close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL145036B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
OPIS PATENTOWY
145 036
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
Patent dodatkowy
do patentu nr
^fe)5i^fc Int-C1,4 G01K15/00
^^^^^ Zgłoszono: 84 07 03 (P.248561)
Opis patentowy opublikowano: 89 05 31
Twórcywynalazku: Andrzej Szawłowski, Zbigniew Kubicki, Andrzej Babicz,
Dariusz Mikołajczyk, Ewa Kwiatkowska, Jadwiga Konopa
Uprawniony z patentu: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „Mera-Piap",
Warszawa (Polska)
Urządzenie do kontroli bimetalicznych ograniczników temperatury
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do kontroli bimetalicznych ograniczników tempera¬
tury stosowane w procesie produkcyjnym do ostatecznej kontroli parametrów użytkowych ograni¬
czników temperatury.
Dotychczas znane rozwiązania i metody kontroli ograniczników polegają na indywidualnej
kontroli każdego ogranicznika na stanowisku kontrolnym lub na półautomatycznej kontroli
niektórych parametrów. Takie metody kontroli są mało wydajne i wymagają zatrudnienia wielu
osób.
Celem wynalazku jest zwiększenie wydajności kontroli ostatecznej poprzez unowocześnienie
stosowanych metod.
Według wynalazku urządzenie do kontroli bimetalicznych ograniczników temperatury ma
pneumatyczny stół obrotowy umieszczony na szczycie nieruchomej podstawy, który posiada
promieniowo osadzone ramiona przeznaczone do transportowania kaset pomiarowych z bada¬
nymi ogranicznikami. Ponadto, podstawa ma półkę, do której mocowane są promieniowo stoliki
pomiarowe oraz wysięgniki z pneumatycznymi siłownikami i głowicami pomiarowymi. Stoliki
pomiarowe połączone są kablami z układami automatycznej regulacji temperatur lub parametrów
elektrycznych umieszczonych odpowiednio w szafie sterowania temperaturami i w szafie sterowa¬
nia napięciami. Całe urządzenie sterowane jest automatycznie przez układ umieszczony w szafie
sterowniczej. Kaseta pomiarowa urządzenia posiada sprężyste zaciski utrzymujące badane ograni¬
czniki oraz styki, które po dociśnięciu kasety pomiarowej do stolika pomiarowego przez siłownik,
stykają się z odpowiadającymi im stykami głowic pomiarowych. Głowica pomiarowa posiada
mechanizm wypychający wadliwe sztuki w postaci kulki i popychacza oraz styki stykające się z
odpowiadającymi im stykami kasety pomiarowej.
Przedmiot wynalazku uwidocznionyjest w przykładzie wykonania na załączonych rysunkach,
gdzie fig. 1 przedstawia przekrój urządzenia w rzucie z boku, fig. 2 — widok urządzenia z góry, fig. 3
— przekrój kasety pomiarowej i głowicy pomiarowej na stanowisku pomiarowym w rzucie z boku.
2
145 036
Urządzenie do kontroli bimetalicznej ograniczników temperatury składa się z nieruchomej
podstawy 1, na szczycie której umieszczony jest pneumatyczny stół obrotowy 2 z promieniowo
osadzonymi ramionami 3. Na ramiona 3 nakładane są przez robot 4 kasety pomiarowe 5 z
badanymi ogranicznikami 6. Do półki 7 podstawy 1 mocowane są promieniowo stoliki pomiarowe
8 i wysięgniki 9. Na wysięgnikach 9 umieszczone są pneumatyczne siłowniki 10 z przymocowanymi
do nich głowicami pomiarowymi 11. Głowice pomiarowe 11 mają mechanizm wypychający wad¬
liwe sztuki w postaci kulki 12 i popychacza 13 oraz styki 14. Stoliki pomiarowe 8 połączone są
kablami 15 z układem automatycznej regulacji temperatur lub układem automatycznej regulacji
parametrów elektrycznych znajdującymi się odpowiednio w szafie sterowania temperaturami 16 i
w szafie sterowania napięciami 17, w zależności od tego, jaki parametr jest badany na określonym
stoliku pomiarowym 8. Głowice pomiarowe 11 połączone są poprzez przekaźniki 20 umieszczone
w podstawie 1 z szafą sterowniczą 21. Kasety pomiarowe 5 posiadają sprężyste zaciski 18 przytrzy¬
mujące badane ograniczniki 6 poprzez jego przewody wyjściowe oraz styki 19 współpracujące ze
stykami 14 głowicy pomiarowej 11.
Jedna kaseta pomiarowa 5 zawiera n badanych ograniczników 6. Każdemu badanemu ograni¬
cznikowi 6 przypisanyjest na każdym stoliku pomiarowym 8 jeden przekaźnik 20. Ramiona 3 stołu
obrotowego 2 oraz stoliki pomiarowe 8 i wysięgniki 9 rozmieszczone są w jednakowej odległości
kątowej odpowiadającej taktowi pracy stołu obrotowego 2. Całe urządzenie składa się z siedmiu
stanowisk pomiarowych i sterowanejest automatycznie przez układ sterujący umieszczony w szafie
sterowniczej 21. Bimetaliczne ograniczniki 6 umieszczane są w kasetach pomiarowych 5 i przy¬
trzymywane sprężystymi zaciskami 18, poprzez które następuje elektryczne połączenie ze stykami
19. Robot 4 pobiera zakładową kasetę pomiarową 5 i umieszczają na ramieniu 3 stołu obrotowego
2. Po obrocie stołu obrotowego 2 o jeden skok kaseta pomiarowa 5 zostaje umieszczona nad
stolikiem pomiarowym 8, a następnie dociśnięta do niego przez głowicę pomiarową 11, w wyniku
czego następuje zestyk styków 14 głowicy pomiarowej 11 ze stykami 19 kasety pomiarowej 5,
zamknięcie obwodu elektrycznego i pomiar określonego parametru ogranicznika 6. Na każdym
stanowisku pomiarowym badany jest inny parametr.
Jeżeli którykolwiek badany parametr ogranicznika 6 okaże się niezgodny z wymaganiami,
układ sterujący umieszczony w szafie sterowniczej 21 wyśle sygnał elektryczny do odpowiedniego
przekaźnika 20, który spowoduje włączenie ciśnienia, wprowadzanie go do głowicy pomiarowej 11,
uruchomienie kulki 12 i popychacza 13, w wyniku czego wadliwy ogranicznik 6 zostanie uwolniony
od sprężystego zacisku 18 i odrzucony jako brak. Po przejściu kasety pomiarowej 5 przez wszystkie
stanowiska pomiarowe, co jest równoważne z jednym pełnym obrotem stołu obrotowego 2, w
kasetach pomiarowych 5 pozostaną tylko sztuki dobre, które zostaną wypchnięte z zacisków 18
przez popychacze 13 na ostatnim stanowisku kontrolnym.
Zastrzeżenia patentowe
1. Urządzenie do kontroli bimetalicznych ograniczników temperatury, znamienne tym, że ma
pneumatyczny stół obrotowy (2) z promieniowo osadzonymi ramionami (3), na które nakładane są
przez robot (4) kasety pomiarowe (5) z badanymi ogranicznikami (6), umieszczony na szczycie
nieruchomej podstawy (1), która poniżej ma półkę (7), do której mocowane są promieniowo
osadzone stoliki pomiarowe (8) i wysięgniki (9) z pneumatycznymi siłownikami (10) i głowicami
pomiarowymi (11), przy czym stoliki pomiarowe (8) połączone są kablami (15) z układem automa¬
tycznej regulacji temperatur lub układem automatycznej regulacji parametrów elektrycznych
umieszczonymi odpowiednio w szafie sterowania temperaturami (16) i w szafie sterowania napię¬
ciami (17), a całe urządzenie sterowane jest automatycznie przez układ umieszczony w szafie
sterowniczej (21).
2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że kaseta pomiarowa (5) posiada sprężyste
zaciski (18) oraz styki (19), które po dociśnięciu kasety pomiarowej (5) przez siłownik (10) do
stolika pomiarowego (8), stykają się z odpowiadającymi im stykami (14) głowicy pomiarowej (11).
3. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że głowica pomiarowa (11) ma mechanizm
wypychający wadliwe sztuki w postaci kulki (12) i popychacza (13) oraz styki (14) stykające się z
odpowiadającymi im stykami (19) kasety pomiarowej (5).
145036
f<9t
145036
S
/
/
U
fig.2
145036
ciśnienie
fig-3
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
421 Кб
Теги
pl145036b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа