close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL144526B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
OPIS PATENTOWY 144526
LBOIWA
CZYFttNIA
Patent dodatkowy
do patentu
flfelHłj |H* % 0
Zgłoszono: B4 06 22 /P* 248351/
bit O.4
Pierwszeństwo
URZĄDPATENTOWY
FRl
Zgłoszenie ogłoszono:
C10G 47/22
86 01 14
Opis patentowy opublikowano: 88 12 31
Twórcy wynalazku: Marian Taniewski, Alfred Lachowicz,
Krzysztof Skutii, Włodzimierz Kotowski,
Adam Mazur9 Teodor Bekt Lucjan Grabiec t
Kazimierz Kaliński, Andrzej Demitrow,
Adelajda Wandrasz, Zbigniew Swiderski
Uprawniony z patentu: Zakłady Chemiczne "Blachownia*, Kedzierzyn-Kośle;
Politechnika Śląska, Gliwice; Instytut Ciężkiej Syntezy
Organicznej* Kędzierzyn-Koźle /Polska/
SPOSÓB I UKŁAD DO HYDROPIROLIZY WĘGLOWODORÓW
Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do hydropirolizy węglowodorów, zwłaszcza benzyny,
w kierunku otrzymywania etylenu.
Znane procesy hydropirolizy ujawniły możliwość zwiększenia uzysku etylenu w procesie piro¬
lizy węglowodorów, przy użyciu gazowego rozcieńczalnika, w skład którego wchodzi wodór w
stanie czystym lub w mieszaninach z innymi gazami, na przykład azotem, metanem.
Znany sposób prowadzi się w układzie do pirolizy węglowodorów i rozdziału produktów pirolizy
składającym się z węzła pirolizy, węzła obróbki gazu pirolitycznego - obejmującego} sprężanie,
osuszanie, usuwanie acetylenu, węzła niskotemperaturowego rozdziału produktów pirolizy z wy¬
prowadzeniem na zewnątrz głównych produktów pirolizy*
Procesy hydropirolizy wymagają wyodrębnienia 1 wprowadzenia frakcji wodorowo-metanowej do
pirolizy* Zmiana składu surowca - benzyna w stanie pary i dodany rozcieńczalnik /wodór czysty
lub jego frakcje/, powoduje skutki techniczne w dalszych węzłach technologicznych - powstaje
zwiększona ilość gazowych 1 ciekłych międzyfrakcji, różniąca się składem od produktów pirolizy
konwencjonalnej. Powoduje to zwiększenie obciążenia znanego układu, zwłamzcza węzła niskotem¬
peraturowego rozdziału węglowodorów* Zwiększona ilość plrogazu wymaga dodatkowych Instalacji
do jego przerobu, tj* kolumn, sprężarek i wymienników ciepła, wykonanych % miedzi lub specjal¬
nych stall zdolnych do pracy w niskich temperaturach, co stawia ekonomikę procesu pod znakiem
zapytania* Ponadto, zawartość wodoru około 20£ obj* w plrogazle, stwarza bardzo istotną trud¬
ność technologiczną, a mianowicie, dla całkowitego usunięcia z plrogazu składników nlskolotnych i przerobienia zwiększonej ilości plrogazu niezbędne jest dostarczenie dodatkowych
ilości zimna* Zwiększona zawartość wodoru powoduje konieczność stosowania chłodniczego obiegu
metanowego, najczęściej sprężonego z obiegiem chłodniczym etylenowym, dla całkowitego wytrop¬
ienie metanu* Każdy z układów; metanowy, etylenowy czy propylenowy musi się składać z węzła
sprężania, skraplania 1 odparowania.
144 526
2
Celem wynalazku było opracowanie sposobu 1 układu do hydroplrolizy węglowodorów, bas podno¬
szenia dodatkowych nakładów na zwiększenie Instalacji Istniejącejforaz uzyskanie takiego źródła
najniższych temperatur które pozwoliłoby przerobić zwiększoną ilość pirogazu bez strat cennych
olefln - -głównych- produktów*
Sposób według wynalazku polega na tym, ze w węźle niskotemperaturowego rozdziału jako czyn¬
nik chłodzący stosuje się rozprężoną frakcję wodorowo-metanowa, którą następnie rozdziela się
w dzielniku frakcji na część odprowadzaną na zewnątrz i część zawracaną do procesu hydroplrolizy
poprzez* węzeł sprężania* przy zachowaniu stałego ciśnienia strumienia na wejściu do węzła
sprężania. Układ według wynalazku posiada w węźle niskotemperaturowego rozdziału rozprężarkę
frakcji wodorowo-metanowej i dzielnik strumienia tej frakcji oraz wyprowadzenie etylenu, pro¬
pylenu 1 frakcji wodorowo-metanowej. przy czym węzeł niskotemperaturowego rozdziału gazów
jest połączony z węzłem hydroplrolizy poprzez węzeł sprężania części frakcji metanowo-wodoro¬
wej* zawracanej do hydroplrolizy. zaś pomiędzy dzielnikiem strumienia tej frakcji a węzłem
jej sprężania na wprowadzeniu części frakcji metanowo-wodorowej znajduje się zawór regulacyj¬
ny, który utrzymuje stałe ciśnienie w układzie cyrkulacyjnyra, kosztem zmian ciśnienia stru¬
mienia części frakcji odprowadzanej na zewnątrz. Układ posiada doprowadzenia sprężonej frakcji
wodorowometanowej oraz pary wodnej do węzła hydroplrolizy.
Sposób 1 układ według wynalazku pozwalają na znaczne uproszczenie węzła niskotemperaturo¬
wego rozdziału. Otrzymany z procesu hydroplrolizy gaz jest znacznie rozcieńczony gazowym roz¬
cieńczalnikiem wodoru, którego zawartość dochodzi do 20$ objętościowych. W tych warunkach
zawrócenie części frakcji metanowo-wodorowej do hydroplrolizy zmniejsza faktyczną objętość
gazu do obróbki w węźle niskotemperaturowego rozdziału i równocześnie eliminuje obiegi chłod¬
nicze, z których każdy posiada własny węzeł,sprężania, skraplania i odparowania. Korzyści z
tego są oczywiste, w rozwiązaniu według wynalazku stosuje się tylko urządzenie rozprężające
i sprężarkę części frakcji metanowo-wodorowej do ciśnienia wynikającego z parametrów procesu
hydroplrolizy.
Sposobem według wynalazku, po głębokim rozprężeniu frakcji wodorowo-metanowej z wykonaniem
pracy mechanicznej, dochodzi do jej oziębienia poniżej temperatury 140 K, po czym uzyskana
zimno służy do schładzania frakcji wodorowo-metanowej przed jej rozprężeniem poniżej kry¬
tycznego punktu Inwersji wodoru.W czasie tego oziębiania dodatkowo odzyskuje się ciekłe wę¬
glowodory, głównie oleflny. Podane sprzężenie zwrotne stabilizuje pracę węzła niskotempera¬
turowego rozdziału, co ma istotne znaczenie w okresach znacznych wahań składu wodoruwpirogazie.
np. przy rozruchu instalacji pirolizy. Sposób i układ według wynalazku zobrazowano w przykła¬
dzie wykonania na rysunku, na którym przedstawiono schemat blokowy układu*
Przykład* Proces hydroplrolizy prowadzi się w węźle pirolizy If do którego dopro¬
wadzana jest benzyna w zakresie wrzenia 308-453K przewodem 1 oraz frakcja wodorowo-metanowa,
o składzie 55S& objętościowych wodoru i 43% objętościowych metanu przewodem 3 połączonym z
doprowadzeniem 2 pary wodnej* Węzeł hydroplrolizy I połączony
jest z węzłem II obróbki hy-
droplrogazu. obejmującym sprężenie, odsiarczanie* osuszanie* usuwanie acetylenu i kolejno
s węzłem III* w którym następuje niskotemperaturowy rozdział pirogazu* W węźle tym po kolejno
wykraplanych węglowodorach o coraz niższych temperaturach wrzenia schładza się pozostałą
gazową frakcję wodorowo-metanowa poniżej 'temperatury Inwersji a następnie rozpręża w rozprężarce IV z wykonaniem pracy mechanicznej* uzyskując źródło najniższych temperatur*
Otrzymaną z węzła III frakcję wodorowo-metanowa dzieli się w dzielniku strumienia TT na stru¬
mień 4 wyprowadzony na zewnątrz instalacji ± na strumień 3. zwracany do węzła I poprzez
węzeł sprężania VI* Ba wejściu do węzła VI znajduje się zawór regulacyjny VII, utrzymujący
stałe ciśnienie w strumieniu 3 przed jego sprężaniem w węźle VI, kosztem zmian ciśnienia
strumienia 4* fęzeł III posiada wyprowadzenie głównych produktów hydroplrolizy, to jest
etylenu 5 i propylenu 6*
3
144 526
Zastrzeżenia
patentowe
1« Sposób hydropirolizy węglowodorów obejmujący hydropirolizę gazu, obróbkę plrogazu
i niskotemperaturowy rozdział ^zuf znamienny
t y mt że w węźle niskotemperaturowego
rozdziału gazu, jako czynnik chłodzący stosuje się rozprężoną frakcję wodorowe-metanowąf
którą następnie rozdziela się w dzielniku frakcji na czcić odprowadzoną na zewnątrz 1 część
zawracaną do procesu hydropirolizy poprzez węzeł sprężania, przy zachowaniu stałego ciśnie¬
nia strumienia na wejściu do węzła sprężania,
2. Układ do hydropirolizy węglowodorów składający się z węzła hydropirolizy s doprowadze¬
niem surowców węglowodorowych, połączonego z węzłem obróbki plrogazu i kolejno z węzłem
niskotemperaturowego rozdziału gazów, znamienny tym, że węzeł niskotemperaturo¬
wego rozdziału gazu /III/ posiada rozprężarkę /IV/ frakcji wodorowo-metanowej i dzielnik /?/
strumienia tej frakcji oraz wprowadzenie etylenu /5/, propylenu /6/ i frakcji wodorowometanowej /3,4/t przy czym węzeł niskotemperaturowego rozdziału gazów /III/ jest połączony
z węzłem hydropirolizy /I/ poprzez węzeł sprężania /VI/ części frakcji metanowo-wodorowej,
zawracanej do hydropirolizy, zaś pomiędzy dzielnikiem strumienia /Y/, a węzłem sprężania
/VI/, na wyprowadzeniu /3/ części frakcji metanowo-wodorowej znajduje się zawór regulacyjny
/VII/.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
4
Размер файла
350 Кб
Теги
pl144526b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа