close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL145112B1

код для вставкиСкачать
POLSKA ^„TO nlTT,»,rrrt,^; 145 112
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
OPIS PATENTOWY
Patent dodatkowy
_ Cl.4
_ . n^Mr
/A/%
J
Int.
B60K ^A
20/02
do patentu nr
G05G 1/Q6
Zgłoszono:
86 11 27 (P.262617)
6
'
Int a-5 B60K
20(02
G05G 1/06
Pierwszeństwo
URZĄD
PATENTOWY
Zgłoszenie ogłoszono:
87 07 13
PRL Opis patentowy opublikowano: 90 04 30
Twórcy wynalazku: Małgorzata Świctosławska, Henryk Kłosowski, Jerzy Ziółkowski
Uprawniony z patentu: Fabryka Samochodów Osobowych,
Warszawa (Polska)
Dźwignia zmiany biegów,
zwłaszcza do samochodowej skrzyni biegów
Przedmiotem wynalazku jest dźwignia zmiany biegów, zwłaszcza do samochodowej skrzyni
biegów. Znana jest z niemieckiego opisu zgłoszenia nr 2 353 417 dźwignia zmiany biegów posiada¬
jąca gałkę, pełniącą rolę dźwigni zewnętrznej, umieszczoną sprężyście na wolnym końcu dźwigni
wewnętrznej, za pomocą gumowej tulei z wolnymi przestrzeniami, która zabezpiecza gałkę przed
drganiami rezonansowymi. Wadą znanego rozwiązania jest brak zabezpieczenia gałki przed wysu¬
waniem się z dźwigni wewnętrznej. Zabezpieczenie to jest realizowane przez siłę tarcia tulei
gumowej o wewnętrzną powierzchnię gałki.
Z amerykańskiego opisu patentowego nr 4 492 129, znana jest dźwignia zmiany biegów, w
której dźwignia zewnętrzna jest połączona na stałe z dźwignią wewnętrzną poprzez elastyczną
tuleję. Tuleja ta, oprócz przestrzeni pomiędzy dźwigniami wypełnia także otwory wykonane w
dźwigni zewnętrznej oraz dwa wgłębienia w dźwigni wewnętrznej, co ma istotny wpływ na trwałość
połączenia. Takie wykonanie dźwigni jest możliwe wyłącznie poprzez wypełnienie wolnych prze¬
strzeni plastycznym kauczukiem, który następnie wulkanizuje się w celu otrzymania gumy o
określonej sztywności oraz trwałego połączenia dźwigni zewnętrznej z dźwignią wewnętrzną.
Podstawową wadą znanego rozwiązania jest brak możliwości rozłączenia dźwigni bez jej
uszkodzenia.
Znany jest także z niemieckiego opisu patentowego nr 1 103 772 elastyczny element łączący
przeznaczony jako łącznik między dźwignią zewnętrzną i dźwignią wewnętrzną skrzyni biegów.
Element łączący zapewnia właściwe zabezpieczenie przed wysuwaniem się dźwigni zewnętrz¬
nej oraz zapewnia możliwość rozłączenia dźwigni, jednakże takie rozwiązanie jest materiałochłonne i drogie w wykonaniu.
Dźwignia zmiany biegów według wynalazku, zawierająca dźwignię zewnętrzną i dźwignię
wewnętrzną, połączone ze sobą poprzez elastyczną tuleję, posiadającą po swojej zewnętrznej i
wewnętrznej stronie kształtowe występy i wolne przestrzenie, umieszczoną w wewnętrznej części
dźwigni zewnętrznej, charakteryzuje się tym, że elastyczna tuleja posiada pierścień ustalający
zewnętrzny osadzony w wyobleniu końcówki dźwigni zewnętrznej oraz pierścień ustalający
wewnętrzny osadzony w podcięciu dźwigni wewnętrznej. Dźwignia wewnętrzna posiada sferyczne
145 112
2
zakończenie przechodzące w powierzchnię walcową połączoną ze stożkiem osadczym umieszczo¬
nym w pierścieniowym podcięciu elastycznej tulei, która posiada stożek ścięty umieszczony w
wewnętrznej powierzchni stożkowej wyprofilowania dźwigni zewnętrznej.
Wykonanie elastycznej tulei z pierścieniami ustalającymi, oprócz elastycznego połączenia
dźwigni zewnętrznej z dźwignią wewnętrzną, zapewnia proste ustalenie tych dźwigni względem
siebie, co eliminuje stosowanie dodatkowych elementów zabezpieczających. Stożek osadczy wyko¬
nany na dźwigni wewnętrznej ułatwia montaż elastycznej tulei, natomiast stożek ścięty elastycznej
tulei, osadzony w wewnętrznej powierzchni stożkowej wyprofilowania dźwigni zewnętrznej, prze¬
nosi siłę osiową wciskającą dźwignię zewnętrzną na dźwignię wewnętrzną.
Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku w częściowym
przekroju podłużnym.
Dźwignia zmiany biegów składa się z dźwigni zewnętrznej 1, z gałką 2, wykonanej w postaci
rury z wyprofilowaniem posiadającym powierzchnię stożkową 3 przechodzącą w powierzchnię
walcową 4 i dźwigni wewnętrznej 5 w postaci zagiętego pręta ze sferycznym zakończeniem 6
przechodzącym w powierzchnię walcową 7 połączoną ze stożkiem osadczym 8 umieszczonym w
pierścieniowym podcięciu 9 elastycznej tulei 10 wykonanej z gumy. Elastyczna tuleja 10 posiada
stożek ścięty 11 umieszczony w wewnętrznej powierzchni stożkowej 12 wyprofilowania dźwigni
zewnętrznej 1 oraz pierścień ustalający zewnętrzny 13, o przekroju odcinka koła, osadzony w
łukowym wyobleniu 14 końcówki dźwigni zewnętrznej 1 i pierścień ustalający wewnętrzny 15, o
przekroju prostokątnym, osadzony w podcięciu 16 dźwigni wewnętrznej 5. W środkowej części
elastycznej tulei 10 wykonane są podcięcia 17 tworzące wolne przestrzenie zamknięte powierzchnią
walcową 4 wyprofilowania dźwigni zewnętrznej 1.
W celu montażu dźwigni zmiany biegów według wynalazku, do wyprofilowania dźwigni
zewnętrznej 1 wsuwa się elastyczną tuleję 10, po czym tak przygotowany podzespół wciska się na
dźwignię wewnętrzną 5.
Zastrzeżenia patentowe
1. Dźwignia zmiany biegów, zwłaszcza do samochodowej skrzyni biegów, zawierająca dźwig¬
nię zewnętrzną i dźwignię wewnętrzną, połączone ze sobą poprzez elastyczną tuleję, posiadającą po
swojej zewnętrznej i wewnętrznej stronie kształtowe występy i wolne przestrzenie, umieszczoną w
wewnętrznej części dźwigni zewnętrznej, znamienna tym, że elastyczna tuleja (10) posiada pierścień
ustalający zewnętrzny (13) osadzony w wyobleniu (14) końcówki dźwigni zewnętrznej (1) oraz
pierścień ustalający wewnętrzny (15) osadzony w podcięciu (16) dźwigni wewnętrznej (5).
2. Dźwignia według zastrz. 1, znamienna tym, że dźwignia wewnętrzna (5) posiada sferyczne
zakończenie (6) przechodzące w powierzchnię walcową (7) połączoną ze stożkiem osadczym (8)
umieszczonym w pierścieniowym podcięciu (9) elastycznej tulei (10).
3. Dźwignia według zastrz. 1 albo 2, znamienna tym, że elastyczna tuleja (10) posiada stożek
ścięty (11) umieszczony w wewnętrznej powierzchni stożkowej (12) wyprofilowania dźwigni
zewnętrznej (1).
145112
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
290 Кб
Теги
pl145112b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа