close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL148333B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
OPIS PATENTOWY
148 333
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono: 86 06 06
Pierwszeństwo -
/P. 259918/
..
Int. Cl.4 B23Q 17/00
B23Q 41/00
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono:
88 02 18
Opis patentowy opublikowano: 1990 01 31
Twórca wynalazku: Wojciech Szała
Uprawniony z patentu: Politechnika Warszawska, Warszawa /Polska/
ZESPÓŁ ZASILANIA SONDY POMIAROWEJ
Przedmiotem wynalazku jest zespół zasilania sondy pomiarowej, stosowany zwłaszcza w
centrach obróbkowych. Znany zespół sondy pomiarowej, atosowany w centrach obróbkowych,
wyposażony jest w nadajnik sygnałów, zasilany ze źródła napięcia stałego, które umiesz¬
czone jest we wspólnym korpusie z nadajnikiem*
Znany zespół zasilania sondy pomiarowej, stosowany w centrach obróbkowych zawiera
wrzeciono z dwoma kamieniami zabierającymi,
umieszczonymi przeciwległe na powierzchni
czołowej oraz magazyn narzędzi z gniazdami, z których każde wyposażone jest w jeden ka¬
mień na powierzchni czołowej* Zespół sondy pomiarowej usytuowany jest w oprawce narzę¬
dziowej osadzonej rozłącznie na wrzecionie*
Wadą takiego zespołu Jest ciągłość zasilania nadajnika zarówno w cyklu roboczym jak
również podczas przechowywania w magazynie narzędzi, co wymaga częstej wymiany źródła
napięcia stałego*
Zespół zasilania sondy pomiarowej według wynalazku, wyróżnia się tym, że pomiędzy
nadajnikiem a źródłem napięcia stałego, umieszczony jest wyłącznik elektryczny, sprężony
z trzpieniem przesuwnym, osadzonym sprężyście w korpusie oprawki narzędziowej. Wysunięty
koniec trzpienia znajduje się w wybraniu oprawki narzędziowej pod kamień wrzeciona. Zgod¬
nie z wynalazkiem, uzyskano możliwość zasilania nadajnika tylko w czasie gdy sonda jest
zamocowana we wrzecionie obrabiarki w stanie pracy,
co przedłuża żywotność źródła zasi¬
lającego.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, który na
fig* 1 przedstawia zespół sondy w ujęciu schematycznym w widoku z boku, zaś fig. 2 zespół sondy w widoku od czoła* Zespół wyposażony jest w nadajnik N i źródło napięcia
stałego Z, które umieszczone są w oprawce narzędziowej 1 osadzonej rozłącznie we wrze148 333
148 333
2
cionie 2 z dwoma kamieniami zabierającymi 3, umieszczonymi przeciwległe na powierzchni
czołowej. Pomiędzy nadajnikiem. N a źródłem Z, znajduje się wyłącznik elektryczny 4 sprę¬
żony z trzpieniem przesuwnym 5, osadzonym sprężyście na sprężynie spiralnej 6, w korpu¬
sie oprawki narzędziowej 1. Wysunięty koniec trzpienia 5 umieszczony jest w wybraniu 7
oprawki narzędziowej 1 pod kamień zabierający 3 wrzeciona 2. Zespół działa w sposób ni¬
żej opisany. Oprawka narzędziowa 1 z sondą pomiarową, przechowywana jest na obrabiarce
w gnieździe magazynu narzędzi /nie pokazanym na rysunku/, na którego powierzchni czoło¬
wej umieszczony jest jeden kamień zabierający 3, zaś kamień zabierający 3* gniazda maga¬
zynu znajduje się w wybraniu 7' oprawki narzędziowej 1 przeciwległe usytuowanym do wybra¬
nia 7t w którym znajduje się wysunięty koniec trzpienia 5« W takim położeniu trzpienia
5, wyłącznik elektryczny 4 znajduje się w stanie rozłączonym, co powoduje, że nadajnik
N nie jest zasilany ze źródła Z»
Użycie sondy pomiarowej powoduje przemieszczenie oprawki 1 z sondą pomiarową, auto¬
matycznie z gniazda magazynu do gniazda we wrzecionie 2 obrabiarki i wciśnięcie przez ka¬
mień 3 trzpienia 5 w głąb oprawki 1 oraz załączanie wyłącznika 4, włączając zasilenie
sondy pomiarowej*
Zastrzeżenie
patentowe
Zespół zasilania sondy pomiarowej, wyposażony w nadajnik i źródło napięcia stałego,
umieszczone w oprawce narzędziowej, osadzonej rozłącznie we wrzecionie z dwoma kamienia¬
mi zabierającymi, umieszczonymi przeciwległe na powierzchni czołowej, znamienny
tym, że pomiędzy nadajnikiem /N/, a źródłem napięcia stałego /Z/, umieszczony jest
wyłącznik elektryczny /4/ sprzężony z trzpieniem przesuwnym /5/ osadzonym sprężyście w
korpusie oprawki narzędziowej /l/ i którego to trzpienia /5/ wysunięty koniec znajduje
się w wybraniu /!/ oprawki narzędziowej /!/ pod kamień /3/ wrzeciona /2/»
FIG.1
FIG.2
Pracownia Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 egz.
Cena 400 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
191 Кб
Теги
pl148333b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа