close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL147240B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
OPIS PATENTOWY
147 240
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
Patent dodatkowy
do patentu nr
Int. Cl.4 C22C 37/00
Zgłoszono:
86 05 05
(P. 259341)
Pierwszeństwo
CZYTELNIA
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono:
88 03 31
Vrt<iu Patentowego
Opis patentowy opublikowano: 1989 11 30
Twórcywynalazku: Czesław Pokorski, Stanisław Wrzesień, Józef Żyrek,
Rudolf Buchman, Irmina Lazarek, Antoni Bieniek
Uprawniony z patentu: Zakłady Urządzeń Chemicznych „Metalchem",
im. Władysława Planetorza,
Kędzierzyn-Koźle (Polska)
Żeliwo stopowe odporne na ścieranie
i podwyższoną temperaturę
Przedmiotem wynalazku jest żeliwo stopowe odporne na ścieranie i podwyższoną tem¬
peraturę.
Obecnie większa ilość żeliwa otrzymywana jest z żeliwiaków, natomiast żeliwo stopowe
wytapia się w piecach elektrycznych. Do wytopu żeliwa podstawowego używa się żeliwiaków z
zimnym i podgrzanym dmuchem oraz z dmuchem wzbogaconym w tlen. Żeliwo podstawowe
otrzymywane z żeliwiaków ma zawartość węgla od 2,9-4,0%; krzemu 0,8-3,0%; manganu 0,5-1,5%;
fosforu max 0,65%; siarki max 0,15% i chromu 0,2-0,5%. Temperaturaw żeliwiaku z podgrzanym
dmuchem i wzbogaconym w tlen może wynosić do 1450°C.
Żeliwo stopowe wysokomanganowe ZlMn8, ZlMn 10, ZlMn 14, zgodnie z wymaganiami
polskich norm, zawiera od 7-17% manganu, 3,5-3,8% węgla; 0,5-4,0% krzemu; fosforu max0,6% i
siarki max 0,1%. W zależności od gatunku żeliwo wysokomanganowe może jeszcze zawierać inne
pier viastki takie jak Al, Cu, Ni czy Si. Wszystkie gatunki żeliwa wysokomanganowego wytapia się
tylk 3 w piecach elektrycznych. Najczęściej stosowanymi modyfikatorami są wapnokrzem lub stop
pot ójny Ca, Si, Al oraz Sb. Ilość dodawanych modyfikatorów waha się w granicach od 0,4 do
0,8' o.
Znane żeliwa stopowe posiadają tylko odporność na ścieranie, niską wytrzymałość na rozcią¬
ganie oraz wykazują brak odporności na podwyższoną temperaturę.
Celem wynalazku jest otrzymanie w żeliwiakach żeliwa stopowego odpornego na ścieranie i
podwyższoną temperaturę poprzez zwiększenie w żeliwie zawartości manganu oraz wprowadzenie
chromu.
Żeliwo stopowe według wynalazku zawiera w swym składzie wagowo 3,2-3,8% węgla; 2,53,5% krzemu; max 0,6% fosforu; max 0,10% siarki oraz 4,0-6,5% manganu i 0,7-1,5% chromu.
Żeliwo stopowe według wynalazku otrzymuje się w żeliwiaku z podgrzanym dmuchem i wzboga¬
conym w tlen. W żeliwiaku po uzyskaniu temperatury płynnego żeliwa powyżej 1400°C wprowadza
2
147 240
się do wsadu taką ilość żelazomanganu, aby uzyskać zawartość manganu w żeliwie stopowym
4,0-6,5%. Następnie do wytopionego żeliwa, po spuszczeniu do kadzi odlewniczej, wprowadza się
chrom w postaci brykietów egzotermicznych samotopliwych w ilości zapewniającej uzyskanie
zawartości chromu w żeliwie stopowym 7,0-1,5%. Uzyskane żeliwo poddaje się modyfikacji
modyfikatorem o zawartości krzemu 60-80%, w ilości 0,2-0,6% wagowych.
Żeliwo według wynalazku charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie,jest obrabialne
oraz jest odporne na podwyższoną temperaturę. Żeliwo znajduje zastosowanie do wykładzin
odpornych na wysoką temperaturę i ścieralność. Wykładziny takie mają zastosowanie w przemyśle
koksowniczym, elektrowniach węglowych oraz przy produkcji koksu formowanego przy wykony¬
waniu odlewów płyt wykładzinowych na zsuwnie rozżarzonego koksu, zrzutnie brykietów koksu
formowanego, pierścienie i wykładziny w młynach kulowych elektrowni węglowych.
Przykład I. W skali przemysłowej żeliwo stopowe według wynalazku otrzymuje się w
następujący sposób. Najpierw prowadzi się wytapianie żeliwa szarego o zawartości manganu do
1,20% w żeliwiaku z podgrzanym dmuchem i wzbogaconym w tlen. Po upływie około 2,5 godzin
wytapiania żeliwa szarego w żeliwiaku uzyskuje się temperaturę ciekłego żeliwa na rynnie spusto¬
wej około 1400°C. Po uzyskaniu takiej temperatury do wsadu metalowego żeliwiaka dodaje się
zwiększoną ilość żelazomanganu zapewniającą uzyskanie Mn w żeliwie stopowym w ilości 4,0 do
6,5%. Wytopione żeliwo spuszcza się do kadzi odlewniczej, na dno której dozuje się żelazokrzem w
postaci brykietów egzotermicznych samotopliwych o zawartości 50% Cr, w ilości zapewniającej
uzyskanie 0,6-1,2% Cr w żeliwie stopowym. Końcowym zabiegiem uzyskanego żeliwajest modyfi¬
kacja za pomocą żelazokrzemu granulowanym FeSi 75% w ilości 0,4% wagowych.
Po wykonaniu wyżej wymienionych operacji uzyskano żeliwo stopowe zawierające wagowo:
C -3,78%,
P
S — 0,038%,
Mn —4,21%,
Si — 2,27%,
Cr —1,10%.
-0,12%,
Rm — 265 Nm/m2, HB — 260.
Temperaturaotrzymanego żeliwa wynosi 1350°C i zapewnia prawidłowe zalewanie przygoto¬
wanych form.
Przykład II. Postępując jak w przykładzie I otrzymano żeliwo stopowe zawierające
wagowo:
C -3,38%,
S — 0,025%,
Mn — 5,35%,
P -0,11%,
Si — 3,24%.
Cr — 0,76%.
Rm — 275 Nm/m2, HB — 300.
Przykład III. Postępując jak w przykładzie I otrzymano żeliwo stopowe zawierające
wagowo:
C —3,73%,
S — 0,020%,
Mn — 6,27%,
P —0,13%,
Si — 2,57%,
Cr — 0,65%.
Rm — 260 Nm/m2, HB — 320.
Zastrzeżenie patentowe
Żeliwo stopowe odporne na ścieranie i podwyższoną temperaturę, zawierające w swym
składzie wagowo 3,2-3,8% węgla; 2,5-3,5% krzemu, max 0,6% fosforu; max 0,10% siarki, zna¬
mienne tym, że zawiera 4,0-6,5% manganu i 0,7-1,5% chromu.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
244 Кб
Теги
pl147240b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа