close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL146025B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
OPIS PATENTOWY
146 025
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
Patent dodatkowy
tf^v^1 sdhi ^° Patentu nr
^^^^S
Int. Cl.4 F16B 13/08
Zgłoszono: 85 05 02 (P.253183)
E04B 1/49
Pierwszeństwo
URZĄD
n A tckitAU/W Zgłoszenie ogłoszono: 86 11 04
PRL Opis patentowy opublikowano: 89 05 31
Twórcawynalazku: Kazimierz Konieczny
Uprawniony z patentu: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Budownictwa Przemysłowego „Śląsk",
Katowice (Polska)
Łącznik rozporowy do konstrukcyjnych zamocowań w otworze
Przedmiotem-wynalazku jest łącznik rozporowy przeznaczony do konstrukcyjnych zamoco¬
wań w nawierconym otworze wykonanym w podłożu budowlanym.
Znane są łączniki rozporowe do ciężkich zamocowań w otworze, działające jak śruba odleg¬
łościowa. Przez pokręcenie łbem śruby opierającej się na zewnętrznej płaszczyźnie podłoża, w
którym wykonany jest otwór przeznaczony do zamocowania, powoduje się wciąganie trzpienia
rozpierającego w tulejkę rozporową, w kierunku wlotu wywierconego wcześniej otworu. Łączniki
tego rodzaju składają się z kilku elementów konstrukcyjnych; tulei rozporowo-dystansowej, śruby
lub nagwintowanej szpilki, stożka rozpierającego oraz z pierścienia oporowego. Stosowane są one
do wykonywania silnie obciążonych połączeń konstrukcyjnych ale wymagają podłoża budowla¬
nego o wysokiej wytrzymałości i znacznej grubości, a w związku z tym zakres stosowania ich jest
ograniczony do podłoża betonowego o wytrzymałości większej od 15 MPa oraz grubości elementu
większej od 15 cm. Produkcja tego rodzaju łączników jest pracochłonna i materiałochłonna.
Celem wynalazku jest skonstruowanie łącznika rozporowego, który nie miałby w/w wad i
zapewniłby znacznie szerszy zakres stosowania.
Istota rozwiązania łącznika rozporowego do konstrukcyjnych zamocowań w otworze, składa¬
jącego się z tulei dystansowo-rozporowej, trzpienia rozporowego , śruby z łbem sześciokątnym i
podkładki polega na tym, że ma on tuleję dystansowo-roporową z co najmniej dwomaprzewężeniami, przednim i tylnym, z podłużnymi nacięciami w części przedniej oraz z zaczepami w części
środkowej.
W przewężeniu tylnym, znajdującym się w tylnej części tulei umieszczony jest pierścień
dystansowy o średnicy zewnętrznej równej zewnętrznej średnicy cylindrycznej części tulei. W
przewężeniu przednim, znajdującym się w przedniej części tulei umieszczonyjest trzpień rozporowy
składający się z trzech części: przedniem i tylnej w kształcie walca oraz środkowej w kształcie stożka
ściętego. Zewnętrzna średnica przedniej części trzpienia jest równa zewnętrznej średnicy cylindry¬
cznej części tulei dystansowo-rozoporowej. Część tylna trzpieniajest przytrzymywanaprzez przed¬
nie przewężenie tulei dystansowo-rozporowej.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony na rysunku, który przedstawia ideowy schemat
kompletnego łącznika rozporowego.
2
146 025
Łącznik rozporowy, będący przedmiotem wynalazku, składa się z tulei dystansoworozporowej 1, trzpienia rozporowego 2, pierścienia dystansowego 3, śruby z łbem sześciokątnym 4
oraz podkładki 5.
Śruba z łbem sześciokątnym 4jest gwintowana na całej swojej długości lub też gwintowanajest
częściowo jedynie w swojej tylnej części dla zapewnienia współdziałania z trzpieniem rozporowym
2. Pod łbem śruby znajduje się podkładka 5. Na śrubie nasunięta jest tuleja dystansowo-rozporowa
1. Tuleja ta ma profilowany kształt powstały w wyniku plastycznej obróbki blachy /zwinięta w
kształt walcowej tulei odpowiednio wyprofilowana blacha/. Cechą charakterystyczną tej tulei jest
to, że posiada ona odpowiednio wyprofilowane przewężenia 6 i 7 - minimum dwa. Przewężenie 6
ma za zadanie uchwycenie i utrzymanie we właściwym położeniu trzpienia rozporowego 2 przed
rozprężeniem łącznika a następnie w trakcie rozprężania łącznika wraz z końcówką, przednią
częścią tulejki dystansowo-rozporowej 1 spełnia ono role wewnętrznego stożka tulei dystansoworozporowej 1 umożliwiając poprzez współdziałanie z częścią stożkową trzpienia rozporowego 10
rozprężenie przedniej części tulei dystansowo-rozporowej. Przewężenie 7 spełnia rolę skrajnej
prowadnicy śruby z łbem sześciokątnym 4. W celu zabezpieczenia przed trwałą deformacją kons¬
trukcji przewężenia 7 oraz zapewniania równomiernego rozkładu docisku tylnej części tulei
dystansowo-rozporowej do ścianek wykonanego w podłożu otworu /szczególnie istotne zagadnie¬
nie w przypadku wystąpnienia sił ścinających w połączeniu/ - w przewężeniu 7 znajduje się
pierścień dystansowy 3 którego zewnętrzna średnica jest równa zewnętrznej średnicy tulei
dystansowo-rozporowej 1.
Przednia część tulei dystansowo-rozporowej 1 ma podłużne rozcięcia 8 ułatiwającejej rozprę¬
żenie, które następuje w wyniku wciągania przez śrubę 4 trzpienia rozporowego 2 do wnętrza części
przedniej tulei 1.
Tuleja dystansowo-rozporowa 1 może posiadać w swej części środkowej dwa zaczepy 9
wstępnie stabilizujące jej położenie w początkowej fazie osadzania i rozprężania łącznika. Zaczepy
te są szczególnie przydatne przy mocowaniu łącznika w otworze przelotowym.
Trzpień rozporowy 2 jest odpowiednio wykształconą nakrętką współdziałającą ze śrubą 4.
Trzpień ten w przedniej części 12 ma kształt walca, którego zewnętrzna średnica jest równa
zewnętrznej średnicy tulei dystansowo-rozporowej 1. Trzpień rozporowy w swojej tylnej części 11
ma również kształt walca, jednak jego średnica jest mniejsza niż części przedniej i jest równa
najmniejszej wewnętrznej średnicy tulei dystansowo-rozporowej 1 w miejscu przewężania 6.
Pomiędzy częścią przednią a tylną trzpienia rozporowego 2 znajduje się część środkowa 10 mająca
kształt stożka ściętego.
Łącznik rozporowy według wynalazku mocuje się w otworze w następujący sposób: dokręce¬
nie śruby 4 powoduje wciąganie trzpienia rozporowego 2 do przedniej części tulei dystansoworozporowej 1. Następuje silne dociśnięcie przedniej części tulei dystansowo-rozporowej 1 do
pobocznicy wykonanego w podłożu budowlanym otworu.
Łącznik rozporowy według wynalazku, dzięki swojej konstrukcji zapewnia dobre zamocowa¬
nie w otworach niezależnie od rodzaju podłoża, w którym jest mocowany /beton, cegła itp/. Może
on być stosowany w otworach nieprzelotowych oraz przelotowych.
Zastrzeżenia patentowe
1. Łącznik rozporowy do konstrukcyjnych zamocowań w otworze, składający się z tulei
dystansowo-rozporowej, trzpienia rozporowego, śruby z łbem sześciokątnym i podkładki zna¬
mienny tym, że ma tuleję dystansowo-rozporowa (1) z co najmniej dwoma przeważeniami (6) i (7)
usytuowanymi w jej przedniej i tylnej części, z podłużnymi nacięciami (8) w części przedniej, z
zaczepami (9) w części środkowej, a w przewężeniu (7) znajdującym się w tylnej części tulei
dystansowo-rozporowej (1) umieszczony jest pierścień dystansowy (3) o średnicy zewnętrznej
równej zewnętrznej średnicy cylindrycznej części tulei (1), że ma trzpień rozporowy (2) składający
się z trzech części: przedniej (12) i tylnej (11) w kształcie walca oraz środkowej (10) w kształcie
stożka ściętego.
146 025
3
2. Łącznik według zastrz. 1, znamienny tym, że ma trzpień rozporowy (2), którego zewnętrzna
średnica w części przedniej (12) jest równa zewnętrznej średnicy części cylindrycznej tulei
diystansowo-rozporowej (1), a w części tylnej (11)jest przytrzymywany przez przednie przewężenie
{6) tulei dystansowo rozporowej (1).
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
374 Кб
Теги
pl146025b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа