close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL146135B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
OPIS PATENTOWY
146135
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono: 85 12 30
/P.257210/
Pierwszeństwo
Int. Cl.4 E02F 9/18
B65G 47/58
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono: 87 07 13
Opis patentowy opublikowano: 89 05 31
Twórca wynalazku: Paweł Kanczewski
Uprawniony z patentu: Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego Zakład ProdukcyjnoMontażowy Maszyn Górnictwa Odkrywkowego "Famego", Zgorzelec
/Polska/
NADWOZIE ZWAŁOWARKI
Przedmiotem wynalazku jest nadwozie zwałowarki przeznaczonej do zwałowania węgla lub in¬
nych kopalin użytecznych.
Znane jest nadwozie ładowarko-zwałowarki według opisu patentowego PRL nr 61 307. Nadwozie
to charakteryzuje się tym, że sztywny maszt zamocowany jest przegubowo do platformy podwozia.
Z masztem połączona jest również przegubowo wsporcze konstrukcja koła czerpakowego oraz wy¬
sięgnik przeciwciężaru.
Wada znanego rozwiązania nadwozia jest jej budowa w postaci przestrzennej ramy kratowej,
co powodowało występowanie momentów gnących oprócz sił normalnych i tnących. W celu zapew¬
nienia odpowiedniej wytrzymałości poszczególnym elementom, występowała konieczność odpowied¬
niego zwiększenia ich przekrojów. Konsekwencją tego jest znaczny wzrost masy całego nadwo¬
zia 1 zwiększenie o jeden rząd obciążenia 1 wielkości elementów maszynowych w zwałowarce.
Niedogodność ta została wyeliminowana w rozwiązaniu nadwozia zwałowarki według wynalazku.
Nadwozie to charakteryzuje się tym, ze do wspornika platformy przymocowany jest przegubowo
dzielony wysięgnik zwałujący, na którym zamocowany jest przegubowo maszt. Maszt w miejscu
zamocowania jest podparty siłownikiem, którego drugi koniec jest utwierdzony w platformie.
Przclwwaga w postaci skupionej masy jest usytuowana niżej od punktu zamocowania wysięgnika
przeciwwagi do masztu. Maszt jest utworzony z pręta o liniowo zmiennym przekroju poprzecz¬
nym usztywnionym żebrami. Wysięgnik zwałujący 1 wysięgnik przeciwagi są utworzone z pręta
o stałym przekroju. Przekrój poprzeczny pręta tworzą dwa ceownlki obrócone do siebie ramio¬
nami. Kąt pochylenia wysięgnika przeciwwagi wynosi 6%12°. Dzielny wysięgnik zwałujący
jest załamany pod kątem 8t-l6°.
Budowa nadwozia według wynalazku powoduje wywoływanie w jego elementach sił normalnych
i tnących. Wynika to zarówno z zamocowania wysięgnika zwałującego jak i z jego budowy
2
146 135
a w szczególności z jego załamanie. Dodatkowym efektem załamania wysięgnika zwałującego
jest korzystniejsze wykorzystanie zwałowarki podczas usypywania skarpy. Podparcie masztu
w miejscu jego zamocowania wpływa korzystnie na rozkład naprężeń w maszcie, bowiem elimi¬
nuje powstawanie momentów gnących* Jednocześnie kształt elementów w postaci ceowników
zwróconych do siebie ramionami, wpływa dodatkowo na korzystny rozkład naprężeń w tych
elementach* W wyniku tego stworzona została możliwość znacznego zmniejszenia ciężaru
nadwozia.
Nadwozie ładowarki według wynalazku jest bliżej objaśnione w przykładzie wykonania
przedstawionym na rysunku, na którym fig. 1 stanowi schemat budowy nadwozia, zaś fig. 2
jest przekrojem poprzecznym przez jeden z prętów.
Jak przedstawiono na fig. 1 1 2 na podwoziu 1 osadzona jest platforma obrotowa 2 za
pośrednictwem łoża kulkowego 3, które umożliwia obrót platformy 2 względem podwozia 1.
W osi obrotu platformy 2 zamocowany jest wspornik główny 4, zaś z boku przymocowany jest
wspornik boczny 5- We wsporniku głównym 4 zamocowany jest przegubowo wysięgnik zwałujący 6,
który jednocześnie jest podparty siłownikiem 7 zamocowanym przegubowo we wsporniku bocz¬
nym 5. W przegubie łączącym siłownik 7 z wysięgnikiem zwałującym 6 zamocowany jest maszt 8
usytuowany pionowo. Przy górnym końcu masztu 8 zamocowane są cięgna 9 podtrzymujące wysięg¬
nik zwałujący 6, składający się z dwu części o różnym pochyleniu, połączonych ze sobą
przegubowo. W środkowej części masztu 8 zamocowany jest wysięgnik przeciwwagi 10 skierowa¬
ny przeciwnie do wysięgnika zwałującego 6, a której koniec jest usytuowany niżej od jego
zamocowania do masztu 8. Na końcu wysięgnika przeciwwagi 10 zamocowana jest przeciwwaga 11
w postaci walca. Koniec wysięgnika przeciwwagi jest połączony z górnym końcem masztu 6 za
pomocą cięgna 12. W górnej części masztu 8 zamocowana jest kabina operatora 13* Maszt 8
jest utworzony z dwu ceowników 14, zwróconych do siebie ramionami i połączonych ze sobą
poprzecznymi żebrami 15.
Zastrzeżenia
patentowe
1. Nadwozie zwałowarki zawierające obrotową platformę, do której przegubowo przymoco¬
wany jest maszt oraz wysięgnik zwałujący a do masztu przymocowany jest wysięgnik przeciw¬
wagi, przy czym wysięgnik zwałujący i wysięgnik przeciwwagi są zawieszone na cięgnach
przymocowanych do masztu, znamienne
tym, że do głównego wspornika /4/ obro¬
towej platformy /2/ przymocowany jest przegubowo dzielony wysięgnik zwałujący /6/, na
którym zamocowany jest przegubowo maszt /8/, który w miejscu zamocowania jest podparty
siłownikiem /7/, jego drugi koniec jest przytwierdzony do obrotowej platformy /2/, zaś
przeciwwaga /11/ w postaci skupionej maay jest usytuowana niżej od punktu zamocowania wy¬
sięgnika przeciwwagi /10/ do masztu /8/.
2. Nadwozie według zastrz. 1,
znamienne
t y m, że maszt 8 jest utworzony
z pręta o liniowo zmiennym przekroju poprzecznym usztywnionym żebrami /15/t zaś wysięgnik
zwałujący /6/ i wysięgnik przeciwwagi /10/ są utworzone z pręta o stałym przekroju.
3* Nadwozie według zastrz. 2, znamienne
t y m, że przekrój poprzeczny pręta
tworzą dwa ceowniki /14/ obrócone do siebie ramionami.
4. Nadwozie według zastrz. 1,
znamienne
t y m, że kąt pochylenia /cC/ /alfa/
wysięgnika przeciwwagi /10/ wynosi 6°«-12°.
5. Nadwozie według zastrz. 1,
znamienne
jący /6/ jest załamany pod kątem //$ / /beta/ 8%16°.
tym, że dzielony wysięgnik zwału¬
3
1*6 135
15
1fc
_=:
6
3
Ifff i f ^^Ł
Fig. 2
71
J
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
256 Кб
Теги
pl146135b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа