close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL144241B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
©PIS PATENTOWY
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
Patent dodatkowy
144 241
CL i i tL
NIA
do patentu
Zgłoszono:
8^ 03 22 /p. 2^6833/
Pierwszeństwo
ttiMtt Iw** • *> tHI"*j
Int Cl.4
B2ID 28/32
H02G 1/14
URZĄD
PATENT8WT
PRL
Zgłoszenie ogłoszono: 85 09 zk
Opis patentowy opublikowano: 88 06 30
Twórcy wynalazku: Ryszard Tomaszewski, Bogdan Grygierzeo, Robert Taistra
Uprawniony z
patentu: Przedsiębiorstwo Montażu Elektrycznego "Elektrobudowa",
Katowice /Polska/
NARZCDZIE DO WYKRAWANIA. OTWORU
Przedmiotem wynalazku jest narzędzie do wykrawania otworu przelot owego, zwłaszoza
otworu mocującego w zestyku przyłączeniowym jednodrutowego przewodu elektrycznego* Znany
w technice, na przykład ze zgłoszenia numer P* 2^*2700, zestyk przyłączeniowy ukształtowa¬
ny na gotowo, bezpośrednio na nieizolowanym końcu przewodu jednodrutowego, zaopatrzony
jest w przelotowy otwór przeznaczony do osadzenia w nim śruby mocującej. Dotychczas w
technice brak jest specjalistycznego narzędzia do wykrawania wspomnianego otworu. Dlatego
w znanych zestykach przyłączeniowych wyposażonyoh w tulejki osadzone zaoiskowo na końcach
przewodu, otwory te w warunkach terenowych wykonuje się za pomocą ręcznych wiertarek, po¬
nieważ wykorzystanie innych narzędzi jest w nasadzie niemożliwe z uwagi na brak możliwoś¬
ci zasilania ich energią elektryczną - jest to szczególnie uoiążliwe zwłaszcza, że otwo¬
rów tych wykonuje się znaczne ilości* Istotną niedogodnością jest również to, że w warun¬
kach terenowych brak jest możliwości prawidłowego zamocowania zestyku /lub innego elemen¬
tu/ do wykonania tej czynności co sprawia, że jest ona niebezpieczna oraz Jest przyczyną
znacznej ilości wybraków na skutek niedokładnego usytuowania wykonanych otworów*
Celem wynalazku jest wyeliminowanie tych istotnych niedogodności, a zagadnieniem
technicznym wymagającym rozwiązania jsst opracowanie konstrukcji specjalistycznego narzę¬
dzia do wykrawania otworu w zestyku przyłączeniowym lub w innym podobnym elemencie, w wa¬
runkach terenowych, bez potrzeby korzystania z zasilania energią elektryczną.
Zgodnie z wynalazkiem, zagadnienie to zostało bardzo skutecznie rozwiązane dzięki
temu, że narzędzie wyposażone jest w znaną głowicę mającą pomiędzy swymi ściankami łącz¬
nik, w którym znajduje się przelotowy, osiowo usytuowany otwór, współpracującą ze znaną,
ręozną prasą hydrauliczną* Głowica ta została dodatkowo wyposażona w rozłącznie z nią po¬
łączony korpus, w którym znajduje się osiowo ruchomy prowadnik stempla roboczego, styka¬
jący się ze sprężystym elementem, przy czym stempel współpracuje z tnącą tuleją osadzoną
rozłącznie w korpusie. Narzędzie wyposażone jest także w nastawny ogranicznik usytuowania
ozoła zestyku /lub innego elementu/ w stosunku do osi tulejki tnąoej. Tak rozwiązano za-
2
144 2*H
gaduienle techniczne sprawia, że narzędzie według wynalazku umożliwia całkowite osiągnie¬
cie zamierzonego celu* Dzięki temu, że znana głowioa wyposażona jest w rozłącznie z. nią
połąozony korpus, możliwe jest szybkie jego osadzanie lub wymontowanie bez korzystania z
dodatkowych środków technicznych /kluczy, śrubokrętów i innyoh/. Wykrawanie otworu odbywa
sie przy współpracy narzędzia ze znaną, ręczną prasą hydrauliczną,
oo radykalnie rozwiązu¬
je problem wykonywania otworów, w warunkach terenowych, bez potrzeby korzystania z narzę¬
dzi zasilanych energią elektryczną• Prowadnik zapewnia osiowo usytuowanie stempla oraz
spełnia funkcję ogranicznika jego skoku roboczego, co zabezpiecza narzędzie przed uszko¬
dzeniem, przy czym stempel umieszczany jest w prowadniku w łatwy sposób /przez wepchnię¬
cie/. Istotną rolę spełnia również sprężysty element w postaci pierścienia, zapewniający
powrót ruohomego prowadnika wraz ze stemplem do pozycji wyjściowej oraz pozwalający na uzyskanie znacznie większych sił czynnych niż
jest to możliwe za pomocą znanej sprężyny*
Umożliwia to między innymi również znaczne zmniejszenie wymiarów gabarytowych narzędzia,
czyniąc je bardzo wygodnym w terenowych warunkach eksploatacyjnych*
Wyposażenie narzędzia
w rozłącznie osadzoną tuleję tnącą umożliwia szybką i łatwą jej wymianę na inną o odpowied¬
niej średnicy roboczej* Natomiast dzięki temu, że narzędzie wyposażone jest w ogranicznik,
zapewnione zostaje także nastawne usytuowanie zestyku we wprowadzającej wnęce korpusu, aby
wykrawany otwór znajdował się w wymaganym geometrycznie miejscu, oo radykalnie zmniejsza
iloóć wadliwie usytuowanych otworów mooujących w zestykach lub w innych podobnych elemen¬
tach, na przykład w taśmach 1 płaskownikach.
Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przykładzie wykonania nu rysunku, na którym
fig. 1 przedstawia narzędzie w przekroju osiowym, a fig. 2 - narzędzie w widoku z boku*
Jak pokazano na rysunku, narzędzie stanowi znana głowioa 1 wyposażona dodatkowo w rozłącz¬
nie z nią połąozony korpus 2, w którym znajduje się ruchomy osiowo prowadnik 3, stykający
się ze sprężystym pierścieniem 4* V prowadniku osadzony jest wymienny, roboczy stempel 5
współpracujący z wymienną, rozłącznie w korpusie 2 osadzoną tnącą tuleją 6 usytuowaną
współosiowo ze znanym, przolotowym otworem 7 znajdującym się w znanym łączniku 8 głowicy
1* Narzędzi* wyposażone jest także w skokowo nastawny ogranicznik 9» którego płaska częóć
może się czołowo stykać, we wprowadzającej wnęce 10 w korpusio 3, z przyłączeniowym zesty¬
kiem 11, w którym wykrawa się przelotowy, mocujący otwór 12. Narzędzie współpracuje ze zna¬
ną,
ręczną hydrauliczną prasą 13.
Zastrzeżenia
patentowe
1. Narzędzie do wykrawania otworu, zwłaszcza otworu mocującego w zestyku przyłącze¬
niowym jednodrutowego przewodu olektrycznego, wyposażone w głowicę mającą łącznik z osiowo
usytuowanym otworem przelotowym, znamienne
tym, że w głowicy /i/ osadzony jest
korpus /2/, w którym znajduje się osiowo-ruohomy prowadnik /3/ 3tykająoy ze sprężystym
elementem /k/, zaopatrzony w roboczy stempel /5/f współpracujący z tnącą tuleją /6/ usytuo¬
waną współosiowo z otworem /l/ znajdującym się w łączniku /8/ głowicy /i/*
2* Narzędzie według zastrz. 1, znamienne
tym,
że w korpusie osadzony
jest
nastawny ogranicznik /9/«
3. Narzędzie według zastrz. 1 albo 2, znamienne
osadzona jest rozłącznie.
tym, że tnąca tuleja /6/
144 241
Fig. 1
144 241
Fig. Z
Pracownia Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 egz
Cena 130 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
300 Кб
Теги
pl144241b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа