close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL148455B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
OPIS PATENTOWY
148455
-CZYTELNIA'
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono: 85 11 30
/P. 256557/
Pierwszeństwo
Int. Cl.4 B25J 3/00
E21D 23/00
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono: 87 07 13
Opis patentowy opublikowano: 90 04 30
Twórcy wynalazku: Franciszek Kucharski, derzy Rochnia
Uprawniony z patentu: Przedsiębiorstwo Mechanizacji Automatyzacji i Elektroniki Górniczej
•'Polmag-Emag-, Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych "Fazos",
Tarnowskie Góry /Polska/
STANOWISKO MONTAŻU ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ZWŁASZCZA GÓRNICZYCH
OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH
Przedmiotem wynalazku jest stanowisko montażu elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza
górniczych obudów zmechanizowanych, stosowane w procesach produkcyjnych i remontach,
w fabrykach maszyn górniczych i zakładach naprawczych.
Znana jest z polskiego opisu wzoru użytkowego nr Ru 39 329 pt. "Manipulator do mon¬
tażu, zwłaszcza cylindrycznych elementów" konstrukcja złożona z ramy nośnej, zespołu mo¬
cującego i oporowego gniazda, a także zespołu podporowo-przesuwnego i urządzenia wpy¬
chającego. Rama nośna, zbudowana z ceownika stanowi sztywne konstrukcję pokryte pła¬
tami blachy w miejscach, gdzie stoi obsługa manipulatora. Z ramę połączony Jest zespół
mocujęcy, który ma podstawę i przymocowane do niej szczęki osadzone na wale, a także
mechanizm obrotu, mechanizm ruchu szczęki i ogranicznik zapewniający podparcie montowa¬
nego wyrobu po jego obróceniu do pozycji poziomej. Szczęki zespołu mocującego przymo¬
cowane sa do wału w ten sposób, że stała szczęka łączy się z nim nierozłącznie, nato¬
miast ruchoma szczęka ma możliwość obrotu wokół przegubu umieszczonego w obudowie wału.
Zaciśnięcie lub otwarcie szczęk manipulatora następuje po zadziałaniu mocujęcego siłow¬
nika, który przymocowany jest przegubowo do stałej szczęki, a koniec tłoczyska siłow¬
nika przymocowany jest przegubowo do ruchomej szczęki. Obie szczęki posiadają wymienne
wkładki, których profil jest różny w zależności od kształtu i średnicy montowanego
wyrobu. Szczęki zespołu mocujęcego mogę być w dowolnym momencie obrócone przy pomocy
mechanizmu obrotu. Mechanizm ten jest zbudowany z wycinka koła zębatego przymocowanego
na stałe do wału i z odcinka zębatki stanowięcej zakończenie tłoczyska siłownika obro¬
tu, który Jest poleczony rozłęcznie z podstawę zespołu mocujęcego. Wysunięcie lub wsu¬
nięcie tłoczyska siłownika powoduje obrót, a co za tym idzie - szczęk zespołu mocujęce¬
go. Pod szczękami w poleczeniu ze stałe szczękę, jest zamocowane na łęczniku oporowe
gniazdo. Urzędzenie wpychajęce ma podstawę, na której spoczywa wpychajęcy siłownik przy148 455
148 455
2
mocowany do podstawy trzema obejmami, Tłoczysko siłownika ma końcówkę ułatwiająca podpar¬
cie i wpychanie elementu montowanego wyrobu - w przypadku montażu z pozycji poziomej.
Zespół podporowo-przesuwny składa się z dwóch urzędzeń podtrzymujęcych umieszczonych na
płycie, która na możliwość przesuwu wzdłuż ramy nośnej w zależności od długości montowa¬
nego wyrobu. Urządzenia podtrzymujące mogę być podnoszone i opuszczane razem lub każde
oddzielnie, w zależności od potrzeby podparcia poziomo ułożonego montowanego wyrobu.
Znany manipulator spełnia swoje zadanie w zakresie montażu elementów hydrauliki siłowej,
jednak nie jest przydatny do montażu podzespołów konstrukcyjnych obudów zmechanizowanych.
Celem wynalazku jest skonstruowanie stanowiska umożliwiajęcego przeprowadzenie kom¬
pletacji montażu podzespołów konstrukcyjnych obudów zmechanizowanych, takich jak: osłony
odzawałowe, stropnice, spęgnlce, a więc wyrobów o dużych gabarytach i dużych ciężarach,
które muszę być na stanowisku obracane, podnoszone,' mocowane i scalane z mniejszych ele¬
mentów.
Cel ten osięgnięto konstruujęc stanowisko montażu elementów konstrukcyjnych, zwłasz¬
cza górniczych obudów zmechanizowanych. Stanowisko montażu według wynalazku ma płytę noś¬
ne, której położenie regulowane jest wysuwem poziomego siłownika, wsparte przesuwnie na
konstrukcji nośnej,
a jednocześnie ma co najmniej jeden pionowy podnośnik zakończony wspor-
nę belkę, umieszczony z co najmniej jednej strony płyty nośnej. Stanowisko montażu ma także
popychacz z kształtowe końcówkę, którego oś jest w zasadzie prostopadła do osi poziomego
siłownika, przy czym na wprost popychacza jest płyta oporowa. Poziomy siłownik poleczony
jest rozłęcznie z jednej strony z płytę nośne poprzez uchwyty, a z drugiej strony z kon¬
strukcję nośne za pomoce blokady przesuwu i sworznia. Popychacz jest poleczony rozłęcznie
z jednej strony sworzniem ze wspornikiem spbczywajęcym na konstrukcji nośnej, a z drugiej
strony z kształtowe końcówkę, przy czym końcówka ta jest wsparta suwliwie na konstrukcji
nośnej.
Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania przedstawiony jest
na rysunku, w którym
fig. 1 ukazuje stanowisko montażu w widoku z góry, a fig.2 ukazuje stanowisko montażu w wido¬
ku z przodu*
Montaż podzespołów konstrukcyjnych wykonywany jest na stanowisku montażowym na płycie
nośnej 3, która spoczywa suwliwie na konstrukcji nośnej 1 posiadajęcej płytę stropowe 2.
Płyta nośna 3 wspiera się na ogranicznikach przesuwu bocznego 8 i poleczona jest z pozio¬
mym siłownikiem 5. Siłownik 5 poleczony jest rozłęcznie z jednej strony z płytę nośne 3
poprzez uchwyty 9, a z drugiej strony z konstrukcję nośne i -lb pomoce blokady przesuwu 6
i sworznia 7. Z jednej, lub z obu stron płyty nośnej 3 ustawiony jest na płycie stopowej 2
co najmniej jeden pionowy siłownik 15 zakończony wsporcze belkę 16. Stanowisko montażowe
ma popychacz 10 z kształtowe końcówkę 11, a na wprost popychacza 10 ma płytę oporowe 4 po¬
leczone z konstrukcję nośne 1. Popychacz 10 poleczony jest z jednej strony ze wspornikiem
12 poprzez sworzeń 13, a z drugiej strony z kształtowe końcówkę 11 poprzez przetyczkę 14,
przy czym kształtowa końcówka 11 wspiera się suwliwie na konstrukcji nośnej 1.
Zastrzeżenia
patentowe
1. Stanowisko montażu elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza górniczych obudów zmecha¬
nizowanych, posiadajęce podstawę i urzędzenia ustawiajęce i korygujęce położenie montowa¬
nego podzespołu, znamienne
tym, że ma płytę nośne /3/, której położenie re¬
gulowane jest wysuwem poziomego siłownika /5/, wsparte przesuwnie na konstrukcji nośnej
/l/» a jednocześnie ma co najmniej jeden pionowy podnośnik /15/ zakończony wsporcze belkę
/16/ z co najmniej jednej strony płyty nośnej /3/, a także ma popychacz /10/ z kształtowe
końcówkę /li/, którego oś jest w zasadzie prostopadła do osi siłownika /5/, przy czym na
wprost popychacza /10/ jest płyta oporowa /4/.
2. Stanowisko montażu według zastrz. 1, znamienne
tym, że siłownik /5/
poleczony jest rozłęcznie z jednej strony z płytę nośnika /3/ poprzez uchwyty /9/, a z
drugiej strony z konstrukcję nośne /i/ za pomoce blokady przesuwu /6/ i sworznia /7/.
3
148 455
3. Stanowisko montażu według zastrz. 1,
znamienne
tym,
że popychacz
/10/ jest połęczony rozłęcznie z jednej strony sworzniem /13/ ze wspornikiem /12/# a z
drugiej strony również rozłącznie z kształtowe końcówkę/li/, przy czym kształtowa koń¬
cówka /li/ jest wsparta suwliwie na konstrukcji nośnej
iiqj_
Fig 2
/!/.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
281 Кб
Теги
pl148455b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа