close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL144201B1

код для вставкиСкачать
polska
OPIS PATENTOWY
144 201
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
—
Patent dodatkowy
do patentu nr
Int. Cl.4 CWB 31/38
Zgłoszono:
85 06 19
(P. 254073)
Pierwszeństwo
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono:
87 02 09
Opis patentowy opublikowano: 89 01 31
Twórcywynalazku: Alina Sikorska, Witold Pągowski, Marian Ambrożek,
Barbara Gołąbek, Mieczysław Świetlik, Jerzy Sobala
Uprawniony z patentu: Instytut Przemysłu Organicznego,
Warszawa (Polska)
Amonowo - saletrzany górniczy materiał wybuchowy
Przedmiotem wynalazku jest amonowo - saletrzany górniczy materiał wybuchowy.
Znane są i szeroko stosowane w górnictwie materiały wybuchowe na bazie saletry amonowej,
zawierające w swoim składzie jako środki uczulające dodatki nitrozwiązków i nitroestrów wybu¬
chowych oraz innych substancji mających na celu uodpornienie tych materiałów na wilgoć oraz
nadanie im odpowiedniej struktury. Zasadniczą trudnością występującą przy wytwarzaniu
amonowo-saletrzanych materiałów wybuchowychjest skuteczne ich zabezpieczenie przed zawilgo¬
ceniem saletry amonowej, spowodowanym jej dużą higroskopijnością. Następstwem zawilgocenia
jest zbrylanie się materiału, powodujące niekorzystnie zmiany własności wybuchowych, a w
szczególności utratę wrażliwości na pobudzenie do detonacji. W celu przeciwdziałania temu
zjawisku dodawane są do amonowo - saletrzanych materiałów wybuchowych substancje zabezpie¬
czające przed wilgocią takie jak mączka guarowa, sole kwasów tłuszczowych, a głównie stearynian
wapniowy oraz inne związki o własnościach hydrofobowych, jak na przykład kwasy i aminy
tłuszczowe, estry kwasów tłuszczowych, długołańcuchowe węglowodory, woski, różnego rodzaju
polimery.
Wprowadzenie do składu amonowo - saletrzanego materiału wybuchowego substancji hydro¬
fobowych w postaci mechanicznych domieszek nie zabezpiecza skutecznie tych materiałów przed
zbrylowaniem. Wynika to z niedokładnego pokrycia powierzchni ziarn saletry amonowej przez te
substancje, na skutek czego odsłonięte fragmenty ziarn narażone są na zawilgocenie.
Nieoczekiwanie stwierdzono, że górniczy materiał wybuchowy na bazie saletry amonowej
zawierający TNT, węglan wapniowy i inne znane składniki wykazuje odporność na zawilgocenie^
w następstwie nie ulega zbryleniu i zachowuje pełną skuteczność w trakcie stosowania, jeśli
wprowadzi się do składu tlenek cynku oraz kwasy tłuszczowe rozpuszczone w oleju mineralnym.
Tlenek cynkowy pod wpływem wilgoci, w obecności saletry amonowej przechodzi w wodoro¬
tlenek cynkowy, który reaguje z kwasami tłuszczowymi rozprowadzonymi na powierzchni ziarn
saletry, tworząc ain situ" sole cynkowe kwasów tłuszczowych, dokładniepokrywające ziarna. Sole
te stanowią doskonałą warstwę ochronną, zabezpieczającą ziarna saletry amonowej przed przeni¬
kaniem wilgoci.
2
144 201
Jako kwasy tłuszczowe mogą być tu zastosowane kwasy stanowiące mieszaninę otrzymaną z
hydrolizy tłuszczów zwierzęcych lub roślinnych, względnie pojedyncze kwasy nasycone lub niena¬
sycone o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym o ilości atomów węgla w cząsteczce od C12 do C22.
Olej mineralny powoduje dokładne rozprowadzenie rozpuszczonych w nim kwasów tłuszczo¬
wych na powierzchni ziarna saletry amonowej. Ponadto same oleje są również dobrym środkiem
zabezpieczającym.
Górniczy materiał wybuchowy amonowo - saletrzany według wynalazku zawiera dodatkowo
1,0 - 5% wagowych roztworu kwasów tłuszczowych w oleju mineralnym wstosunku 1:4 do 4:1 oraz
tlenek cynkowy w ilości 0,5 - 3% wagowych.
Szczególnie korzystne jest zastosowanie wynalazku w przypadku najbardziej zagrożonych na
zawilgocenie sypkich amonowo - saletrzanych materiałów wybuchowych, zawierających jako
uczulacze kruszące materiały wybuchowe stałe. Materiały te zabezpieczone w sposób według
wynalazku zachowują niezmienioną postać i niezmienione własności wybuchowe przez okres
dłuższy niż 6 miesięcy.
Amonowo - saletrzany górniczy materiał wybuchowy według wynalazku może być stosowany
zarówno w kopalniach podziemnych jak i odkrywkowych, do zgrzewania i utwardzania metali i
temu podobnych prac.
Przy kład I. Do mieszalnika dodano: 15,6 kg mielonej saletry amonowej o rozdrobnieniu
ziarn poniżej 1,0 mm w tym 40-60% wagowych ziarn poniżej 0,2 mm; 3,0 kgłuskowanegoTNT, 0,4
kg rozpuszczonego w oleju napędowym kwasu tłuszczowego w stosunku 1:1, otrzymanego z
hydrolizy tłuszczów zwierzęcych i zawierającego głównie kwas palmitynowy i kwas stearynowy z
niewielką domieszką kwasu oleinowego;0,2 kg tlenku cynkowego; 0,2 kg węglanu wapniowego i 0,6
kg mączki drzewnej. Po dokładnym wymieszaniu składników wykonano ładunki, napełniając węże
z folii polietylenowej o średnicy 60 mm i długości 400 mm. Ładunki przechowywane przez okres 6
miesięcy pod obciążeniem 5.103 N/mJ nie zbrylały się. Detonowały one od spłonki Nr 8 zarówno
bezpośrednio po wykonaniu jak i po 6 miesięcznym okresie przechowywania.
Przykładu. W podobny sposób jak w przykładzie I wykonano mieszaninę zawierającą
wymienione w przykładzie I składniki w takich samych ilościach z tym, że nie dodano tlenku
cynkowego. Z mieszaniny tej wykonano ładunki w ten sam sposóbjak wprzykładzie I. Detonowały
one bezpośrednio po wykonaniu od spłonki Nr 8. Po trzech miesiącach przechowywania pod
obciążeniem jak w przykładzie I zbryliły się i nie detonowały od spłonki Nr $.
Przykład III.Do mieszalnika dodano 13,6 kg mielonej saletry amonowej o rozdrobnieniu
jak w przykładzie I, 2,0 kg saletry sodowej, 10,0 kg TNT łuskowanego, 1,4 kg sproszkowanego
glinu, 0,3 kg rozpuszczonego w oleju wrzecionowym kwasu laurynowego w stosunku wagowym
1:1,0,2 kg tlenku cynkowego, 0,1 kg węglanu wapniowego i 0,4 kg mączki drzewnej. Po dokładnym
wymieszaniu składników wykonano ładunki w analogiczny sposób jak w przykładzie I. Ładunki
przechowywane przez okres 6 miesięcy pod obciążeniem jak w przykładzie I nie zbrylały się.
Detonowały one od spłonki Nr 8 zarówno bezpośrednio po wykonaniujak również po 6 miesiącach
przechowywania.
Przykład IV.W podobny sposób jak w przykładzie III wykonano mieszaninę, zawierającą
wymienione w przykładzie III składniki, z tym, że nie dodano tlenku cynkowego. Z mieszaniny tej
wykonano ładunki w ten sam sposób jak w przykładzie I. Detonowały one bezpośrednio po
wykonaniu od spłonki Nr 8, natomiast po trzech miesiącachprzechowywania pod obciążeniemjak
w przykładzie I zbryliły się i nie detonowały od spłonki Nr 8.
Przykład V. Wg sposobu podanego w przykładzie I wykonano mieszaninę zawierającą:
15,3 kg saletry amonowej, 3,0 kg TNT, 0,5 kg rozpuszczonego w oleju napędowym kwasu
tłuszczowego w stosunku 4:1,0,1 kg tlenku cynkowego, 0,3 kg węglanu wapniowego i 0,8 kg mączki
drzewnej. Z mieszaniny tej wykonano ładunki w taki sam sposób jak w przykładzie I. Zarówno
bezpośrednio po wykonaniu jak również po przechowywaniu w warunkach podanych w przykła¬
dzie I przez 3 miesiące ładunki detonowały od spłonki Nr 8 i nie wykazywały tendencji do zbrylania
się.
144 201
3
Przykład VI.Wg sposobu podanego w przykładzie I wykonano mieszaninę zawierającą:
14,6 kg saletry amonowej, 3,0 kg TNT, 1,0 kg rozpuszczonego w oleju napędowym kwasu
tłuszczowego w stosunku 1:4,0,6 kg tlenku cynkowego, 0,2 kg węglanu wapniowego i 0,6 kg mączki
drzewnej. Wykonane z tej mieszaniny ładunki w sposób podany w przykładzie I nie zbrylały się po 3
miesiącach przechowywania i detonowały od spłonki Nr 8 zarówno bezpośrednio po wykonaniu
jak również po 3 miesięcznym składowaniu.
Zastrzeżenia patentowe
1. Górniczy materiał wybuchowy na bazie saletry amonowej zawierający TNT, węglan wap¬
niowy i inne znane składniki, znamienny tym, że zawiera dodatkowo 0,5 - 3% tlenku cynkowego i 1
-5% mieszaniny kwasu tłuszczowego z olejem mineralnym w stosunku 1:4 do 4:1.
2. Górniczy materiał wybuchowy według zastrz. 1, znamienny tym, żejako kwasy tłuszczowe
zawiera kwasy powstałe z hydrolizy tłuszczów roślinnych względnie poszczególne kwasy tłu¬
szczowe nasycone i nienasycone o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym o ilości węgla w cząsteczce
od C12 do C22.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
369 Кб
Теги
pl144201b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа