close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL146247B1

код для вставкиСкачать
OPIS PATENTOWY
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
1 CZYTELNIA
LUDOWA
Patent dodatkowy
do patentu nr
Sp
w?
146247
Zgłoszono: 8* 10 10
Urzędu Patentowego ,
/*• 255720/
Pierwszeństwo
Int. Cl.4 C02F 1/56
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono: 86 06 17
Opis patentowy opublikowano: 89 01 31
Twórcy wynalazku:
Marek Kozłowski, Jan Olszewski, Wiesław Otwinowski
Uprawniony z patentu:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
/Polska/
ŚRODEK DO KOAGULACJI I SEPAROWANIA ODPADÓW MATERIAŁÓW MALARSKICH
OPARTYCH NA ROZPUSZCZALNIKACH ORGANICZNYCH W INSTALACJACH OBIE¬
GÓW WODNYCH NATRYSKOWYCH KABIN LAKIERNICZYCH ORAZ DO OCZYSZCZA¬
NIA I PODSTAWOWEJ NEUTRALIZACJI WÓD OBIEGOWYCH Z OBIEGÓW WOENYCH
NATRYSKOWYCH KABIN LAKIERNICZYCH
Przedmiotem wynalazku jest środek do koagulacji i separowania odpadów materiałów
malarskich opartyoh na rozpuszczalnikach organioznych w instalaojach obiegów wodnych na¬
tryskowych kabin lakierniczych oraz do oczyszczania i podstawowej neutralizaoJi wód obie¬
gowych z obiegów wodnych natryskowych kabin malarskich,
W procesach nanoszenia powłok malarskich metodami natryskowymi cześć rozproszonego
materiału malarskiego jest traoona i w przypadku tzw. kabiny mokrej trafia do obiegu wod¬
nego tworząc kłopotliwy, kleJacy i trudny do usuwania odpad* Ilości odpadów uzależnione
są od wielu parametrów prowadzonego procesu malowania i sięgają niekiedy polowy natryski¬
wanego materiału. Wychwytywanie rozproszonego materiału odpadowego w roztworach wodnych
stwarza problemy unieszkodliwiania ścieków•
Zadaniem poprawnie funkcjonującego środka do koagulacji i separowania kłopotliwych
odpadów jest wydłużenie okresu funkcjonowania kabin, w którym nie ma potrzeby ioh oczysz¬
czania oraz uzyskanie zkoagulowanego materiału malarskiego w postaci łatwej do usunięcia
i zagospodarowania. Podstawowym zadaniem jest również jak najmniejsze zanieczyszczenie wo¬
dy obiegowej przez niedopuszczenie między innymi do rozkładu substancji błonotwórczyoh oraz
innych organioznych komponentów materiałów malarskich, poprzez sorboje i związanie w nie¬
rozpuszczalne kompleksy toksyoznyoh, limitowanych przepisami z dziedziny oohrony środo¬
wiska składników poohodzącyoh z pigmentów i innych komponentów materiałów malarskich
Jak np. związków cynku, ohromu, ołowiu, żelaza itp«
2
\k6 Zhi
Konsekwencją prawidłowo prowadzonego prooesu z zastosowaniem środka o właściwie do¬
branym jakościowo i ilościowo składzie chemicznym Jest wyodrębnienie się szlamu* Jeśli
powstająoe aglomeraty mają zdolność sedymentacji, to otrzymuje się osad na dnie zbiornika
dekantaoji, jeśli natomiast występuje tendencja flotacji, to otrzymany osad ma postać
kożucha* Bardzo często ma się do czynienia z kożuchem 1 osadem jednocześnie* Ważne jest
to| ze składy kozuoha i osadu nie są jednakowe*
Stosowane powszeohnle do koagulacji materiałów malarskich silnie alkaliczne prepara¬
ty, oparte często o ług sodowy i sole sodu Jako podstawkowe składniki recepturowe ohoć
spełniają rolę koagulantów wyrobów lakierowanych* wykazują szereg wad wynikających głów¬
nie z silnie alkalioznego środowiska w którym działają* Powodują one mianowicie:
- zanieczyszczanie wód obiegowych i wynikającą z tego kłopotliwą ich obróbkę* ponieważ
o
zasolenie sięga kilka g/dra ,
- wynikające z degradaoji substancji powłokotwórczych bardzo wysokie ChZT sięgające często kilkudziesięciu g Op/dm , zawartość chromu sześciowartościowego do kilkudziesięciu
mg/om i cynku do kilkudziesięciu mg/dm ;
- konieczność stosowania przez praoownlków obsługi specjalnego sprzętu oohrony osobistej;
* przedwczesne zużyoie urządzeń technologicznych i wyposażenia instalacji obiegów wodnych*
- rozkład chemiczny substancji błonotwórczych i innyoh komponentów materiałów malarskich*
zamykający szanse ich choćby częściowej utylizacji w
przyszłości*
Celem wynalazku jest opracowanie środka nietokayoznego 1 chemicznie obojętnego9 dzia¬
łającego w środowisku obojętnym lub lekkokwaśnym zapewniającego otrzymanie skoagulowanego
nie klejąoego się odpadu łatwego do usunięcia i zagospodarowania z jednoczesnym wyelimino¬
waniem wad i kłopotów z dalszą obróbką wód obiegowyoh w przypadku spuszczania do ścieków,
związanyoh ze stosowaniem opisanych środków koagulująoyoh silnie alkalioznyoh*
¥ody obiegowe przy zastosowaniu środka będąoego przedmiotem wynalazku mogą być po
usuniępiu odpadu zawracane do obiegu lub spuszczane do kanalizacji z minimalną obróbką lub
bez obróbki gdyż stężenie związków ohromu, ołowiu, oynku* żelaza oraz wartośoi ChZT są po¬
niżej wymagali stawianych przez przepisy w dziedzinie ochrony środowiska* Jako materiał ma¬
larski stosowano szeroką gamę materiałów podkładowyoh i nawierzchniowych ftalowyoh 1 ftalowo-karbamidowyoh suszonych na powietrzu i w temperaturaoh podwyższonych.
Zadaniem wynalazku jest opracowanie składu ilośoiowego i jakościowego środka do koagulaoji i separowania materiałów malarskioh opartych na rozpuszczalnikach i rozcieńczal¬
nikach organicznych, łatwego usuwania i zagospodarowania odpadu z Jak najmniejszym zanie¬
czyszczeniem wód obiegowyoh*
Środek będący przedmiotem wynalazku jest oparty na niejonowych środkach powierzchnio¬
wo -czynny oh i według istoty wynalazku charakteryzuje się tym, że zawiera od 10 do 35 czę¬
ści wagowych kopolimeru blokowego tlenków propylenu 1 etylenu i/lub produktów addyoji
tlenku etylenu do alkoholu oleiłowego i/lub produktów addyoji tlenku etylenu do nienasy¬
conego alkoholu tłuszczowego* zwłaszcza do alkoholu oleooetyłowego i/lub oksyetylenowego
alkoholu lanolinowego zawierającego około 10 grup oksyetylenowych i/lub produktu polime¬
ryzacji tlenku propylenu zmieszanych w proporcji od 1:2,5 do 3»5:1 z poliakryloamidem o
wysokim stopniu spolimeryzowania i/lub modyfikowanym poliakryamidem o wysokim stopniu spolimeryzowania l/lub produktami polimeryzacji akrylanów, od 90 do 315 ozęśoi wagowych wody*
od 0,^5 do 1,2 ozęśoi wagowej żywicy jonowymiennej będącej słabo kwaśnym wymieniaczem
kationowym i/lub silnie kwaśnym wymieniaczem kationowym na bazie kopolimeryzatu styrenu
z dwuwinylobenzenen z grupami sulfonowymi w pierśoienlu i od 29,5 do 140 ozęśoi wagowych
sypkiej sproszkowanej mieszaniny składników mineralnych o masie właściwej od 1,9 kg/litr,
do 2,3 kg/litr* porowatości od 82# do 93#t masie właściwej usypowej od 330 kg/m
do 960 kg/
nr* i zawierającej nominalnie od 58^ wagowyoh do 95/b wagowych SiO^, od 0,12% wagowych do
1.20# wagowyoh AlgO , od 15# wagowyoh do 11# wagowych Fr20
i od 0,18# wagowyoh do kt5%
, wagowyoh CaO i MgO z niewielkimi domieszkami skaleni, glukonitu i kalcytu*
Ułó 247
3
środek dodaje się do obiegu wodnego kabiny lakierniczej w ilości zależnej.od ilości
wody znajdującej się w obiegu oraz ilośoi farby odpadowej trafiającej do układu* Cyrkulująo w obiegu wodnym kabiny, zawiesina preparatu zapobiega osadzaniu się materiału mala¬
rskiego na ściankach kabiny oraz przewodach instalacji obiegu wodnego, Jak również na
ściankach zbiornika osadozego* Skoagulowany materiał malarski ulega szybkiej sedymenta¬
cji w zbiorniku osadozym w ciągu zaledwie kilku minut, w postaci gęstegoy nieklejąoego
się osadu i kożucha flotującego*
Obieg wodny Jest uzupełniany kolejnymi porcjami środka lub Jego składników. Zebrany
w odstojniku osad Jest okresowo usuwany, natomiast woda obiegowa Jest odprowadzana do ka¬
nałów śoiekowyoh w zasadzie bez konieozności obróbki chemicznej. Woda może byó zawrócona
z odstojnika ponownie do obiegu.
środek Jest nietoksyozny, ohemioznie obojętny i nie powoduje żadnego niebezpieczeń¬
stwa dla
posługującego się nim personelu i obsługi kabin lakierniczych.
Środek w wysokim stopniu ogranicza konieczność okresowego bardzo pracochłonnego oozyszozania kabin lakierniczych i instalacji wodnych z osadzonego materiału malarskiego, za-'
pewniająo
praktycznie ich ciągłą
pracę. Osad zebrany w
odstojniku Jest bardzo łatwy do
usunięcia* środek Jest stosowany pod nazwą preparatu KOAGULANT K-83*
Przeprowadzone badania wykazały, że wszelkie zanieczyszczenia wody po stosowaniu śro¬
dka są znaoznie poniżej zanieczyszczeń dopuszczalnych według obowiązująoyoh noro polskich,
środek Jest pokazany w przykładzie wykonania*
Przykład. 5 kg kopolimeru blokowego tlenków propylenu i etylenu i 5 kg modyfi¬
kowanego poliakryloamidu o bardzo wysokim stopniu spolimęryzowania rozpuszcza się w 90 li¬
trach wody i otrzymuje się w ten sposób składnik ciekły środka. 0,6 kg drobno sproszkowa¬
nej żywicy Jonowymiennej będąoej silnie kwaśnym wymieniaczem kationowym sporządzonym na
bazie
kopolimeryzatu styrenu z dwuwinylobenzem z grupami sulfonowymi w pierścieniu miesza
się ręcznie przez ko minut z 36 kg diatomitu polskiego o masie właśoiwej usypowej 550 kg/m
porowatości 88* i masie właśoiwej 2,1 kg/litr. Diatomit nominalnie zawiera 85% S102, 0,7*
ALO , 7»3# Fe20 , J% CaO z niewielką domieszką MgO i około 4* skaleni, glaukonitu i kaloytu. Skład podano w procentach wagowych. Otrzymuje się w ten sposób składnik stały śro¬
dka*
Składnik stały miesza się ze składnikiem ciekłym, uzyskując środek do neutralizacji
ścieków. Zwykle dokonuje się zmieszania przez wprowadzenie obydwu składników do obiegu
wodnego kabiny lakierniczej. Jako materiał malarski używano lakier podkładowy ftaIowo-kar¬
bami dowy. środek oyrkuluje w obiegu wodnym kabiny lakierniczej przez 20 godzin. Lakier
w ogóle nie ulega osadzaniu ani na ścianach kabiny ani w przewodach odprowadzających ani
na ścianach odstojnika* Materiał malarski szybko koaguluje a następnie wraz ze stałymi
składnikami środka łączy się w nieklejąoy osad. Osad szybko częściowo osiada na dnie zbio¬
rnika a częściowo pływa po lustrze cieczy w postaci kożucha.
Po 200 godzinach cyrkulacji środka w obiegu wodnym kabin lakierniczych na ścianach
kabin nadal nie osadza się materiał malarski. Przewody odprowadzające i ściany odstojni¬
ka są nadal czyste* Na dnie osadnika zgromadza się gęsty nieklejący się osad a kożuch
pływa po powierzchni cieczy. Woda z odstojnika Jest czysta o odczynie obojętnym. Wodę z
odstojnika zawraca się z powrotem do obiegu wodnego.
Przykład
IX.
10 kg produktu addyoji tlenku etylenu do nasyconych i nienasy¬
cony oh alkoholi tłuszczowych rozpuszcza się w 180 litrach wody a następnie do otrzymanego
roztworu dodaje się 10 kg modyfikowanego poliakryloamidu o wysokim stopniu spolimeryzo¬
wania* Otrzymano w ten sposób ciekły
składnik środka. 1,2 kg drobno sproszkowanej żywicy
Jonowymiennej będąoej słabo kwaśnym wymieniaczem kationowym miesza się przez 30 minut w
betoniarce z 70 kg diatomitu polskiego o masie właśoiwej usypowej 600 kg/m , porowatości
90* i masie właśoiwej 2,05 kg/litr* Nominalny skład diatomitu w prooentach wagowych, Jest
następujący: 80* SiOg, 0,5* ^2°39 10>5# Fe2°3» 3'5* Ca° Z nlel#lelk* domieszką M«0 i około
\k6 2hi
k
4,5% glaukónltu, skaleni Ł kaloytu* ¥ ten sposób otrzymano składnik stały środka* Skład¬
nik stały wprowadza się do składnika ciekłego, uzyskując środek do koagulacji. Zwykle do¬
konuje sie zmieszania przez wprowadzenie obydwu składników do obiegu wodnego kabiny la¬
kierniczej*
Środek cyrkułuJe w obiegu wodnym kabiny lakierniczej przez 50 godzin* Jako materiał
malarski używa sie lakier nawierzchniowy ftalowo-karbamidowy• ściany kabiny są czyste* to
znaozy nie zawierają osadzonej i przylepionej farby odpadowej* Czyste są również przewo¬
dy odprowadzające i ściany odstojnika* Materiał malarski szybko koaguluje w obiegu wod¬
nym i wraz ze stałymi składnikami środka łączy się w nieklejący się 1 gęsty osad* Osad
szybko ozęśolowo osiada na dnie zbiornika osadozego a częśoiowo flotuje w postaci kruohsgo kożucha na lustrze cieczy* Woda ponad osadem jest ozysta i posiada odczyn obojętny*
Można Ją odprowadzić do ścieków* Całość wody zawraoa się z powrotem do obiegu wodnego ka¬
biny lakierniczej* Próby prowadzone przez 360 godzin przynoszą równie pozytywne wyniki*
Zastrzeżenie
patentowe
środek do koagulacji i separowania odpadów materiałów malarskich oparty na rozpusz¬
czalnikach organicznyoh, w instalaojaoh obiegów wodnych natryskowych kabin lakisrniozyoh
oraz do oczyszczania i podstawowej neutralizacji wód obiegowych z obiegów wodnych natrys¬
kowych kabin lakierniczych oparty na niejonowych środkach powierzchni owo-czynnyoh* zna¬
mienny
t y m, że zawiera od 10 do 35 ozęśoi wagowych kopolimeru blokowego tlenków
propylenu i etylenu i/lub produktów addyoji tlenku etylenu do alkoholu oleilowego i/lub
produktów addyoji tlenku etylenu do nienasyconego alkoholu tłuszczowego, zwłaszcza
do
alkoholu oleooetylowego i/lub oksyetylenowego alkoholu lanolinowego zawierającego około
10 grup oksyetylenowych i/lub produktu polimeryzacji tlenku propylenu zmieszanyoh w proporaoji od 1:2*5 do 3»5:1 z poliakryloamidem o wysokim stopniu spolimeryzowania l/lub
modyfikowanym pollakryloadmidem o wysokim stopniu spolimeryzowania i/lub produktami po¬
limeryzacji akrylanów* od 90 do 315 ozęśoi wagowych wody, od 0,45 do 1,2 ozęśoi wagowej
żywicy jonowymiennej będącej słabo kwaśnym wymieniaczem kationowym i/lub silnie kwaśnym
wymieniaczem kationowym na bazie kopolimeryzatu styrenu z dwuwinylobenzenem z grupami
sulfonowymi w pierśoienlu i od 29,5 do ikO ozęśoi wagowych sypkiej sproszkowanej miesza¬
niny składników mineralnych o masie właśoiwej od 1,9 kg/litr do 2,3 kg/litr, porowatośoi
od 82% do 93%. masie właściwej usypowej
od 330 kg/nr' do 960 kg/nr o składzie nominalnym
od 58% wagowych do 95% wagowych SIO- od 0,1254 wagowych do 1,20% wagowych AlgO , od 0.15%
wagowych do 11% wagowych Fe20/} * od °>18# wagowych do 4,5% wagowyoh CaO 1 MgO z niewiel¬
kimi domieszkami skaleni, glaukonitu i kaloytu*
Pracownia Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 egz.
Cena 220 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
485 Кб
Теги
pl146247b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа