close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL147926B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
OPIS PATENTOWY
147 926
LUDOWA
Patent dodatkowy
Int. Cl.4 C08G 65/06
do patentu nr
Zgłoszono:
86 08 12
(P. 261034)
Pierwszeństwo
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono:
87 08 24
Opis patentowy opublikowano: 1990 01 31
Twórcywynalazku: Janusz Pluciński, Helmut Matyschok, Ryszard Janik,
Paweł Kikolski, Zdzisław Jaracz, Jerzy Cechnicki,
Tadeusz Półchłopek, Stanisław Raźniewski
Uprawniony z patentu: Politechnika Wrocławska,
Wrocław (Polska)
Sposób wytwarzania kopolimerów oksiranu i metylooksiranu
o statystycznym rozłożeniu grup oksyetylenowych w cząsteczce
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kopolimerów oksiranu i metylooskiranu o
statystycznym rozłożeniu grup oksyetylenowych w cząsteczce, przeznaczonych do zapobiegania
powstawaniu piany i jej gaszenia, stosowanych zwłaszcza przy wierceniach geologicznych, w
przemyśle celulozowo-papierniczym, farmaceutycznym, cukrowniczym i w oczyszczalniach
ścieków.
Dotychczas znany sposób wytwarzania kopolimerów statystycznych oksiranu i metylooksi¬
ranu opisany w 10 rozdziale „Polyalkyleneoxide błock copolymers", LR. Schmolka, w monografii
pt.„Nonionic Surfactants", M.J. Schick'a, Marcel Dekker, Inc., New York, 1967, polega na kontro¬
lowanej reakcji addycji mieszaniny metylooksiranu i oksiranu, zawierającej do 10% wagowych
oksiranu do glikolu propylenowego-1,2 w obecności katalizatorów zasadowych i kwasowych.
Otrzymane kopolimery o zawartości oksiranu do 10% wagowych, wykazują pewne działanie
przeciwpienne, jednak jest ono krótkotrwałe i mało efektywne.
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania kopolimerów oksiranu i metylooskiranu o statysty¬
cznym rozłożeniu grup oksyetylenowych w cząsteczce.
Istota wynalazku polega na tym, że 100 części wagowych mieszaniny metylooksiranu i
oksiranu, zawierającej do 10 części masowych oksiranu i 1-5 części wagowych sproszkowanego
wodorotlenku potasu, ogrzewa się w temperaturze 333-353 K aż do zaniku nadciśnienia w
autoklawie.
Na podstawie stanu techniki nie było można z góry przewidzieć, że prowadząc polimeryzację
mieszaniny oksiranu i metylooksiranu w masie, w obecności stałego sproszkowanego KOH i bez
stosowania glikolu propylenowego-1,2 jako inicjatora reakcji, otrzyma się kopolimer oksiranu i
metylooksiranu.
Wytworzony proponowanym sposobem kopolimer efektywnie zapobiega powstawaniu piany
w płuczkach wiertniczych już przy dodatku 0,02 części masowych, bez konieczności sporządzania
przedmieszek.
Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładach wykonania.
147 926
1
Przykład I. Do autoklawu wprowadza się 3200 g mieszaniny składającej się z 3168g
metylooksiranu, 32 g oksiranu i 160g sproszkowanego wodorotlenku potasu. Autoklaw przed¬
muchuje się azotem, zamyka, po czym mieszając ogrzewa jego zawartość do temperatury 353 K.
Ciśnienie w autoklawie wzrasta do 0,45 MPa nadciśnienia utrzymując temperaturę równą 353 K,
mieszanie kontynuuje się przez 4 godziny. Po upływie tego czasu ciśnienie w autoklawie spada
do wartości równej zero nadciśnienia. Otrzymuje się w ten sposób 3350 g zasadowego kopoli¬
meru o Mn = 2400, zawierającego 0,33 milirównoważników wiązań podwójnych w 1 gramie.
Przykład II. W autoklawie umieszcza się 3200 g mieszaniny składającej się z 3040 g
metylooksiranu i 160 g oksiranu oraz 32 g sproszkowanego wodorotlenku potasu. Postępując dalej
jak w przykładzie I, utrzymuje się temperaturę 353 K przez 15 godzin , w wyniku czego ciśnienie w
autoklawie wzrasta początkowo do 0,45-0,5 MPa nadciśnienia, a następnie maleje do 0 nadciśnie¬
nia. Otrzymuje się w ten sposób 3230 g zasadowego kopolimeru oMn- 2800, zawierającego 0,20
milirównoważników wiązań podwójnych w 1 gramie.
Przykład III. W autoklawie umieszcza się 3200 mieszaniny składającej się z 2880 g mety¬
looksiranu i 320 g oksiranu oraz 64 g sproszkowanego wodorotlenku potasu. Postępując dalej jak w
przykładzie I, utrzymuje się temperaturę 333 K przez 50 godzin, w wyniku czego ciśnienie w
autoklawie wzrasta początkowo od 0,2-0,25 MPa nadciśnienia, a następnie maleje do zera. Otrzy¬
muje się w ten sposób 3250 g zasadowego kopolimeru o Mn = 3640, zawierającego 0,17 milirów¬
noważników wiązań podwójnych w 1 gramie.
Zastrzeżenie patentowe
Sposób wytwarzania kopolimerów oksiranu i metylooksiranu o statystycznym rozłożeniu
grup oksyetylenowych w cząsteczce, znamienny tym, że 100 części masowych mieszaniny metyloo¬
ksiranu i oksiranu, zawierającej do 10 części masowych oksiranu i 1-5 części masowych sproszko¬
wanego wodorotlenku potasu, ogrzewa się w temperaturze 333-353 K aż do zaniku nadciśnienia w
autoklawie.
Pracownia Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 egz.
Cena 400 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
221 Кб
Теги
pl147926b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа