close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL145782B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
OPIS PATENTOWY
Cl v : linia
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono:
145782
U--i^dt; P<n»mo*eq(
85 06 13
(P. 253 942)
Pierwszeństwo
Int. Cl.4 F16K 41/02
F16J 15/18
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono: 86 12 16
Opis patentowy opublikowano: 89 04 29
Twórcy wynalazku: Bogusław Machowski, Włodzimierz Oohoński
Uprawniony z patentuj Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Kraków (Polska)
DŁAWICA
ZAWORU
Przedmiotem wynalazku Jest dławnica zaworu ze szozeliwem miękkim, znajdująca zastosowa¬
nie w armaturze przemysłowej. Znana z francuskiego opisu patentowego nr 2 443 003 P** "Dła¬
wnica zaworu" ma komorę dławnioową wypełnioną szozeliwem miękkim złożonym z pakietu pier¬
ścieni uszczelniający oh ściśnięty oh dławikiem, przy czym pod dławikiem lub na dnie komory
dławnioowej jest usytuowana para sprężyn talerzowych. Wadą tej dławnicy jest brak możliwo¬
ści wyrównania rozkłada nacisków stykowyoh na długości uszozelnianie.
Celem wynalazku jest zmniejszenie wymienionej wady. Istotą dławnicy zaworu, mającej ko¬
morę dławnioową wypełnioną szozeliwem miękkim złożonym z pakietu pierścieni uszczelniająoyoh ściśniętych dławikiem, w której pod dławikiem i na dnie komory dławnioowej są usytuo¬
wane sprężyny talerzowe jest to, że pomiędzy każdymi dwoma sąsiednimi pierścieniami usz¬
czelniającymi jest usytuowana para sprężyn talerzowych, zwrócona do siebie wybrzuszeniem,
przy ozym podatność poszczególnych par sprężyn talerzowych jest malejąca w kierunku dna ko¬
mory dławnioowej. Zaletą dławnicy zaworu, według wynalazku, jest korzystny rozkład nacisków
stykowyoh pomiędzy szozeliwem a uszczelnianym elementem maszyny, duża sprężystość pakietu
pierścieni uszczelniających oraz samoczynna kompensacja zużyoia poszczególnych pierścieni
uszczelniających w czasie eksploataojl dławnicy.
Dławnioa zaworu, według wynalazku, jest przedstawiona schematycznie w przykładzie wyko¬
nania na rysunku, w półprzekroju osiowym. Przedmiot wynalazku ma komorę dławnioową wypeł¬
nioną szozeliwem złożonym * pakietu cztereoh pierścieni uszczelniających 1 ściśniętych dła¬
wikiem 2. Pod dławikiem 2 i na dnie komory dławnioowej są usytuowane sprężyny talerzowe 3
i 4, zaś pomiędzy każdymi dwoma sąsiednimi pierścieniami uszczelniającymi 1 jest usytuowa¬
na para sprężyn talerzowych 5f zwróconych do siebie wybrzuszeniem, przy ozym podatność po¬
szczególnych par sprężyn talerzowyoh 5 jest malejąca w kierunku dna komory dławnioowej.
W ozasie eksploataojl dławnloy zaworu według wynalazku, dławik 2 dokręca się siłą przy któ¬
rej nacisk stykowy pierścienia uszczelniającego 1 usytuowanego najbliżej dna komory dławni¬
oowej jest nie mniejszy od ciśnienia ozynnika uszczelnianego.
145 782
2
145 782
Zastrzeżenie
patentowe
Dławnioa zaworu mająoa komorę dławnicową wypełnioną azożeliwem miękkim złożonym z pa¬
kietu pierśoieni uszczelniających śoiśniętyoh dławikiem, przy ozym pod dławikiem i na dnie
komory dławńioowej są usytuowane sprężyny talerzowe, znamienna
tym, że pomię¬
dzy każdymi dwoma sąsiednimi pierścieniami uszczelniającymi (1) Jest usytuowana para sprę¬
żyn talerzowych (5) zwróoonych do siebie wybrzuszeniem, przy czym podatność poszczególnych
par sprężyn talerzowyoh (5) jest malejąca w kierunku dna komory dławńioowej•
M^
Pracownia Poligraficzna UPPRL. Nakład 100 egz.
Cena 400 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
160 Кб
Теги
pl145782b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа