close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL147549B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
OPIS PATENTOWY
147 549
Patent dodatkowy
do patentu nr
Int. Cl.4 H02K 15/00
Zgłoszono:
86 03 21
(P. 258535)
Pierwszeństwo
(czTtelnl
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono: ~$6 09 09
Opis patentowy opublikowano:
U
. du Patentowego
89 10 31
Twórcawynalazku: Mieczysław Miedziak
Uprawniony z patentu: Polskie Koleje Państwowe,
Kolejowe Zakłady Automatyki,
Wrocław (Polska)
Urządzenie mechanizujące wyzwajanie stojanów
uszkodzonych silników elektrycznych
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie mechanizujące wyzwajanie stojanów uszkodzonych
silników elektrycznych, wykonywane podczas prac remontowych tych silników.
Przed usunięciem uzwojenia stojana, poddaje się go operacji wypalania lakieru wiążącego
uzwojenia co pozwala wyciągnąć uzwojenie ze żłobków stojana. Operację tę wykonuje się na
gorącym jeszcze stojanie, dzięki czemu można pokonać opór czasem tylko zmiękczonego a nie
spalonego w nie wszystkich miejscach lakieru. Wypalanie lakieru odbywa się w piecu, płomieniem
powstałym ze strumienia zapalonej mieszanki powietrza z ropą.
W czasie czynności wyciągania uzwojenia, pracownik nachylony nad silnikiem wdychał opary
i dym z przepalonego lakieru. Oprócz tego wykonywał dość ciężką pracę samego wyrywania
uzwojenia ze stojana. Same opory podczas wyciągania wynikają z niedokładnego wypalenia
lakieru oraz zależną od wypełnienia żłobków.
Celem wynalazku jest usprawnienie czynności wyciągania uzwojenia oraz podniesienia stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy. Osiągnięto to opracowując urządzenie mechanizujące wyzwojenie
stojanów uszkodzonych silników elektrycznych.
Urządzenie zabudowane jest na stanowisku pracy w obrębie, którego zainstalowanajest znana
wyciągarka oraz usytuowany znany piec z palnikiem na olej napędowy.
Zgodnie z wynalazkiem urządzenie tworzy stół z korpusem w postaci rury połączonej dołem z
wyciągiem spalin, a u góry stołu perforowana otworami płyta ma wystający ku górze trzpień z
nagwintowanym końcem, na którym wymienny krążek o średnicy każdorazowo odpowiadającej
średnicy wewnętrznej rdzenia stojana, wraz z nakrętką stanowią zespół mocujący stojan do stołu.
W obrębie przestrzeni stołu przemieszczany uchwyt wyciągarki jest wyposażony w dwa haki
osadzone na wspólnej osi i usytuowane jeden nad drugim, przy czym uchwyt ten jest połączony ze
sterownikiem nożnym oraz ze sterownikiem ręcznym.
2
147 549
Przedmiot wynalazku pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig, 1 przedstawia
schemat stanowiska pracy wyzwajania stojanów, a fig. 2 — widok w przekroju stołu do
wyzwajania.
W skład urządzenia mechanizującego wyzwajanie wchodzi stół 1 z korpusem w postaci
wbetonowanej w podłoże rury 2 (patrz fig. 2) z płytą 3 posiadającą szereg otworów 4. Do płyty 3
przytwierdzony jest trzpień 5 nagwintowany u górnego końca a postawiony na płycie 3 stojan 6jest
do niej mocowany nakrętką 7 poprzez krążek 8 z kołnierzem przytrzymujący wewnętrzną część
rdzenia stojana 6. W ten sposób stojan 6 zabezpieczony jest rozwarstwieniem blach podczas
wyciągania jego uzwojenia 9. Korpus stołu 1 jest przewodem 10 połączony z wyciągowym wentyla¬
torem 11 dla spalin 12. Do wentylatora 11 jest również podłączona skrzynka 13.
Na kolumnie 14 jest obrotowo zabudowana wciągarka 15 z napędzającym jej linkę 16 elektry¬
cznym silnikiem 17. Linka 16 jest zakończona uchwytem 18 z dwoma hakami, usytuowanymi jeden
nad drugim i mających wspólną oś obrotową. Górny hak 19 służy do chwytania stojana 6 w celjego
przenoszenia w obrębie stanowiska pracy, natomiast dolny hak 20 do chwytania końców uzwojenia
9 podczas jego wyciągania (patrz fig. 2). Przy posługiwaniu się górnym hakiem 19, odchylony ku
przodowi dolny hak 20 stanowi zabezpieczenie elementu zawieszonego na haku górnym.
Wciągarka 15 jest uruchamiana nożnym sterownikiem 21 lub ręcznym sterownikiem 22 a cały
układ 23 sterowania zbiega się w rozdzielczej tablicy 24. Krańcowy wyłącznik 25 zapobiega
uszkodzeniu, w przypadku nieuwagi pracownika.
Przywożone wózkiem 26 stojany 6 są za pomocą wciągarki 15 załadowywane na pomost pieca
27, w którym po zamknięciu drzwi 28, za pomocą strumienia ognia zapalonej ropy elektrycznym
włącznikiem 29, wypala się lakier uzwojeń 9 stojanów 6 zamkniętych w piecu. Po wypaleniu i
otwarciu drzwi 28, znów za pomocą wciągarki 15 pierwszy stojan jest przenoszony na stół 1 podczas
gdy reszta stojanów 6 pozostaje nadal w komorze pieca 27 celem utrzymywania ich w podwyższonej
temperaturze. Po zamocowaniu pierwszego stojana na stole 1 w sposób wyżej opisany, za pomocą
dolnego haka 20 wyciąga się uzwojenie 9. W tym czasie pracujący cały czas wentylator 11,
skutecznie odciąga spaliny 12 wydobywające się z gorącego i dymiącego jeszcze uzwojenia 9. Po
wyciągnięciu uzwojenie 9 jest wrzucane do skrzynki 13, połączonej z wentylatorem 11, co skute¬
cznie zapobiega zadymianiu stanowiska pracy.
W opisany sposób usuwa się uzwojenia 9 z kolejnych stojanów 6 całej partii poddanych
wypalaniu w piecu 27.
Zastrzeżenie patentowe
Urządzenie mechanizujące wyzwajanie stojanów uszkodzonych silników elektrycznych zabu¬
dowane na stanowisku pracy w obrębie którego zainstalowana jest znana wciągarka oraz usytuo¬
wany znany piec z palnikiem na olej napędowy, znamienne tym, że tworzący go stół (1) ma korpus w
postaci rury (2) połączonej dołem z wyciągiem spalin a u góry stołu perforowana otworami (4) płyta
(3) ma wystający ku górze trzpień (5) z nagwintowanym końcem, na którym wymienny krążek (8) o
średnicy każdorazowo odpowiadającej średnicy wewnętrznej rdzenia stojana (6) wraz z nakrętką
(7) stanowią zespół mocujący stojan (6) do stołu (1), w obrębie przestrzeni którego przemieszczany
wyciągarki (15) uchwyt (18) jest wyposażony w dwa haki (19, 20) osadzone na wspólnej osi i
usytuowane jeden nad drugim, przy czym uchwyt (18) ten jest połączony ze sterownikiem nożnym
(21) oraz ze sterownikiem ręcznym (22).
147549
147549
»»g^imimi^H^iHi^fl^s*gg^
Pracownia Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 egz.
Cena 400 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
387 Кб
Теги
pl147549b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа