close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL147457B1

код для вставкиСкачать
POLSKA OPIS PATENTOWY
147 457
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
Patent dodatkowy
do patentu nr
Int. Cl.4 B21C 3/08
Zgłoszono:
85 03 18 (P.252430)
Pierwszeństwo
URZĄD
__.,_....., Zgłoszenie ogłoszono:
TENTOWY
8602 11
PRL Opis patentowy opublikowano:
89 1031
Twórcy wynalazku: Tadeusz Prajsnar, Adam Godyń, Mirosław Radyk
Uprawniony z patentu: Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice (Polska)
Ciągadło rolkowe
Przedmiotem wynalazku jest ciągadło rolkowe do kształtowania na zimno wyrobów profilo¬
wych, a szczególnie drutów profilowych i taśm spłaszczanych.
Ze stanu techniki przedmiotowi wynalazku najbliższe jest ciągadło rolkowe według opisu
patentowego nr 142 158, które charakteryzuje się tym, że korpus wykonany w postaci płaskiej
smarowej skrzynki, w której, w płaszczyźnie poziomej równolegle do dna skrzynki, ma zabudo¬
wane dwie robocze rolki. Robocze rolki tego ciągadła umocowane są w odchylnych ramionach,
osadzonych w narożnikowych klockach stanowiących nierozłączną część smarowej skrzynki.
Ciągadło to jest przystosowane do zabudowy na korpusie ciągarki bębnowej. Poziomy układ
roboczych rolek tego ciągadła umożliwia jego stosowanie do wytwarzania drutów profilowych i
taśm spłaszczanych wyłącznie na ciągarkach o pionowych bębnach ciągowych. Wadą tego ciągadła
jest to, że jest ono nieprzydatne do zabudowy i profilowania drutów i ta,śm na ciągarkach o
poziomych bębnach ciągowych oraz na ciągarkach wyposażonych w szpularki o poziomym usy¬
tuowaniu szpul, odbierających drut od bębna ciągarki.
Celem wynalazku jest opracowanie ciągadła rolkowego o dwóch roboczych rolkach zabudo¬
wanych w skrzynce smarowej, które pozwoli kształtować profilowe druty i spłaszczane taśmy na
ciągarkach o poziomych bębnach ciągowych i/lub o poziomym usytuowaniu szpul odbiorczych.
Cel ten osiągnięto przez skonstruowanie ciągadła rolkowego, które ma korpus wykonany w
postaci płaskiej smarowej skrzynki a w niej zabudowane dwie robocze rolki, mocowane w odchyl¬
nych ramionach, osadzonych w narożnikowych klockach i charakteryzuje się tym, że smarowa
skrzynka ma pionową prostokątną ramę, osłoniętą bocznymi pionowymi ścianami, z których co
najmniej jedna jest ścianą odchylną a robocze rolki wraz z odchylonymi ramionami ma usytuowane
również w płaszczyźnie pionowej.
Ciągadło rolkowe według wynalazku przedstawione jest w przykładzie wykonania na
rysunku, na którym fig. 1 przedstawia ciągadło rolkowe w widoku z boku w przekroju wzdłużnym,
w płaszczyźnie pionowej, a fig. 2 — to samo ciągadło w przekroju poprzecznym, w płaszczyźnie
A—A z fig. 1. Ciągadło jak na fig. 1 i fig. 2 ma korpus 1, wykonany w postaci smarowej skrzynki 2,3
2
147 457
z narożnikowymi klockami 4, zabudowanymi nierozłącznie w skrzynce 2, 3. Skrzynka 2,3 składa
się z pionowej prostokątnej ramy 2 i bocznych pionowych ścian 3 osłaniających boki ramy 2. W
narożnikowych klockach 4 na sworzniach 5 osadzone są odchylne ramiona 6, w każdym z których
na sworzniu 7 zamocowana jest robocza rolka 8. Robocze rolki 8 usytuowane są w jednej pionowej
płaszczyźnie y—y rolkowego ciągadła. Wzajemne położenie roboczych rolek 8 w płaszczyźnie y—y
jest regulowane za pomocą nastawczych śrub 9. Boczne pionowe ściany 3 skrzynki 2,3 są odchylne,
co umożliwia montaż i demontaż rolek 8 oraz ramion 6 ciągadła. Dolne ramię ramy 2 ma
montażowe kołnierze 2a oraz otwór 10 do odprowadzenia technologicznego środka smarowego.
Kierunek ciągnienia wsadowego okrągłego drutu W, kształtowanego na spłaszczoną taśmę T za
pomocą ciągadła rolkowego według wynalazku zaznaczono na fig. 1 strzałkami.
Zaletą ciągadła rolkowego według wynalazku jest to, że pozwala ono kształtować druty
profilowe i taśmy na ciągarkach o poziomych bębnach ciągowych.
Zastrzeżenie patentowe
Ciągadło rolkowe do kształtowania na zimno wyrobów profilowych, szczególnie drutów
profilowych i taśm spłaszczanych, które ma korpus w postaci płaskiej smarowej skrzynki a w niej
zabudowane dwie robocze rolki, mocowane w odchylnych ramionach, osadzonych w narożniko¬
wych klockach, znamienne tym, że smarowa skrzynka (2, 3) ma pionową prostokątną ramę (2),
osłoniętą pionowymi bocznymi ścianami (3), z których co najmniej jedna jest ścianą (3) odchylną, a
robocze rolki (8) wraz z odchylnymi ramionami (6) ma usytuowane w płaszczyźnie (y—y)
pionowej.
147457
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
245 Кб
Теги
pl147457b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа