close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL147015B1

код для вставкиСкачать
OPIS PATENTOWY
POLSKA
147015
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono:
86 05 15
/P. 259559/
Pierwszeństwo
Int. Cl.4 C06B 21/00
B01F 5/26
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono:
88 03 17
Opis patentowy opublikowano: 89 08 31
Twórcy wynalazku!
Jerzy Przódzik, Czesław Bysiecki, Janusz Burda,
Ireneusz Sowa, Joachim Hojm, Jerzy Szmajda,
Tadeusz Bogobowicz, Mieczysław Walaszek
Uprawniony z patentu:
Biuro Projektów Przemyału Tworzyw i Farb "Proerg",
Gliwice /Polska/
URZĄDZENIE DO CIĄGŁEGO UŚREDNIANIA MATERIAŁÓW SYPKICH
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do ciągłego uśredniania materiałów sypkich
zwłaszcza prochów kuleczkowych i różnego rodzaju łatwopalnych wyrobów przemysłu chemicz¬
nego w postaci granulatu.
Znane jest urządzenie do uśredniania prochów strzelniczych składające się z wieź
i pracujęce systemem ciągłym. W wieżach zainstalowane jest urządzenie mieszające, skła¬
dające się z serii lejów, umieszczonych jeden nad drugim. Do górnego leja podaje się
transporterem proch z różnych suszarni np. po jednym worku z każdej suszarni. Proch zsy¬
pując się kolejno przez wszystkie leje ulega częściowemu zmieszaniu i spada na trans¬
porter, który podaje go do górnej części innego układu lejów. Tutaj powtarza się ten
sam proces: proch zsypuje się w dół i ulega dalszemu zmieszaniu, spada na trasporter,
który podaje go do górnej części pierwszego układu lejów itd. Po kilku takich przejś¬
ciach proch Jest dostatecznie wymieszany.
Opisane wyżej urzędzenie jest bardzo kosztowne oraz zajmuje dużo miejsca przy
czym sam proces mieszania jest długotrwały i zagrażający bezpieczeństwu pracy# Wymie¬
nionych wyżej wad nie posiada urządzenie według wynalazku, zgodnie z którym w pokry¬
wie górnej aparatu ułożyskowany jest współosiowo obrotowy wał» Na wale tym zamocowane
są trwale tarcze mieszające przy czym każda z nich-współpracuje z przyporządkowaną jej
stożkową półką mieszającą osadzoną
nieruchomo w obudowie. Na pokrywie górnej zabu¬
dowane są zbiorniki zasypowe, pod którymi usytuowane są dozowniki tarczowe. Pod dozow¬
nikami ustawione są rynny spustowe.
147 015
2
Wyloty każdej pary rynien spustowych współprecujęcych z odpowiednie parę dozow¬
ników tarczowych zbiegaję się w jednym punkcie nad górne powierzchnię pierwszej tarczy
■łieezajęcej z tym, że wyloty jednej pary rynien spustowych znajduję się w pobliżu osi
obrotu tej tarczy natomiast wyloty drugiej pary rynien spustowych - w pobliżj jej brze¬
gu* Pierwsza tarcza mieszajęca ma wyprofilowane powierzchnię robocze, korzystnie w
kształcie paraboli, natomiast pozostałe tarcze mieszajęce posiadaję płaskie powierzch¬
nie, rbfooc ze zaopatrzone w promieniowe przegrody* Każdy dozownik tarczowy wyposażony jest
w lemiesz zgarniajęcy i klapę samozamykajęcę kontrolowane czujnikiem - sprzężonym z uk¬
ładem napędowym*
Ponadto urzędzenie w
obudowie posiada włazy wydmuchowe, które zabezpieczaję aparat
przed jego zniszczeniem w przypadku zapalenia się mieszanego w nim prochu* Włazy te zak¬
ryte sę folię metalowe* Urzędzenie według wynalazku jest proste w konstrukcji, łatwe w
obsłudze, niezawodne i bezpieczne w działaniu, jak również charakteryzuje się wysokę
wydaj noście mieszania przy stosunkowo niewielkim poborze energii*
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na któ¬
rym fig* 1 przedstawia urzędzenie w przekroju osiowym, a fig* 2 - urzędzenie w przekroju
poprzecznym wzdłuż linii A-A na fig* 1* W pokrywie górnej 1, stanowięcej element nośny
wszystkich podzespołów urzędzenia ułożyskowany jest współosiowo obrotowy wał 2* Wał ten
napędzany jest nieuwidocznionym na rysunku, przeciwwybuchowym silnikiem elektrycznym
poprzez reduktor 3 i elastyczne sprzęgło 4* Na obrotowym wale 2 zamocowane sę trwale
tarcze mieszajęce 5, 5A, 5B, 5C*
Na pokrywie górnej 1 zainstalowane sę cztery zbiorniki zasypowe 6, 6A, 6B,
6C
przeznaczone dla prochu wytworzonego w czterech różnych szarżach produkcyjnych* Pod
króćcami wylotowymi tych zbiorników usytuowane sę dozowniki tarczowe 7,. 7A, 7B, 7C na¬
pędzane z reduktora 3 przekładnię pasowe zębate* Pod dozownikami tarczowymi osadzone
sę odpowiednio rynny spustowe 8, 8A, 8B, 8C* Po napełnieniu zbiorników zasypowych uru¬
chamia się napęd urzędzenia* Wleczenie silnika napędowego powoduje obrót wału 2, z tar¬
czami mieszajęcymi 5, 5A, 5B, 5C oraz dozowników tarczowych 7, 7A, 7B, 7C*
Z chwilę uruchomienia urzędzenia na każdej z tarcz dozowników znajduje się por¬
cja prochu zsypujęcego się poprzez króćce wylotowe zbiorników zasypowych* Tarcze dozow¬
ników obracajęc się przenoszę materiał na powierzchnię oporowe lemieszy 9, 9A, 9B, 9C,
które powoduję zsypywanie się prochu do rynien spustowych 8, 8A, 8Bf 8C strugę o określo¬
nej w czasie objętości* Wyloty każdej pary rynien spustowych 8, 8Ai8B, 8C współpracujęcych z odpowiednie parę dozowników tarczowych 7, 7A, 7B, 7C zbiegaję się w jednym
punkcie nad górne powierzchnię pierwszej
tarczy mieszajęcej 5 w taki sposób, że wyloty
pary rynien 8, 8A znajduję się w pobliżu osi tarczy mieszajęcej 5 a wyloty drugiej
pary rynien 8B, 8C w pobliżu jej brzegu.
Połęczenie rynien spustowych w pary powoduje, ze wypływajęce spod dozowników tar¬
czowych 7 i 7A rynnami 8 i 8A strugi prochu łęczę się u wylotu tych rynien w jeden stru¬
mień, który zostaje skierowany na tarczę mieszajęce 5 w pobliżu wału napędowego 2*
Analogicznie, drugi strumień prochu, utworzony przez połęczenie strug wypływajęcych z dozowników 7B i 7C i rynien spustowych 8B i 8C zsypuje się na tarczę mieszaję¬
ce 5 lecz w pobliżu jej brzegu. Powierzchnia robocza tarczy 5 jest tak ukształtowana,
że strumień materiału podawanego z dozowników tarczowych 7 i 7A podczas obrotu tej
tarczy o kęt 180 przesuwa się pod wpływem działania siły odśrodkowej do tego punktu na
tarczy, w którym zsypuje się drugi strumień prochu podawanego z dozowników 7B i 7C* W
ten sposób cztery strugi prochu pochodzęce z różnych szarż produkcyjnych wstępnie mieszaję się. Prawidłowy przebieg mieszania strumieni prochu na tarczy mieszajęcej 5 uzyska¬
no nadajęc jej powierzchni roboczej kształt paraboli*
Dalsze wymieszanie materiału, uzyskuje się przez przesypywanie go pod działaniem
siły odśrodkowej z tarczy 5 na pdłkę mieszajęce 10 w kształcie odwróconego stożka, osadzo¬
ne nieruchomo w obudowie aparatu* Z kolei proch spływa po ścianie półki w dół i zsypuje
się na niżej położone tarczę mieszajęce 5A w pobliżu wału napędowego 2, po czym zostaje
147 015
odrzucony z tej
3
tarczy na półkę mieszajęce 10A. Cykle te powtarzaję się tak długo, aż ma¬
teriał przejdzie przez wszystkie tarcze i półki mieszajęce. W pokazanym na rysunku urzą¬
dzeniu przewidziano 5 stopni mieszania systemem przesypu tarcza - półka.
W celu wymuszenia ruchu materiału od środka na zewnętrz tarcz mieszających 5A, 5B,
5C, płaskie powierzchnie robocze tych tarcz posiadaję promieniowe przegrody. Wymieszany ma¬
teriał miotajęcy zbiera się w komorze zbiorczej 11, w dolnej stożkowej części urzędzenia.
Odbiór produktu odbywa się po zakończeniu operacji uśredniania i wyleczenia napędu* Na¬
jęć na uwadze przystosowanie urzędzenia do zasilania zbiorników zasypowych przy zastoso¬
waniu podciśnieniowego transportu pneumatycznego, dozowniki tarczowe 7, 7A, 7B, 7C wypo¬
sażone zostały w klapy samozamykajęce 12, 12A, 12B, 12C, które otwierają, się pod cięża¬
rem materiału znajdujęcego się w tych zbiornikach. Położenie każdej klapy w pozycji
"zamknięte" jest kontrolowane czujnikiem 13, 13A, 13B, 13C pneumatycznym, którego syg¬
nał powoduje wyłęczenie napędu mieszalnika. Tak więc, w przypadku braku jednego ze skład¬
ników w którymkolwiek zbiorniku zasypowym - następuje samoczynna zatrzymanie się pracy
urzędzenia.
Ponadto, w celu zabezpieczenia aparatu przed uszkodzeniem w przypadku ewentual¬
nego zapalenia się w nim mieszanego prochu zastosowano dwa włazy wydmuchowe 14, zakryte
folię aluminiowe. W celu wyeliminowania iskrzenia pomiędzy ruchomymi względem siebie
podzespołami jak również odprowadzenia powstających podczas mieszania prochu ładunków
elektryczności statycznej, wszystkie elementy stykajęce się bezpośrednio z materiałem
prochowym wykonane sę z miedzi, bręzu lub moslędzu.
Zastrzeżenia
patentowe
1. Urzędzenie do cięgłego uśredniania materiałów sypłkich, zwłaszcza prochów
kuleczkowych i łatwopalnych granulatów, znamienne
tym, że* w pokrywie
górnej /l/ ułożyskowany jest współosiowo obrotowy wał /2/ posiadajęcy trwale na nim
zamocowane tarcze mieszajęce /5, 5A, 5B, 5C/, z których każda współpracuje z przyporzędkowaniejej, osadzone nieruchomo w obudowie stożkowe półkę mieszajęce /10, 10A, 10B,
10C/, przy czym na pokrywie /l/ zabudowane sę zbiorniki zasypowe /6, 6A, 6B, 6C/, pod
którymi usytuowane sę dozowniki tarczowe /7, 7A, 7B, 7C/, zaś pod nimi ustawione sę
rynny
spustowe /8,
8A; 8B, 8C/.
2. Urzędzenie według zastrz. 1,
znamienne
tym,
że wyloty każdej
pary rynien spustowych /8, 8A/ i /8B, 8C/ współpracujęcych z odpowiednie parę dozow¬
ników tarczowych /7, 7A/ i /7B, 7C/ zbiegaję się w Jednym punkcie nad górne powierz¬
chnię pierwszej tarczy mieszajęcej /5/, przy czym wyloty jednej pary rynien spustowych
/8, 8A/ znajduję się w pobliżu osi obrotu tej tarczy, natomiast wyloty drugiej pary
rynien /8B, 8C/ - w pobliżu jej brzegu.
3. Urzędzenie według zastrz. 1,
znamienne
tym,
że pierwsza tar¬
cza mieszajęce /5/ ma wyprofilowane powierzchnię robocze, korzystnie w kształcie pa¬
raboli, natomist pozostałe tarcze mieszajęce /5A, 5B, 5C/
posiadaję płaskie powierz¬
chnie robocze zaopatrzone w promieniowe przegrody.
4. Urzędzenie według zastrz. 1, znamienne
tym, że każdy z dozow¬
ników tarczowych /7, 7A, 7B, 7C/ wyposażony jest w lemiesz zgarniajęcy /9, 9A, 9B,
9C/ i klapę samozamykajęce /12, 12A, 12B, 12C/ kontrolowane czujnikiem /13, 13A, 13B,
13C/, sprzężonym z układem napędowym.
5. Urzędzenie według zastrz. 1, znamienne
tym, że w obudowie po¬
siada włazy wydmuchowe /l4/ zakryte folię metalowe.
147 015
^W*
Fig. 1
147 015
Fiq. 2
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
432 Кб
Теги
pl147015b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа