close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL144052B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
OPIS PATENTOWY
144 052
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono:
Int. Cl.4 H04M 1/18
84 0102
H04M 1/26
(P. 245553)
Pierwszeństwo
CZYTELNI
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono:
85 08 13
U^ędu
Patentowego
Opis patentowy opublikowano: 89 02 28
Twórcywynalazku: Eryk Penkała, Marek Bełza, Roman Giel,
Józef Francik, Andrzej Rej
Uprawniony zpatentu: Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa „EMAG"
Ośrodek Badawczy Elektrotechniki i Automatyki Górniczej,
Katowice (Polska)
Układ przywołania abonenta
dla iskrobezpiecznych aparatów telefonicznych
Przedmiotem wynalazku jest układ przywołania abonenta dla iskrobezpiecznych aparatów
telefonicznych stosowanych, zwłaszcza w podziemiach kopalń zagrożonych wybuchem gazów.
Obecnie w kopalnianej podziemnej łączności telefonicznej stosowane są powszechnie iskrobezpieczne aparaty telefoniczne zapewniające bezpieczną pracę w otoczeniu wybuchowych mie¬
szanin gazów. W aparatach tych jako sygnał przywołania abonenta jest stosowane napięcie
przemienne o częstotliwości 1150 Hz wysyłane z iskrobezpiecznego abonenckiego układu linio¬
wego, znajdującego się na powierzchni kopalni i współpracującego z centralą telefoniczną. Sygnał
ten o kształcie zbliżonym do przebiegu prostokątnego, pobudza znajdujący się wewnątrz aparatu
telefonicznego przetwornik elektroakustyczny, który wytwarza akustyczny sygnał wywoławczy
służący do przywołania abonenta. Dla zapewnienia odpowiedniego natężenia sygnału akusty¬
cznego sygnał przywołania abonenta posiada dużą amplitudę rzędu 12V.
Wadą powyższego rozwiązania jest duży poziom zakłóceń wytwarzanych przez sygnały przy¬
wołania w liniach podziemnej kopalnianej sieci teletransymisyjnej, a powstających na drodze
przeników międzytorowych oraz przeników w obwodach połączeniowych centrali telefonicznej.
Znanyjest również z opisu zgłoszenia patentowego nr P.244 063 układ łączności telefonicznej
składający się z układu liniowego połączonego iskrobezpieczną linią transmisyjną z abonenckim
aparatem telefonicznym. Wywołanie abonenta w tym układzie charakteryzuje się zmianą biegu¬
nowości napięcia zasilającego linię oraz pojawieniem się w tej linii sygnału wywołania. W aparacie
telefonicznym układ wywołania składa się ze wzmacniacza połączonego z głośnikiem oraz z linią
poprzez przełącznik mikrofonu. Z kolei wzmacniacz połączony jest poprzez klucz z lokalną baterią
akumulatorów.
Niedogodnością rozwiązania jest, że układ wywołania nie w pełni zapewnia dostateczną
głośność wywołania przy minimalnym poborze prądu oraz przy minimalnym napięciu zasilania.
Ponadto, układ wywołania wymaga stosunkowo wysokiego napięcia zasilania, co najmniej 12V dla
zasilania wzmacniacza oraz pobiera stały prąd spoczynkowy.
2
144 052
Układ przywołania abonenta według wynalazku złożony jest z wzmacniacza połączonego
równolegle z elektroakustycznym przetwornikiem poprzez linię transymisyjną z układem liniowym
abonenckiego aparatu telefonicznego. Układ przywołania abonenta majeden z zacisków liniowych
aparatu telefonicznego połączony poprzez diodę z emiterem tranzystora, a drugi z zacisków
liniowych połączony z ujemnym biegunem lokalnej baterii. Kolektor tranzystorajest połączony
poprzez kondensator z połączonymi szeregowo bazami komplementarnych tranzystorów stopnia
sterującego których emitery są połączone szeregowo z sobą oraz równolegle poprzez kondensatory
są połączone odpowiednio z dodatnim i ujemnym biegunem baterii. Kolektory tych tranzystorów
komplementarnych są połączone odpowiednio z bazami innej pary komplementarnych tranzysto¬
rów kolejnego stopnia sterującego, których emitery są połączone odpowiednio z bazami pary
komplementarnych tranzystorów stopnia mocy, a kolektory z bazami następnej pary komplemen¬
tarnych tranzystorów kolejnego stopnia mocy. Emitery ostatnich dwóch par komplementarnych
tranzystorów stopnia mocy są połączone odpowiednio z dodatnim i ujemnym biegunem lokalnej
baterii, natomiast ich kolektory są odpowiednio zwarte i połączone z elektroakustycznym
przetwornikiem.
Zaletą rozwiązania według wynalazku jest stosunkowo niski poziom sygnału przywołania
abonenta wysyłany z centrali telefonicznej oraz możliwość zmniejszenia poziomu tego sygnału do
wartości mniejszej od 0 dB mocy, przy zachowanej lub zwiększonej mocy akustycznego sygnału
wywoławczego. Ponadto, układ charakteryzuje się zerowym poborem prądu w stanie spoczynko¬
wym, co jest istotne ze względu na ograniczone możliwości doładowywania lokalnej baterii za
pośrednictwem iskrobezpiecznej linii transmisyjnej.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, który przed¬
stawia schemat ideowy układu przywołania abonenta dla iskrobezpiecznych aparatów telefonicz¬
nych.
Jak to pokazano na rysunku, układ składa się ze wzmacniacza napięciowego zbudowanego na
tranzystorze Tl pracującym w układzie ze wspólną bazą, którego emiter jest połączony poprzez
diodę Dl z jednym z zacisków liniowych La aparatu telefonicznego. Kolektor tranzystora Tl jest
połączony poprzez kondensator Cl z połączonymi z sobą bazami tranzystorów komplementar¬
nych T2, T3 stopnia sterującego, których emitery są połączone z sobą szeregowo oraz równolegle
poprzez kondensator C2, C3 odpowiednio z dodatnim i ujemnym biegunem lokalnej baterii B.
Kolektory tranzystorów komplementarnych T2, T3 są połączone odpowiednio z bazami innej pary
tranzystorów komplementarnych T4, T5 stopnia sterującego, których emitery są połączone odpo¬
wiednio z bazami pary tranzystorów komplementarnych T6, T7 stopnia mocy, a kolektory z
bazami kolejnej pary tranzystorów komplementarnych T8, T9 stopnia mocy. Emitery komplemen¬
tarnych tranzystorów T6, T8 stopnia mocy są połączone z dodatnim biegunem, a emitery komple¬
mentarnych tranzystorów T7 T9 stopnia mocy z ujemnym biegunem lokalnej baterii B. Natomiast
kolektory komplementarnych tranzystorów T6, T7 stopnia mocy oraz kolektory tranzystorów
komplementarnych T8, T9 stopnia mocy, są odpowiednio zwarte i połączone z elektroakusty¬
cznym, przetwornikiem S.
Stopień wzmocnienia napięciowego jest zasilany napięciem stałym z linii transmisyjnej i
wzmacnia sygnał przywołania do wartości zapewniającej odpowiednie wysterowanie stopnia mocy
poprzez stopień sterujący. Stopień sterujący i stopień mocy są zasilane z lokalnej baterii B
doładowywanej prądem stałym z linii transmisyjnej. Budowa stopnia sterującego i stopnia mocy
zapewnia dużą efektywność wykorzystania lokalnej baterii B przy wytwarzaniu akustycznego
sygnału wywoławczego, dzięki minimalizacji strat energii elektrycznej w elementach elektroni¬
cznych oraz zerowemu poborowi prądu w stanie spoczynkowym.
Działanie układu jest następujące. W stanie spoczynkowym na zacisku liniowym La znajduje
się potencjał dodatni, a na zacisku Lb potencjał ujemny napięcia stałego w linii transymisyjnej.
Tranzystor Tl stopnia wzmocnienia napięciowego jest odseparowany od linii przez diodę Dl
spolaryzowaną zaporowo. Wszystkie tranzystory stopnia sterującego i stopnia mocy są zatkane i
praktycznie nie pobierają prądu z lokalnej baterii B. Poprzez diodę D2 zachodzi doładowywanie
lokalnej baterii B prądem stałym z linii transymisyjnej. Wysyłanie przez centralę sygnału przywoła¬
nia towarzyszy równoczesna zmiana polaryzacji napięcia stałego w linii transymisyjnej. Tranzystor
Tl zostaje spolaryzowany tym napięciem w kierunku przewodzenia i pracuje jako wzmacniacz
144 052
3
napięciowy w układzie ze wspólną bazą. Wzmacniany sygnał przywołania poprzez kondensator Cl
jest podawany na połączone ze sobą bazy komplementarnych tranzystorów T2, T3 stopnia sterują¬
cego. Tranzystory T2, T3 są na przemian załączane i wyłączane w takt sygnału przywołania,
wysterowując naprzemiennie drugą parę komplementarnych tranzystorów T4, T5 stopnia sterują¬
cego. Tranzystory T4, T5 wysterowują stopień mocy zbudowany z tranzystorów T6, T7, T8, T9
połączonych w układzie mostkowym z przetwornikiem elektroakustycznym S. Stopień sterujący
załącza na przemian tranzystory T6, T8, w wyniku czego przez przetwornik S płynie prąd prze¬
mienny, zaś amplituda napięcia na przetwornikujest praktycznie równa napięciu lokalnej baterii B.
Zanikowi sygnału przywołania towarzyszy powrotna zmiana polaryzacji napięcia stałego w linii
transymisyjnej i układ powraca do stanu spoczynkowego.
Zastrzeżenie patentowe
Układ przywołania abonenta dla iskrobezpiecznych aparatów telefonicznych, zasilany z
lokalnej baterii i mający zerowy pobór prądu spoczynkowego, złożony z wzmacniacza połączonego
równolegle z elektroakustycznym przetwornikiem i poprzez linię transmisyjną z układem liniowym
abonenckiego aparatu telefonicznego, znamienny tym, że jeden z nacisków liniowych (La) aparatu
telefonicznego jest połączony z emiterem tranzystora (Tl) poprzez diodę (Dl), a drugi z zacisków
liniowych (Lb)jest połączony z ujemnym biegunem lokalnej baterii (B), z kolei kolektor trazystora
(Tl) jest połączony poprzez kondensator (Cl) z połączonymi szeregowo bazami komplementar¬
nych tranzystorów (T2, T3) stopnia sterującego, których emitery są połączone z sobą szeregowo
oraz równolegle poprzez kondensatory (C2, C3) odpowiednio z dodatnim i ujemnym biegunem
lokalnej baterii (B), natomiast kolektory tych komplementarnych tranzystorów (T2, T3) są połą¬
czone odpowiednio z bazami innej pary komplementarnych tranzystorów (T4, T5) kolejnego
stopnia sterującego, których emitery są połączone odpowiednio z bazami pary komplementarnych
tranzystorów (T6, T7) stopnia mocy, a kolektory z bazami następnej pary komplementarnych
tranzystorów (T8, T9) kolejnego stopnia mocy, przy czym emitery komplementarnych tranzysto¬
rów (T6, T8) stopnia mocy są połączone z dodatnim biegunem, a emitery komplementarnych
tranzystorów (T7, T9) stopnia mocy, z ujemnym biegunem lokalnej baterii (B), natomiast kolektory
komplementarnych tranzystorów (T6, T7) stopnia mocy oraz kolektory tranzystorów (T8, T9)
stopnia mocy odpowiednio zwarte i połączone z elektroakustycznym przetwornikiem (S).
144052
Pracownia Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 egz.
Cena 220 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
458 Кб
Теги
pl144052b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа