close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL144307B1

код для вставкиСкачать
POLSIA
IZECZPOSPILIM
OPIS PATENTOWY 144307
LIPOWA
Patent dodatkowy
do patentu
Zgłoszono:
85 (* 15 (P« 2529*8)
łnt O.4 C02F 3/02
Pierwszeństwo:
iizm
P1TEITIWT
l
Zgłoszenie ogłoszono:
86 11 cA
Opis patentowy opublikowano: 88 12 31
TWorca wynalazku:
Aleksander Deniszewski
Uprawniony z patentu:
B^zedsiębiorstwo Wdrażania i H>owszechnIania Postępu
Technicznego i Organizacyjnego "Ibsteor" Oddział
w Gdańsku, Sopot (Italska)
URZĄDZENIE DO BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZAŃ U ŚCIEKÓW
RTzedmiotem wynalazku jest urządzenie do biologicznego oczyszczania ścieków metodą
osadu czynnego niskoobciążonego. Urządzenie do oczyszczania ma zastosowanie dla hoteli, sana¬
toriów, małych jednostek osadniczych miejskich i wiejskich oraz zakładów przemysłowych w tym
również przemysłu spożywczego.
Znana jest oczyszczalnia ścieków pracująca z osadem czynnym wykonana wewnątrz podłuż¬
nego walcowego zbiornika poziomo posadowionego, którego zasadniczą przestrzeń stanowi komora
napowietrzani a• W górnej części zbiornika wydzielona jest ściankami u dołu pionowymi, a u góry
skośnymi komora osadzania. W dolnej części zbiornika umieszczony jest kolektor powietrzny z sy¬
metrycznie umieszczonymi po obu stronach dyszami, nad kolektorem zawieszone są wzdłuż jego
długości skośne kierownice w górnej części rozchylone na zewnątrz* Surowe ścieki wpływają przez
górny otwór bezpośrednio do komory napowietrzania. Wychodzące z kolektora sprężone powietrze
powoduje ruch cieczy ku górze, a kierownice powodują powstanie poprzecznego obwodowego ruchu
cieczy. Ruch ten powoduje wymieszanie surowych ścieków z osadem czynnym i napowietrzenie mie¬
szaniny. Obrobiona mieszanina przemieszcza się do komory osadzania, gdzie wytrąca się z niej
osad i opada z powrotem na dno komory napowietrzania, zaś klarowna ciecz z koryta zbiorczego
wypływa na zewnątrz.
Celem wynalazku jest opracowanie takiego urządzenia do biologicznego oczyszczania ście¬
ków, które przy równie prostej co w znanych konstrukcjach budowie i porównywalnych gabarytach
zewnętrznych pozwalałoby uzyskać maksymalny efekt oczyszczania większej ilości, bardziej stę^
żonych ścieków przy ekonomicznie uzasadnionym zużyciu energii.
Urządzenie do biologicznego oczyszczania ścieków według wynalazku w kształcie posa¬
dowionego poziomo podłużnego, walcowego zbiornika charakteryzuje się tym, że wewnątrz komory
napowietrzania umieszczona jest osiowo podłużna, pionowa ścianka ze skośnymi skrzydełkami po-
■ 144 307
2
ziomymi i pionowymi. Bb obu stronach ścianki są dolne kolektory napowietrzające, Jeden bliżej
ścianki, a drugi bliżej zewnętrznej ściany komory napowietrzania* Nad kolektorami napowietrza¬
jącymi zawieszone są skośne kierownice pochylone w tę samą stronę> Nachylenie skrzydełek i kie¬
rownic oraz wzajemne usytuowanie kolektorów, kierownic i przewodu zatopionego doprowadzającego
ścieki jest tak dobrane, aby wewnątrz komory napowietrzania powstawał poprzeczny obwodowy ruch
cieczy pomiędzy osiową podłużną, pionową ścianłą, a zewnętrznymi ścianami komory oraz ruch po¬
dłużny, okrężny wokół, tej ścianki.
Urządzenie do biologicznego oczyszczania ścieków według wynalazku może być również
wykonane w ten sposób, że we wnętrzu zbiornika ma wydzielony pionowymi, poprzecznymi ściankami
napowietrzany piaskownik oraz komorę osadzania. Wewnątrz piaskownika zamocowany jest dolny ko¬
lektor napowietrzający z przykrywającą go skośną kierownicą, zaś w górnej części komory osadza¬
nia zawieszone jest koryto zbiorcze z bocznymi osłonami, pod którym umieszczony jest wylot
przewodu przepływowego zakończony stożkiem z bocznymi szczelinami wylotowymi. Wlot do przewodu
przepływowego umieszczony jest w górnej części komory napowietrzania i wyposażony w osłonę.
Wynalazek zostanie bliżej objaśniony na przykładzie wykonania przedstawionym na rysun¬
ku, na którym fig. 1 przedstawia urządzenie w rzucie poziomym, figi 2 - urządzenie w przekroju
pionowym, fig. 3 - przekrój poprzeczny urządzenia wzdłuż linii A-B, fig. 4 - przekrój wzdłuż
linii C-D, a fig. 5 - przekrój wzdłuż linii B-F.
Urządzenie według wynalazku w postaci poziomo posadowionego zbiornika walcowego 1,
w którym pionowymi poprzecznymi ściankami wydzielony jest napowietrzany piaskownik 2, komora
napowietrzania 3 oraz komora osadzania 4. Wewnątrz piaskownika 2 w pobliżu ściany zewnętrznej
umieszczony jest wzdłużnie kolektor powietrzny 5, a nad nim skośna kierownica 6 nachylona w
kierunku ściany zewnętrznej, Kraty koszowe, zawieszone we wlocie piaskownika obudowane są ścian¬
ką zanurzoną 7. Piaskownik 2 połączony jest z komorą napowietrzania 3 przewodem zanurzonym 8
umocowanym w dzielącej obie komory ściance nieosiowo u góry. W komorze napowietrzania 3 usta¬
wiona jest osiowo podłużna pionowa ścianka 9 ze skośnymi skrzydełkami poziomymi 10 i pionowym
11. Skrzydełka poziome 10 rozchylone są na zewnątrz zaś skrzydełko pionowe 11 odchylone jest
w kierunku przewodu zanurzonego 8. W dolnej części komory napowietrzania 3 umieszczone są po
obu stronach ścianki 9 kolektory napowietrzające 12, a nad nimi zawieszone są skośne kierownice
13 obie nachylone w tę samą stronę. Kolektor będący po tej samej stronie ścianki 9 co przewód
zanurzony 8 umieszczony jest blisko ścianki, zaś drugi kolektor umieszczony jest blisko zew¬
nętrznej ściany komory napowietrzania 3. Osiowo, obok skrzydełka pionowego 11, w górnej części
komory zawieszony jest wlot do przewodu przepływowego 14 z osłoną 15*
Zakończenie przewodu przepływowego 14 obudowane stożkiem wylotowym 16 z bocznymi
szczelinami wylotowymi 17 umieszczone jest w dolnej części komory osadzania 4, w której górnej
części zamocowane jest podłużne koryto zbiorcze 18 ścieków oczyszczonych z bocznymi osłonami 19.
Oczyszczalnia według wynalazku pracuje w ten sposób, że stężone ścieki wpływają do
piaskownika 2 poprzez kraty koszowe, a pionowy kierunek ich strumieniowi nadaje ścianka zanu¬
rzona 7. W piaskowniku 2 następuje wytrącanie zawiesin mineralnych, co jest wspomagane przez
powietrze uchodzące z kolektora powietrznego 5 i wymuszające ruch cieczy ukierunkowywany przez
skośną kierownicę 6. ścieki pozbawione zanieczyszczeń mineralnych wpływają do komory napowie¬
trzania 3 przewodem zanurzonym 8. Uchodzące'z kolektorów napowietrzających 12 sprężone powietrze
tworzy wraz ze ściekami i osadem czynnym mieszaninę, która unosząc się do góry jest ukierun¬
kowywaną przez skośne kierownice 13, skrzydełka poziome 10 oraz skrzydełko pionowe 11.
Rjwstaje w ten sposób poprzeczny, obwodowy ruch mieszaniny pomiędzy ścianką 9, a zew¬
nętrznymi ściankami komory oraz ruch podłużny, okrężny wokół ścianki 9. Ebwstanie oraz inten¬
sywność cyrkulacji podłużnej należy od nachylenia skrzydełek i kierownic oraz wzajemnego usy¬
tuowania kolektorów napowietrzających, kierownic, przewodu zatopionego 7 i wlotu do przewodu
przepływowego 14. Z komory napowietrzania 3 ścieki przewodem przepływowym 14 przepływają do ko¬
mory osadzania 4.
144 307
3
Efcięki osłonie wlotu 15 następuje wstępne odseparowanie osadu czynnego z mieszaniny.
Wylot przewodu przepływowego 14 zakończony stożkiem 16 z bocznymi szczelinami 17 powoduje rów¬
nomierny rozdział strug cieczy i ich zawirowanie. Sklarowana przypowierzchniowa warstwa oczy¬
szczanych ścieków wpływa pod osłonami bocznymi 19 do koryta zbiorczego 18 i odprowadzana Jest
do odbiornika.
Usuwanie zanieczyszczeń mineralnych następuje okresowo przy pomocy podnośnika po¬
wietrznego zaś recyrkulacja osadu może odbywać się poprzez przepompownię lub również przy po¬
mocy .podnośnika powietrznego.
Zastrzeżenia
pa- tentowe
1. Urządzenie do biologicznego oczyszczania ścieków w kształcie posadowionego poziomo
podłużnego, walcowego zbiornika zawierającego komorę napowietrzania wyposażoną w kolektory
napowietrzające oraz w pionowe i skośne przegrody i kierownice, znamienne
tym,
że w komorze napowietrzania (3) umieszczona jest podłużna, pionowa ścianka (9) ze skrzydełkami
poziomymi (10 ) i pionowymi (11) oraz po obu stronach ścianki (9) dolne kolektory napowietrza¬
jące (12), z których Jeden umieszczony jest bliżej ścianki (9)f a drugi bliżej zewnętrznej
ścianki komory napowietrzania (3), nad którymi zawieszone są skośne kierownice (13) pochylone
w tą samą stronę, przy czym nachylenie skrzydełek i kierownic oraz wzajemne usytuowanie ko¬
lektorów, kierownic, przewodu doprowadzającego ścieki i przewodu odlotowego Jest tak dobrane,
aby wewnątrz komory napowietrzania (3) powstawał poprzeczny obwodowy ruch cieczy pomiędzy
ścianką (9), a zewnętrznymi ściankami komory oraz ruch*podłużny, okrężny wokół ścianki (9)«
2. Urządzenie według zastrz. 1,
znamienne
tym,
że wewnątrz zbiornika
ma wydzielony pionowymi, poprzecznymi ściankami napowietrzany piaskownik (2) wewnątrz którego
zamocowany jest dolny kolektor napowietrzający (5) z przykrywającą go skośną kierownicą (6)
oraz komorę osadzania (4) w górnej części, której zawieszone jest koryto zbiorcze (18) z osło¬
nami bocznymi (19)9 pod nim zaś umieszczony jest wylot przewodu przepływowego (14) zakończony
stożkiem (16) z bocznymi szczelinami wylotowymi (17), przy czym wlot do przewodu przepłyv;owego (14) umieszczony Jest w górnej części komory napowietrzania (3).
144 307
fll/Łzliolli
jejJlllŁ fJaZ. \1L\IL 21
fiq.5.
Pracownia Pohgiaficzna UP PRL. Nakład 100 egz.
Cena 220 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
406 Кб
Теги
pl144307b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа