close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL147278B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
OPIS PATENTOWY
147 278
Patent dodatkowy
do patentu nr
Int. Cl.4 G01J 5/60
Zgłoszono:
(P. 251673)
85 01 22
Pierwszeństwo
CZYTELNIA
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono:
86 07 29
Opis patentowy opublikowano: 89 10 31
Twórcawynalazku: Wojciech Leśniewski
Uprawniony z patentu: Instytut Odlewnictwa,
Kraków (Polska)
Układ elektroniczny pirometru bichromatycznego
Przedmiotem wynalazku jest układ elektroniczny pirometru bichromatycznego przeznaczo¬
nego do pomiaru temperatury barwowej, zazwyczaj nieznacznie różniącej się od temperatury
termodynamicznej rozżarzonego ciała. Znane układy elektroniczne pirometrów bichromatycznych
posiadają dwa fotodetektory, z których każdy połączony jest z osobnym wzmacniaczem logarytmującym za pośrednictwem przedwzmacniacza. Oba układy logarytmujące połączone są ze
wzmacniaczem różnicowym, który z kolei połączony jest z układem wyjściowym. W rozwiązaniu
tym konieczne jest użycie trudnego w wykonaniu układu optycznego rozdzielającego strumień
świetlny. Zastosowane wzmacniacze logarytmujące są skomplikowane oraz wymagają przeprowa¬
dzania pracochłonnej i dokładnej kompensacji termicznej.
Produkowany przez zachodnioniemiecką firmę Leybold-Heraeus pirometr bichromatyczny
wyposażony jest w układ optyczny złożony z obiektywu, rozdwojonego światłowodu i układu
filtrów optycznych. Promieniowanie świetlne przetwarzanejest w układach dwóch fotopowielaczy
na sygnał prądowy, wzmacniany i przetwarzany w dalszej części układu. W pirometrze zastoso¬
wano układ serwomechanizmu stabilizującego wstępnie poziom sygnału wejściowego. Pirometr
tego typu wymaga użycia precyzyjnego układu optycznego oraz przeprowadzania pracochłonnej
kompensacji wzmacniaczy w obu torach pirometru. Dodatkowo istotną wadą układu jest konie¬
czność stosowania wysokich napięć zasilających fotopowielacze.
Celem rozwiązania według wynalazku jest skonstruowanie takiego układu elektronicznego
pirometru bichromatycznego, który nie wymagałby stosowania rozbudowanego układu opty¬
cznego, a równocześnie zapewniałby prostotę uruchamiania części elektrnicznej pirometru.
Istotą rozwiązania jest zastosowanie w torze pomiarowym pirometru stałoprądowego układu
logarytmującego połączonego poprzez kondensator z prostownikiem liniowym. Rolę układu logarytmującego spełnia wzmacniacz logarytmujący lub detektor połączony równolegle z opornikiem.
Między stałoprądowy układ logarytmujący a prostownik liniowy może być włączony wzmacniacz
napięcia zmiennego.
147 278
z
Dzięki układowi według wynalazku możliwe jest zastosowanie prostego układu optycznego
nie wymagającego precyzyjnego montażu. Nie jest konieczne stosowanie układu serwomecha¬
nizmu stabilizującego poziom sygnału wejściowego. Zastosowanie jednego detektora oraz wspól¬
nego dla obu sygnałów całego toru pomiarowego pozwoliło znacznie uprościć układ elektroniczny
przy równoczesnym zapewnieniu autokompensacji termicznej i podniesieniu dokładności przetwa¬
rzania sygnałów.
Wynalazek zostanie bliżej objaśniony na przykładach wykonania przedstawionych schematy¬
cznie na rysunku, na którym fig. 1 pokazuje rozwiązanie w wersji bez wzmacniacza napięcia
zmiennego, a fig. 2 — w wersji ze wzmacniaczem napięcia zmiennego. Układ elektroniczny
pirometru bichromatycznego według wynalazku zasilany jest z dwubiegunowego zasilacza napię¬
cia stałego.JW przykładzie pokazanym na fig. 1 z ujemnym biegunem zasilacza połączony jest
.<►. detektor Dl Detektor D, na który pada promieniowanie podczerwone zmodulowane spektralnie,
połączony jest jednocześnie ze stałoprądowym układem logarytmującym Wi, na który podawane
są na przemian generowane w detektorze D sygnały prądowe proporcjonalne do natężeń promie¬
niowania w; obu zakresach spektralnych wyznaczonych przez filtry modulatora. Na wyjściu
wzmacniacza logarytmującego występują na przemian sygnały proporcjonalne do logarytmów
odpowiednich sygnałów wejściowych. Układ logarytmujący Wi połączony jest poprzez kondensa¬
tor C z liniowym prostownikiem P. Zastosowanie kondensatora C powoduje, że na wyjście
prostownika P podawany jest sygnał zmiennonapięciowy proporcjonalny do różnicy logarytmów
sygnałów wejściowych, a tym samym stanowi on równocześnie funkcję stosunku tych sygnałów
czyli temperatury barwowej. Sygnał ten po wyprostowaniu w prostowniku liniowym P podawany
jest na wyjście układu. W przykładzie pokazanym na fig. 2 pomiędzy układ logarytmujący Wi, a
prostownik liniowy P włączony jest wzmacniacz napięcia zmiennego W2.
Zastrzeżenia patentowe
1. Układ elektroniczny pirometru bichromatycznego wyposażony w zasilacz i detektor, zna¬
mienny tym, że posiada stałoprądowy układ logarytmujący (Wi) połączony poprzez kondensator
(C) z prostownikiem liniowym (P) połączonym ze znanym układem wyjściowym.
2. Układ elektroniczny według zastrz. 1, znamienny tym, że między stałoprądowym wzmacnia¬
czem logarytmującym (Wi), a prostownikiem liniowym (P) włączony jest wzmacniacz napięcia
zmiennego (W2).
147278
Fig. 7
Fig. 2
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
256 Кб
Теги
pl147278b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа