close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL148074B1

код для вставкиСкачать
OPIS PATENTOWY
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
148074
LUDOWA
fcZYrEŁNlAT
Patent dodatkowy
do patentu nr
W
Zgłoszono: 86 06 03
/P. 259836/.
Pierwszeństwo :
Int. Cl.4 H01G 4/12
H01G 1/01
URZĄD
PATENTOWY
Zgłoszenie ogłoszono: 87 09 07
PRL
Opis patentowy opublikowano: 1989 11 30
Twórcy wynalazku:
Zenon Kurbiel, Jadwiga Ma tyka
Uprawniony z patentu:
Zakłady Ceramiki Radiowej "Cerad", Warszawa /Polska/
KONDENSATOR WYSOKONAPIĘCIOWY Z DIELEKTRYKIEM CERAMICZNYM
Przedmiotem wynalazku jest kondensator wysokonapięciowy z dielektrykiem ceramicznym .
przeznaczony zwłaszcza do pracy w elektrycznych układach wysokiego napięcia prądu zmienne¬
go.
Znane są kondensatory wysokiego napięcia prądu zmiennego z dielektrykiem ceramicznym
opartym na tytanianie baru modyfikowanym cyrkonianami i cynianami metali oraz domieszko¬
wanym tlenkiem cynku lub dwutlenkiem ceru. Taki dielektryk ceramiczny ma specjalnie ukszta¬
łtowaną budowę strukturalną, która polega na istnieniu dwóch faz. Fazy różnią się znacz¬
nie od siebie składem chemicznym, budową tekstury ceramicznej oraz właściwościami fizycz¬
nymi. Najczęściej jedna z nich jest fazą główną, o składzie chemicznym odpowiadającym
związkowi tytanianu baru modyfikowanego cyrkonianami i cynianami, posiada teksturę cera¬
miczną odpowiednią do polikrystalicznego roztworu stałego i charakteryzuje się wysoką
przenikalnością elektryczną. Druga faza rozłożona jest po granicach krystalicznych ziaren
fazy pierwszej, posiada teksturę ceramiczną w postaci szklistej i odpowiednio do tej po¬
staci oraz składu chemicznego wykazuje niską przenikalnośc elektryczną oraz dużą wytrzy¬
małość elektryczną. Wadą omawianych wyżej kondensatorów jest zbyt mała pojemność jeśli
wymagana jest duża wytrzymałość elektryczna. Wynika to z potrzeby zwiększenia w tym przy¬
padku zawartości fazy charakteryzującej się dużą wytrzymałością elektryczną a przy tym
niekorzystnie niską przenikalnością elektryczną.
Celem wynalazku jest uzyskanie kondensatora z dielektrykiem ceramicznym o odpowied¬
nio dużej pojemności przy jednocześnie dużej wytrzymałości elektrycznej.
148 074
2
Istota kondensatora wysokonapięciowego według wynalazku z dielektrykiem ceramicznym
opartym na tytanianie baru modyfikowanym cyrkonianami oraz domieszkowanym tlenkiem cynku
lub dwutlenkiem ceru, polega na tyra, że dielektryk zbudowany jest z trzech homogenicznych
faz o następującym składzie* Bai_xCaxTii_xZrx°3iw którym * * Of, 0f04 w ilości 6>3i73%
molowych, CaTiO^ w ilości 22~28% molowych, ZnO lub Ce02 w ilości 5f9# molowych, przy czym
składnik o wzorze E^xCa Ti^^Zr 0^, w którym x= 0^0,04
definiuje skład chemiczny pierw¬
szej podstawowej fazy, o teksturze ceramicznej w postaci polikrystalicznej,
charakteryzu¬
jącej się wysoką przenikalnością elektryczną, składnik o wzorze CaTiO^ definiuje skład che¬
miczny drugiej fazy, również o teksturze ceramicznej w postaci polikrystalicznej, różnią¬
cej się jednak właściwościami fizycznymi od zasadniczej fazy pierwszej na tyle korzystnie*
źe wykazuje ona znacznie wyższą wytrzymałość elektryczną przy tylko częściowo obniżonej
przenikainoś6i elektrycznej, a składnik o wzorze ZnO lub CeOp odpowiednio skład chemiczny
fazy trzeciej, o teksturze ceramicznej w postaci szklistej, charakteryzującej się wysoką
wytrzymałością elektryczną i niską przenikalnością elektryczną.
Wyszczególniona budowa dielektryka według wynalazku, dzięki zawartości nowej fazy
o składzie chemicznym związku CaTiCK i
odpowiedniej dla niego podanej budowie tekstury
ceramicznej i właściwościach fizycznych powoduje, że przy dobraniu wskazanej zawartości
powyższych faz w dielektryku, następuje zminimalizowanie ilości fazy szklistej, przez co
kondensator uzyskuje dużą pojemność przy dostatecznie dużej wytrzymałości elektrycznej*
Przykład. Kondensator według wynalazku posiada ceramiczny dielektryk uksz¬
tałtowany w ceramicznym procesie syntezy, którego budowa składa się z trzech homogenicz¬
nych faz o składzie: BaQ Q^CaQ 04Ti0 96Zr0 04°3 w ilQści 73 części molowych, CaTiO^ w
ilości 22 części molowych, ZnO w ilości 5 części molowych.
Kondensator według
przykładu,
zawierający dielektryk o wyszczególnionej budowie^
w kształcie dysku o wymiarach: średnica 20 ram, wysokość 2,6 mm posiada pojemność około
2,2 nF i wytrzymałość elektryczną 15 kV.
Zastrzeżenie
patentowe
Kondensator wysokonapięciowy z dielektrykiem ceramicznym opartym na tytanianie baru
modyfikowanym cyrkonianami oraz domieszkowanym tlenkiem cynku lub dwutlenkiem ceru, z n a-
ra i .e n n y
t y m , ża dielektryk zbudowany jest z trzech homogenicznych faz o następu¬
jącym składzie: Bai_xCaxTii_xZrx°3i * którym x = 0f0,04 w ilości 63<f73# molowych, CaTiO,
w ilości 22^28% molowych, ZnO lub Ce02 w ilości 5f9% molowych, przy czym składnik o wzo¬
rze Bai-xCaxTii_xZrx03i,!f którym x = 0T0,4 definiuje skład chemiczny pierwszej podstawowej
fazy, o toksturze ceramicznej w postaci polikrystalicznej, składnik o wzorze CaTiO^ defi¬
niuje skład chemiczny drugiej fazy, również o teksturze ceramicznej w postaci polikrysta¬
licznej, a składnik o wzorze ZnO lub CeOp odpowiednio skład chemiczny fazy trzeciej, o te¬
ksturze ceramicznej w postaci szklistej•
Pracownia Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 egz.
Cena 400 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
224 Кб
Теги
pl148074b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа