close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL147474B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
OPIS PATENTOWY
147 474
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
Patent dodatkowy
do patentu nr
Int. CI.4 C02F 1/64
Zgłoszono:
86 12 11
(P. 262963)
Pierwszeństwo
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono:
87 07 27
Opis patentowy opublikowano: 89 10 31
Twórcawynalazku: Wojciech Stobiński
Uprawniony z patentu: Biuro Projektów Przemysłu Elementów
Wyposażenia Budownictwa „Metalplast",
Poznań (Polska)
Instalacja do napowietrzania wody
Przedmiotem wynalazkujest instalacja do napowietrzania wody, zwłaszcza wody podziemnej
w celu usunięcia z niej w procesie uzdalniania związków żelaza i manganu oraz wolnego dwutlenku
węgla i siarkowodoru.
Istnieje wiele konstrukcji urządzeń przeznaczonych do tego celu. Są to najczęściej urządzenia
w postaci zamkniętych zbiorników objętościowych o znacznej kubaturze lub otwartych wież
kaskadowych o układzie pionowym usytuowanych bezpośrednio przed urządzeniami filtrującymi.
Proces napowietrzania w tych urządzeniach wymaga w większości przypadków doprowadzenia
sprężonego powietrza, stosowania mechanicznych aeratorów powierzchniowych i wentylatorów.
Jedno z rozwiązań o nazwie wieża kontaktowa do napowietrzania wody przedstawione jest w
polskim opisie patentowym nr 74292. Wieża ta składa się z kratowej konstrukcji nośnej, zaopa¬
trzonej w górnej części w króciec wlotowy a w dolnej części w króciec wylotowy oraz w ruszty
rurkowe usytuowane w konstrukcji nośnej. Obrzeże każdego rusztu jest zabezpieczone ukośną
rynną zapobiegającą przedostawaniu się wody na zewnątrz wieży. Konstrukcja ta nie zapewnia
możliwości gromadzenia odpowiedniej ilości wody nad górnym rusztem rurkowym, a tym samym
równomiernego rozbryzgu wody na rurkach.
Inną niedogodnością tego urządzenia jest zbyt krótka droga napowietrzania wody. Nie
zapewnia ono odpowiedniego czasu kontaktu powietrza z wodą dla dokonania skutecznego
napowietrzania i odgazowania. Wymagany czas kontaktu z wodą wynosi 2 do 30 minut i bardzo
korzystnym jest aby w tym czasie woda poddana była mieszaniu.
Wymienionych niedogodności i wad nie posiada instalacja według wynalazku.
Instalacja ta charakteryzuje się tym, że stanowi ją aerator kaskadowy i połączona z nim
labiryntowa komora reakcji składająca się z pojemników przepływowych o dużej powierzchni i
małej głębokości połączonych ze sobą kołnierzami.
Aerator kaskadowy składający się z walczaka o układzie pionowym, z rusztów rurkowych i
króćców wlotowego i wylotowego ma na obwodzie walczaka wycięte otwory wentylacyjne osło-
147 474
2
nięte siatką i po dwa ukośne obrzeża o kształcie obwodu ściętego stożka usytuowane w pobliżu
brzegów każdego z otworów wentylacyjnych tworzące szczelinę zasysającą oraz ma zasuwę umie¬
szczoną nad górnym rusztem rurkowym służącą do regulacji słupa wody.
Natomiast pojemniki przepływowe mają postać prostokątnych tac zaopatrzonych w środku w
przegrodę oraz w króćce z kołnierzami usytuowane na dłuższych bokach. Są one wykonane z żywic
epoksydowych lub poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym i są pokryte od wewnątrz
integralną warstwą ochronną zapobiegającą rozpuszczeniu żywicy przez wodę.
Przedstawiona instalacja jest lekka, łatwa do wykonania, prosta w montażu i demontażu.
Aerator kaskadowyjest adaptacją typowego zbiornika filtracyjnego a labiryntowa komora reakcji
je$t złożona z powtarzalnych pojemników przepływowych o cienkich ściankach, które łatwo
możnar demontować i usuwać zanieczyszczenia.
Mały ciężar instalacji pozwala usytuowaćją nad zestawem filtrów np. na piętrze budynku co z
kolei zapewnią grawitacyjny przepływ wody do urządzeń filtrujących bez potrzeby użycia pomp.
Poprzez połączenie aeratora kaskadowego z labiryntową komorą reakcji znacznie wydłuża się
droga i czas napowietrzenia wody, a tym samym następuje skuteczniejsze jej odgazowanie i
odkwaszenie, co z kolei ułatwia przebieg procesu odżelaziania i odmanganiania wody w filtrach
zamkniętych.
Ponadto instalacja ta nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych urządzeń mechanicznych
♦ takich jak sprężarki, dmuchawy, mieszacze i wentylatory.
Przedmiot wynalazku jest pokazany na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat
instalacji w widoku z boku, a fig. 2 — schemat instalacji w widoku z góry.
Instalację stanowi aerator kaskadowy 1 i połączona z nim labiryntowa komora reakcji 2.
Aerator kaskadowy 1 jest adaptacją typowego zbiornika filtracyjnego. Na obwodzie walczaka o
układzie pionowym wycięte są dwa rzędy otworów wentylacyjnych 4 osłoniętych siatkę 5, na
brzegach których są usytuowane ukośne obrzeża 6 w kształcie obwodu ściętego stożka tworzące
szczelinę zasysającą 7. Przez szczelinę 7 spadająca woda zasysa powietrze. Wewnątrz walczaka 3
umieszczone są cztery ruszty rurkowe 8 wykonane z rurek z PVC oraz zasuwa 9 usytuowana nad
górnym rusztem rurkowym 8. Zasuwa 9 składa się z podstawy 10 zamocowanej do walczaka 3 i
osadzonej na niej tarczy obrotowej 11 obracanej pokrętłem 12. Podstawa 10 i tarcza obrotowa 11 są
zaopatrzone w nachodzące na siebie otwory przelewowe, przez które woda spada na ruszta
rurkowe 8. Zasuwa 9 służy do regulacji wysokości słupa wody nad tarczą obrotową 11. Dla
równomiernego rozprowadzania wody na górny ruszt rurkowy 8, konieczne jest zachowanie
odpowiedniej ilości wody nad tarczą obrotową 11. Przez częściowy obrót tarczy obrotowej 11
zwiększa się lub zmniejsza przepustowość otworów przelewowych.
W górnej części walczaka 3 umieszczony jest króciec wlotowy 13, a w dolnej — króciec
wylotowy 14, który łączy labiryntową komorę reakcji 2 z aerotorem kaskadowym 1. Labiryntowa
komora reakcji 2 jest złożona z szeregu pojemników przepływowych 15 o dużej powierzchni i małej
głębokości. Mają one postać prostokątnych tac i są zaopatrzone w przegrodę 16 ukierunkowującą
przepływ wody oraz w dwa króćce łączące 17. Pojemniki przepływowe 15 są elementem powtarzal¬
nym wykonanym z żywic epoksydowych lub poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym i są
od wewnątrz wyłożone warstwą ochronną zapobiegającą rozpuszczalniu żywicy przez wodę. Mogą
być również wykonane z blachy stalowej. Lekkość instalacji umożliwia usytuowanie jej nad
urządzeniami filtującymi co z kolei zapewnia grawitacyjny przepływ wody z komory labiryntowej 2
do filtrów.
Proces napowietrzania wody w przedstawionej instalacji przebiega następująco.
Woda ze studni wierconych przez króciec wlotowy 13 jest doprowadzana do górnej części
walczaka 3 aeratora kaskadowego 1, gdzie gromadzi się nad zasuwą 9. Następnie przez otwory
przelewowe zasuwy 9, nie pokazane na rysunku woda jest rozprowadzana równomiernie na górny
ruszt rurkowy 8 i dalsze gdzie rozbryzguje się na drobne cząsteczki, które spadając do dolnej części
walczaka 3 zasysają powietrze ze szczelin zasysających 7 połączonych z otworami wentylacyjnymi
4. Z kolei woda, przez króciec wylotowy 14 walczaka 3 przepływa do labiryntowej komory reakcji
2, a następnie do urządzeń filtrujących.
147 474
3
W aerotorze kaskadowym 1 cząsteczki wody przez bezpośredni kontakt z powietrzem napo¬
wietrzają się i jednocześnie zostają w znacznym stopniu pozbawione siarkowodoru i wolnego
dwutlenku węgla, który utrudnia proces odżelaziania.
Proces tworzenia się kłaczków tlenku żelaza w warunkach obniżonej zawartości wolnego
dwutlenku węgla i tym samym wzrostu pH jest znacznie ułatwiony. Proces ten przebiega w
labiryntowej komorze reakcji 2, gdzie przez dalsze wymieszanie wody z powietrzem następuje
ostateczne kształtowanie się kłaczków żelaza i manganu a także dalsze odgazowanie wody. Po tak
przeprowadzonym procesie napowietrzania uzdatniona woda kierowana jest grawitacyjnie do
urządzeń filtrujących.
Labiryntowa komora reakcji 2 umożliwia przetrzymywanie wody w ruchu w kontakcie z
atmosferą przez okres czasu minimum 10 minut. Czas przetrzymywania można regulować przez
zmianę ilości połączonych ze sobą zbiorników przepływowych 15. Ma to istotny wpływ na wydzie¬
lanie się wolnego dwutlenku węgla mającego własności korozyjne.
Zastrzeżenia
patentowe
1. Instalacja do napowietrzania wody, znamienna tym, że stanowi ją aerator kaskadowy (1) i
połączona z nim labiryntowa komora reakcji (2) składająca się z pojemników przepływowych (15)
o dużej powierzchni i małej głębokości połączonych ze sobą króćcami kołnierzowymi (17).
2. Instalacja według zastrz, 1, znamienna tym, że aerator kaskadowy (1) składający się z
walczaka (3) o układzie pionowym, z rusztów rurkowych (8) i króćców wlotowego (13) i wyloto¬
wego (14) ma na obwodzie walczaka (3) wyciąte otwory wentylacyjne (4) osłonięte siatką (5) i po
dwa ukośne obrzeża (6) w kształtcie obwodu ściętego stożka usytuowane w pobliżu brzegów
każdego z otworów wentylacyjnych (4) tworzące szczelinę zasysającą (7) oraz zasuwę (9) umie¬
szczoną nad górnym rusztem rurkowym (8) a pojemniki przepływowe (15) mają postać prostokąt¬
nych tac i są zaopatrzone w przegrodę (16) ukierunkowującą przepływ wody oraz dwa króćce
kołnierzowe (17) usytuowane na dłuższych bokach.
3. Instalacja według zastrz. 2, znamienna tym, że zasuwa (9) składa się z podstawy (10)
zamocowanej do walczaka (3), nasadzonej na niej tarczy obrotowej (11) i pokrętła (12), przy czym
podstawa (10) i tarcza obrotowa (11) są zaopatrzone w nachodzące na siebie otwory przelewowe,
których regulowana wielkość powierzchni przekroju wpływa na zmianę ilości przepływającej
wody.
4. Instalacja według zastrz. 2, znamienna tym, że pojemniki przepływowe (15) są wykonane z
żywic epoksydowych lub poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym i są pokryte od wew¬
nątrz integralną warstwą ochronną zapobiegającą rozpuszczaniu żywicy przez wodę.
147474
Pracownia Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 cgz.
Cena 400 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
5
Размер файла
456 Кб
Теги
pl147474b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа