W
profilu zewnętrznym obudowy 1 są wycięte na całej lub na części szerokości bębna wirnika 4 dwa
okienka 5 i 6, usytuowane wzajemnie po przeciwnej stronie obudowy 1 pod kątem 180°C względem
siebie. Pierwsze okienko 5 jest przysłaniane ruchomą przesuwną przysłoną 7, a drugie okienko 6
jest przysłaniane drugą ruchomą przesuwną przysłoną 8. Obydwa okienka 5 i 6 mogą być przysła¬
niane całkowicie lub częściowo od pełnego otwarcia do całkowitego zamknięcia. Z konstrukcji
wentylatora poprzecznego według wynalazku wynika zasada rewersyjności, którą można wyjaśnić
następująco. W wentylatorze występuje w danej chwili przepływ z króćca 2 o przekroju prostokąt¬
nym do króćca 3 o przekroju prostokątnym przy zamkniętych przysłonach 7 i 8. Jeżeli otworzymy
przysłonę 7 zamocowaną w obudowie 1, to nastąpi zassanie czynnika przez okienko 5 i przepływ
samoczynnie zmieni kierunek z króćca 3 do króćca 2.
Zmiana kierunku przepływu następuje w sposób stabilny przy niezmienionym kierunku
obrotów koła wirnikowego. Jeżeli po zmianie kierunku przepływu z króćca 3 do króćca 2 nastąpi
przymykanie przysłony 7 od pełnego otwarcia do całkowitego zamknięcia, to nowy kierunek
przepływu nie ulegnie zmianie. Zmniejszy sięjedynie ilość podsysanego przez okienko 5 z otoczenia
czynnika od określonej ilości do zera. Zmianę więc kierunku przepływu czynnika otrzymujemy za
każdym razem przez otwarcie przysłony 7 lub 8 i tym samym okienka 5 lub 6, a po uzyskaniu
zmiany kierunku przepływu zamknięcie tej przysłony. Konstrukcja rewersyjnego wentylatora
poprzecznego jest więc bardzo prosta i łatwa do wykonania, a sposób zmiany kierunku przepływu
prosty, nie wymagający specjalnych układów przestawiających kąty łopatek wirnika i zmiany
kierunku jego obrotów. Charakterystyki wentylatora dla ruchu rewersyjnego przy przepływie
przez rurociąg w obu kierunkach są identyczne.
Zastrzeżenia patentowe
1. Wentylator poprzeczny posiadający wirnik w obudowie z przesuwaną przysłoną, zna¬
mienny tym, że obudowa (1) posiada dwa króćce (2 i 3) rewersyjne ssące-tłoczące usytuowane pod
kątem 180°C względem osi wirnika (4), a ponadto obudowa (1) ma dwa okienka z przestawnymi
przysłonami od pełnego otwarcia do całkowitego zamknięcia, przy czym drugie okienko (6) z
przysłoną (8) jest wycięte po przeciwnej stronie obudowy (1) pod kątem 180° względem pier¬
wszego okienka (5) z przysłoną (7).
2. Wentylator według zastrz. 1, znamienny tym, że szerokość obydwu okienek (5 i 6) jest równa
szerokości bębna wirnika (4).
3. Wentylator według zastrz. 1, znamienny tym, że szerokość obydwu okienek (5 i 6) jest równa
części szerokości bębna wirnika (4).
143976
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
302 Кб
Теги
pl143976b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа