close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL146647B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
OPIS PATENTOWY
146647
LUDOWA
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono: 85 06 13 /p« 253968/
Pierwszeństwo
Int. Cl.4 H01R 39/04
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono: 86 12 16
Opis patentowy opublikowano: 89 04 29
1
Twórcy wynalazku! Piotr Drzewiecki, Marian Zerbin
Uprawniony z patentu: Instytut Lotniotwa9 Warszawa /Polska/
KOMUTATOR MaSZTO ELEKTRYCZNYCH
Przedmiotem wynalazku jest komutator maszyn elektryoznyoh9 zwłaszcza matyoh 1
średniej wlelkośoi maszyn praoująoych w podwyższonej temperaturze* Znany jest z pols¬
kiego opisu patentowego nr 123 362 komutator zawierający wieniec wycinków komutatoro¬
wych! posiadających występy mooująoe, zapras owanyoh lub zatopionyoh w tworzywie izo¬
lacyjnym*
Komutator ten zawiera pierścienie zewnętrzne wykonane z termoutwardzalnego materia¬
łu elektroizolacyjnego zatopione również w tworzywie izolacyjnym naprzeciw występów mo
cujacych w celu zabezpieczenia wycinków komutatorowych przed wyrwaniem pod działaniem si¬
ły odśrodkowej oraz pierścienie wewnętrzne Łączące wycinki komutatora* Ten znany ko¬
mutator ma niedogodność polegającą na tym, że w ozasie zalewania tworzywem izolacyj¬
nym może wystąpić przemieszczenie ustawionych wycinków komutatora* powoduJąoe powsta¬
nie różnych odległości miedzy wycinkami.
Celem wynalazku jest opraoowanie konstrukcji komutatora, który nie ma tej niedogodnośol*
Istota wynalazku polega na tym9 ze pierścienie wewnętrzne są wykonane z materia¬
łu oeramloznego o wysokiej wytrzymałości na ściskanie* Pierścienie zewnętrzne i pier-
śolenle wewnętrzne są łączone z wycinkami komutatora 1 z piastą za pomocą kleju* Je¬
den s plerśolenl wewnętrznych zawiera otwory umożliwiające wprowadzenie tworzywa w
prooesle zapras owanla*
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na któ¬
rym fig* 1 przedstawia komutator w półprzekroju podłużnym*
fig* 2 - komutator w wi¬
doku od ozoła, a fig. 3 - wycinek komutatora w widoku z boku* Komutator według wyna¬
lazku przedstawiony na fig* 1 ma wycinki 3 komutatora połączone konstrukcyjnie ze so¬
bą za pomocą pierścieni zewnętrznych 1 wykonanych z termoutwardzalnego materiału elek146 6k7
2
146 6k7
trolzolaoyjnego, korzystnie pol i im id owego zbrojonego włóknem i pierścieni wewnętrznych 2
wykonanych z materiał.u oeramioznego« Jeden z pierśoleni wewnętrznych 2 zawiera otwory 5
umożliwiające wprowadzenie tworzywa izolacyjnego 6 w procesie zaprasowania. Wycinki 3 ko¬
mutatora posiadają na obu końcach występy mocująoe zakończone progami zabezpieczającymi 4
uniemożliwiajęcyroi przesuwanie 3ię zewnętrznych pierścieni mocujących 1. Pierścienie wewnę¬
trzne 2 połączone są z wycinkami 3 komutatora i piastę 7 za pomoce kleju o współczynniku
rozszerzalności cieplnej, zbliżonym do współczynników materiałów, z których wykonane sa
elementy Z, 3, 7 komutatora.
Komutator według wynalazku jest wykonywany w ten sposób, że wycinki 3 są ląozone z piersolenlaml zewnętrznymi 1 za pomocą kleju* V czasie tej operacji następuje dokładne roz¬
mieszczenie wycinków 3 na obwodzie pierścieni 1* Następnie pierścienie wewnętrzne 2 łączy
się za pornooą kleju z wycinkami 3 komutatora 1 piastą 7* V dalszej operacji wtłacza się
tworzywo izolacyjne przez otwory 5 w jednym z pierścieni wewnętrznych 2* Tak wykonany ko¬
mutator charakteryzuje się dobrym zamocowaniem wycinków w komutatorze oraz dokładnym ich
rozmieszczeniem na obwodzie* Komutator według wynalazku posiada mniejszą wysokość wycinków
umożliwiając tym samym obniżenie wymagań wytrzymałościowych dotyoząoyoh elementów mocują¬
cych wycinków*
Zastrzeżenie
patentowe
Komutator maszyn elektrycznyoh, zwłaszcza małych i średnich wielkości maszyn praoujących w podwyższonej temperaturze, zawierający pierścienie zewnętrzne wykonane z termoutwa¬
rdzalnego materiału elektroizolaoyjnego, korzystnie poliimidowego zbrojonego włóknem i
pierścienie wewnętrzne łączące wycinki komutatora, znamienny
t y tn, ze pierście¬
nie wewnętrzne /2/ wykonane są z materiału ceramicznego; przy czym pierścienie zewnętrzne
/1/ i plerśolenle wewnętrzne /2/ są łączone z wycinkami /3/ komutatora 1 z piastą /7/ za
pomocą kleju, a jeden z pierścieni wewnętrznych /Z/ zawiera otwory /5/ umożliwiające wpro¬
wadzenie tworzywa w prooesie zaprasowania*
Ik6 647
/
ń
2
€
vT
w
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
200 Кб
Теги
pl146647b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа