close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL147460B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
OPIS PATENTOWY
147460
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono:
CZYTELNIA
/P.255103/
85 08 21
U* *d* Pgtantowgo
Pierwszeństwo
Int. Cl.4 B23H 1/04
B21J 1/04
URZĄD
PATENTOWY
Zgłoszenie ogłoszono:
PRL
87 03 23
Opis patentowy opublikowano: 89 10 31
Twórca wynalazku:
Stanisław Borkała
Uprawniony z patentu:
Fabryka Samochodów Małolitrażowych "PolmoMf
Bielsko Biała /polska/
SPOSÓB KSZTAŁTOWANIA ELEKTRODY MIEDZIANEJ DO DROŻENIA ELEKTROEROZYJNEGO
ORAZ URZĄDZENIE DO KSZTAŁTOWANIA ELEKTRODY MIEDZIATCJ
przedmiotem wynalazku jest sposób kształtowania elektrody miedzianej do drążenia
eleKtroerozyjnego obróbką plastyczną bez wypływki oraz urządzenia do kształtowania elektro¬
dy miedzianej na prasie.
Znany sposób kształtowania części roboczej elektrody miedzianej polega na tym, że
wsad w postaci na przykład wałka lub graniastosłupa z miedzi wkłada się w matrycę kuźniczą
i wykonuje odkuwkę z wypływką na obrzeżu, którą to wypływkę następnie obcina się piłką
ręczną i opiłowuje pilnikiem po czym wierci się i gwintuje otwór w odkuwce celem zamocowania
stalowego trzpienia gwintowanego stanowiącego uchwyt elektrody miedzianej*
Znane urządzenie do kształtowania elektrod miedzianych to matryca jak dla odkuwek
detali z wypływką*
Inny znany sposób kształtowania części roboczej elektrody miedzianej polega na tym,
że wstępnie kształt czoła i obrysu bocznego frezuje się na frezarce* a następnie wykańcza
się narzędziami ręcznymi sprawdzając kształt odpowiednimi szablonami.
Wymienione znane sposoby kształtowania elektrod miedzianych wymagają pracochłonnych
obróbek ręcznych, wymagają zatrudnienia wysokokwalifikowanych pracowników, a elektrody
miedziane po utracie wymiarów wyjściowycn wymagają ponownej pracochłonnej regeneracji obróbicą
mechaniczną i ręczną lub są przeznaczone na złom po pierwszym zużyciu.
Znane urządzenie do kucia elektrod miedzianych składa się z matrycy dolnej i matrycy
górnej każde z częścią wykroju do linii podziału odkuwki. W obu matrycacn wykroje na obrzeżu
posiadają wgłębienia na tak zwaną wypływkę, to jest nadmiar materiału. Odkuwka jest ukształ¬
towana gdy płaszczyzny czołowe obu matryc górnej i dolnej doprowadzi się do styku.
Sposób kształtowania części roboczej elektrody miedzianej do drążenia elektroiskrowego
według wynalazku polega na tym, że wkłada się kolejno w otwór prowadzący wsad miedziany,
uchwyt elektrody zwrócony jaskółczym ogonem w dół oraz stempel o płaskiej powierzchni czołowej,
następnie naciska się stempel prasą do osiągnięcia nacisku wynoszącego 1100 do 1400 MPa i
2
147 460
nacisk ten utrzymuje się przez 20 do 30 sekund, po czym zwalnia się nacisk i demontuje
urządzenie otrzymując na gotowo ukształtowaną elektrodę miedzianą.
.'Dla elektrody miedzianej o przekroju poprzecznym kołowym i małej zbieżności
powierzchni bocznych po zwolnieniu nacisku na stempel i częściowym demontażu urządzenia do
kształtowania elektrody miedzianej, wkładkę kształtującą wraz ze znajdującą się wewnątrz
elektrodą miedzianą, nagrzewa się do temperatury 300 do 400°C, następnie po schłodzeniu do
temperatury otoczenia elektrodę miedzianą wyjmuje się z wkładki kształtującej9 wykorzystu¬
jąc różnicę w skurczu miedzi i stali.
Urządzenie do kształtowania elektrody miedzianej według wynalazku składa się z osadzo¬
nych w otworze korpusu wkładki kształtującej, listwy poprzecznej, listwy wzdłużnej
oraz
docisków mocujących i stemple* przy czym listwy poprzeczne i listwy wzdłużne w przekroju
poprzecznym mają Kształt klina jednostronnie zbieżnego, którego płaszczyzna zbieżna styka
się ze ścianką otworu korpusu, a przeciwległa ścianka prostopadła do listwy poprzecznej i
listwy wzdłużnej stanowi ściankę otworu prowadzącego, kształtującego boczne powierzchnie
elektrody miedzianej*
Urządzenie do kształtowania elektrody miedzianej o przekroju poprzecznym kołowym posia¬
da gniazdo wkładki, w którym mieści się wkładka kształtująca oraz tuleja prowadząca umiesz¬
czone w otworze oprawy tulei, przy czym stosunek grubości ścianki oprawy tulei do grubości
ścianki tulei prowadzącej jak również grubość ścianki gniazda wkładki do grubości ścianki
wkładki kształtującej wynosi 1:2 do 1:3, ponadto twardość elementów o ściankach cieńszych
jak tulei prowadzącej i wkładki kształtującej jest o 50% większa od twardości elementów o
ściankach grubszych jak gniazdo wkładki i oprawa tulei.
Zaletą wynalazku jest mała pracochłonność procesu wykonania elektrody miedzianej oraz
możliwość kilkakrotnej prostej regeneracji zużytej elektrody miedzianej.
Urządzenie według wynalazku jest uwidocznione w przykładzie wykonania na rysunku, na
którym} fig.1 przedstawia urządzenie w przekroju wzdłuż linii A-A na fig.2; fig.2 - rzut
poziomy urządzenia* fig.3 - rzut pionowy w przekroju urządzenia do kształtowania elektrod
miedzianych o przekroju poprzecznym kołowym i małej zbieżności powierzchni bocznych.
Przedstawione na rys. urządzenie składa się z osadzonych w otworze korpusu 3 wkładki 6
kształtującej, listwy 7 poprzecznej oraz listwy 3 wzdłużnej. Listwy 7 poprzeczne i listwy 8
wzdłużne osadzone są za pomocą docisków 11 mocujących, w otworze 4 prowadzącym utworzonym
z prostopadłych ścian listew 7 poprzecznych i listew 6 wzdłużnych mieści się elektroda 1
miedziana, uchwyt 3 elektrody oraz stempel 10. W przypadku, gdy elektroda 1 miedziana
posiada przekrój poprzeczny kołowy z powierzchniami bocznymi o małej zbieżności, otwór 4
prowadzący o kształcie kołowym znajduje się w osi tulei 13 prowadzącej pokazanej na rys.
/fig.3/.Listwy 8 wzdłużne i listwy 7 poprzeczne w przekroju poprzecznym mają kształt klina
jednostronnie zbieżnego,którego płaszczyzna zbieżna styka się z pochyloną ścianką otworu
korpusu 9, a przeciwległa ścianica listew 7 i 8 jest prostopadła do postawy korpusu 3 i
stanowi ściankę otworu 4 prowadzącego, kształtującego boczne powierzchnie elektrody 1 mie¬
dzianej.
Dla kształtowania elektrod 1 miedzianych o przekroju poprzecznym kołowym i powierzch¬
niami bocznymi o małej zbieżności, urządzenie składa się dodatkowo z gniazda 12 wkładki, w
którym osadzona jest wkładka 6 kształtująca oraz z tulei" 13 prowadzącej, umieszczonej w
otworze oprawy 14 tulei. stosunek grubości ścianki oprawy 14 tulei do grubości ścianki
tulei 13 prowadzącej, jak również grubości ścianki gniazda 12 wkładki do grubości ścianki
wKładKi 6 kształtującej wynosi 1:2 do 1:3, natomiast twardość elementów o ściankach cień¬
szych jak tulei 13 prowadzącej i wkładki 6 kształtującej pokazanej na rys. /fig.3/* jest
0 50% większa od twardości elementów o ściankach grubszych, jak gniazda 12 wkładki i oprawy
14 tulei. Czoło 2 elektrody odwzorowuje wkładka 6 kształtująca. Uchwyt 3 elektrody posiada
na jednej z płaszczyzn czołowych jaskółczy ogon 5, natomiast druga przeciwległe płaszczyzna
czołowa stykająca się ze stemplem 10 jest równoległa i płaska.
147 460
3
Celem ukształtowania elektrody 1 miedzianej wkłada się w otwór 4 prowadzący kolej¬
no: wsad miedziany w postaci graniastosłupa lub walca, uchwyt 3 elektrody zwrócony
jasKÓłczym ogonem 5 w dół w kierunku wsadu miedzianego oraz stempel 10 o płaskiej po¬
wierzchni czołowej* Następnie naciska się stempel 10 na prasie do osiągnięcia nacisku
wynoszącego 1100 do 1400 10>a, przy czym nacisk ten utrzymuje się przez czas 20 do 30
sekund. Po zwolnieniu nacisku urządzenie demontuje się otrzymując ukształtowaną na gotowo
elektrodę 1 miedzianą.
W przypadku kształtowania elektrody 1 miedzianej o przekroju poprzecznym kołowym i
małej zbieżności powierzchni bocznych z wykorzystaniem urządzenia' przedstawionego na fig.3,
po zwolnieniu nacisku na stempel 10 i częściowym demontażu urządzenia9 wkładkę 6 kształtu¬
jącą wraz ze znajdującą się wewnątrz elektrodą 1 miedzianą, nagrzewa się do temperatury
300 do 400°C i schładza do temperatury otoczenia. Po tym zabiegu wyjmuje się ukształtowaną
na gotowo elektrodę 1 miedzianą z uchwytem 3 elektrody, z gniazda wkładki 6 kształtującej,
wykorzystując różnicę współczynnika skurczu miedzi i stali.
Elektrody 1 po zużyciu mogą by6 kilkakrotnie regenerowane sposobem według wynalazku
bez dodatkowych nakładów materiałowych, przez co zmniejsza się zużycie miedzi na elektrody
oraz stali na uchwyty 3 elektrody.
Zastrzeżenia
patentowe
1. Sposób kształtowania elektrody miedzianej do drążenia elektroerozyjnego,
znamienny
t y m, że wkłada się kolejno w otwór /4/ prowadzący, wsad miedziany,
uchwyt /3/ elektrody zwrócony ogonem jaskółczym w dół w kierunku wsadu miedzianego oraz
stempel /10/ o płaskiej powierzchni czołowej, następnie naciska się stempel /10/ prasą do
osiągnięcia nacisku wynoszącego 1100 do 1400 MPa, a nacisk ten utrzymuje się przez czas
20 do 30 sekund, po czym zwalnia się nacisk i demontuje urządzenie otrzymując ukształtowaną .
na gotowo elektrodę /1/ miedzianą.
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny
tym. że dla elektrody /1/ miedzianej
o przekroju poprzecznym kołowym i małej zbieżności powierzchni bocznych po zwolnieniu nacis¬
ku na stempel /10/ i częściowym demontażu urządzenia, wkładkę /6/ kształtującą wraz ze
znajdującą się wewnątrz elektrodą /1/ miedzianą nagrzewa się do temperatury 300 do 400°C,
następnie po schłodzeniu do temperatury otoczenia, elektrodę /1/ miedzianą wyjmuje się z
wkładki /6/ kształtującej.
3. Urządzenie do kształtowania elektrody miedzianej, znamienne
tym.
że
składa się z osadzonych w otworze korpusu /9/ wkładki /6/ kształtującej, listwy /7/ poprzecz¬
nej, listwy /8/ wzdłużnej oraz docisków /11/ mocujących i stempla /10/, przy czym listwy /7/
poprzeczne i listwy /8/ wzdłużne w przekroju poprzecznym mają kształt klina jednostronnie
zbieżnego, którego płaszczyzna zbieżna styka się ze ścianką otworu korpusu /9/, a przeciw¬
legła ścianka prostopadła listwy /7/ poprzecznej i listwy /8/ wzdłużnej stanowi ściankę
otworu /4/ prowadzącego, kształtującego boczne powierzchnie elektrody /1/ miedzianej.
4. urządzenie według zastrz.3, znamienne
tym, że posiada gniazdo /12/ wkład¬
ki w którym mieści się wkładka /6/ kształtująca oraz tuleja /13/ prowadząca umieszczona w
otworze oprawy
/14/ tulei, przy czym stosunek grubości ścianki oprawy /14/ tulei do grubości
ścianki tulei /13/ prowadzącej, jak również grubość ścianki gniazda /12/ wkłaćuci do grubości
ścianki wkładki /6/ kształtującej wynosi 1:2 do 1:3, ponadto twardość elementów o ściankach
cieńszych, jak tulei /13/ prowadzącej i wkładki /6/ kształtującej się o 50% większa od
twardości elementów o ściankach grubszych, jak gniazdo /12/ wkładki i oprawa /14/ tulei.
147 460
T
//
10/8
3
FiO. 1
4
ff
147 460
9
Fig. 2
8
147 460
S 12
M f3
/O
5
Pracownia Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 egz.
Cena 400 zł
4
5
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
502 Кб
Теги
pl147460b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа