close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL147945B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
OPIS PATENTOWY 147 945
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono:
87 02 20
/p. 264217/
Pierwszeństwo —
Int. Cl.4 E02D 5/80
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Twórcy wynalazku:
Zgłoszenie ogłoszono: 87 08 zh
Opis patentowy opublikowano: 1989 12 31
Jerzy Czaplicki, Jan Wielechowski, Jędrzej Miłoszewski,
Jerzy Pałtynowicz, Jacek Lizończyk
Uprawniony z patentu:
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa
Inżynieryjnego "Hydrobudowa", Warszawa /Polska/
KOTWA GRUNTOWA
Przedmiotem wynalazku jest kotwa gruntowa wykonywana w otworach wierconych lub w ot¬
worach wykonanych przez wbicie albo wepchnięcie rury. Do tak wykonanych otworów wprowadza
się cięgno kotwy składające się z części buławowej przenoszącej obciążenie z konstrukcji
kotwionej na grunt i części wolnej odkształcającej się sprężyście. W dotychczasowych
rozwiązaniach dla rozdzielenia części buławowej od części wolnej stosuje się różnego ro¬
dzaju uszczelki zapobiegające przedostaniu się w czasie iniekcji substancji twardniejącej
do części wolnej, albo substancję twardniejącą przed jej stwardnieniem na odcinku części
wolnej wypłukuje się wodą.
Celem wynalazku jest uzyskanie konstrukcji kotwy łatwej do iniektowania, w której
rozdzielenie części buławowej od części wolnej jest niezależne od przebiegu iniekcji*
Istota wynalazku polega na tym, że kotwa zawiera kompensator umieszczony pomiędzy częścią
wolną i częścią buławową, a przewody inlekcyjne w części buławowej mają różne długośoi.
Kompensator jest podatny na odkształcenia. Możne on być rurą teleskopową, mieszkiem albo
przeponą lub też elementem styropianowym czy poliuretanowym* Zastosowanie w konstrukcji
kotwy kompensatora rozdzielającego ozęść buław ową od częśoi wolnej oraz przewodów inie-
koyjnyoh w części buławowej o różnej długości pozwala na wykonywanie w pierwszym etapie
formowania kotwy wlewki z substancji
twardniejącej,
korzystnie zaczynu
oementowego, na
całą długość otworu, bez potrzeby jej późniejszego usuwania z części wolnej* Kompensator
w miejsou swego usytuowania pozwala na wytworzenie jedynie pierśoieniowej otoozki stward¬
niałej substanoji, niszczonej w czasie przesunięcia buławy kotwy podczas jej sprężania.
Sam kompensator w czasie sprężania kotwy zmienia swoją długość bez przenoszenia sił* Rolę
uszczelki dla powtórnych iniekcji części buławowej spełnia korek stwardniałej substancji
znajdująoej się nad kompensatorem w częśoi wolnej cięgna* Przewody iniekcyjne o różnej
długośoi w części buławowej pozwalają na strefowe inlektowanie części buławowej w różnym
czasie*
2
1^7 9^5
Przedmiot -wynalazku uwidoczniono w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig.
przedstawia kotwę w pierwszym etapie wykonania, po wykonaniu wlewki,
doiniektowaniu i sprężeniu,
fig. 2 - kotwę po
a fig, 3 - kompensator po wykonaniu wlewki i stwardnieniu
substancji, w przekroju poprzecznym* Kotwa gruntowa /fig. 1,2,3/ składająca się z części
buławowej 1 i części wolnej 2 zawiera kompensator 3 oddzielający część buławową 1 od
części wolnej 2. Przez kompensator 3 przechodzi cięgno 5 kotwy oraz przewody iniekcyjne
k o różnej długości w części buławowej 1. Kompensator 3 jest elementem podatnym na od¬
kształcenia. Hoże go stanowić rura teleskopowa, mieszek, przepona, element styropianowy
lub poliuretanowy. Część buławową 1 i część wolna 2 w pierwszej kolejności wypełnione
są wlewką 6 substancji twardniejącej. Substancja twardniejąca powtórnej iniekcji 7 po¬
dana jest przewodami iniekcyjnymi k do części buławowej 1. V czasie sprężania w rejonie
kompensatora 3 powstają odpryski stwardniałej substancji. ¥ kotwi według wynalazku mają
zastosowanie cięgna nośne w postaci prętów, drutów, splotów i lin. Kotwa ma zastosowanie
do zabezpieczania głębokich wykopów oraz stabilizowania murów oporowych i konstrukcji
takich jak hangary, wieże wiertnicze,
telewizyjne itp.
Zastrzeżenia
patentowe
1. Kotwa gruntowa składająca się z części buławowej i części wolnej oraz cięgna
i przewodów in i akcyjnych, znamienna
tym, że zawiera kompensator /3/ umieszczo¬
ny pomiędzy częścią buławową /i/ i częścią wolną /2/.
2. Kotwa według zastrz. 1, znamienna
tym, że przewody iniekcyjne /k/
w części buławowej /i/ są różnej długości.
3. Kotwa według zastrz. 1 albo 2, znamienna
tym, że kompensator /3/
stanowi element podatny na odkształcenia.
4. Kotwa według zastrz. 3, znamienna
rura
tym, że kompensator /3/ stanowi
teleskopowa.
5. Kotwa według zastrz. 3> znamienna
tym, że kompensator /3/ stanowi
mieszek.
6. Kotwa według zastrz. 3, znamienna
tym, że kompensator /3/ stanowi
przepona.
7. Kotwa według zastrz. 3> znamienna
element
tym, że kompensator /3/ stanowi
styropianowy*
8. Kotwa według zastrz. 3, znamienna
tym, że kompensator /3/ stanowi
element poliuretanowy.
fig 3
Pracownia Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 egz.
Cena 400 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
213 Кб
Теги
pl147945b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа