close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL144648B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
OPIS PATENTOWY
144 648
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
Patent dodatkowy
do patentu nr
Int. Cl.4 B65H 23/06
Zgłoszono:
85 06 28 (P.254287)
Pierwszeństwo
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono:
86 12 30
Opis patentowy opublikowano: 89 03 31
Twórcywynalazku: Tadeusz Radzanowski, Henryk Komander, Jadwiga Sapkowska
Uprawniony z patentu: Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Górnictwa Odkrywkowego „ Poltegor"
Wrocław (Polska)
Urządzenie do nawijania wąskiej taśmy tkaninowej na obrotowy bęben
z gumą przeznaczoną do wulkanizacji na gorąco
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do nawijania wąskiej taśmy tkaninowej na obrotowy
bęben z gumą przeznaczoną do wulkanizacji na gorąco.
W celu połączenia gumy z płaszczem bębna metodą wulkanizacji na gorąco, niezbędne jest
wywieranie nacisku na gumę. Nacisk ten musi mieś określoną wartość i powinien być równomierny
na całej powierzchni. Uzyskuje się tą metodą nawijania wąskiej taśmy tkaninowej czyli bandaża na
bęben, na który uprzednio nałożono mieszankę gumową. Proces bandażowania jest długotrwały,
wymaga użycia dużej siły i jest nużący.
Wynikiem tych niedogodności są błędy popełnione podczas bandażowania, co z kolei powo¬
duje niewłaściwe połączenie gumy z płaszczem bębna. Przejawia się to w postaci nierówności
powierzchni gumy, wypływów gumy i niedowulkanizowanych miejsc.
Niedogodności te zostały wyeliminowane w rozwiązaniu urządzenia według wynalazku.
Urządzenie zawiera rolkę z taśmą i wałki osadzone w korpusie. Charakteryzuje się ono tym, że co
najmniejjeden wałekjest zaopatrzony w hamulec o regulowanej sile nacisku, a o wałekpoprzedza¬
jący oparty jest wychylny wałek zamocowany na wychylnym ramieniu. Korpus urządzenia jest
zamocowany wychylnie na wsporniku przymocowanym do płyty podstawy i podparty sprężyną.
Wspornikjest zaopatrzony we wskaźnik wychylenia. Wychylony wałekjest dodatkowopołączony
z korpusem za pomocą sprężyn. Hamulec o regulowanej sile nacisku stanowi bęben zamocowany
na osi wałka oraz szczęki oparte o bęben i osadzone na trzpieniu, przy czym trzpień jest umie¬
szczony przesuwnie w oprawie przymocowanej do korpusu i oparty o sprężynę umieszczoną w
oprawie. Szczęka jest osadzona na trzpieniu przegubowo.
Urządzenie według wynalazku zapewnia prawidłowe nawinięcie taśmy na bęben z mieszanką
gumową. Prawidłowe nawinięcie taśmy uzyskuje się poprzez uzyskanie wymaganej siły napięcia w
taśmie oraz poprzez zapewnienie stałej jej wielkości. Uzyskano to poprzez zastosowanie hamulców
o regulowanej sile nacisku do hamowania obrotów wałków przez które przewinięta jest
2
144 648
taśma. Zastosowanie wałka wychylnego opartego o wałek poprzedzający wałki hamowane powo¬
duje wstępne napięcie taśmy co jest niezbędnym warunkiem do wywołania efektu hamowania.
Wychylne zamocowanie korpusu i podparcie go sprężyną służy do amortyzacji napięcia taśmy i
jednocześnie stanowi wskaźnik tego napięcia. Budowa zastosowanych hamulców umożliwia regu¬
lację ich zacisku, a tym samym regulację siły napięcia taśmy. Przegubowe zamocowanie szczęk
ułatwia dopasowanie ich powierzchni ciernej do powierzchni bębna.
Urządzenie według wynalazku jest bliżej objaśnione rysunkiem, na którym fig. 1 przedstawia
urządzenie w widoku z boku, a fig. 2 — urządzenie w przekroju poprzecznym przez wałki według
linii A-A na fig. 1.
Urządzenie stanowi płyta 1, do której przymocowane są wsporniki 2, zaś na wspornikach 2
zamocowanyjest wychylnie korpus 3. We wspornikach 2 osadzony jest wał 4. Na wale 4 osadzone
są łożyska 5, na które położonajest piasta 6, zaś na piaście 6 nasadzone są ściany boczne 7 korpusu
3. W ścianach bocznych 7 korpusu 3 osadzone są dwa wałki hamujące 8 usytuowane na różnych
poziomach, zaś nad nimi zamocowanyjest wałek poprzedzający 9.0 wałek poprzedzający 9 oparty
jest wałek wychylny 10 zamocowany w ramionych 11 przymocowanych wychylnie do ścian
bocznych 7 na wspornikach 12. Osie 13 wałków hamujących 8 wystają na zewnątrz ścian bocznych
7. Na wystającej części osi 13 osadzony jest bęben 14. O boczną powierzchnię bębna 14 oparte są
dwie szczęki hamulcowe 15. Każda ze szczęk 15 jest przymocowana do trzpienia 16 za pośrednict¬
wem sworznia 17. Trzpień 16 jest osadzony przesuwnie w oprawie 18 przymocowanej do ściany
bocznej 7 korpusu 3. Trzpień 16 ma koniec wydrążony, w którym osadzona jest sprężyna 19.
Sprężyna 19 z drugiej strony oparta jest o pokrywkę 28, której boczna powierzchnia jest gwinto¬
wana i która wkręcona jest w gwintowaną powierzchnię oprawy 18. Wkręcanie lub wykręcanie
pokrywki 20 powoduje ściśnięcie lub rozluźnienie sprężyny 19. W wyniku tego następuje zwiększe¬
nie lub zmniejszenie nacisku szczęki 15 na bęben 14 co z kolei zwiększa lub zmniejsza moment
hamujący wałków 8. Końcowym efektem tego działaniajest zwiększenie lub zmniejszenie napięcia
w taśmie. Korpus 3jest oparty o sprężynę 21 umieszczoną pomiędzy korpusem 3, a płytą podstawy
1, przy czym sprężyna 21 jest usytuowana po przeciwnej stronie wspornika 2. Do wspornika 2
przymocowanyjest wskaźnik 22, którego koniecjest usytuowany w pobliżu ściany bocznej 7, zaś na
ścianie bocznej naniesione są oznaczenia 23, które wskazują na kątową wielkość wychylenia
korpusu 3, a tym samym na wielkość siły w taśmie. Ponadto do korpusu 3 przymocowany jest
rolkowy uchwyt 24 do zamocowania w nim rolki 25 z taśmą 26. Taśmę 26 przewija się przez wałek
poprzedzający 9, o który jest oparty wychylny wałek 10. Ramiona 11, na których zamocowanyjest
wychylny wałek 10 są dodatkowo połączone ze ścianami bocznymi 7 za pomocą sprężyn 27.
Sprężyny 27 powodują dodatkowo dociskanie wychylnego wałka 10 do wałka poprzedzającego 9, a
tym samym dociskanie taśmy 26. Skutkiem tego jest wyeliminowanie poślizgu taśmy 26 na wałku
poprzedzającym 9. Przewinięta przez wałki 8 taśma 26 ajednocześnie zaciśnięta pomiędzy wałkiem
poprzedzającym 9 a wychylnym 10 jest wstępnie napięta. Dalsze napięcie taśmy 26 uzyskuje się
poprzez hamowanie wałków 8. Taśma 26 schodząca z wałków 8 jest przewinięta przez wyjściowy
wałek 28 osadzony we wspornikach 29 przymocowanych do płyty 1. Z wałka wyjściowego 28 taśma
26 jest nawijana na bęben, którego płaszcz jest obłożony mieszaniną gumową. Bęben obraca się
dookoła swej podłużnej osi usytuowanej poziomo przez co powoduje się ciągnięcie taśmy. W
trakcie obracania się bębna urządzenie przemieszcza się wzdłużnie, dzięki czemu taśmę 26 nawija
się na całej powierzchni bębna.
Zastrzeżenia patentowe
1. Urządzenie do nawijania wąskiej taśmy tkaninowej na obrotowy bęben z gumą przezna¬
czoną do wulkanizacji na gorąco zawierające rolkę z taśmą i wałki hamujące, przez które przewi¬
niętajest taśma, a rolka i wałki osadzone są w korpusie, znamie—c tym, że co najmniej jeden wałek
hamujący (8)jest zaopatrzony w hamulec o regulowanej sile nacisku, a o wałek poprzedzający (9)
opartyjestwychylony wałek (10) zamocowany na wychylnym ramieniu 11, zaś korpus (3) urządze¬
niajest zamocowany wychylnie na wsporniku (2) przymocowanym do płyty (1) podstawy i oparty
sprężyną (21).
144 648
3
2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że hamulec o regulowanej sile nacisku stanowi
bęben (14) zamocowany na osi (13) wałka (8) oraz szczęki (15) oparte o bęben (14) i osadzone na
trzpieniu (16), przy czym trzpień (16) jest umieszczony przesuwnie w oprawie (18) przymocowanej
do korpusu (3) i oparty o sprężynę (19) umieszczoną w oprawie (18), a drugi koniec sprężyny (19)
jest oparty o pokrywkę (20) wkręconą w gwintowaną powierzchnię oprawy (18).
3. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że wspornik (2) jest zaopatrzony we wskaźnik
(22) wychylenia.
4. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że wychylny wałek (10) jest dodatkowo
połączony ze ścianami bocznymi (7) korpusu (3) za pomocą sprężyn (27).
144648
Pracownia Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 egz.
Cena 220 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
442 Кб
Теги
pl144648b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа