close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL148290B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
OPIS PATENTOWY
148 290
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zg?oszono:
85 03 05
(P. 252268)
Pierwsze?stwo
Int. C1.4G01N 27/82
URZ?D
PATENTOWY
PRL
Tw髍ca wynalazku:
Zg?oszenie og?oszono:
8^ ��
Opis patentowy opublikowano: 1990 03 31
Roman Martyna
Uprawniony z patentu:
Wy?sza Szko?a Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej,
Krak體 (Polska)
CZUJNIK DEFEKTOGRAFU MAGNETYCZNEGO DO WYZNACZANIA ELUGICH ZMIAN PRZEKROJU
Przedmiotem wynalazku jest czujnik defektografu magnetycznego, s?u??cy do wyznacza�
nia d?ugich zmian przekroju ferromagnetycznego zw?aszcza lin.
Znane s? czujniki defektograf體 magnetycznych Jak cewki pomiarowe, bifilarne lub
z ferromagnetycznym rdzeniem, w kt髍ym umieszczone s? przetworniki indukcyjne opisane w
publikacji Z. Kawecki, J. Stachurski "Defektoskopia magnetyczna lin stalowych", wydawnictwo
"?l?sk", Katowice 1969.
Znane s? r體nie? z polskiego opisu patentowego nr114 5l6inr140 391 ??czone czuj�
niki hallotronowe i indukcyjne oraz czujniki hallotronowe jak w polskim opisie patentowym
nr 131 098. Czujniki te opasuj? badany przedmiot i nie maj? bezpo?redniego po??czenia ze
zwor? obwodu magnetycznego.
Wad? czujnik體 z przetwornikami indukcyjnymi jest zale?no?? sygna?u od pr?dko?ci
badania oraz niemo?no?? mierzenia d?ugich zmian przekroju, a czujnik體 z przetwornikami ha-
llotronowymi du?a wra?liwo?? na zmiany temperatury i napr??e?, du?e gabaryty i skompliko�
wana budowa oraz du?a warto?? wst?pna indukcji mierzonej przez przetwornik hallotronowy,
co wprowadza nieliniowo?? i uniemo?liwia stosowanie magnetorezystor體, oraz brak mo?li�
wo?ci stosowania w magnetycznych g?owicach pomiarowych dotychczas znanych czujnik體.
Celem wynalazku jest skonstruowanie czujnika defektografu magnetycznego umo?liwia�
j?cego wyeliminowanie wad znanych czujnik體 oraz umo?liwienie prowadzenia pomiar體 d?u�
gich zmian przekroju liny g?owicami magnetycznymi ze znanymi czujnikami.
Istota wynalazku polega na tym, ?e do zwory magnetycznej g?owicy pomiarowej przy�
mocowane Jest bezpo?rednie jarzmo ferromagnetyczne z umieszczonymi w szczelinie przetwor�
nikami indukcji pola magnetycznego Jak hallotron lub magnetorezystor. Indukcja strumienia
1^8 290
148 290
2
w szczelinie Jarzma proporcjonalna jest do spadku napi?cia magnetycznego w cz??ci zwory
magnetycznej g?owicy obejmowanej przez jarzmo, a warto?? spadku napi?cia proporcjonalna
Jest do przekroju odcinka badanej liny, znajduj?cego si? wewn?trz g?owicy pomiarowej.
Zalet? czujnika defektografu wed?ug wynalazku Jest uzyskanie sygna?u niezale?nego
od pr?dko?ci ruchu badanego przedmiotu oraz wyeliminowanie wp?ywu zmian temperatury na
d?ugo?? szczeliny, w kt髍ej umieszczony Jest hallotron, przez wykonanie czujnika z ma�
teria?u o tej samej rozszerzalno?ci liniowej co zwora magnetyczna g?owicy porrlarowej.
Ponadto, miejsce umieszczenia jarzma czujnika chroni go przed nag?ymi zmianami tempera�
tury i dzia?aniem napr??e?, a ma?a indukcja w szczelinie umo?liwia stosowanie r�nych
przetwornik體 indukcji sta?ego pola magnetycznego na napi?cie elektryczne.
Przedmiot wynalazku uwidoczniony Jest na rysunku, na kt髍ym fig. 1 przedstawia
schemat budowy czujnika a fig. 2 schemat sytuacyjny.
Dwudzielne jarzmo magnetyczne 1 posiadaj?ce szczelin? 2 usytuowan? w najmniejszym
przekroju Jarema 1, w kt髍ej umieszczony jest przetwornik 3 indukcji magnetycznego pola
sta?ego na napi?cie elektryczne, Jest przymocowane bezpo?rednio do zwory 4 magnetycznej
g?owicy pomiarowej (fig. 1). Zwora 4 magnetyczna g?owicy pomiarowej z przymocowanej
jarzmem 1 po??czona jest bezpo?rednio z magnesami 5 trwa?ymi magnesuj?cymi wzd?u?nie
badan? lin? 6 (fig. 2).
Po umieszczeniu liny wewn?trz g?owicy pomiarowej zamyka si? obw骴 magnetyczny po�
woduj?c przep?yw strumienia magnetycznego wytworzonego przez magnesy trwa?e. Zmiana prze�
kroju ferromagnetycznego badanej liny powoduje zmian? reluktancji badanego odcinka, co
prowadzi do zmiany strumienia magnetycznego w zworze g?owicy, a tym samym w szczelinie
Jarzma czujnika.
Zastrze?enia
patentowe
1. Czujnik defektografu magnetycznego do wyznaczania d?ugich zmian przekroju,
zawieraj?cy hallotron lub inny przetwornik pola magnetycznego na napi?cie elektryczne
umieszczony w magnetycznej g?owicy pomiarowej, znamienny
tym, ?e Jarzmo
(1) ferromagnetyczne posiadaj?ce szczelin? (2), w kt髍ej umieszczony Jest przetwornik
(3) pola magnetycznego na napi?cie, przymocowane Jest bezpo?rednio dwoma ko?cami do
zwory (4) magnetycznej, kt髍a ??czy magnesy (5) trwa?e g?owicy.
2. Czujnik defektografu wed?ug zastrz. 1, znamienny
tym, ?e indukcja
strumienia magnetycznego w szczelinie (2) jarzma (1) jest proporcjonalna do przekroju
badanej liny (6).
148 290
/
3
2
3
1
Fig. 1
z:
~7
5_
/
'a.
Fig.2
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
209 Кб
Теги
pl148290b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа