close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL147454B1

код для вставкиСкачать
POLSKA OPIS PATENTOWY
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
147 454
—
Patent dodatkowy
do patentu nr
Int. Cl.4 B23Q 5/12
Zgłoszono:
85 12 23 (P.257057)
Pierwszeństwo
CZYTELNIA
URZĄD
_rl. ITAmv/ Zgłoszenie ogłoszono:
87 08 24
Opis patentowy opublikowano: 89 10 31
Twórcawynalazku: Bolesław Hlebionek
Uprawniony z patentu: Politechnika Poznańska,
Poznań (Polska)
Mechanizm sterowania skrzynią prędkości obrabiarki
Przedmiotem wynalazku jest mechanizm sterowania skrzynią prędkości obrabiarki.
Znanyjest mechanizm sterowania skrzynią prędkości obrabiarki typu jarzmowego opisany w
książce „Obrabiarki do skrawania metali", WN-T, W-wa 1974 r. wydanie zbiorowe, na stronie 143,
przeznaczony do sterowania dwójką i trójką przesuwną. Mechanizm ten ma oś pokrętła sterują¬
cego zakończoną z drugiego końca wykorbieniem, którego czop współpracuje z dwiema dźwig¬
niami dwustronnymi. Każda z tych dźwigni osadzona jest na oddzielnej osi, a ich wolne końce
ukształtowane są w sposób umożliwiający współpracę z przesuwanymi kołami zębatymi.
Przeciwległe końce dźwigni wykonane są jako jarzma, przy czym koniec jednej dźwigni
stanowi jarzmo zamknięte, zaś drugiej jarzmo otwarte. Dźwignia zakończona jarzmem zamknię¬
tymjest trwale połączona z czopem wykorbienia pokrętła sterującego. Obrót wykorbienia pokrętła
sterującego powoduje, że dźwignia ta zajmuje różne położenia, ajej drugi koniec połączony z kołem
zębatym przesuwa je odpowiednio. Dźwignia zakończona jarzmem otwartym w postaci widełek
współpracuje z czopem wykorbienia pokrętła sterującego tylko na części obrotu tego wykorbienia,
stąd po przemieszczeniu się w skrajne położenie dźwignia ta traci kontakt z tym czopem, który
współpracuje wtedy tylko z dźwignią zakończona jarzmem zamkniętym. Dźwignia z jarzmem
otwartym steruje dwójką przesuwną, a dźwignia z jarzmem zamkniętym steruje trójką przesuwną.
Dla zrealizowania pełnego cyklu przełączania prędkości obrotowych obrabiarki należy wykonać
prawie dwa obroty pokrętłem sterującym, przy którch w kolejnych sześciu położeniach wykorbie¬
nia z czopem następuje włączanie poszczególnych przełożeń czyli zmiana prędkości obrabiarki.
Opisany mechanizm charakteryzuje się ograniczoną ilością możliwych do osiągnięcia stopni
przełożeń oraz małą pewnością działania.
Celem wynalazku jest konstrukcja mechanizmu sterowania skrzynią prędkości obrabiarki
możliwiając zwiększenie liczby przełożeń sterowanej jednym pokrętłem skrzyni przekładniowej.
Mechanizm sterowania skrzynią prędkości obrabiarki składający się z wałka sterującego,
osadzonego obrotowo w korpusie obrabiarki, mającego z jednej strony wykorbienie z dwoma
czopami, o osiach równoległych do osi wałka sterującego, z których jeden łączy dwa ramiona
Ul 454
1
wykorbienia, zaś drugi usytuowany jest na wolnym końcu drugiego ramienia wykorbienia, prze¬
ciwległe względem czopu pierwszego, przy czym czopy te usytuowane są w różnych płaszczyznach
równoległych, a każdy z nich współpracuje z odrębnym jarzmem, z których każde połączone jest
sztywno zjednym wałkiem przesuwkowym, według wynalazku charakteryzuje się tym, że płaszczy¬
zna zawierająca osie dwóch czopów, równoległa do osi wałka sterującego, jest nachylona pod
kątem 45° względem płaszczyzny, zawierającej oś wałka sterującego oraz oś pierwszego czopu,
łączącego ramiona wykorbienia.
Rozwiązanie według wynalazku charakteryzuje się prostotą budowy i pewnością działania.
Może być kojarzone z mechanizmami krzywkowymi, dźwigniowymi lub jarzmowymi, co umożli¬
wia sterowania za pomocą jednego pokrętła wielostopniową skrzynią przekładniową o dowolnej
liczbie przełożeń podzielnej przez cztery. Konstrukcja według wynalazku przy jednym pełnym
obrocie wałka sterującego umożliwia uzyskanie czterech położeń wałków przesuwkowych.
Przedmiot wynalazku został bliżej objaśniony w przykładzie wykonania na rysunku, na
którym fig. 1 przedstawia schematyczny widok elementów mechanizmu od strony jarzm patrząc na
czoło wałka sterującego, fig. 2 - schematyczny widok z boku wałka sterującego, fig, 3 - schematy¬
cznie cztery charakterystyczne położenia elementów mechanizmu przy obrocie wałka sterującego
kolejno cztery razy o 90° patrząc od czoła wałka sterującego z pokazaniem ramion wykorbienia,
fig. 4 - te same położenia elementów mechanizmu z uwidocznieniem na nich położenia jarzm,
natomiast fig. 5 - mechanizm w rzucie aksonometrycznym.
Wałek sterujący 1 wyposażony w element umożliwiającyjego obrót, nie pokazany na rysunku,
osadzony jest obrotowo w korpusie 2 obrabiarki. Wolny koniec wałka sterującego 1 zakończony
jest wykorbieniem z dwoma czopami 3 i 4 o osiach równoległych do osi wałka sterującego 1. Czop 3
łączy ramiona wykorbienia, zaś czop 4 usytuowany jest na wolnym końcu drugiego ramienia
wykorbienia, przeciwległe względem czopu 3. Czopy 3 i 4 usytuowane są w różnych płaszczyznach
równoległych. Każdy z nich współpracuje z odrębnym jarzmem odpowiednio 5 i 6 w postaci
widełek, z których każde połączone jest sztywno u dołu z jednym wałkiem przesuwkowym odpo¬
wiednio 7 i 8. Wałki przesuwkowe 7 i 8 sprzęgane są z elementami przekładni, nie pokazanymi na
rysunku.
Płaszczyzna zawierająca osie czopów 3 i 4, równoległa do osi wałka sterującego 1, jest
nachylona pod kątem 45° względem płaszczyzny zawierającej oś wałka sterującego 1 oraz oś czopu
3 łączącego ramiona wykorbienia. Przy pozycji wałka sterującego 1 pokazanej na rysunku (fig. 1)
czopy 3 i 4 leżą w jednej płaszczyźnie na tej samej wysokości w widełkachjarzm 5 i 6. Przy obrocie
wałka sterującego 1 o 90° w prawo czop 3 przesuwa się w dolną część widełek jarzma 5, nie
zmieniając położenia tego jarzma, zaś czop 4 przemieszcza się łukiem w prawo i zabiera sobą
widełki jarzma 6 przesuwając je wraz z wałkiem przesuwkowym 7 tak, że jarzmo 6 znajdzie się w
jednej linii z jarzmem 5, a czop 4 pionowo nad czopem 4. Przy dalszym obrocie wałka sterującego 1
o kąt 90° czop 4 przemieści się w dolną część widełek jarzma 6, nie zmieniając położenia tego
jarzma, zaś czop 3 przemieszcza się odsuwając jarzmo 5 w położenie skrajne. Jarzma 5 i 6 są
rozsuniętejak w pierwszej pozycji, lecz przestawione względem siebie. Przy dalszym obrocie wałka
sterującego 1 cykl przemieszczeń czopów i jarzm powtarza się zmieniając również położenie
wałków przesuwkowych 7 i 8, przy czym przy każdym obrocie wałka sterującego 1 o 90° jarzma 5 i 6
przemieszczane są naprzemian tak, że jedno z nich przy obrocie o 90° pozostaje w tej samej pozycji,
a drugie przesuwa się w przeciwległe skrajne położenie względem swego położenia wyjściowego
przed wykonaniem obrotu wałka sterującego 1. Jeden pełny obrót tego wałka pozwala uzyskać
cztery różne położenia jarzm 5 i 6, a więc również wałków przesuwkowych 7 i 8, które sprzęgają
odpowiednio elementy przekładni.
147 454
3
Zastrzeżenie patentowe
Mechanizm sterowania skrzynią prędkości obrabiarki składający się z wałka sterującego,
osadzonego obrotowo w korpusie obrabiarki, mającego z jednej strony wykorbienie z dwoma
czopami, o osiach równoległych do osi wałka sterującego, z których jeden łączy obydwa ramiona
wykorbienia, a drugi usytuowany jest na wolnym końcu drugiego ramienia wykorbienia, przeciw¬
ległe względem czopu pierwszego, przy czym czopy te usytuowane są w różnych równoległych
płaszczyznach, a każdy z nich współpracuje z odrębnym jarzmem, z których każde połączone jest
sztywno z jednym wałkiem przesuwkowym sprzęganym z elementami przekładni, znamienny tym,
że płaszczyzna zawierająca osie dwóch czopów (3 i 4), równoległa do osi wałka sterującego (1), jest
nachylona pod kątem 45° względem płaszczyzny zawierającej oś wałka sterującego (1) oraz oś
czopu (3) łączącego ramiona wykorbienia.
Fig.l
Fig.2
Fig. 3
147 454
(hJ U -)
s
Piq.4
Fig. 5
Pracownia Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 egz.
Cena 400 zł
"N
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
401 Кб
Теги
pl147454b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа